DET POSITIVE PENGESYSTEM

vth

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/Detpositivepengesystem/image001.jpg

Kriser og gjeldspenger hører sammen

 

Under den forrige store økonomiske krisen etter 1. verdenskrig var det ganske vanlig med skriverier og spekulasjoner rundt dette med krisens årsak. Man var stort sett klar over at krisens årsak lå i Det kapitalistiske system, og at krisenes løsning derfor lå i en systemendring. Dog: noen mente at en mentalitetsendring var svaret, og de gikk derfor for dette. Folkeopplysning ble deres verktøy, mens systemendrerne søkte seg til politiske partier og til Stortinget med henblikk på systemendrende lover. Et slikt parti var Samfunnspartiet som var på stortinget på trettitallet med samfunnsreformatoren Bertram Dybwad Brochmann og Jakobsen – smeden fra Bleik som representanter. Dette på tross av at Nyorienteringsbevegelsen til Brochmann var delt i spørsmålet om mentalitetsendring kontra systemendring. Brochmann selv, og de fleste i partiet, gikk etter hvert helt over til mentalitet eller tenkemåte som årsak, og alt partipolitisk arbeid ble dermed oppgitt.

 

De forslag til systemendring som dukket opp i Europa er rimelig godt gjengitt i en bok av psevdonymet Brynjulf Bjørseth fra1934: Etter oss kommer overfloden. Her fikk også Det positive pengesystem av L. J. Sømme en forholdsvis brei plass og en god omtale. Hans brosjyre ved samme navn er gjengitt i sin helhet nedenfor.

 

I dagens debatt ser vi ikke det minste spor av systemkritikk. Slikt er i dag tabu. Det blir fortidd av makten. I Norge er det bare vi med tilknytning til Norges Patriotisk Enhetsparti (NPE) som ser nytten av slikt, jamfør partiprogrammet. Vi finner det derfor ønskelig og folkeopplysende å hitsette brosjyren til L. J. Sømme i sin helhet.

 

Den oppmerksomme leser vil se at partiprogrammet til NPE er inspirert av Sømme i vesentlig grad. Det er i grunnen bare snakk om en oppdatering eller «modernisering» av Sømmes tanker. Dog: vi har gått et betydelig skritt videre: Vi har funnet det riktig og nødvendig å skifte ut pengeprimatet med arbeidsprimatet. Mens Sømmes system dreier seg om to nagler – Det positive pengesystem og nyordningen av arbeidslivet, dreier vårt system seg i tillegg om arbeidsprimatet, dvs at i det private næringsliv er de ansatte hovedeiere av bedriften. Minimum 60 % av eierskapet går til arbeidet, mens Maximum 40 % går til kapitalen eller pengefyrstene. Dette medfører at NPE legger enda større vekt på folket og demokratiet enn Sømme gjorde, og i enda større grad enn han går vi mot kapitalens bakmenn.

 

Når vi ser på de kriser Europa i dag er rammet av, og all den elendighet de europeiske folkene er rammet av, er det for oss åpenbart at en mentalitetsendring av noe slag ikke kan løse problemene. Det er en systemendring som trenges. Og det er i erkjennelsen av dette at en stor del av skriveriene på Vegams nettsider er begått. Den endring i mentalitet eller tenkemåte som peker seg ut som skrikende ønskelig, er at det må en systemendring til. ##

 

Vi har sagt det før: Det finnes bare en grunnleggende konflikt i samfunnet; konflikten mellom folket og utsugerne. Selv det minste folkesamfunn har sine vannartinger.  Mens folket virker for alles beste, vil utsugerne eller vannartingene alltid virke for seg og sines beste. I dag er De internasjonale pengefyrster de fremste representanter for utsugerne.

 

I Norge har utsugerne og De internasjonale pengefyrstene rikelig med medløpere. Samtlige partier på Stortinget er folkesvikere og femtekolonnister.  Slik har det vært siden rømlingene kom heim fra England i 1945. Pengefyrstene sto som seierherrer i den store jødekrigen. De norske politikere tjener sine herrer godt.

Etter rømlingenes hjemkomst ble det systemendrende Samfunnspartiet terrorisert til taushet. De var en trussel mot kapitalismen og De internasjonale pengefyrstene.

 

L. J. Sømme var et anstendig menneske. Han plasserte seg på folkets side. Mot pengefyrstene.

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/Detpositivepengesystem/image003.jpg

Det negative pengesystem – Gjeldspengesystemet - slavebinder folket gjennom en ubetalelig gjeld

 

 

DET POSITIVE PENGESYSTEM

av

L. J. Sømme

 

 

Alternativ samfunnsøkonomi

 

Ettertrykk utgitt av

 

NORGES PATRIOTISKE ENHETSPARTI

-partiet for det norske folk-

*

 

DET POSITIVE PENGESYSTEM

ble offentliggjort i 1933 i brosjyren: «Det gamle negative pengesystems undergang og det nye positive pengesystems dannelse. Menneskenes materielle frigjørelse."

Denne brosjyre er utsolgt.

Det positive pengesystem er behandlet mer utførlig i boken: «Fra åger til samarbeide» som utkom i 1937.

«Fra åger til samarbeide» er til salgs hos bokhandlerne.

*

 

Forord

 

Det er i ærbødighet og takknemlighet vi har laget en ny utgave av L. J. Sømmes brosjyre DET POSITIVE PENGESYSTEM med hans sosialøkonomiske synspunkter. Det er bl. a. disse synspunkter som danner basis for Norges Patriotiske Enhetspartis økonomiske program.

Norsk rettskrivning har gjennomgått en del forandringer siden dette hefte ble skrevet. Vi har derfor tillatt oss og benytte dagens rettskrivning i denne oppdaterte utgaven for å gjøre den lettere å lese.

Norges Patriotiske Enhetsparti har i sitt program laget en økonomisk modell som avviker i noen grad fra den her skisserte, men som i hovedprinsipp er den samme, nemlig at renter og ågervirksomhet skal fjernes. På denne måten vil økonomien tjene folket og ikke omvendt, som nå, og vi vil med denne som hjelpemiddel kunne bygge opp et samfunn til beste for oss alle.

