http://www.vegtam.info/Bilder/riksravn.jpg

Et innvandringsregnskap for en del av fremmedinnvandringen til Norge.

Vth

 

Muslimer på vei til Norge - Libyere bombet til sjøs av norske jagerfly?

 

Fra innvandringen begynte å skyte fart i 1975 – etter Loven om Innvandringsstopp – har det vært et vedvarende krav fra forskjellig hold om at det blir satt opp et innvandringsregnskap for Norge. Noen ville gjerne vite hva spasen kostet. Etter 1975 er innvandringen maskert som asyl- og flyktningepolitikk med forpliktende grunnlag i internasjonale avtaler, og med moralsk begrunnelse i «kristne og humanistiske verdier». I tillegg mente man at «Norge trenger innvandrerne» og at multikulturen - det flerkulturelle samfunn, - er en «berikelse» for folk og land. «Multikult er godt for oss», heter det. Særlig skulle de fremmede passe oss når vi ble gamle; vi hadde jo selv for få barn og for lavt fødselstall (1.7 – folkemordet er kommet langt).

 

At disse verdier og den moral som grunner seg på dem, leder til folkemord på nordmenn og samer, blir aldri debattert av moralistene. Denne sinnelagsmoralens konsekvenser blir fortidd og fornektet. En folkebevarende moral utgått fra folkekjærlige og folkebevarende verdier og konsekvensetiske betraktninger, blir stemplet som umoral av folkesvikerne. Det samme gjelder enhver etisk vurdering med grunnlag i menneskets natur og/eller naturgitte behov.

 

Fra hele det politiske miljø satte man seg mot et slikt regnskap med tann og klo. Innvandringen lønner seg for Norge, hette det. Og fra kristent og humanistisk hold ble det pekt på det umoralske i å sette opp et slikt regnskap. Folk som tenkte i slike baner hadde et helt forkastelig «menneskesyn» - hva nå det måtte bestå i. De var rasister, fascister, nazister, antisemitter og det som muligens verre var. Man gikk til og med så langt at man antydet at det også kunne være noe så forskrekkelig som nasjonalisme på gang. (At det kristne menneskesyn går ut på at mennesket «er ondt og syndig og kjenner den onde lyst i sitt hjerte», det tier man om.)

I alle fall: noe innvandringsregnskap ville man ikke høre snakk om. Det ville være en smakløs, uetisk og nasjonalt uanstendig handling. Vi kunne få dårlig rykte på oss blant de andre landene i verden – blant land vi «liker sammenlikne oss med».

 

Slike og liknende holdninger har så ført til at det ikke har kommet noe innvandringsregnskap. Dette på tross av at tallene som trengs har ligget i Statistisk Sentralbyrå (SSB) det meste av tiden. Media og akademia hverken torde eller fikk lov til å ta tak i denne særskilt viktige samfunnsoppgaven.

*

Slik gikk det så til Finansavisa mannet seg opp og laget noe som ganske så nært kan likne på et innvandringsregnskap 13. april 2013. Etter det har det vært en svak tendens til debatt om tingene, men media har gjennomgående, systematisk og med stor styrke søkt å legge lokk på saken. Sannheten om disse ting må fremdeles være et tabuområde. Folk må intet vite og intet få høre – det ville stikke kjepper i hjulet for det pågående folkemord på nordmenn, samer, de europeiske folkene og på hele den hvite rase. Derfor må det vrenges og vris på tingene - i den grad de i det hele nevnes.

I innvandringsdebatten er det helt i orden, ja nærmest moralsk nødvendig, å være økonomisk idiot. I Aftenposten fikk vi høre at det beste for statsbudsjettet ville være å avfolke landet…

 

Vi skal kort legge fram de viktigste tall Finansavisen brakte fram, og som grunner seg på materiale SSB ikke har benektet:

 

- Årlige utgifter for ikke-vestlige innvandrere: 42 milliarder kroner.

- Dette utgjør 4 % av statsbudsjettet.

- 4.1 millioner kroner per ikke-vestlig innvandrer i snitt gjennom hele livsløpet.

- 4100 milliarder i dette århundret.

- Norske husholdninger går noe i pluss (kr. 3752), vestlige noe i minus. Dvs. de norske husholdningene betaler mer skatt enn de mottar trygd. De vestlige mindre.

- Når alderspensjonen holdes utenfor regnskapet, blir forskjellen mellom vestlige innvandrere og norske husholdninger 81 000 kroner når det gjelder differansen mellom trygd og skatt.

