Folkesvikoppgjøret - Den stor oppryddingen

(Eller utslettingen av de europeiske folkene.)

Vegtam

***

 

 

Innledning

Som individer vet vi at det ofte må holdes en større opprydding i hus og uthus hos de fleste av oss. Bare de aller færreste har en slik kontinuerlig orden at slikt ikke trengs. Disse rydder hele tiden. For oss andre må skrot, avfall og overflødigheter på bossdungen når det har samlet seg opp i tilstrekkelige mengder.

Og slik selvsagt også på det psykiske området: Skadelig tankegods må vrakes, og nytt og livstjenlig legges på plass i psyken.

 

Og som det er for individet, slik er det også for kollektivet – om det skal overleve i fred, harmoni, velstand og velferd. De skadelige kollektive verdier og forestillinger må vrakes, og nye og livstjenlige forestillinger eller memkomplekser må legges på plass i den kollektive bevissthet. Og slik det er for kollektivet, slik er det også for ethvert folk som ønsker å overleve som folk; alt folkeskadelig innen landets grenser må fjernes og gjøres virkningsløst. Det være seg både indre og ytre krefter, og av psykisk, materielt og/eller strukturelt/systembetinget slag.

 

*

 

I disse dager får vi en gladnyhet i de innvandringsvennlige media. Med underliggende kristen og humanistisk iver og glød får vi høre at i 2021 vil barn av fremmedkulturelle og fremmedspråklige være i flertall i Osloskolene – om tingene fortsetter som til nå. Dog; en bekymring har man: så lenge det finnes norske barn i byen, må man ikke tillate at de samler seg i egne skoler. De må brukes som fyllmasse blant barna til De ny landsmennene - så lenge det finnes noen igjen av dem. Dette for å forhindre motsetninger mellom nordmenn og fremmedkulturelle, og for å venne de norske barna til den nye tingenes tilstand som minoritet.

 

Hvor lenge det vil gå før de fremmede er i flertall i landet som helhet – om tingene fortsetter som til nå - ble ikke nevnt. Litt lenger tid vil det vel ta, men det vil nok komme i god tid før århundreskiftet.

 

Denne tingenes tilstand tok sin begynnelse i årene etter 1945. Før dette følte folket at de var underlagt en gjensidig samfunnskontrakt, og de deltok alle i nasjonsbyggingen med liv og lyst. Det var seg og sine de arbeidet for. Og de folkevalgte var i liten grad folkets fiender – selv om de sprang rundt med det brukkne gevær på jakkeslaget.

Etter 1945 var det fra politisk hold slutt med nasjonsbyggingen, og fra ca 1970 har det vært drevet en systematisk demontering av nasjonalstaten, og systematiske anstrengelser for å utrydde det norsk og det samiske folk.

I dag er det lite som inspirere De gamle landsmenn; nordmenn og samer. De befinner seg midlertidig i et indre eksil mens de apatisk venter på den forløsende åndsimpuls og kraft som skal til for igjen å kunne starte med nasjonsbygging og folkebygging.

 

 

 

Bakgrunnen

Hva kan være årsaken til denne raske og totale snuoperasjonen?

 

Viljen bak - og til - denne tingenes tilstand er årtusengammell. Men de nærmeste tidsmessige årsaker vil vi finne i de begivenheter som utspant seg i forbindelse med de to verdenskriger mellom 1914 og 1945, og i de nærmeste århundrer før dette. La oss tegne et grovt kart:

 

- I 1609 ble gjeldspengesystemet innført i Nederland gjennom opprettingen av den nederlandske sentralbank.

 

- I 1694 ble gjeldspengesystemet innført i England gjennom oppretting av Bank of England.

 

- I 1816 ble gjeldspengesystemet innført i Norge gjennom oppretting av Norges Bank (under påtrykk og hjelp fra England).

 

- I 1913 ble gjeldspengesystemet innført i USA gjennom oppretting av The Federal Reserve System.

 

- Da Russland mobiliserte etter skuddet i Sarajevo og truet Østerrike og Tyskland, gikk Tyskland, etter en advarsel, til preventiv krig. Krigen var nær vunnet for Tyskland, da jødene inngikk en avtale med England: Balfourerklæringen av 1917. Hvis jødene fikk en egen stat i Palestina, skulle de besørge at USA kom inn i krigen på Englands side. Avtalen ble gjort, og det jødestyrte USA gikk inn og avgjorde krigen til Englands fordel.

 

- Etter den ”russiske revolusjon”, som ikke var annet enn et jødisk statskupp, hadde jødene etter hånden makten i Sovjetunionen.

 

- Da Tyskland gled ut av De Internasjonale Pengefyrstenes (DIP) kontroll ved nasjonalsosialismens framvekst, erklærte jødene krig mot Tyskland i 1933. England og Frankrike kom etter i 1939. En preventiv krig mot Sovjetunionen ble nødvendig for Tyskland i 1941.