 

Oslo oktober 1994

NORGES PATRIOTISKE ENHETSPARTI

Arbeidsutvalget

 

 

DET POSITIVE PENGESYSTEM

med kommentarer.

 

Punkt 1.

 Der innføres 6 timers normal arbeidsdag med 2 skift pr dag, således at både bedrifter og forretninger i størst mulig utstrekning får en sammenhengende virkedag på 12 timer.

 

Ad 1. Ved å innføre to skift pr. dag oppnås:

 

I.         Produksjonsmengden økes momentant og i en meget betydelig

grad med de nåværende produksjonsmidler.

 

II.        Det skift som arbeider betjener det skift som er fri, f. eks.

butikker, leger, tannleger, bad, verksteder o. s. v.

 

Til å begynne med vil det ikke bli nok arbeidskraft til to skift pr. dag i alle bedrifter. Men dette er av underordnet betydning. Hovedsaken er at alle få arbeid og at arbeidskraften blir benyttet på en for samfunnet heldig og tjenlig måte.

Arbeidsløshet og mangel på arbeidskraft er foreteelser som oppstår av det kapitalistiske systems særegne økonomiske lover. Ved innførelsen av Det positive pengesystem og de økonomiske lovene dette system setter i funksjon, kan det verken bli arbeidsløshet eller mangel på arbeidskraft.

Det kapitalistiske system setter loven «tilbud kontra etterspørsel» i funksjon. Denne kapitalistiske lov behersker hele det økonomiske liv så lenge man benytter dette system. Den bestemmer prisen og mengden av sysselsatt arbeidskraft. Det er lønnsomheten som under kapitalismen er det avgjørende, samfunnets virkelige behov kommer i annen rekke. I fø1ge loven «tilbud kontra etterspørsel» vil overfylte lagre, en reell rikdom, skape arbeidsløshet, fattigdom, nød og kriser. Derimot skaper tomme lagre behov for arbeidskraft og høye, 1ønnende priser.

Under Det positive pengesystem vil fulle lagre med tilstrekkelige reserver, gi alle sikre og rommelige vilkår.

Som et eksempel på hvordan arbeidskraften sløses bort under det kapitalistiske system er forholdene i margarinindustrien. Vi har 110 margarinfabrikker, men bare 10 av de større, moderne fabrikker er nødvendige for å dekke landets behov fullt ut. De 100 fabrikkene med sine direktører, ingeniører, kontorfolk og arbeidere, er uten noen samfunnsmessig nytte og hensikt.

 

Punkt 2.

Så snart alle arbeidsledige er sysselsatt, er der full adgang for enhver til å arbeide overtid.

 

Ad 2.

 Et lands levestandard bestemmes av summen av landets produksjon. Jo mer det blir produsert, desto høyere kan levestandarden bli. Årsaken til den såkalte overproduksjon og arbeidsløshet ligger i de særegne økonomiske lover som det kapitalistiske system setter i funksjon. Etter disse økonomiske lover er alle varer, selv hvor uunnværlige og nødvendige de enn måtte være, uten økonomisk verdi, og ikke gjenstand for salg, dersom de produseres i tilstrekkelige mengder. Eller som det heter i romerretten fr. 222, Dig. 50 — 60: Bare de ting kan danne deler av en formue og bli gjenstand for tyveri, som det er for lite av og derfor har bytteverdi.

Etter hvert som effektiviteten og antallet av de tekniske hjelpemidler økte, ble det vanskeligere å fordele produksjonen ved hjelp av det kapitalistiske penge- og banksystem. Millioner av mennesker ble nektet arbeid for å holde produksjonen nede. Det ble opprettet en ny art industri, «destruksjonsindustrien», hvis oppgave det er å ødelegge en stor del av den ferdige produksjon, så resten ble av økonomisk verdi og salgbar.

Ved å innføre Det positive pengesystem, settes de kunstige økonomiske lover som det kapitalistiske system skaper, ut av funksjon. Jo mer det kan bli produsert under Det positive pengesystem, desto høyere blir levestandarden for alle. Av denne grunn er det intet til hinder for at den som måtte ønske det kan få overtidsarbeid, når forholdene forøvrig ligger til rette. På den annen side vil 1ønnen for en normal arbeidsdag bli så høy at det bare unntagelsesvis vil være noen som ønsker overtidsarbeid.

 

Punkt 3.

I størst mulig utstrekning betales for stykkarbeid. Prisen baseres på et rimelig arbeidstempo, heller for høye priser enn for lave, således at flid og arbeidsomhet belønnes og fremmes.

 

Ad 3.

 I.       Arbeideren belønnes for flid og dyktighet.

 

II.      Selvhevdelsen, konkurranseinstinktet får fritt slag til fordel

          for arbeideren selv og for fellesskapet.

 

III.     Selve arbeidet blir mer interessant og skaper arbeidsglede.

 

God 1ønn skaper arbeidsglede. I fø1ge Det positive pengesystems økonomiske lover kan og bør det utstedes mer kjøpekraft, penger, enn det er ting som skal omsettes. Dette griper ikke inn i Det positive pengesystems prismekanisme, og kan således ikke skape inflasjon. Lønnen fastsettes verken av arbeidsgiver, arbeider eller staten, men den fremkommer automatisk av summen av samfunnets samlede produksjonsmengde.

Produksjonen ledes etter fø1gende prinsipp:

All produksjon deles f. eks. opp i 100 grupper, og de første 33 gruppene dekker de nødvendige behov som mat, klær, hus, lys, brensel osv. De neste 33 gruppene dekker ønskelige ting, og de 34 siste gruppene luksusvarer.

Sentralen for landets samlede arbeidskraft setter da det fornødne antall arbeidere inn, så nødvendige behov, tilstrekkelige reserver og eksportvarer blir produsert. Når dette behov for arbeidskraft er dekket, settes resten av arbeidskraften inn for å dekke de ønskelige behov, og når disse er dekket, går man over til å produsere luksusvarer.

Alle får den nødvendige kjøpekraft, penger, til å dekke sine behov av de ting som det kan produseres nok av. Da alle har anledning til å få disse varene, vil ingen kjøpe mer enn de kan bruke. Dersom man kjøper mer enn til sitt behov, vil jo disse varene bare være til bryderi.