- For ikke-vestlige husholdninger (minus flyktninger og asylsøkere) øker forskjellen fra 28000 i forhold til vestlige innvandrere til 108 000 kroner i forhold til norske husholdninger.

 

*

Ser vi på de forutsetninger SSB legger til grunn for sine beregninger, finner vi:

 

Forutsetninger. Hentet fra SSB-rapporten Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning:

- Barn av ikke-vestlige innvandrere vil bli perfekt integrert og kan derfor likestilles med nordmenn. Denne forutsetning holder selvsagt ikke.

- Det er de siste 5 års innvandring som legges til grunn for tallene. Dette vil etter alle solemerker bli for lavt. Forutsetningen holder ikke.

- SSB bygger på sysselsettingsraten fra 2006. Det var året før finanskrisen, dvs., Det var forholdsvis flere innvandrere i jobb enn i dag. Forutsetningen vil trolig ikke holde.

- SSB forutsetter at innvandrere i snitt har det samme konsum av offentlige tjenester som nordmenn. Men det er selvsagt langt større. NAV, fengsler, politistasjoner og sykehus belastes vesentlig mer av ikke-vestlige innvandrere. Forutsetningen holder ikke.

- SSB: Regnestykket må inneholde «de fordelene innvandrerne selv opplever ved å flytte til Norge»?! Hvilket tall SSB her har funnet fram til, har vi ikke lykkes å finne ut av.

*

Videre hører vi fra SSB:

- Uten å ha lagt det til grunn for sine beregninger, er det kanskje verdt å merke seg at SSB forteller at det lønner seg for finansene at nordmenn får flere barn (Finansavisa 10. mai)

- SSB: Nordmenn vil være en minoritet i Oslo i 2040. Dette er uriktig: Slik innvandringen er i dag, vil det kanskje skje før 2030.

- SSB: Det blir framstilt som oppmuntrende og positivt at innvandring øker BNP, men det er vel BNP pr. innbygger som er av betydning… Kina har en smule større BNP enn Norge, uten at det får oss til å ville flytte til Kina… Innvandringen drar BNP per innbygger ned.

-SSB: Regjeringen Stoltenberg har fordoblet innvandringskostnadene fra 17 milliarder i 2005 til 34 milliarder i 2012.

- SSB: Veksten i innvandringsbudsjettet har økt dobbelt så mye som statsbudsjettet. Siden Jens kom til makten har kabinettet hans brukt 143 milliarder på innvandring.

- SSB: Det er kommet nærmere 20 000 innvandrere til Norge fra ikke-vestlige land i 2012. Hvis innvandringen fortsetter i det samme tempoet ut dette århundret, vil det tilslutt koste den norske stat 3.776 milliarder 2012-kroner i perioden 2013-2100.

*

 

De forutsetninger SSB har lagt til grunn er delvis uriktige, delvis tvilsomme eller delvis usikre. Kanskje vil produktiviteten endres, kanskje rammes alle som i dag er avhengige av velferdsstaten – eller kanskje vil folkets tilslutning til multikulten falle fra…

Tallet 4100 milliarder er selvsagt mye for lite. Og det tilsvarer oljefondet – pensjonsfondet vårt. Det blir ikke mye igjen til gamlingene når innvandrerne har fått sitt.

 

Vi har ellers merket oss at det kun er i innvandringsdebatten at SSB velger å skrive kronikker i landets aviser mot mennesker som regner riktig på tallene deres. Det skjer aldri når det gjelder barnehager, sykehus eller tall fra økonomien. Det forteller oss at ledelsen i SSB er politiske anløpen i innvandringsdebatten, og dermed høyst upålitelig. Det igjen forklarer hvordan og hvorfor en skarve statistiker kan gå fra å være leder av SSB til å bli sentralbanksjef. Partiboka avgjør – og viljen til politisk medløperi.

*

 

Nei, innvandring er ikke løsningen på pensjonskrisen. Tvert om.

Men disse ting er politikerne selvsagt godt kjent med. Pensjonskrisen er bare en politisk løgn som skal stive opp, maskere og rettferdiggjøre folkemordet på nordmenn, samer og alle de europeiske folkene. Nødvendigheten av arbeidsinnvandring er en annen løgn.