 

- I Norge satt man umobilisert med et elendig og halvsovende nøytralitetsvern og ventet på at England skulle okkupere landet. Men tyskerne kom dem i forkjøpet med 24 timer.

 

- Konge og regjering grapset til seg gullet og verdiene i Norges Bank, la ned våpnene, inngikk en kapitulasjonsavtale for landets samlede militære styrker, og la på rømmen til det jødestyrte England.

Folket ble etterlatt kongeløst og regjeringsløst i okkupantens hender.

 

- I den krigen som fulgte, delte folket seg i tre. De fleste holdt seg rolige og lot seg styre av okkupanten som lovlig folkerettslig myndighet, noen dro til England og gikk under engelsk kommando for å bekjempe tyskerne, mens langt flere dro i tysk uniform for å forsvare Europa mot den jødekontrollerte kommunismen.

I 1941 kom det jødestyrte USA inn på Englands side igjen, og krigen ble dermed igjen avgjort til jødenes fordel.

 

- I 1945 kom så rømlingene heim på de engelske bajonettene og lot seg etablere som et lydregime. De lange knivers natt startet. Tyskertøsene ble snauklipt og voldtatt i politikjellerne. Frontkjemperne, som hadde forsvart Europa mot kommunismen, ble banket opp og dømt til lange fengselsstraffer. Og politiske motstandere som ikke hadde gjort annet galt enn å være passive medlemmer i et fullt lovlig parti, ble dømt etter midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft. Nær 100 000 sto tiltalt; nær 50000 ble dømt. Og myrderiene startet så blodet skvatt over murene på Akershus, enda dødsstraff ikke var tillatt etter norsk lov i fredstid. Medforfatteren av de midlertidige forordninger ble riksadvokat og dommer i rettsoppgjøret. Han hadde virket som angiver under krigen (Fanebustsaken).

Og de fripenger tyskerne hadde satt i omløp, og som hadde gjort landet nær gjeldfritt, ble inndratt så langt det lot seg gjøre. Igjen rådde gjeldspengesystemet og den ubetalelige og eksponentielt voksende rentegjeld.

 

- Etter krigen skulle Morgenthauplanen settes i verk: Tyskland skulle avindustrialiseres og gjøres til et rent jordbruksland. Men da man skjønte at 40 millioner tyskere ville sulte i hjel, gikk man over til Marshallplanen: Europa ble gjeldsatt gjennom dollarlån som skulle anvendes til kjøp fra Amerika. Man laget penger av intet og gjeldsatte Europa. Man trengte også et rikt Tyskland for å stå mot kommunismen. Frihandel til Amerikas fordel ble tvunget på Europa

 

Dette er bakgrunnen for det folkesvik vi er vitne til i dag.

 

 

 

Beskrivelse av folkesviket

For å beskrive hvordan folkesviket har manifestert seg i politisk handling, lager vi igjen en skjematisk og grov oversikt:

 

- Ved innføringen av gjeldspengesystemet i 1816 kom landet i en tilstand av ekstrem fattigdom. Ca en million nordmenn forlot landet og utvandret til Amerika. Velstanden begynte ikke å stige før arbeiderpartiet fikk makten etter krigen. Et fripengesystem og en rentefri økonomi er ikke å se konturene av. Gjeldspengesystemet er hovedårsaken til den nåværende ”finanskrise” og realøkonomiske krise.

Det bør nevnes at Norges Bank var en privat bank helt fram til 1945. For å kamuflere styggedommen litt, ble den ”nasjonalisert”. Den ble opprettet i nært samarbeid med Hambros Bank i London. Slekten Hambro er jo godt kjent i Norge.

 

- Pengeprimatet har vært rådende i hele Norges historie etter 1814. Etter krigen er folkeprimatet svekket, og i den siste tid er pengeprimatet styrket gjennom den privatiserings- og globaliseringsbølge som har skyllet over verden. Særlig bør vi merke oss at fiskeressursene er forvandlet til salgbare kvoter, og energiloven har åpnet for privatisering av vannkraften og for plyndring av folket gjennom internasjonalisering av energiprisene.

 

- Folkets tillitsvalgte arbeider intenst for å føre landet inn i EU. EØS-avtalen opprettholdes med sine høyst skadelige virkninger. Stadig nye EU-direktiver konfirmeres.

 

- Landets grenser står nærmest åpne for innvandring av asylsøkere, flyktninger, kvoteflyktninger, ankerbarn, familiegjenforening, adoptivbarn, proformaekteskap, hentebruder, halliker og horer, narkolangere, kriminell av alle slag, sigøynere fra Romania og Bulgaria (og Europa ellers), og arbeidsinnvandring fra hele Europa som presser de norske lønningene nedover og gjør nordmenn arbeidsløse og fattige midt i den velstand forrige generasjon skapte.