Arbeidere og funksjonærer får en grunnlønn, stor nok til å kjøpe de tingene som det kan produseres nok av — de første 33 gruppene. Denne grunn1ønnen utbetales også til syke og arbeidsudyktige gjennom Samfunnsbanken (i NPEs program har vi beholdt navnet Norges Bank og dens underkontorer som skal gis de samme funksjoner som Samfunnsbanken, vår anm.), hvor alle har sin konto.

Til fordeling av den produksjonen som omfatter de tingene som er ønskelige, de neste 33 gruppene, vil det bli utdelt kjøpekraft, penger, ved tilleggs1ønn, som utbetales på hver enkeltes konto i Samfunnsbanken.

Når rasjonaliseringen og utbyggingen av produksjonsmidlene har nådd det punktet at det, kan produseres nok til alle, også av de ønskelige tingene, blir grunnlønnen stor nok til også å omfatte denne gruppen, og den delen av luksusvarer som det kan avsees arbeidskraft til, vil bli fordelt av Samfunnsbanken.

Ved dampmaskinens oppfinnelse for omkring 150 ar siden, regner man at industrialiseringen tok sin begynnelse. 11øpet av de første 100 årene økte en enkelt arbeiders yteevne ved hjelp av de tekniske hjelpemidlene som var oppfunnet til 2. I løpet av de neste 25 årene til 8, og i de følgende 25 år til 40 personers arbeidsytelse.

Da Det positive pengesystem gir en rasjonell og planmessig ledelse av arbeidskraften og produksjonsmidlene, vil den delen av produksjonen som det framstilles nok av bli meget omfattende og allsidig. Grunnlønnen vil således bli meget høy. Dertil kommer det betydelige 1ønnstillegget som utbetales på hver enkelts konto i Samfunnsbanken, for den delen av produksjonen som det ikke kan framstilles nok av til alle.

 

Punkt 4.

Nåværende Norges Banks kronemynt opphører å være gangbar innenlandsk mynt, og blir kun å benytte for utenlandsk omsetning. Norges Bank blir sentral for utenlandsk valuta. Privatpersoner erholder utenlandsk mynt i den utstrekning som Norges Bank bestemmer. Norges Bank sorterer under den nyopprettede produksjons- og fordelingsledelse i hvis øverste råd sjefdirektøren for Norges Bank er selvskreven medlem. Der opprettes en ny varedepositbank — en samfunnets fellesbank — «Certifikatkronebanken», som utsteder de nødvendige utleveringsbeviser — byttemidler — papirpenger — for det innenlandske behov. Sikkerheten for disse utleveringsbevisene dannes av de varene som er deponert i Certifikatkronebanken; denne sorterer under den nyopprettede produksjons- og fordelingsledelse. Sjefdirektøren for Certifikatkronebanken er selvskreven som medlem i det øverste råd for produksjon og fordeling.

 

Ad 4.

Ved å sette Norges Banks nåværende kronesystem ut av funksjon for den innenlandske omsetning oppnås:

 

I              Retten til å utstede penger, byttemidler, overføres til samfunnet.

Man behøver ikke lenger betale avgifter, renter, til private og

utenlandske kapitalister for å få lov til å arbeide.

 

II         Det økonomiske liv blir bygget på arbeidskraften. Gullet – kapitalistene – taper sin makt og hindres i å plyndre og ødelegge samfunnet.

 

III.         Det innenlandske prisnivå frakobles det internasjonale. Uansett

hvor høy arbeidslønn og dermed levestandarden blir, kan vi

eksportere i konkurranse med utlandet, selv til de laveste priser.

 

IV.        Pengekriser og arbeidsløshet innen landet kan ikke forekomme

mer.

 

V.          Ved opprettelsen av Certifikatkronebanken knyttes alle individer

sammen til et fellesskap hvor fellesnytten går foran egennytten,

ikke på grunn av en ny mentalitet, men som en automatisk fø1ge

av de økonomiske lovene som Det positive pengesystem setter i

virksomhet.

 

(I NPEs økonomiprogram er Certifikatkronebanken, og dermed en kroneenhet til innenlandsk bruk og en annen til utenlandsk bruk, byttet ut med en inkonvertibel krone, som ikke kan veksles i utlandet, og dermed heller ikke brukes i spekulasjonsøyemed. Nødvendig vareimport vil bli betalt gjennom clearing, varer mot varer, eller ved bruk av vår valutabeholdning, var anm.)

 

 

 

Punkt 5.

 Produksjon og omsetning skjer i størst mulig utstrekning ved privat drift.

 

Ad 5.

 Å opprettholde eiendomsretten, og dermed ansvaret og arbeidsgleden ved å eie og administrere noe, er av grunnleggende betydning for personlig tilfredsstillelse og samfunnets fellesøkonomi.

Ingen eier av en bedrift har interesse av å eie mer av sin produksjon enn til å dekke sitt eget behov. Overskuddet av produksjonsmengden får først verdi for produsenten når det kan bli solgt.

Ved å overlate mest mulig av produksjonen til privat drift, vil produsenten i egen interesse sørge for å produsere mest og best mulig. Ved salg av produksjonen til Forsyningssentralen, oppnås den høyest mulige pris, og de pengene som produksjonen blir betalt med hviler på et absolutt sikkert grunnlag.

 

Punkt 6.

All produksjon avtas av den nyopprettede produksjons- og fordelingsorganisasjon som betaler kontant  med certifikatkroner. Produksjonen kan lagres på produksjonsstedet om så er hensiktsmessig. Import og eksport går gjennom den nyopprettede ledelse for produksjon og fordeling, og etter dens bestemmelse.

 

Ad 6.

Jordbruk, fiskeri og industri leverer sin produksjon på det anviste sted mot kontant betaling. Anlegg som er så store at Forsyningssentralen finner en slik ordning mest formålstjenlig, lagrer og ekspederer varene for Forsyningssentralens regning.

Ved at import og eksport går gjennom den nyopprettede ledelse for produksjon og fordeling oppnås:

 

I             Man får en nøyaktig oppgave over samfunnets behov.

