En anstendig asylpolitikk

En anstendig asyl- og flyktningpolitikk

 

vth

 

I dag har verden flere titalls millioner flyktninger. Dette er en situasjon som er skapt og opprettholdt av De internasjonale pengefyrstene og av feige og medløpende regjeringer og parlamenter over hele verden. Gjennom Gjeldspengesystemet, Verdensbanken, Pengefondet, WTO og krig blir flyktningsituasjonen skapt og opprettholdt. Og flyktningene blir i sin tur brukt som middel for å oppløse alle nasjonalstater og bryte ned alt nasjonalt samhold. Dette blir fremstilt som ”fargerikt fellesskap” og ”flerkulturelt samfunn”, som ideelt og ønskverdig, og som humanisme og god kristendom(2). Men det er utfjotting under skinn av å være ”god moral”. Det er i virkeligheten snakk om å begå folkeutrydding på alle verdens folk og erstatte dem med en ”befolkning” bestående av fedrelandsløse, folkløse, slektløse, familieløse, identitetsløse, kulturløse, eiendomsløse, motstandsløse og arbeidssøkende horder av mobil arbeidskraft som kan forflyttes dit Pengefyrstene vil.

Og målet for alle disse forbrytelser og ugjerninger er Pengefyrstenes verdenskontroll – Den nye verdensorden.

 

I 1776 ble Illuminati stiftet, USA opprettet av en bande frimurere med Georg Washington i spissen og Adam Smith skrev sitt verk The wealth of  Nations. Adam var en Illuminati. Sammen med verkene til jøden David Ricardo danner Smiths verk det teoretiske handelsøkonomiske  grunnlaget for WTO og Den nye verdensorden. Illuminatis symboler kan beskues på dollarseddelen, og i deres stiftelsespapirer fra 1776 står det at alle nasjonalstater og folkeslag skal utslettes.

*

 

En anstendig asyl- og flyktningpolitikk sammen med et anstendig økonomisk system i alle verdens land, ville løst de aller fleste flyktningproblemer i løpet av en generasjon. Det er spørsmål om vilje til å løse problemene på annet vis enn gjennom en veldedig utviklingshjelp.

Nedenfor gir vi et lite bidrag til forslag om hva som kan gjøres.

(Vi hevder ikke at vårt forslag er den beste løsning, men det er utvilsomt et skritt i riktig retning – dette på tross av at FN er en institusjon opprettet av Pengefyrstene.)

 

*

 

Norge skal arbeide for at følgende ordninger blir virkeliggjort i regi av FN:

 

1. I alle land tilsluttet FN skal det opprettes en eller flere repatrieringsleirer for mennesker på flukt fra sitt hjemland. (#1)

 

2. I regi av FN opprettes det en flyktningbank som skal finansiere anlegg, vedlikehold og drift av alle verdens repatrieringsleirer i forståelse med vertslandet. Banken utsteder en flyktningvaluta som har omvekslingsrett i alle FNs medlemsland og er lovlig betalingsmiddel mellom sentralbankene. Valutaens grunnlag hviler delvis på de årlige innskudd fra medlemslandene i landenes mynt, eller i internasjonalt gangbar mynt, delvis hviler den på inntekter fra repatrieringsleirene.(#2)

 

3. Bankens ledelse velges av generalforsamlingen, er ansvarlig kun ovenfor generalforsamlingen og arbeider og styres etter regelverk fattet av generalforsamlingen. (#3)

 

4. Hvert land tilsluttet FN har plikt til å ta i mot reelle flyktninger fra sin verdensdel og gi dem opphold, vern, arbeid og utdanning til de trykt kan repatrieres. Utdanningen skal være relevant for den enkelte flyktning som repatriert. Han skal gjennom sitt arbeid i leiren kunne fø seg selv ved lønn tilpasset lønnsnivået i vertslandet, og han skal kunne legge seg opp penger med henblikk på sin fremtidige repatriering.