 

- En folkeutrydding av det norske og det samiske folk er den langsiktige virkningen av all fremmedinnvandringen. Etnisk og genetisk mangfold er ikke en bærekraftig tilstand i et enkelt land over tid.

 

- En kulturutrydding av norsk kultur er virkningen av den kulturblanding som skjer i landet. Det flerkulturelle samfunn er ikke en bærekraftig tilstand i et enkelt land.

 

- Etnisk og kulturelt mangfold kan bare herske som bærekraftig tilstand på jorden med hvert folk i sitt land med sin folkeegne kultur.

 

- Kriminaliteten blant de folkefremmede er ekstremt høy. Eldre damer tør lite å gå utendørs i Oslo av frykt for å bli ranet, de yngre av frykt for å bli voldtatt i parker og bakgater. Norske menn blir knivstukket eller skutt, og norsk ungdom blir narkotisert. Oslo er nå en av Europas aller mest kriminelle byer. Hele landet blir herjet av røverbander fra hele verden.

 

- Norske kvinner som gifter seg med folkefremmede blir drept i uforholdsmessig stort antall.

 

- Norske barn med folkefremmede som fedre blir bortført til utlandet ved skilsmisse. 

 

- Forsvaret blir lagt ned og omdannet til angrepsstyrker som skal hjelpe amerikanerne med å bombe landsbyer og geitflokker i Afghanistan, og hvor det ellers trengs. Heimevernet avvikles og våpnene inndras. Selv hagla og elgbørsa blir sjelden på bygdene. Folket avvæpnes av frykt for at de skal kunne forsvare seg eller kunne starte et kommende opprør. Det samme fenomen ser vi over hele den vestlige verden. Det er som på 20- og 30-tallet da mobiliseringsvåpnene var demontert og lagret på forskjellige steder av frykt for folket. Er det rart det gikk seint ved den siste mobilisering?

 

- Vi har en familiepolitikk som bidrar til å bryte opp og vanskeliggjøre familielivet. Det lønner seg å være enslig og mobil arbeidskraft. Ektepar får økte trekk og skatter og reduserte bidrag og pensjoner. Alenemødre havner i fattigdom. Men de folkefremmede får det de trenger.

 

- Husprisene, sosialbudsjettene, trygdebudsjettene og helse og eldreomsorgen stiger enormt på grunn av innvandringen. Folket må bære byrdene med fremmedinnvandringen og de folkefremmed.

 

- Fødselstallet faller langt under det som trengs for å holde folketallet oppe. Norske kvinner oppmuntres til å føde få barn, og de straffes økonomisk om de ikke gjør det. Folkets tillitsvalgte utrydder altså folket også gjennom det lave fødselstallet.

 

- Under krigen motsatte store deler av lærerstanden seg å delta i nazifiseringen. Etter krigen går de med liv og lyst inn for internasjonaliseringen og den moderne globaliseringen - DNV. Lærere kan nå øke lønn og kompetanse ved å kurse seg i migrasjonspedagogikk. De blir altså oppmuntret til å dyktiggjøre seg til å dyktiggjøre de folkefremmede til å bite seg fast i landet til fortrengsel for lærernes egne etterkommere. Og om noen har innvendinger eller betenkeligheter med dette, blir de drevet fra sine stillinger.

For å flagge lydighet, må lærerne være villige til å bekjenne seg til troen på holocaustløgnen    ##  og dra på propagandatur til Auschwitz med barna i hvite busser for å vise dem det Disnyland som er bygget opp der etter krigen. Dette for å forføre barna til å tro på en historieforfalskning til gagn for Pengefyrstene.  ##

Av nød og narkotikatrang må norske kvinner selge musa si på gatene i Oslo. I skoler, høgskoler og på universiteter selger lærerinnene sjela si for en skarve adjunktlønn. Og i samfunnsfagene fornektes biologien, biopsykologien og biososiologien av ”samfunnsvitere”, av frykt for sannheten, og for å fremme makthavernes politiske agenda.

Etter krigen krevde rømlingene at folk skulle kunne vise for seg ”attest for nasjonal holdning” for å få arbeid. Selv kunne de det ikke. Nå krever folkets tillitsvalgte at folket legger tilside alt nasjonalt strev, og i stedet er behjelpelig med det nasjonale selvmord. Kan du vise for deg ”attest for nasjonal holdning” er du sikret utstøting og trakassering.