 

II.        Alt er tilrettelagt for å tre inn i det mellomfolkelige samarbeid

som er under utvikling og må komme.

 

III.      Norges økonomiske hovedstyre får det nødvendige grunnlag for

oppbygging av eksportindustrien og oppgave over hvor meget av

samfunnets arbeidskraft som må avgis til eksportvirksomheten.

Man har i de private importører og eksportører de nødvendige fagfolk til å administrere samfunnets import- og eksportsentral.

 

Punkt 7.

Alle bedrifter fortsetter så vidt mulig med uforandret produksjonsmengde inntil videre og avventer ordre fra den nyopprettede ledelsen for produksjon og fordeling, som ifølge systemets ånd og bygning skal regulere og bygge ut bedriftsvirksomheten til den enkeltes og samfunnets fordel.

 

Ad 7.

Overgangen fra det kapitalistiske system til Det positive system må skje så og si på en dag.(Neppe riktig, vår anm.) Like sa lite som man skrittvis kan gå over fra å drive en maskin med elektrisk motor istedet for med dampmaskin, kan man skrittvis gå over fra det kapitalistiske system til Det positive pengesystem, De nye organisasjonene som Det positive pengesystem krever, må først være bygget ut, og hver mann og kvinne på plass, før Det positive pengesystem kan settes i funksjon. På den annen side vil ikke forandringene i det ytre bli så store. Det er selve penge- og banksystemets grunnlag som blir endret ved å innføre Det positive pengesystem.

 

Punkt 8.

 Certifikatkronebanken overtar alle nåværende privat- og spare banker til filialer, og tilfører disse de nødvendige certifikatkroner til dekning av de overtatte bankers forpliktelser. Certifikatkroner forrentes ikke, men forøvrig foretas det ingen forandring i de nåværende bankers funksjoner. Certifilkatkronebanken innfrir alle innenlandske stats- og kommunelån og alle lån på private eiendommer og bedrifter, og pålegger en passende avgift for de innfridde lån, således at ingen forfordeling finner sted.

 

Ad 8.

Dersom vi ikke hadde hatt det kapitalistiske pengesystem, ville alt det arbeid som avdøde slekter har utført gjort det lettere for de nålevende å tilveiebringe de nødvendige eksistensmidler. Gårdsbruk er oppdyrket og bebygget, fabrikker, veier og jernbaner er anlagt. Men det arbeid av blivende verdi som er utført av tidligere og nålevende slekter er ifø1ge det kapitalistiske systems økonomiske lover gjort om til gjeld. Denne gjelden går merkelig nok under navn av «nasjonalformuen» og beløp seg til ca. 11 milliarder kroner før okkupasjonen. Denne store gjelden må forrentes av bedriftslivet.

 

Hos oss ble det kapitalistiske system innført ved opprettelsen av Norges Bank i 1816. For å kunne opprette Norges Bank måtte bøndene avlevere sitt arvesølv, hvorved store kulturverdier ble ødelagt. Før Norges Bank ble opprettet, eide en stor del av bøndene gårdene sine uten gjeld, og dessuten hadde de vakre sø1varbeider og andre prydgjenstander som gikk i arv fra slektledd til slektledd. Vi hadde en høyt kultivert handverkskunst på mange områder. Ved overgangen til det kapitalistiske system, sank bøndene ned i gjeld, og måtte trelle for kapitalistene. Handverket og vår gamle, edle kultur forfalt. Det kapitalistiske systems oppløsningsprosess tok sin begynnelse.

Ved å innføre Det positive pengesystem blir all gjeld på faste eiendommer innløst. Bøndene blir på ny eiere av sine gårder og kan nyte fruktene av sitt arbeid. De tidligere slekters arbeid blir til nytte og gagn for hele samfunnet, nasjonalformuen går over til kjøpekraft og opphører å tjene som utplyndringsmiddel.

 

Punkt 9.

Enhver myndig person skal ha sin samfunnskonto i en av Samfunnsbankens filialer. På denne konto skal vedkommendes utdannelse og virke anføres. Gjennom disse konti utdeles kjøpekraft i form av bankinnskudd etterhvert som produksjonsmengden øker. Ved opprettelsen av alle konti innsettes kr. 100,00 (husk at dette er skrevet på 1930-tallet, var anm.) som det første utdelingsbeløp. Alle kommunale funksjonærer går over til staten og lønnes av staten. På alle statsfunksjonærers samfunns-konti anføres funksjonærens lønn som denne selv hever pr. uke eller pr. måned etter ønske, på alminnelig måte ved sjekk eller kvittering i banken. Likeledes heves det fastsatte beløp for hvert barn av forsørger eller institutt inntil myndighetsalderen inntrer, og barnet får sin personlige samfunnskonto. Gamle, syke, ervervsudyktige og forsorgsunderstøttede hever også selv det fastsatte beløp på sin samfunnskonto mot sjekk eller kvittering.

 

Ad 9.

Enhver mann og kvinne over 18 år får sin konto i Samfunnsbanken og blir derved medlem av samfunnets fellesskap, med dets rettigheter og forpliktelser. Individets eksistensgrunnlag blir ikke lenger avhengig av den enkelte persons hell eller uhell, men blir tilknyttet fellesskapet. På den annen side får individet 1ønn i forhold til sin innsats. I det kapitalistiske samfunn var de såkalte gode tider først og fremst avhengige av salg, og dernest av produksjonen. Under Det positive pengesystem er det arbeidslivet, produksjonen, hele det økonomiske liv hviler på, uavhengig av salgsmulighetene. Det første salg skjer ved deponering av produksjonen som danner grunnlaget for utstedelsen av pengene. De etterfø1gende salg og kjøp foregår som nå.

 

Punkt 10. 

Under Norges økonomiske Hovedstyre sorterer:

 

-           Arbeidskraftsentralen.

-           Samfunnsbanken - Certifikatkronebankeen.

-           Norges Bank.

-           Forsyningssentralen.

-           Salgssentralen.

-           Import- og eksportsentralen.

-           Statens og kommunenes bedrifter.

