Arbeidsprimat og Pengeprimat

vth

 

 

Med pengeprimatet menes pengenes primat – førsterett – til å etablere eiendomsrett til det angjeldende objekt eller dyrgriper av ethvert slag. Under pengeprimatet kan det meste kjøpes og selges; det være seg produksjonsmidler, produserte varer og tjenester, fiskekvoter, malmleier, jorder og skoger… eiendommer eller ressurser i hav og på land. Der pengeprimatet råder, vil det meste kunne kjøpes og selges for penger. Den private eiendomsrett råder tilnærmet ubeskåret.

Pengene går foran arbeidet i etablering av eiendomsrett til det produserte og til produksjonsmidlene i det private næringsliv.

 

Med arbeidsprimatet menes arbeidets primat – førsterett – til å etablere eiendomsrett over det arbeidet har frembrakt av varer, verdier og tjenester. Dette vil medføre at de som har lagt sitt arbeid i en vare eller tjeneste, arbeiderne eller de ansatte i de private bedrifter, skal eie det produserte og produksjonsmidlene helt eller i overveiende grad.

Pengene skal være underordnet arbeidet.

Arbeidet går foran pengene i etablering av eiendomsrett til det produserte og til produksjonsmidlene i det private næringsliv.

 

Med folkeprimatet menes folkets førsterett – eiendomsrett - til landet, jorden og ressurser i hav og på land.

 

Der pengene har full råderett har folket og arbeidet tapt sin rett.

 

Den uskyldige pengefyrste.

 

Under det privatkapitalistiske system er Gjeldspengesystemet og Pengeprimatet rådende. Sammen med De fire friheter – fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital – etablerer dette det endelige og totale slaveri på jorden. Menneskene befinner seg som eiendomsløse, folkløse, landløse og hvileløse omstreifende lønnsslaver på vandring mellom arbeidskontor og sosialkontor. Deres største frihet er å fritt kunne velge seg sin Herre (Slavedriver eller arbeidsgiver).

Gjennom Gjeldspengesystemet (heri Fractional Reserve Banking) skapes det en ubetalelig rentegjeld som tenderer til å vokse eksponentielt, bare bremset av de framtvungne konkurser. Gjennom pengeprimatet kommer panteobjektene og alt av verdi etter hånden i pengefyrstenes eie.

Gjeldspengesystemet ble innført for første gang i Europa gjennom den nederlandske sentralbank i 1609, i England ble det innført gjennom Bank of England i 1694, i frankrike under Den franske revolusjon og i Norge ble det innført gjennom Norges Bank i 1816. En ekstrem fattigdom bredde seg da i landet slik at ca 1000000 (en million) nordmenn ble drevet ut av landet fram til 1930. I dag er Gjeldspengesystemet enerådende i verden og folkevandringene er forkledd som flyktninger og asylsøkere.. ##

 

Under det sosialistiske system (kommunismen) eide staten produksjonsmidlene, ressursene og det meste annet, partiet eide staten og jødene eide vanligvis partiet.

 

Under den folkeøkonomiske ordning råder fripenger, arbeidsprimatet og folkeprimatet. Folket har land og ressurser i sitt felleseie, de ansatte i det private næringsliv eier det produserte, produksjonsmidlene og sin egen arbeidsplass. Arbeidsinnvandring vil ikke være ønskelig fordi det vil presse lønninger ned og ellers skape ugreie, og fordi arbeidskraften vil trenges mer i de respektive hjemland.

Etnisk og kulturelt mangfold på jorden vil bli oppnådd gjennom idealet om hvert folk i sitt land. Dette er en bærekraftig ordning som er uønsket av de internasjonale pengefyrstene.

Under denne ordning råder fripengesystemet og arbeidsprimatet. Samfunnets gjeld vil dermed alltid være betalelig og begrenset, og produksjonsmidler og arbeidsplasser vil være under de ansattes eie og kontroll.

 

Nordisk jente - en utrydningstruet art

 

Under Den nye verdensorden som nå er under etablering, vil vi ha:

-         det privatkapitalistiske system med sitt Gjeldspengesystem

-         pengeprimatet

-         de fire friheter

-         en grenseløs verden

-         en global pengeenhet

-         pengefyrstenes kontroll av sentralbank(er) og pengevesen

-         fargerikt fellesskap og multikulturelt samfunn i alle land(de første generasjoner) for å bryte ned folk og nasjonalstater.

 

Etnisk og kulturelt mangfold vil her bli utslettet på jorden gjennom få generasjoner gjennom idealet om multietnisk og flerkulturelt samfunn i alle land. Dette er ingen bærekraftig ordning. Etter få generasjoner (20-30) vil det være samme folk og samme kultur i alle land. En slik tilstand er ønsket og i Pengefyrstenes interesse. De folkene naturen har frembragt gjennom evolusjonen, og deres folkeegne kultur, vil være utslettet. Ett slavefolk med én slavekultur vil være erstatningen på hele jorden.

Idealet om flerkulturelt og fleretnisk samfunn i alle land er en selvmotsigelse. Prøves dette virkeliggjort i et land, vil resultatet bli det stikk motsatte etter et fåtall generasjoner.

 

Han er også utrydningstruet gjennom

idealet om etnisk og kulturelt mangfold i alle land.