 

- Alle media er systematisk blitt besatt med journalistiske medløpere. Aviser og alle andre media blir holdt i gang ved hjelp av avisstøtte. Denne støtten kan meget lett tapes for de som ikke har en tilstrekkelig innvandringsvennlig og unasjonal redaksjonell linje. Fremmedkulturelle journalister og programledere blir lett etter med lys og lykte og forfordelt ved ansettelser. Alt nå er fjernsynskanalene overfylt av mongoler, hottentotter, muslimer og folkefremmede i enhver fasong. Den åndelige prostitusjon er om mulig verre i media enn i skolene.

 

- Idrettsklubber skulle opprinnelig gi norske og samiske ungdommer idrettslige utviklingsmuligheter. I stedet ser vi at fotballklubbene er blitt spekulasjonsobjekter som kan kjøpes og selges, også til utlendinger, og de kjøper inn spillere fra hele verden. Norsk ungdom blir stående utenfor å se på. Idrettens propagandaeffekt skal nyttes til å drive fram folkesviket.

- Bedrifter med sine arbeidsplasser og sin samfunnsskapte kompetanse selges til utlandet og DIP. Folket står igjen arbeidsløst og rådløst.

 

 

- Fisken i havet, som engang var en allmenning, er nå myntet ut som salgbare kvoter til et ytterst lite fåtall fiskebaroner, og kan selges ut av landet når som hels i ly av EØS-avtalen.

 

- Patenter, oppfinnelser og innovasjoner av ethvert slag som dukker opp i landet, avhendes fortrinnsvis til utlandet uten å kunne tjene folket.

 

- Universiteter og skoler fylles med folkefremmede studenter og elever, til fortrengsel for folkets egne, og på folkets bekostning. Adgangen til studier i utlandet åpnes opp med fremmedgjøring og tap av studentene som mulighet. Å utdanne ungdommen er blitt en utgift som ikke lenger med sikkerhet kommer folket til gode. De blir nå gjerne kjøpt opp, eller leid inn, av DIP for å tjenestegjøre det sted i verden der kapitalen gir størst avkastning.

 

- Frivillige organisasjoner i hopetall blir belønnet økonomisk for å delta i propagandaen og folkeforføringen. SOS-rasisme, antirasistisk senter og alskens innvandringsorganisasjoner er eksempler. Om noen organisasjoner ikke viser en tilstrekkelig unasjonal holdning, blir støtten trukket tilbake. De folkekjærlige og nasjonalsinnede har ingen sjanse til påskjønnelse. Og alle de fremmede får økonomisk støtte for å drive sine nasjonsskadelige, folkeskadelige og kulturskadelige religioner.

 

- Dyremishandling i stor stil blir drevet for å skaffe halalamat og koshermat til de folke- og kulturfremmede.

 

- En % av nasjonalbudsjettet skal brukes til utviklingshjelp i form av penger. Det utgjør en masse milliarder kroner. Det naturlige hadde vært å gi i form av norskprodusert mat og norskproduserte varer, eller i form av skoler, opplæring og undervisningsinstitusjoner. Gjerne undervisning ved norske spesialister.

Pengene blir i stedet i overveiende grad enten brukt til å betale lån til DIP, Verdensbanken og Pengefondet, til å kjøpe våpen for, eller til varer fra alle andre land enn Norge.

Utviklingshjelpen i sin nåværende form er først og fremst konstruert for å tjene DIP. De hjelptrengende folkene kommer i andre rekke.

 

- De fremmedkulturelle forfordeles og oppmuntres til å gå inn i politikken og virker der som femtekolonister overfor det norske folk, og som agenter og hjelpere for sine stammefrender og andre folkefremmede og kulturfremmede.

 

- Mange av de folkefremmede opptrer med to eller flere pass og viser liten eller ingen lojalitet overfor sitt 2. ”fedreland”. Særlig er det vanlig at jøder har flere pass, og at de gjør militærtjeneste i det israelske forsvaret. Hvem vil de tjene når Norge kommer i konflikt med Israel?

 

- Samene er blitt utropt til urfolk i Norge, enda de har sine aner øst for Ural. De kom til Skandinavia ca år 0 – nordmenn for ca 10000 år siden. Deres urfolkstatus brukes i demonteringen av nasjonalstaten og det norske samfunn. Samene blir brukt mot nordmennene; de to folk som har historisk rett til å bo i landet, settes opp mot hverandre. Samene oppfordres til nasjonalisme, nordmennene straffes for det.

 

- 911 var en innsidejobb, gjennomført av Mossad med støtte fra CIA. Denne løgnen blir brukt til å tvinge Norge og andre NATO-land med på krigen mot terror. En tidligere italiensk statsminister har sagt at alle etterretningsorganisasjoner i verden vet at det var en innsidejobb. At Storting og regjering vet det, pluss alle oppegående politikere, er en selvfølge.  ##

Nei til NATO-partiet SV driver nå og bomber landsbyer og geitflokker i Afghanistan under Nato-kommando - for å bekjempe terrorismen! Men for velgerne lyver de seg til å være sosialistiske og antikapitalistiske.