 

Bedriftslivet blir en selvstendig og selvvirkende enhet, som i liten utstrekning krever inngrep fra statens side. Men dette økonomiske system gir regjeringen et effektivt og smidig apparat som muliggjør at den kan gripe inn i den grad som forholdene måtte tilsi.

 

Punkt 11. 

 Skatt utskrives ikke, assuranseselskaper, trygdekasser og forsorgsvesen nedlegges.

 

Ad 11.

 Skatt og avgifter er det kapitalistiske systems måte å innkreve samfunnets fellesutgifter på. Under Det positive pengesystem blir dekning til utgiftene tatt direkte av produksjonen. Man sparer det store og innviklede arbeid som utligning av skatt og innkreving av avgifter krever. Penger er jo bare regnemidler, det er produksjonen som må betale samfunnets driftsomkostninger, både under det kapitalistiske og Det positive pengesystem.

Assuranseselskapene er institusjoner som er skapt av det kapitalistiske system, og må oppheves når systemet oppheves. Assuranseselskapene kan ikke eksistere uten renter. (Kan leve på premier?, vår anm.)

Trygdekasser og forsorgsvesen blir overflødige. Ved inntredende behov får alle heve på sin konto i Samfunnsbanken de beløp som er stillet til vedkommendes disposisjon.

 

Punkt 12.

 Ledelsen for produksjon og fordeling utbetaler erstatning for uforskyldte ulykker, og kan stille rentefrie lån til disposisjon for ønskelige nydannelser og støtte av eldre bedrifter.

 

Ad 12.

Brann og andre skader som under det kapitalistiske system dekkes av assuranseselskapene, blir i virkeligheten ikke godtgjort av diss men av produksjons- og arbeidslivet som må bære omkostningene. Assuranseselskapene er bare regnskapsmessige institusjoner, som ved samfunnets regnemidler, penger, administrerer denne delen av samfunnets økonomiske liv. Under Det positive pengesystem blir dekning av skader og ulykker tatt direkte av produksjonen og den disponible arbeidskraften. Dermed spares det inn en mengde arbeidskraft som kan benyttes på en hensiktsmessig og gagnlig måte.

Dersom en person eller bedrift som framstiller livsviktige produkter henvender seg til de nåværende banker om et driftslån, kan dette bare bli innvilget dersom bedriften er 1ønnsom, ellers ikke. Hvis derimot en 1ønnsom bedrift som framstiller et produkt som er uten samfunnsmessig interesse, ja, selv om det er skadelig for samfunnet, søker om et slikt lån, vil banken bevilge lånet uten videre. At situasjonen er slik i dag, kan man ikke med berettiget grunn kritisere bankens ledelse for. Den er jo i første rekke forpliktet til å sørge for at bankens midler lånes ut til dem som kan betale lånet tilbake, pluss renter.

Under Det positive pengesystem kreves for det første ikke renter, og for det annet har det mindre betydning for samfunnet om et rentefritt lån ikke blir tilbakebetalt. Misbruker en låntager den utviste tillit, eller kan han ikke tilbakebetale lånet, resulterer dette bare i at vedkommende ikke får låne mer, eller man sørger for at lånet ikke blir misbrukt.

 

DET POSITIVE PENGESYSTEM

settes i funksjon.

 

1. Det opprettes en certifikatkronebank, en depositobank, under navn av «Samfunnsbanken». Samfunnsbanken utsteder de nødvendige penger, regnemidler, utleveringsbeviser, omsetningsmidler, for det innenlandske behov. Certifikatkroner går under betegnelsen «kroner», på samme måte som den amerikanske «certificate dollar» i daglig tale bare benevnes med «dollar».

Samfunnsbanken overtar alle banker med deres aktiva og passiva, unntatt er Norges Bank. Samfunnsbanken innfrir all gjeld på fast eiendom, produksjons- og driftsmidler. Beløpet for den innfridde gjeld anfører Samfunnsbanken på låntakerne som rentefrie lån. Samfunnsbanken innløser all innenlandsk stats- og kommunegjeld.

Alle menn og kvinner over 18 år henvender seg til en av Samfunnsbankens filialer og får der sin bankkonto og sitt medlemskap i Samfunnet med dets rettigheter og forpliktelser. På denne konto anføres fø1gende:

-           Navn.

-           Fødselsår, dato, sted.

-           Gift eller ugift.

-           Barn, alder.

-           Utdannelse.

-           Nåværende stilling.

-           Tidligere stilling.

Dersom uten stilling, oppgave over hvilket arbeid som ønskes, og hvilken stilling som eventuelt kan overtas.

Dette skjema utfylles i tre eksemplarer. Det ene sendes til «Arbeid kraftsentralen», i Oslo. Det annet til «Norges økonomiske hovedstyre», Oslo. Det tredje beholder banken.

Dersom en person flytter til et annet sted, sender den bankfilial hvor vedkommende får overført sin konto meddelelse herom til «Arbeidskraftsentralen» og «Norges økonomiske hovedstyre».

Alle samfunnsmedlemmer får anført kr. 100,- (husk i hvilken tid dette er skrevet, var anm.) på sin konto til bruk for de dagene som overgangen fra det kapitalistiske system til Det positive pengesystem krever.

Alle kommunale og offentlige funksjonærer går over til staten og lønnes av denne. På alle statsfunksjonærers og embetsmenns konti anføres vedkommendes 1ønn. Denne heves i Samfunnsbanken ved sjekk eller kvitt ring, pr. uke eller måned etter eget ønske. Likeledes heves det fastsatte beløp for hvert barn av forsørgeren eller instituttet inntil myndighetsalderen, da barnet får sin egen konto i Samfunnsbanken. Gamle, syke, arbeidsudyktige og forsorgsunderstøttede hever selv det fastsatte beløp i Samfunnsbanken. Arbeidsløse hever et beløp stort nok til å kjøpe de varer som er tildelt alle ved rasjonering, samt til husleie, brensel og lys, inntil de blir anvist arbeid.

 

2.  Det opprettes en sentral for landets samlede arbeidskraft, «Arbeids kraftsentralen) (I NPEs program har vi beholdt betegnelsen «Arbeidsformidlingen», som vil få de samme funksjoner som Arbeidskraftsentralen, vår anm). Denne ledes av en leder med to rådgivere. Arbeidskraftsentralen sorterer under Norges økonomiske hovedstyre.