*

 

Nå har vi som sagt, slett ingen tro på at de gitte tall er riktige for hva den ikke-vestlige innvandringen koster «Norge». En ting er hva den koster stat og kommune eller «Det norske samfunn». Noe helt annet er hva den har kostet og koster nordmenn og samer, de to folkene som alene har historisk rett til bo i landet. Vi har stor tillit til at Finansavisen på grunnlag av de tall de fant hos SSB, har gitt et sannferdig bilde at elendigheten. Men vi er vel kjent med at regnskapet mangler de tall som også mangler hos SSB. Regnskapet er høyst ufullstendig; det mangler viktige poster. Det er nok bare toppen av isfjellet vi ser. For eks.; hva har innvandringen betydd for prisstigningen på hus? Hva har importen til innvandrerbefolkningen kostet inntektssiden i driftsregnskapet for det norske samfunn?

 

For å bidra til å kaste lys over dette, setter vi opp en prinsippskisse over et innvandringsregnskap som i de vesentligste henseender gir et riktig oppsett for inntekter og utgifter i innvandringsregnskapet. Og for sikkerhets skyld begrenser vi det til ikke-vestlig innvandring.

 

Men vi vil gi til kjenne at vi er fullt klar over at vi så langt fra har fått med alle poster på regnskatets utgiftsside.

 

http://media4.picsearch.com/is?UQUR1xEXuBpHp9dkdidTUeFLIaDReoUKZ_rkDCCyxWM&height=192

 

 

Det Norske Innvandringsregnskap

GEVINST- OG TAPSKONTO

Reale utgifter.

DEBET

Innvandringens utgifter fra:

 

An I. Det personlige forbruk.

-Hus til de fremmede (Som ellers ikke ville bitt bygd).

-Vedlikehold av de fremmedes hus og andre boutgifter.

-Mat

-klær

-Brensel

-Lys og strøm

- Tigging, gaver; privat og offentlig

-Luksus

- Import av varer og tjenester til de fremmede:

(halalmat, koshermat og andre importerte matvarer, flyreiser på utland, forbruk i utlandet… biler, busser, fly, drivstoff, tekniske hjelpemidler, maskiner… til de fremmedes underhold ).

 

 

An II. Det upersonlige forbruk

- Skoler og studieplasser til de fremmede.

- Lærerkrefter og undervisningsmateriell, heri migrasjonspedagoger og migrasjonspedagogikk, morsmålsopplæring, spesialundervisning, spesielt undervisningsmateriell, spesialutstyr og bøker, tolker m.m.m… til de fremmede.

- Sykehus og helsestell på sykehus til de fremmede. (Heri tolker)

- Barnehager til de fremmede

- Veier og parkeringsplasser

- Båtplasser til de fremmede

- Politi og politistasjoner

- Fengsler

- Flyktningmottak

- Asylmottak

- Moskeer, synagoger, templer og deres drift, iberegnet statstilskudd til slikt.

- Mullaer, prester og religiøst personale importert fra utlandet.

- Kirkegårder og begravelser av de fremmede.

- Ekstra utgifter i administrasjon av stat, fylke og kommune på grunn av de fremmede.

- Private administrasjonsutgifter på grunn av de fremmede.

- Advokater, rettssaker, dommere, jurister og juristeri i alle fasonger til de fremmede.

- Legetjeneste til de fremmede

- Tannlegetjeneste til de fremmede

- Offentlige tjenester av alle andre slag til de fremmede

- Flyktningkonsulenter i alle fasonger

- Asylkonsulenter

- Utdanning av migrasjonspedagoger og annet spesialpersonell.

- Forskning, problematiseringer og studier på og med tilknytning til de fremmede.

- Språkopplæring og all annen opplæring av flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

- Problemer og problembekjempelse med tilknytning til de fremmede

- Rasekonflikter, kulturkonflikter, religiøse konflikter og økonomiske konflikter (Også kalt Multikult)

- Reiser på innland, innenlandsk turisme av de fremmede

- Spionering på de fremmede, PST.

- Terror og terrorbekjempelse på grunn av de fremmede,

- Økning i toll og tollbeskyttelse på grunn av de fremmede.

- Handel, spill, lotteri, bankvirksomhet, spekulasjon, reklame, aviser og trykksaker av og for de fremmede.

- Politikk, klassekamp, problemer og religiøse stridigheter blant, og på grunn av, de fremmede.

- Assuranse og forsikringsvirksomhet av og for de fremmede.

- Forsikringssvindel begått av de fremmede.

- Transportvirksomhet av og for de fremmede.

- Kafé- og restaurantdrift av og for de fremmede.

- Post, telefon, breiband m.m. til de fremmede.