De har selvsagt alltid vært på Utsugernes side, og mot folket.

 

- Da nye fregatter skulle bygges, lot man kontraktene gå til utlandet mens norske verft sto i ordrenød. (Og som med fregattene, slik også med Tannberg og Norsk Data i sin tid) Og da jagerfly skulle kjøpes, valgte man dårlige og dyre fly fra USA. Man valgte å lyve på prisen og svindle med anbudet. Man løy for folket. Hele anbudsrunden var en eneste stor bløff. Konklusjonen var gitt på forhånd. Derfor trakk eurofighteren seg fra konkurransen. Flyene er ikke betalt enda. Svære ekstrautgifter vil løpe på. De amerikanske flyene er lette bombefly velegnet til å hjelpe amerikanerne på deres bombetokt rundt i verden. Svenskene hadde de billigste og beste flyene til vårt formål, og det teknologiske samarbeidet med dem ville gitt det beste vitenskapelige og økonomiske resultat for Norge og Norden. Man ville heller kjøpe fra amerikanerne enn å utvikle det nordiske militære og teknologiske samarbeidet. Vi har her å gjøre med en videreføring av sviket mot det norske folk til også å gjelde det nordiske samhold.

 

- Klimahysteriet og løgnen om CO2-ens farlighet er en verdensomspennende konspirasjon som er klekt ut i Wall Street eller City of London. Det vil koste det norske folk et uoverskuelig antall milliarder kroner i form av avgifter og klimakvoter som blir slengt ut til ingen nytte. Disse penger vil til sist havne i lommene til DIP. Krigen mot terror og CO2 vil holde menneskeheten beskjeftiget i lang tid under pengefyrstenes kontroll. Intet er som en krig eller to for å kontrollere folket.

 

 

I sum har vi følgende:

1. Nasjonalstaten er systematisk blitt demontert.

2. Folket utryddes gjennom den folkeblanding innvandringen gir. Folket skremmes og trues til å delta i nasjonalt, kulturelt og etnisk selvmord.

3. Norsk kultur brytes ned og forsvinner på grunn av den kulturblanding det flerkulturelle samfunn gir.

4. Velferd, velstand, fred og harmoni i landet bygges ned. Og den entusiastiske og samfunnsbyggende iver forvandles til nasjonal apati.

5. Etniske, religiøse, kulturelle, økonomiske og pedagogiske konflikter - og konflikter av mange andre slag - øker.

6. Ungdommen narkotiseres og kriminaliteten blomstrer. Landets grenser er åpnet for verdens kriminelle.

7. Folkets militære og psykologiske forsvarsevne svekkes, mens angrepsevnen og angrepsviljen styrkes.

 

Både i det enkelte land og globalt har vi at det etniske og kulturelle mangfold forvandles til enfold. Dette på grunn av idealet om etnisk og kulturelt mangfold i de enkelte land. En slik tilstand er ikke bærekraftig. Genetisk og kulturelt mangfold på jorden kan bare opprettholdes bærekraftig over tid ved at hvert folk har eget land å leve i med sin folkeegne kultur. Dette vet politikerne, men de lyver for folket. Folket er blitt utfjottet til en tilstand nær fullfjotning. Det samme gjelder også for lærere og akademia generelt; de vet at dette er en løgn; og med folkeutsletting og norsk kulturutsletting som resultat. De er alle sammen medløpere – villige eller uvillige, og mange av dem vil gjerne stige i gradene til hjelpere. De styrter seg fra tempelmuren – som det heter i skriften – og de gjør nok også steiner til brød.

 

*

Under slagordet ”ja til det fargerike fellesskap” seiler vi altså fram mot folkeutsletting og kulturtyning som endemål – i Jesu navn og i humanistiske gevanter. Og de som virkelig arbeider for etnisk og kulturelt mangfold på jorden, blir kriminalisert og fengslet for rasisme, antisemittisme, nazisme eller andre tankeforbrytelser. Den nye verdensorden (DNV) nærmer seg raskt.

 

 

Pengefyrste på flyttefot

 

Framtiden

Å spå om framtiden er en risikabel idrett. Det kalles gjerne også for prognosemaking. Man kan fort ta feil. Men har man oversikt og kontroll på de viktigste variablene, bør man ikke la det være ugjort. Det kan vekke både til ettertanke og handling.

 

Vi drister oss til å gjøre det. Og vi ser da for oss følgende agendaer:

 

1. De internasjonale pengefyrstene lykkes med sine planer.

De europeiske folkene og deres kulturer blir da utslettet og erstattet med ett nytt folk og én ny kultur. Mangfoldet er da erstattet med enfold. Det finnes et ”minnesmerke” eller en beskrivelse at dette resultatet på en åsrygg i USA. Man gjør klokt i å studere disse innskrifter.