Arbeidskraftsentralen får oppgave fra Samfunnsbankens filialer over landets arbeidskraft og fører kartotek over denne.

Arbeidskraftsentralen innhenter opplysninger om landets behov for teoretisk og praktisk utdannet arbeidskraft. Disse opplysninger sender Arbeidskraftsentralen til Norges økonomiske hovedstyre, som også fører kartotek over dette.

 

3. De nødvendige sentraler for ledelsen av bedriftslivet opprettes. Disse

ledes av en leder med to rådgivere, og sorterer under Norges økonomiske

hovedstyre.

 

«Jordbrukssentralen»

Jordbrukssentralen mottar oppgaver fra Norges økonomiske hovedstyre over de produktene som bør produseres, og fra gårdbrukerne oppgave over dyrket og udyrket jord, maskiner, husdyr, avling o. s. v. Over disse opplysningene føres det kartotek.

Jordbrukssentralen sørger for at landets dyrkede og udyrkede jord blir kartlagt. Nydyrkingen foretas etter en landsplan. Gårdsbrukene gjøres så store at de egner seg for maskindrift. Når brukene er helt ferdige, avgrøftet og bebygget, overdras disse til habile jordbrukere mot rentefrie lån, samt med rentefrie driftsmidler. Settes minstelønnen til kr. 6 000,- pr. år, og årsinntekten av det overdradde nye gardsbruk overstiger kr. 10.000,-, innbetales 10 % av det beløp som overstiger 10.000,- i avdrag på det rentefrie lånet i Samfunnsbanken.

Den arbeidskraften som Jordbrukssentralen blir tildelt av Norges økonomiske hovedstyre, ansettes som faste samfunnsfunksjonærer, og danner arbeidsgjenger som ledes av en leder med to rådgivere. Disse arbeidsgjengene utstyres med gode og hensiktsmessige tekniske hjelpemidler. Arbeidsgjengene kan helt eller delvis avgis til gårdbrukerne til nødvendig onnearbeid. Disse arbeiderne får, om det ønskes, rentefrie lån til hus og så meget jord som det behøves til poteter, grønnsaker o. a. for familien.

Det settes en slik pris på bondens produkter at det blir mulig for ham å betale leiet arbeidshjelp like høy 1ønn som handverks- og industribedriftene betaler.

Produksjonen leveres til Forsyningssentralen som betaler kontant med sjekk på Samfunnsbanken.

Jordbrukssentralen sender Norges økonomiske hovedstyre en oppgave over jordbrukets behov for arbeidskraft etter de oppgavene som hver enkelt jordbruker har gitt til Samfunnsbankens filialer. Likeledes sender Jordbrukssentralen oppgave til Norges økonomiske hovedstyre over det antall landbruksskoler som er nødvendige. Disse opprettes så snart som mulig i den utstrekning som arbeidskraft til dette formålet kan tilveiebringes.

 

«Fiskerisentralen»

Det opptas en oppgave over det kvantum fisk som landets befolkning behøver, og det sannsynlige kvantum som kan bli eksportert.

Over hele landet bygges lagerhus og fryserier for oppbevaring av fisk og jordbruksvarer til dekning av landets behov, og lignende anlegg for eksportproduktene.

Fiskeriproduktene overtas i likhet med annen produksjon av Forsyningssentralen som betaler kontant med sjekk på Samfunnsbanken.

Jordbruks- og fiskeriproduktene leveres til detaljister. Omkostningene ved en gros salg sløyfes for disse varene.

Samfunnsbanken gir rentefrie lån til habile fiskere for innkjøp av båter og moderne fiskeriutstyr. Tjener låntagerne over 10.000 kr. pr. år, avbetales det rentefrie lån med 10 % av det beløp som overstiger 10.000 kr.

Fiskerisentralen foredler og lagrer fisken for Forsyningssentralens regning.

Det nødvendige antall praktiske og teoretiske skoler opprettes. Likeledes ansettes vrakere som også er lærere i behandling av fisk så produktets kvalitet heves mest mulig.

Alle som driver ervervsmessig fiske, sender Fiskerisentralen oppgave over båter og redskap. Fiskerisentralen fører kartotek over disse, og sender gjenpart av kartotek og bokholderi til Norges økonomiske hovedstyre.

 

«Skogsentralen»

Alle skogeiere sender Skogsentralen oppgave over areal, kvalitet og drift de to siste årene, hvert år for seg.

Statens skogkontor går inn i skogsentralen.

Skogsentralen overtar røkt og pleie av all skog, både offentlig og privat.

Den arbeidskraft som tildeles Skogsentralen, blir fast ansatt som statsfunksjonærer. Om så ønskes, får disse rentefrie lån i Samfunnsbanken til hus og så meget jord som behøves til poteter og grønnsaker etc.

Trelasthandlere og brenselsforretninger sender sine bestillinger til Forsyningssentralen som sender ordrene videre til Skogsentralen. Denne bestemmer om ordrene skal effektueres av private skoger eller av statens skoger. Det avgjørende er hva som tjener selve skogene best. Transport skjer i forbindelse med Transportsentralen. Gjenpart av oppgaver og utskrift av bokholderiet sendes til Norges økonomiske hovedstyre som fører kartotek over disse.

Forsyningssentralen betaler kontant ved sjekk på Samfunnsbanken og krever kontant betaling av trelasthandlerne og andre. Har disse ikke de nødvendige driftsmidlene, får de rentefrie lån i Samfunnsbanken i den utstrekning dette har samfunnsmessig interesse.

De nødvendige skoler for teoretisk og praktisk utdannelse i skogbruk opprettes.

 

«Sjøfartssentralen»

Alle redere sender oppgaver over tonnasje og over hvorledes og til hvem den har vært chartret i de to siste årene, hvert år for seg, til Sjøfartssentralen.

Skipsbyggerier og verksteder sender oppgaver over utført arbeid, arbeidsstokk, utlærte arbeidere og læregutter for de to siste årene, hvert år for seg. Likeledes sendes tegninger over anleggene med oppgave over maskiner og kapasitet.