- Kunst og kultur av og for de fremmede.

- Surogatforbruk hos de fremmede.

- Donasjoner fra de fremmede til innenlandsk forrentning.

- Kulturbetinget forbruk av varer og tjenester hos de fremmede (Multikult).

- Ulykker forårsaket av de fremmede med utgifter og mulig inntektstap.

- Forlystelser, underholdning og folkefester blant og for de fremmede.

- Utgifter knyttet til ramadan og andre religiøse høytider.

- Barnebortføringer utført av de fremmede, med tilhørende utgifter.

- Narkotikahandel drevet av de fremmede, med tilhørende samfunnsutgifter.

- Sykdom og uførhet hos norsk ungdom på grunn av de fremmedes narkotikatrafikk.

- Annen somatisk sykdom på nordmenn og samer med tilhørende utgifter på grunn av de fremmede. Med mulig inntektstap. (HIV, andre smittsomme sykdommer).

- Psykiske lidelser blant nordmenn på grunn av de fremmede med tilhørende utgifter, heri også fremmedfrykt, frykt for å gå ut i mørke eller for å hente trygda si for gamlingene; med tilhørende mulig inntektstap. (Drosje pga fremmedfrykt.)

- Utgifter knyttet til voldtekt og gjengvoldtekt på norske kvinner begått av de fremmede, med tilhørende mulig inntektstap.

- Sykemelding og sykepenger for nordmenn på grunn av de fremmede. Syketrygd.

- Prostitusjon, halik- og horeri drevet av de fremmede.

- Drap på nordmenn og samer med tilhørende utgifter og mulig inntektstap.

- Ran, tyveri, innbrudd og småkriminalitet rettet mot nordmenn og samer.

- Trygd og stønad til nordmenn som har mistet jobben til en folkefremmed.

- Studielån til de fremmede.

- Renter på studielån og innenlandske lån til de fremmede.

- Komiteer, møter, konferanser med tilknytning til de fremmede.

- Transportvirksomhet av nordmenn med tilknytning til de fremmede.

- Co2-bekjempelse med tilknytning til de fremmede.

- Annen forurensning, miljøbelastning og renovasjon knyttet til de fremmede.

- Utgifter knyttet til heimsending og repatriering av de fremmede.

 

 

An III. Gjeld og utbetalinger til utlandet.

- Rente av de fremmedes gjeld til utlandet.

- Renter av offentlig og privat gjeld til utlandet knyttet til de fremmede.

- De fremmedes overføringer av pengesummer til utlandet, heri donasjoner til al Qaeda og andre terrororganisasjoner.

 

 

An IV. Pris- og leieendringer på grunn av de fremmede.

- Økning i huspriser og eiendomspriser for nordmenn pga stadig økende etterspørsel fra de fremmede.

- Økning i hus- og eindomsleie for nordmenn på grunn av økning i etterspørsel fra de fremmede.

- Prisøkning på varer og tjenester generelt på grunn av de fremmede.

- Fall i lønninger/kjøpekraft for nordmenn på grunn av lønnspressende arbeidstilbud fra de fremmede.

 

Innvandringens utgifter:   (Innvandringssystemets kostende)                                    X

 

Reale inntekter.

KREDIT

Innvandringens inntekter fra:

 

Pr I. Fra stoff- og energikildene:

(Jordens, luftens og vannets avkastning.)

- Jordbruket

- Gartneri

- Fedriften

- Fjærkreavl

- Pelsdyravl

- Fiskeriene

- Oppdrettsnæringen

- Jakt og fangst

- Skogbruket

- Bærplukking, soppsanking

- Råstoffkildene – heri olje, gass, bergverk og mineraler.

- Energikildene

 

Pr II. Foredling.

- Håndverkets avkastning

- Industriens avkastning

- Husholdningens avkastning

 

 

Pr III. Fortjeneste i utlandet.

- Bortleie av skip

- Turistvesen

- Utbytte av norske pengekapitaler anbrakt i Utlandet.

- Utbytte av tjenesteyting i utlandet.

- Bygg- og anleggsvirksomhet i utlandet med inntekt for Norge.

- Innkomster fra annen næringsvirksomhet i utlandet.

 

 

Pr IV. Bygg- og anleggsvirksomhet.