 

*

 

Den store motsetningen i verden gjennom alle tider har stått mellom utsugerne og folket. Utsugerne har søkt å gjøre folket til sine treller. Folket har søkt å forsvare seg og sin frihet. Utsugernes fornemste verktøy i dag er Gjeldspengesystemet, Pengeprimatet og de fire friheter; pengefyrstenes fire friheter. Folkets beste forsvarsvåpen er fripengesystemet, arbeidsprimatet, folkeprimatet og en kraftig kontroll og begrensning av pengefyrstenes fire friheter.

 

Ser vi på den norske partifloraen, ser vi at alle partier på Stortinget går inn for Gjeldspengesystemet og Pengeprimatet. Ingen av partiene, selv ikke Arbeiderpartiet, Rødt eller SV går inn for fripenger eller de ansattes eierskap av produksjonsmidler og sine arbeidsplasser. Dette forteller oss at alle disse partiene bare er frontorganisasjoner for kapitalens bakmenn. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet at arbeiderne skal eie sin egen arbeidsplass i det private næringsliv?

 

I Norge er det bare NPE , Norges Patriotiske Enhetsparti, som har programfestet å innføre fripenger og arbeidsprimat. Det lyktes aldri å få partiet registrert. Vi hitsetter deres programpost om arbeidsprimatet med kommentarer:

 

 

1.32  at hvis de ansatte eller eieren ønsker det, skal en eksisterende privat bedrift etter nærmere regler kunne omdannes til et andelslag hvor de ansatte gjennom like store deler - og ingen mer enn én del - eier 60 % av bbedriften. Eier mottar vederlag ut fra bedriftens verdi begrenset oppad til 60 % av egne innskutte midler. Nye private bedrifter skal etableres som et slikt andelslag. En ansatt kan etter nærmere regler selge sin andel - og dermed sin arbeidsplass - til markedspris til norsk borger. Bedriften har innløsningsrett og skal etter nærmere regler betale andelens verdi etter tjenestetidens lengde. "Eieren" kan fritt selge sin resterende del, men bedriften har innløsningsrett. Primærnæringene holdes utenfor denne ordning. Der skal andre regler gjøres gjeldende.

 

Kommentarer.

Pkt.1.32:
1. Med denne ordning vil en ansatt bli medeier i bedriften med det ansvar og de rettigheter og plikter dette medfører.

2. Det vil fremme arbeidsiver, arbeidsglede og yrkesstolthet, yrkesidentitet og samfunnsmessig medansvar, og det vil redusere den generelle fremmedgjøring til arbeid og arbeidsplass.

3. Denne ordningen vil hindre at norske arbeidere blir solgt som kveg sammen med arbeidsplassen sin til utenlandske spekulanter. Bedriften kan fremdeles avhendes til en norsk oppkjøper, men de ansatte vil da selv ha akseptert salget, og de vil fortsatt ha sin andel i den nye bedriftskonstellasjonen.

4. Den norske arbeider blir likestilt med bønder, fiskere og andre selveiere, og han kommer ut av det uverdige forhold som salgbar lønnsslave som Arbeiderpartiet har hovedansvaret for å ha latt ham forbli i.

5. Eierforhold oppnådd gjennom investering av penger har hatt altfor gode kår i det kapitalistiske samfunnet. En bedrift kunne ikke blitt bygd opp uten de ansattes arbeid. I et ikke-kapitalistisk samfunn gir denne ordning en rimelig fordeling av eierforholdet i en bedrift mellom penger og arbeid.

6. Under vår nye pengeteknikk er pengene - byttemidlene - et felleseie; de stilles gratis til rådighet for landets innbyggere fra sentralbanken og alle har lik tilgang til dem. Det er derfor ingenting som tilsier at penger skal ha forrang for arbeid i etablering av eierforhold. Vi er av den mening at alle naturressurser og samfunnets byttemidler, pengene, bør stilles likerettig og gratis til rådighet for folkefellesskapet. Dette tilhører de "glemte" menneskerettigheter.

 

*

 

Fripengesystemet, arbeidsprimatet og pengefyrstenes fire ufriheter er de mest fredsskapende verktøy menneskene kan gjøre seg bruk av i dag. Disse sammen med demokrati og et våkent øye for mulige utsugere, vil lamme De internasjonale pengefyrstene., og en bedre verden vil åpne seg for menneskene.

Stem aldri på et parti som går inn for gjeldspenger, pengeprimat eller de fire friheter! Ber du om det ved valgurnen, har du støttet utsugerne! Da er det bedre å sitte hjemme.  Ikke be om å få det du ikke vil ha! Begynn heller med å arbeide for å virkeliggjøre fripenger og arbeidsprimat.

Den folkeøkonomiske ordning er folkenes redning. Også nordmenn og samer.

 

*

 

V nytter sjansen til å minne om at Norges Bank solgte gullet sitt da prisen var på et lavmål for et par år siden. Vi vet ikke til hvem. Det samme gjorde flere andre sentralbanker i forkant av ”finanskrisen”. Nå har gullprisen steget flere hundre prosent. Noen har tjent godt. I krisetider er gull et sikkert investeringsobjekt.

Norges seddelproduksjon er nå flyttet fra Kongsberg til England og Frankrike!! Den norske krone (pengeenhet) og seddelpresse er ikke lenger under nasjonal kontroll. Landet er styrt av kjeltringer og folkesvikere.

Gull er krigens penger! Gjeldspengesystemet og gjeldspenger er lønnsslaveriets penger!

 

Heim