Denne tingenes tilstand ble beskrevet relativt nøye i frimurerdokumenter fra rundt forrige århundreskifte. Vi mener å huske at det skulle vær en tredjedels neger i sluttproduktet og resten en blanding av de andre folkeslagene. Og i øst skulle ”den russiske ørken” ligge, hva de nå kunne mene med det. Der var det folketomt og øde – trolig et resultat av kriger. De hadde oversikt, murerne, og planene klare …

 

2. De internasjonale pengefyrstene misslykkes.

Dette krever at nidingsverket blir gjennomskuet av folkene, og at de gjør motstand og opprør.

Et slikt opprør vil komme først ute i Europa, og det vil komme samtidig i mange land. Dette er nødvendig. Starter opprøret i et enkelt land, vil amerikanerne gripe inn slik de gjorde overfor Serbia. ”En etnisk ren stat må ikke få etablere seg i Europa”, sa Wesley Clark, øverstkommanderende for NATO-styrkene, før han gikk til angrep. Norge kan vanskelig gå fortere fram i et slikt prosjekt enn Europa ellers. Handelsboykot og direkte militær inngripen ville bli resultatet.

 

Hendelsesforløpet i Norge vil da bli omtrent slik:

 

1. Etter et valg vil innvandringsmotstanderne på stortinget være kommet i flertall. Disse vil trolig bestå av FRP og ett annet innvandringsfiendtlig, nasjonalsinnet og folkekjærlig parti. En regjering vil bli dannet av disse partiene

 

2. De vil straks vedta de lover som trengs for å stanse innvandringen og starte en repatriering av de folkefremmede. Lover som skal begrense de fremmedes innflytelse i politikken, vil trolig også bli vedtatt.

 

3. På dette tidspunkt vil de folkefremmede ha flere representanter på Stortinget. Disse vil hyle høyt opp og sette seg i spissen for opptøyer og tumulter av mange slag. Allah er stor, vil de blant annet rope.

 

4. En koalisjon av partiene fra og med høyre til og med Rødt - trolig også NKP - vil gå til opprør. Opptøyene i byens gater øker.

 

5. Oslo vil på dette tidspunkt være styrt av de folkefiendtlige partiene, og de folkefremmede kan være i flertall blant representantene. De vil trolig også være i flertall i byens befolkning.

 

6. Byregjeringen i Oslo går til politisk opprør i protest mot Storting og regjering. Deler av byens befolkning væpner seg fra heimevernslagrene. Politistasjonene blir plyndret. Det oppstår væpnete konflikter i byen mellom nordmenn og folkefremmede. Medløperne støtter de folkefremmede.

 

7. Et statskupp blir iverksatt. Storting, regjeringsbygg, NRK og Norges Bank blir angrepet og overtatt. Opposisjonen på stortinget støtter kuppet og vil lede det. En del regjeringsmedlemmer unngår arrest. Tre transportflylaster med soldater fra Israel er alt på plass i den israelske ambassaden, slik de også var i 2008 i Ungarn på landets nasjonaldag, under opptøyene mot den jødiskkontrollerte regjeringen. Kommandosoldatene kan også være fra England.

 

8. Den etnisk norske befolkning begynner å rømme byen. Den kan ikke forsvare seg mot kuppmakerne og de væpnede bandene av kulturberikere, blitzere og folk fra SOS-rasisme, Antirasistisk senter og andre DIP-styrte organisasjoner. Kvinner og barn av den folkefremmede befolkning tar seg til Gardermoen og Sverige. Ferger og passasjerskip til utlandet er overfylte.

 

9. Regjeringens rest mobiliserer militære styrker og folk fra heimevernet. Oslo og de besatte områder rundt byen blir omringet. Folket i landkommunene støtter ikke kuppmakerne.

 

10. Veier og kommunikasjoner inn til byen blir stengt. Forsyninger fra utlandet kommer inn sjøveien til kuppmakerne. Oslofjorden blir stengt. Strømnettet blir avstengt. Opptøyer og ”protester” vil også skje andre steder i landet. Særlig i de store byene hvor de folkefremmede og kulturfremmede er tallrike. Disse opptøyer blir tøylet. Medløpere og folkefremmede fra resten av landet strømmer til Oslo for å støtte kuppet.

I grove trekk blir det Oslo mot resten av landet. Det er ikke lenger ”by og land hand i hand.” Ei heller fargerikt fellesskap.

 

11. Sabotasjehandlinger av alle slag finner sted over alt i landet mot regjeringen og til støtte for kuppmakerne. Sabotørene tilhører den folkefremmede innvandrerbefolkningen og medlemmer av venstresiden i norsk politikk, samt medlemmer av Stay Behind. Også utenlandske etterretningsorganisasjoner vil være virksomme.