For flyktninger som ikke kan arbeide, skal utgiftene ved oppholdet bestrides av FN. (#4)

 

5. De produserte varer og tjenester skal nyte godt av frihandelsstatus i alle medlemslandene. Det skal legges vinn på produksjon av varer og tjenester det er stor etterspørsel av nasjonalt og/eller internasjonalt. Et eventuelt overskudd fra driften av leiren skal deles mellom vertslandet og FN. (#5)

.

6. Flyktninger fra andre verdensdeler sendes til leir i sin egen verdensdel etter nærmere regler. (#6)

 

x. Norge skal arbeide for at de fattige og flykningeproduserende land frigjøres fra Pengfyrstenes økonomiske tvang, og at de hjelpes til å etablere et folkeøkonomisk system.

*

Som en begynnelse setter Norge i verk følgende ordninger bekostet av egne midler:

 

7. Norge bygger to repatrieringsleirer; en kvinneleir og en mannsleir. Denne ordning velges for at flyktningene ikke skal formere seg i landet og kanskje søke å bli værende. Ordningen vil også trolig motivere flyktningen til tidlig repatriering.

Flyktningene gis utdanning og arbeid i leiren slik at de i størst mulig grad kan forsørge seg selv.

Landets utkantkommuner gis anledning til å konkurrere om å motta leirene. De som seirer i konkurransen vil kunne påvente statlig pengemessig påskjønnelse. Leirene skal i størst mulig grad være selvdrivende og selvfinansierende ved den egne arbeidskraft. (#7)

 

8. Det opprettes en repatrieringskonto hvor landets innbyggere kan sette inn penger til flyktningenes velferd og til startkapital ved hjemvendingen.

En gratis bonus ved dette er at for de innbyggere som har kristne eller humanistiske tilbøyeligheter, vil en slik mulighet virke sterkt terapeutisk forløsende og befriende. Misjonsvirksomhet i leiren vil bli tillatt. (#8)

 

9. Kullgruven i Ny-Ålesund rustes opp og gjenåpnes. De flyktninger og asylsøkere som begår forbrytelser under sitt opphold i repatrieringsleirene, eller gjør seg umulig på annet vis, forflyttes hit. Dette gjelder også de asylsøkere som oppgir falsk identitet eller som ikke vil fortele hvem de er. Hit kan også utlendinger som begår forbrytelser i Norge plasseres. Ved sitt arbeid kan de forsørge seg selv i soningstiden, og ved studier og skolering forberede et normalt og respektabelt liv.

Det flerkulturelle og vitenskapelige miljø som alt finnes på stedet, utnyttes til opplæring av flyktningene og asylsøkerne. (#9)


10. De folkefremmede og kulturfremmede som alt har fått tilhold og borgerskap i landet, hjelpes til en suksesiv repatriering over en periode på én generasjon.

 

*

 

En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere

To videoer med oversikt over De internasjonale pengefyrstenes historie. Meget bra!
The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2

 

*

Ad 1.

I dag er regelen at alle land nærmest er allmenninger for innvandring av både økonomiske og reelle flyktninger. Ved å gjøre flyktningleirene om til repatrieringsleirer, vil mengden flyktninger skrumpe inn til bare de som har reelt behov for beskyttelse. De økonomiske flyktningene vil forsvinne. Og ved at flyktningene får vende hjem, kan de ikke brukes som middel i Pengefyrstenes og Illuminatis avnasjonalisering og nedbryting av nasjonalstatene.

 

Ad 2.

Flyktningbanken vil fungere som en sentralbank på vegne av FN og vil i vesentlig grad være uavhengig av medlemslandenes nåde eller forgodtbefinnende. Verdien av pengeenheten kan fastsettes på grunnlag av en valutakurv.  Den utstedte pengemengden kan gis en rimelig volummessig fleksibilitet i forhold til medlemslandenes kontingenter.

At bankens penger – mynt – er fripenger, vil være en gevinst for hele verden. Det vil bidra til å fjerne Pengefyrstenes plyndring av utviklingslandene – og den øvrige verden også.