- Bygg og anlegg innenlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innvandringens inntekter:                                                                                       Y

 

Disse utgifter er utgifter som i all hovedsak må bestrides av nordmenn og samer. De kunne altså vært brukt av folkets egne til dekning av de egne utgifter. (Vei, jernbane, skoler, barnehager og barnehagedrift, helse, eldreomsorg…)

(Differansen X-Y blir de netto utgifter ved innvandringen. Mulige overlappinger mellom postene skyldes utgiftenes uoversiktlighet.)

Inntekter til det norske samfunn (nordmenn og samer) fra innvandrerne må nødvendigvis komme fra det som er inntektssiden i Norges Driftsregnskap. Som vi skjønner vil disse inntektene være ytterst begrenset siden de fleste innvandrerne ligger på utgiftssiden i driftsregnskapet med sitt virke.

 

Den ikke-vestlige innvandringens kostende i dette århundret: X-Y > 4100 000 000 000 kroner, 4100 milliarder kroner.

(Eller høvelig et pensjonsfond. Det er altså hva avkastningen av pensjonsfondet brukes til i det daglige. Handlingsregelen finansierer folkemordet på nordmenn.)

 

… Og skulle det la seg tallfeste, ville nok kverkingen av norsk kultur og mulighetstapet for nordmenn og samer falle til debet? Mulighetstapet for den norske befolkning er som å gi fra seg sin odel, sin førstefødselsrett, for seg selv og sine etterkommere for all framtid.

 

… Om alle som er engasjert i asyl- og innvandringsindustrien hadde arbeidet i eldreomsorgen, hadde gamlingene trolig hatt glansdager? (Vel, en del kunne kanskje blitt brukt som rydningskonsulenter – opptatt med å holde busker og kratt borte fra slåttemark og beiteland? - opptatt med hindre gjengroing av landet. De hadde da ligget på inntektssiden i regnskapet…)

 

FLYTKNINGBÅT: Denne båten, med over 500 flyktninger, kom fram til Italia i september i fjor. Båtene er ofet i svært dårlig stand.

 

 

I tillegg til de utgifter det her er pekt på, kommer så mulige netto utgifter knyttet til fremmedadopsjon, Norge som sosialkontor for EØS-området, arbeidsinnvandringen samt vestlig innvandring.

 

Som et eksempel på utgifter som ikke er kommet med i beregningene til Finansavisen, vil vi peke på, og gjøre et overslag over, hva stigning i huspriser alene kan bety for innvandringsregnskapet.

Anta:

- Det omsettes ca. 40 000 hus eller leiligheter i året.

- Hver eiendom koster i snitt ca. 2 000 000 kroner.

- Prisene er ca. 30 % for høye på grunn av den prisdrivende etterspørsel fra de fremmede.

 

Overpris på hus på grunn av innvandringen: 40 000 hus/år X 2 000 000 kr/hus X 30/100 = 24 000 000 000 kr/år. (24 milliarder kroner/år). Tallene er omtrentlige og nok for lave.)

Dette er en merutgift for nordmenn ved huskjøp på grunn av innvandringen. Verdien av overflødige hus bygget til de fremmede vil i hovedsak komme i tillegg.

Og da huskjøp vanligvis finansieres med lån, bør vi ikke glemme å plusse på renter på lånene - siden renter er en utgift i Samfunnsregnskapet, Norges driftsregnskap. Alle renter på alle lån må bestrides av inntektssiden i Samfunnsregnskapet. Renter knyttet til innvandringen vil derfor måtte komme til utgift i Innvandringsregnskapet.

Derfor: om vi antar at boligrenten er ca. 5 % p.a., får vi:

 

Renter av overpris på hus grunnet innvandringen. 24 000 000 000 kr/år X 5/100 = 1 100 000 000 kr/år.  (1.1 milliarder kroner/år). Som altså må betales av nordmenn.

 

Differansen import – eksport av varer og tjenester for de fremmede, vil også beløpe seg til et betydelig antall milliarder kroner. Dette siden et ubetydelig antall av dem er sysselsatt i eksportnæringer.

 

Det kan muligens være en slags trøst for oss innvandringsmotstandere at tilhengerne får huspriser som fortjent…? Stakkars ungdommer… På den andre siden – folkesvikerne får jo gode huspriser og store renteinntekter på pengene sine…

*

.

At politikerne med nebb, klo og massiv fortielse har søkt å holde innvandringsregnskapet skjult for folket, er lett å forstå. Og om du presenterer dette regnskapet for dem, vil de hardnakket benekte riktigheten av det. Det blir som med folkemordet på nordmenn, samer og de europeiske folkene: man fornekter den virkelighet vi alle ser for våre øyne. (Grunnet tyning av folket er fødselstallet for etniske nordmenn nå nede i 1.7 - og fallende.)