 

12. Forsvarets ledelse, som er politisk utnevnt av den forrige regjering, vil støtte kuppmakerne, men heimevernet og de lavere offiserer vil støtte regjeringen og det norske folk.

 

13. Opprørere og sabotører ute i landet vil fort bli nøytralisert i landkommunene. I de store byene vil de gjemme seg og forsvinne i mengden og enda holde stand en tid.

 

14. Regjeringen og det folkelojale forsvar strammer grepet rundt Oslo og starter gjenerobringen.

 

15. Den siste motstand nedkjempes. Det er store skader på infrastruktur og bygninger. Sentrum av Oslo ligger i ruiner. Norges Bank er plyndret. Penger, gull og alle dyrgriper er forsvunnet. Museer og gallerier er plyndret.

 

16. Kuppmakerne og deres hjelpere arresteres og interneres.

 

17. Det nye ”landssvikoppgjøret” starter. Det vil gå under navnet ”Folkesvikoppgjøret”.

 

*

 

Vi vil ikke driste oss til å ha noen sikker formening om hvordan dette folkesvikoppgjør vil forløpe, eller hvem det vil omfatte. Ei heller oppgjørets hardhet. Det hele er avhengig av hvor mange nordmenn og samer som har deltatt, hvor store de materielle skadene er og hvor mange døde og sårete man teller. Også forsvarets mulige deltakelse vil ha avgjørende betydning. Kuppmakernes brutalitet vil også være avgjørende.

 

Vi vil ikke spekulere i dette.

 

Om de midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft som ble anvendt i 1945, blir tatt i bruk, vil dødsdommene nok bli mange, og blodåkeren på Akershus igjen bli vannet. Trolig vil også ravnene bli mettet av de frukter lyktestolpene langs Carl Johan byr fram til høsting. Vi vet ikke. Men vi velger å håpe det beste, og forutsetter at oppgjøret følger norsk lov og skjer i de mest sømmelige og anstendige former som passer seg en rettsstat.

Men et minstemål av opprydding vil måtte komme. Dette kan, i beste fall, forløpe slik:

 

Oppryddingen

Etter at det er skapt ro og orden i Oslo, vil de folkefremmede bli fjernet fra manntallet, og det vil bli holdt en folkeavstemming om et mulig kommende rettsoppgjør. Skal det bli holt et rettsoppgjør hvor mulige  folkesvikere av de forskjelligste slag blir dratt til ansvar? Ja – Nei.

Ved ja vil folkesvikoppgjøret bli avholdt.

 

Målgruppene for oppgjøret vil kunne bli som følger:

 

1. Blant politikerne.

Alle politikere på alle nivå fra 1975 og utover vil bli gjort til gjenstand for gransking. 1975 er valgt som utgangspunkt fordi vi da fikk Lov om innvandringsstopp som systematisk er omgått, tilsidesatt og oversett.

De som beviselig har tatt avstand fra innvandringssviket, eller annen svikerisk politikk, går fri. Resten får tiltale.

 

2. Blant lærere og andre akademikere.

De lærerne som aktivt har søkt å ta seg fordeler av innvandringssviket, blir tiltalt. Hit sokner migrasjonspedagoger og alle andre som har søkt å dyktiggjøre seg i å hjelpe til med innvandringssviket på ett eller annet vis; en kvartårsenhet i migrasjonspedagogikk, eller liknende, burde kvalifisere. De lærere som selv har søkt seg til undervisning av de fremmede, blir tiltalt. De akademikere som i ord, skrift eller forskning har forherliget innvandringssviket, eller andre former for folkesvik, blir tiltalt.

Den jevne lærer og akademiker som bare motvillig har måttet tjenestegjøre i skole eller på universiter under trussel om tap av arbeid, går selvsagt fri.

 

3. Blant journalister og medieeiere.

De redaktører og medieeiere som har hatt tilknytning til aviser og medier med deltagelse i folkesviket, eller som har forherliget det, blir tiltalt. De journalister som i sin skriving har forherliget innvandringssviket, eller annet folkesvik, og vært aktive og medløpende i folkeforføringen, blir tiltalt. Resten går fri.

 

4. Blant ansatte og medarbeidere ved asyl- og flyktningmottak.

Alle som frivillig har arbeidet ved flyktning- eller asylmottak, eller på annet vis støttet disse institusjoner, blir tiltalt. De som ikke har arbeidet frivillig ved disse institusjonene, men som for eks. er blitt beordret dit av politi, forsvar eller Aetat/NAV, går fri. Eiere av private asyl- og flyktningmottak og deres frivillig ansatte, blir tiltalt.

 

5. Blant embetsmenn og tjenestemenn.

De embetsmenn og tjenestemenn som har lagt for dagen en påfallende frivillighet og iver i tjenesten med innvandringssviket, eller annen form for folkesvik, blir tiltalt.