Skipsbyggeriene tildeles arbeidskraft i den utstrekning det er mulig, etter ansøkning til Norges økonomiske hovedstyre som gjennom Sjøfartssentralen gir sin uttalelse om ansøkningen.

Den av Norges økonomiske hovedstyre tildelte arbeidskraft stilles til disposisjon gjennom Arbeidskraftsentralen, på samme måte som for alle andre bedrifter. Likeledes bevilges rentefrie lån som til andre bedrifter.

Rederne får skip og reparasjoner til en pris som gjør dem konkurransedyktige. Innseilt utenlandsk valuta blir av rederne overført til Norges Bank mot avregning i certifikatkroner. Ved å søke Norges økonomiske hovedstyre gjennom Sjøfartssentralen, som gir sin uttalelse, får rederne utenlandsk valuta i den utstrekning det er forenlig med samfunnets fellesinteresser. Rederne får i likhet med andre bedrifter rentefrie lån i Samfunnsbanken.

De nødvendige skoler for teoretisk og praktisk utdannelse av sjømannsstanden opprettes.

 

«Handverkssentralen»

Alle handverkere sender inn oppgaver til Handverkssentralen over navn, alder, sted, utdannelse, antall arbeidere, herav svenner og læregutter, produksjonen i de siste to årene, hvert år for seg. Forsyningssentralen overtar all produksjon som skal videreselges. Handverkernes direkte salg går ikke gjennom noen sentral, men oppgaver over den direkte produksjon sendes til Handverkssentralen, som fører kartotek over dem og sender kopi av dette til Norges økonomiske hovedstyre.

Forsyningssentralens bestillinger går gjennom Handverkssentralen som fordeler ordrene på den mest hensiktsmessige måten.

De nødvendige skoler for den teoretiske og praktiske utdannelse opprettes, særlig legges det vekt på den kulturelle siden, og da spesielt på vår gamle handverkskultur.

 

«Industrisentralen»

Alle industrielle anlegg sender til Industrisentralen oppgaver over anlegg med tegninger, voksne arbeidere og lærlinger, produksjonens art og mengde, innkjøpskilder og kunder, samt hvor meget som er levert i 1øpet av de to siste årene, hvert år for seg.

Industrisentralen fører kartotek over oppgavene og sender kopi av dette og bokholderiet til Norges økonomiske hovedstyre.

Forsyningssentralens bestillinger går gjennom Industrisentralen som fordeler ordrene etter beste skjønn.

Ansøkninger om tildeling av arbeidskraft og rentefrie lån sendes til Norges økonomiske hovedstyre gjennom Industrisentralen som gir sin uttalelse om ansøkningen.

«Veiutbyggingssentralen», «Sentralen for utbygging av elektrisitet» o.s.v., bygges ut på samme måten som andre bedriftssentraler.

 

«Import- og eksportsentralen»

Importører og eksportører sender oppgaver over hvilke varer som er importert og eksportert i 1øpet av de siste to årene, hvert år for seg, samt oppgave over forretningsforbindelser. Likeledes sender alle agenter oppgaver over sine innen- og utenlandske forbindelser.

Som funksjonærer i Import- og eksportsentralen ansettes folk som tidligere har arbeidet i denne bransjen og har fagkunnskapen, på samme måten som i alle andre bedriftssentraler.

All import og eksport går gjennom Import- og eksportsentralen i samarbeid med de nåværende importører og eksportører, under kontroll av Norges økonomiske hovedstyre.

Import- og eksportsentralen fører kartotek over innkomne oppgaver og sender kopi av dette og bokholderiet til Norges økonomiske hovedstyre.

 

«Transportmiddelsentralen»

Alle som driver transport som næringsvei, sender oppgaver over trans portmidlenes kapasitet, materiellets art, mengde, ruter o. s. v. Norges Statsbaner samarbeider med Transportsentralen.

Alle som har behov for transportmidler av betydning, henvender seg til Transportsentralen, hvorved transportmidlenes rasjonelle utnyttelse blir betydelig øket.

 

«Forsyningssentralen»

Overgangen fra det kapitalistiske pengesystem til Det positive pengesystem bør bli sa lempelig som mulig. Alt som kan benyttes av det gamle bør benyttes. Den ytre forandringen av samfunnets struktur behøver ikke bli så stor. Det er det nye grunnlaget for utstedelsen av samfunnets tekniske regnemidler, penger, og den nye produksjons- og fordelingsorganisasjonen som skaper et nytt samfunn og en ny ånd i samfunnet.

På det innenlandske omsetningsområdet er det bare en gros handelen for jordbruks- og fiskeriproduktene som blir overtatt av samfunnet, detaljomsetningen blir som før.

Oppgaver over forretningsforbindelser i inn- og utland sendes til Forsyningssentralen, som fører kartotek over dem og sender kopi av dette til Norges økonomiske hovedstyre.

Forhandlere og grossister bestiller sine varer hos Forsyningssentralen som formidler omsetningen på en lignende måte som Kornmonopolet gjør det nå.

 

«Norges økonomiske hovedstyre»

Norges økonomiske hovedstyre består av en leder med et råd. Det er landets høyeste myndighet og leder bedriftslivet. Det sorterer direkte under regjeringen.

Da hele landets bedriftsliv blir bokført her, overføres Det statistiske sentralbyrå til Norges økonomiske hovedstyre.

Arbeidskraftens fordeling fastsettes av Norges økonomiske hovedstyre etter innstilling fra bedriftslivets sentraler. Arbeidskraften stilles først og fremst til disposisjon for folkets nødvendige behov og eksport, dernest for ønskelige ting. Når dette er dekket, kommer turen til luksusvarene, som i størst mulig grad skal virke foredlende på folket.

Rentefrie lån bevilges av Norges økonomiske hovedstyre etter innstilling fra næringslivets sentraler.

 

Ved å innføre Det positive pengesystem vil fellesnytten gå foran egennytten, ikke på grunn av en ny mentalitet, men som en automatisk fø1ge av de økonomiske lover som det Det positive pengesystem setter i funksjon.