 

Ragnar Frisch fikk i sin tid Nobelprisen i økonomi for sitt arbeide med oppsettet av Brutto Nasjonal Produkt (BNP). Han hadde i sterk grad hentet inspirasjon til arbeidet fra Samfunnsregnskapet til Bertram Dybwad Brochmann. Da Amund Hønningstad intervjuet ham om disse ting og spurte hvorfor han ikke hadde tatt med «Systemets kostende» i sinne oppsett, svarte Frisch: «Det kunne jeg ikke gjøre av hensyn til makthaverne».

Brochmann ble kneblet og ufarliggjort ved urettferdig å dømmes for landssvik på grunnlag av midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft. Grunnlaget for dommen var to radiotaler han holdt. Nå blir folk kneblet ved å dømmes for rasisme, antisemittisme, fascisme, nazisme, holocaustfornekting eller andre tankeforbrytelser når man ved hjelp av ytringsfriheten forsvarer folk og folkeegen kultur mot folkemord og kulturkverking.

*

Vi bør selvfølgelig i denne sammenheng ikke glemme at asyl- og flyktningestrømmene i verden i vesentlig grad er drevet fram ved at Norge driver og bomber geitflokkene til fattige folk i landsbyene deres, eller hjelper det jødebesatte USA ellers i deres imperiebygging.

Gjeldspengesystemet, pengeprimatet og kapitalismen vi alle blir tvunget til å leve under, er også moloker, eller jotner, som bidrar til å avle elendigheten. Nidhogg gnager på samfunnstreet… og bringer oss alle over på Dødslinjen.

 

Norge kunne vært en foregangsnasjon i verden ved å vise til en bedre og prinsipielt annen asyl- og flyktningepolitikk.  Før det er for sent.   Det kan meget fort bli verre!

 

*

… Og herved skulle det verste savn ved fravær av et innvandringsregnskap være avhjulpet…

 

 

http://media3.picsearch.com/is?M0D1mYHTWLKeBYm7gEJ9wnRaNKEpnUrADOee0HpiWQ0&height=325http://media3.picsearch.com/is?l3UIIViKv0MyF_JbV-m5_o0QvzDBpjchln4dttSwRO4&height=191http://media3.picsearch.com/is?98ADGa3kFlRyyc3Zye50EOitP2TcDUzNHQuIGjRyjSk&height=247http://media3.picsearch.com/is?98ADGa3kFlRyyc3Zye50EOitP2TcDUzNHQuIGjRyjSk&height=247http://media3.picsearch.com/is?98ADGa3kFlRyyc3Zye50EOitP2TcDUzNHQuIGjRyjSk&height=247http://media3.picsearch.com/is?98ADGa3kFlRyyc3Zye50EOitP2TcDUzNHQuIGjRyjSk&height=247http://media3.picsearch.com/is?98ADGa3kFlRyyc3Zye50EOitP2TcDUzNHQuIGjRyjSk&height=247

Norge har støttet og/eller hjulpet USA i disse krigene. Slikt blir det flyktninger av… og flyktningmottak som bygdenæring…

 

Det vi alle trenger å forstå er hva vi ikke må gjøre, og hva vi må gjøre for å få slutt på folkesviket og folkemordet og bringe det norske folk trygt over på Livslinjen. Og når vi skjønner hva vi må gjøre, må vi hive oss i arbeid og se til å få det gjort! La oss friske opp disse innsiktene:

1. Vi må ikke arbeide for folkesvikerpartier og stemme på dem ved valg – for da blir vi delaktige i og ansvarlige for forbrytelsen, og for politikkens konsekvenser. ##

2. Vi må arbeide med å etablere et folkekjærlig og folkebevarende parti og stemme på det ved valg. ##

Den som ikke er aktivt mot, er passivt med. Han står og ser på dævelskapen og lar det uhindret skje.

 

Verre er det ikke… men dette krever jo målrettet samarbeid, og det er kanskje for mye forlangt…?

*

Og dagens gode gjerning kan nå som så ofte før, være å ikke kjøpe Dagbladet – Siden man der er så slemme at man bedriver åndelig hor ved jevnlig  å styrte seg fra tempelmuren

 

 

Heim

http://media4.picsearch.com/is?UQUR1xEXuBpHp9dkdidTUeFLIaDReoUKZ_rkDCCyxWM&height=192