 

6. Blant advokater og jurister.

Alle advokater og jurister som frivillig har befattet seg med og støttet innvandringssviket, eller frivillig virket som asyl- eller innvandringsadvokater, blir tiltalt.

 

7. Blant forsvaret.

Alle offiserer eller menige som har vist en påfallende iver etter å støtte folkesviket på ett eller annet vis, ut over det de var beordret til, blir tiltalt. De som støttet kuppet blir tiltalt.

 

8. Kongen og hans hus.

De norske kongene og den nåværende kronprinsfamilien har vist en særdeles stor iver i sitt strev etter å støtte innvandringssviket. Det samme gjelder deres forståelse og vennlighet overfor Gjeldspengesystemet og Pengeprimatet. Deres tvungne abdikasjon bør vurderes. Det bør kanskje vurderes om Marius har skikket seg vel og kan tilbys tronen. Presidenter har vi liten tro på. De kommende kongers folketrohet må grunnlovsfestes.

 

 

Dommene og straffen

Da vi har grunn til å tro at et kommende folkesvikoppgjør ikke vil arte seg som en politisk hevn, slik Landsvikoppgjøret i 1945 gjorde, vil dødsdommer ikke komme på tale. Som i 1945 er det ikke, innen loven, rom for dødsdom.

 

Vi vil formode at straffene blir etter måten milde. Vi kan tenke oss at de vil fordele seg omtrent slik:

 

1. Fengselsstraffer for de verste forbryterne med straffelengde etter loven.

 

2. Bøter og inndragning av urettmessig ervervet fortjeneste i tilknytning til sviket.

 

3. Inndragning av pass og statsborgerskap for norske statsborgere med to eller flere statsborgerskap. Etter en eventuell soning utvises de til det fedreland som har deres lojalitet.

 

4. Tap av statsborgerlige rettigheter over en viss periode, helt opp til livsvarig lengde.

 

5. En livslang repatrieringsskatt vil påfalle de dømte svikerne til hjelp for noen av de folkefremmede som vil bli repatriert.

 

6. Intern forvisning. I særlige tilfeller kan livsvarig intern forvisning bli aktuelt for norsk statsborger. Da til de repatrieringskommuner som vil ble opprettet for de folkefremmede som ikke vil forlate landet eller hjelpes hjem. Mange av disse finner seg best til rette blant folkefremmede og deres folkefremmede kultur. Straffen vil derfor trolig være mer en tilpasset livssituasjon og vennlighet overfor disse menneskene. Til begge parters fordel.

*

 

Av uønsket og utilsiktet straff ser vi for oss at barn av dømte folkesvikere vil bli rammet av fedrenes og mødrenes misgjerninger i inntil fjerde ættledd… slik også barna av de dømte i Landssvikoppgjøret ble det. Trolig er dette en kristen verdi…

 

 

Grunnloven vil bli revidert grundig slik at folkesvik blir kraftig vanskeliggjort. Gjeldspengesystemet vil bli erstattet av et fripengesystem. Pengeprimatet vil bli erstattet av arbeidsprimatet, og folkeprimatet vil bli styrket kraftig. Pengefyrstenes fire friheter (fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og mennesker) vil bli kraftig redusert. Elementær samfunnsøkonomi og opplæring i pengeteknikk vil bli innført i grunnskolen. Folkebevarende, nasjonsbyggende og fredsbevarende verdier vil igjen bli dyrket og dermed danne grunnlag for folkets liv og virke. Folkets overlevelse som folk vil bli knesatt som overordnet formål i politikk og samfunnsutvikling for all framtid.

Jødeparagrafen vil igjen bli innført, men nå i utvidet form til også å gjelde muslimer, mafia, triader, alskens forbryterorganisasjoner og folkefremmede av ethvert slag...
Og velstand, velferd, fred, harmoni, forbrødring og gjensidig fordragelighet og folkesamarbeid vil senke seg over menneskeheten.
En ny og bedre mentalitet vil ha tatt bolig i menneskene - i det vesentlige som resultat av systemendringen.

 

*********

 

Flesk som folkebevarende og kulturbevarende tilsettingsstoff i all innenlandsk føde er trolig å anbefale.

 

Flesk skal blandes

i all føde

til de egne

folkefeller.

Særimnes hold

skal alltid syde

selv i suppe

fra fattighuset

 

For rådville tilhengere av et bærekraftig fargerikt fellesskap på jorden, anbefaler vi et grundig studium av Beyondismen. Det vil nok også være til hjelp for de som søker innsikt i bærekraftig etnisk og kulturelt mangfold på jorden.

En moderat form av Beyondismen er jo også noe å tenke på…

#...#...#...#.

Heim