*

 

Professor Karl Vold

skrev i Aftenposten den 1. mat 1942 om Det positive pengesystem:

 

«For meg stiller det seg klart at her har vi den rette veg Hans 1øsning er genial. For oss teologer og kristne i det hele står det også som særlig tiltalende å kunne vende tilbake til det som like fra det gamle testamente til og med Martin Luther sto som det eneste riktige: Bort med renter og åger

 

A. B. S.

skrev i Aftenposten den 9. juli 1942:

 

«Foreløpig kan vi slå fast: L. J. Sømmes teorier står i dag uten å være motbevist på et eneste punkt.»

 

Advokat og sekretær Olaf Gjems-Onstad

 skrev i Morgenposten den 20. juli 1942:

om "Fra åger til Samarbeide":

 

«Boken er en sosialøkonomisk utredning fra tidenes morgen til i dag og gir til slutt anvisning på hvorledes vi sosialt og økonomisk skal gjenoppbygge samfunnet. Herr L. J. Sømmes bok er intet mindre enn en opplevelse, positiv, saklig og uten "huller". Boken er dessuten spennende som en roman.»

*

 

Annen litteratur fra L. J. Sømme

-          Fra åger til samarbeide.

-          Krisenes opphør …

-          Verdenskapitalismen og vi

-          Kapitalismens begreper I-V.

 

 

 

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/Detpositivepengesystem/image004.jpg

Fripenger frigjør

 

Det finnes bare to prinsipielt forskjellige pengesystemer. Under det negative pengesystem blir pengene satt i omløp på grunnlag av gjeld; vi har da et gjeldspengesystem. Under det positive pengesystem blir pengene satt i omløp uten gjeldsskaping; vi snakker da om et fripengesystem. Gjeldspengesystemet er rentebærende. Fripengesystemet er rentefritt.

De europeiske folkene befinner seg i tykk uvitenhet om eksistensen av et positivt pengesystem og de frigjørende og velstandsskapende muligheter som ligger i dette.

EU ble skapt for å slavebinde Europa under en sentralbank bygd på Det negative pengesystem (Gjeldspengesystemet), og med De internasjonale pengefyrster som kontrollører av banken. Dette i nært samarbeid med Pengefondet, Verdensbanken og BIS.

 

 

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/Detpositivepengesystem/image006.jpg

Mammon er en hård og nådeløs herre

 

Vi synes det er mer enn forunderlig…

 Allerede gamle Hamurabi, godt fulgt opp av Moses, innså faren og uønskeligheten ved en galopperende gjeld i samfunnet. De innførte derfor et jubelår hvert femtiende år med sletting av all gjeld. Men for folk i 2012 er det en umulighet å innse den mulige nytten eller nødvendigheten av dette. Det kapitalistiske systems virkemåte tilsier sletting av utlevd kapital i de kriser som følger automatisk av systemet. Må man virkelig vente til magen tar over tenkingen?

Norge og verden er stappa med idealistiske mennesker som samler inn penger til allverdens nyttige og unyttige formål, og som virkelig står på og strever for å få det gode som de så gjerne vil ha, men som springer til valgurnene hvert annet år og ber om få det «onde» de ikke vil ha. De beslutter verdens elendighet ved å si ja til Gjeldspengesystemet slik det ligger implisitt som samfunnsmessig rammefaktor i alle partiprogram. Og samtidig sier de selvsagt nei til Det positive pengesystem. De nekter å fjerne årsaken til den elendighet de ikke ønsker, og ber i stedet om at årsaken må få virke uforstyrret!? Er det virkelig så vanskelig å lære seg og forstå dette med gjeldspenger og fripenger? Er Det positive pengesystem ubegripelig for folk? Hvorfor vil ikke alle disse velmenende idealistene fjerne hovedårsaken til nøden og elendigheten i verden? Siden gjeldspengesystemet driver fram rovdrift på naturen og miljøet i et fåfengt forsøk på å betale den ubetalelige og akkumulerte rentegjeld – hvorfor går ikke i det minste naturvernerne til angrep på styggedommen?

Hadde det ikke vært bedre å fjerne renten enn å føre en meningsløs kamp mot kulldioksiden?

Vi undres…

Det er jo ingen uoverkommelig oppgave å ta i med elendigheten. Det er jo bare å la være og stemme på de politiske partier som ønsker Gjeldspengesystemet, og i stedet stemme på ett som ønsker Det positive pengesystem – eller et fripengesystem som vi også kaller det. Eller arbeide for å få et slikt parti.

Evig symptomflikking må kanskje være morsommere enn fjerning av årsak… hva vet vel vi…

Kanskje idealistene er redd for å bli arbeidsløse når fattigdom og nød forsvinner? Når problemkvernen slutter å male?

*

Det slår oss at ved innføring av Det positive pengesystem ville Norge bli drevet som en økonomisk enhet på det mest effektive vis: Som et veldrevet selskap eller en veldrevet gård hvor alle er medeiere og har sin andel i produksjonen gjennom samfunnslønnen. Ingen arbeidskraft går til spille, men blir utnyttet på den mest økonomiske og samfunnsgagnlige måte for landet og folket. Vi fristes til å kalle ordningen «Stabbursprinsippet», med Certifikatkronebanken, depositobanken, som stabburet.

Fellesnytten går åpenbart foran egennytten.

*

 

Fra «Krisenes oppklaring…» siterer vi:

«Dette system er uten renter – uten penger som føder nye penger ved renter og renters renter. Derfor har dette system ingen utlevd kapital og har ikke behov for kriser.    Dette system setter også økonomiske lover i funksjon som har en naturlovs kraft. Men de skaper fellesinteresser og et tillitsfullt samarbeid, mens det kapitalistiske system skaper «alles kamp mot alle» og mistillit.»


Vi drister oss til å dra også et annet sitat – nå fra et fordums partiprogram; I § 11:

«Vi krever at all inntekt som det ikke er levert åndelig eller materielt arbeid for oppheves.»

De fikk smeis - etter hånden…


Renten er krisenes mor.

Fra pengefyrstenes historie

De nordiske patrioters enhetsparti

En versjon av det orginale dokument