Strengt tatt trenger ikke mynten noe grunnlag; den kan skapes på grunnlag av intet slik det skjer med de fleste valutaer i dag.

En slik bank kan være begynnelsen til en rentefri og gjeldspengefri Verdensbank løst fra dollar, euro og andre myntenheter under Pengefyrstenes kontroll.

 

Ad 3.

Banken må stå fritt i forhold til varierende politisk ledelse av organisasjonen slik at faren for inflatorisk politikk avverges

Det er særlig viktig at De internasjonale pengefyrster ikke får en finger med i styring av banken.

 

Ad 4.

Fordelene med denne ordningen for både flyktninger og vertsland er vel åpenbare. Flyktningen blir i sin verdensdel og vertslandet blir oftest kvitt ham til slutt. Vertslandet kan bevare sin etniske og kulturelle egenart. Pengefyrstenes mål om folkeutsletting gjennom innvandring vil bli avverget. For fattige vertsland vil det bety at de mottar store mengder gangbar valuta, og de blir tilført arbeidsplasser, kunnskap og teknologi. I tillegg kan de lett få overskudd på drift av leiren.

Sammen med Flyktningbanken vil denne ordning bli langt billigere for alle involverte parter enn dagens ordninger.

 

Ad 5.

Gjennom frihandelsstatusen vil varene og tjenestene lett kunne finne seg avsetning. Særlig vil dette gjelde for leirene i utviklingslandene. Landene får inntekter av leirene i stedet for utgifter som nå.

Frihandel for flyktningvarer er den eneste form for internasjonal, allmenngyldig frihandel vi har sans for.

 

Ad 6.

Dette forhindrer at økonomiske flyktninger søker seg til de rike landene, og det er et avnasjonaliseringsverktøy mindre i Pengefyrstenes politiske verktøykasse.

 

Ad 7

I Norge vil leirene bli plassert i utkantkommuner for å minske press av alle slag på de sentrale områder. Det vil også bidra til næringsgrunnlag og arbeidsplasser i distriktene.

 

Ad 8.

Det kan sikkert være godt for de repatriert å få en ekstra sum som hjelp ved hjemvendingen. For dem repatrieringen skjer fort for, kan dette være nødvendig.

Man skal heller ikke fnyse til disse som gjennom gode gjerninger mener seg å ha opparbeidet kreditt i himmelen hos jødenes gud. For dem er dette et følt behov, og man slår dermed to fluer i en smekk.

Trolig vil det også være lurt å la kristenfolket få drive misjon i leirene; det blir i alle fall billigere enn å måtte bekoste dem som misjonærer til Afrika, og det vil spare negrene for uønsket og unødvendig frelse.

 

Ad 9.

Å få seg arbeid på Svalbard har alltid vært ettertraktet blant nordmenn. Om utlendinger og asylsøkere vil begå forbrytelser i Norge for å komme seg dit, vet vi ikke, men vi får ta sjansen. Særlig ser vi det som en stor gevinst å få ryddet gatene i Oslo for horer, halliker, narkolangere, lommetyver, butikktyver, bankranere, biltyver, eldreranere, voldtektsforbrytere, knivstikkere og svindlere og forbrytere av de forskjelligste slag som følger med globaliseringen og det nåværende ”flerkulturelle fellesskap”. Og en stor økonomisk gevinst vil følge av at fengslene tømmes og forbryterne finansierer sin egen soning.

 

*

En ekstra og meget betydningsfull gevinst av denne ordning er at de reelle flyktningene får den hjelp de trenger i langt rikere mon enn i dag, mens de økonomiske flyktningene, de falske asylsøkerne og kriminelle som utgir seg som flyktninger, vil forsvinne. Trolig vil verdens flyktningstrømmer bli halvert over meget kort tid.


Støtteliteratur.
Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #
The how and Why of economy
En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.
Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.
Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System
Det Skjulte Tyranni
Judicial Inc. Mye godt stoff til avfjotningen
Radio Islam

To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2

Home