En anstendig og økologisk forsvarlig norsk fiskeripolitikk
vth

 


Over hele verden er fiskeressursene for hardt beskattet. Noen steder er havet tømt, som i Øst Canada, Svartehavet og Østersjøen; andre steder er utbyttet gått sterkt i mink. Nordsjøen gir nå knapt tredjeparten av hva den en gang gav, og kysttorsken er i fare. Det er snakk om grov overbeskatning og rovfiske.
Årsaken til elendigheten er delvis menneskelig grådighet, delvis gjeldspengens herjinger av naturen: Det må fiskes stadig mer for å betale den ubetalelige gjeld som nettopp er en konsekvens av Gjeldspengesystemet.
Og for å lykkes med dette må fiskekvotene økes og føres over på stadig færre hender som båtkvoter til fabrikkskip og stortrålere. Det som en gang var folkets livsgrunnlag og en allmenning, er nå gått ut av folkets felleseie og ned i lommene til de få store norske fiskebaronene. Fjord og kystfiskerne er snart forsvunnet; mannskvoter eksisterer snart ikke lenger, og etter hvert vil kvotene bli solgt ut av landet i ly av EØS-avtalen. I Danmark er man alt begynt å forberede seg; man skaffer mannskap fra "lavkostland" - det blir "chinacrew" også på de norske fiskebåtene. Slik tynes kysten. Slik foregår folkesviket.
Å se at det går galt er lett nok, og å kritisere er også lett. Men den som roper ”vakt i gevær” og peker på den rådende galskap, må også kunne fortelle hvordan det burde være. Gjennom dette fiskeriprogrammet mener vi å ha gitt en prinsipielt annen og bedre løsning for kystfolket og hele det norske og samiske folk enn det rådende system.

 

Følgende prinsipper ligger til grunn for programmet:

 

  1. Fisket skal gi maksimal volummessig avkastning, og redskapstypene må tilpasses dette.
  2. Fisket skal fordeles jevnt langs kysten på kystens befolkning og gi levebrød til flest mulig
  3. Salgbare kvoter avskaffes – mannskvoter og usalgbare rederi kvoter innføres.
  4. Den landbaserte virksomhet må støtte opp om fiskerens og kystbefolkningens interesser – ikke kapitalens.

 

 

1. Alle ressurser i hav og på land skal være i folkets felleseie.

Fiskeriene skal forvaltes ut fra folkets grunnleggende fellesinteresser, og slik at de gir maksimalt bærekraftig kvantumsmessig utbytte.

 

2. Enhver norsk statsborger skal, om han ønsker det, ha rett på å få tildelt fiskekonsesjon og en fiskekvote – sjarkkvote eller mannskvote – stor nok til å leve av. Kvotenes antall settes av de grenser fiskerienes totale årskvoter setter for de forskjellige fiskeslag, og bestemmes av fiskeridepartementet. Kvotenes kommunemessige tilhørighet bestemmes av departementet og fiskernes organisasjoner. Kvotens størrelse vil kunne variere med antall fiskere og bestandenes størrelser. Fiskerne kan samarbeide som de vil om på mest mulig effektivt vis å ilandbringe sine kvoter. Om fiskeren ikke ilandbringer kvoten sin, blir konsesjonen etter bestemte regler trukket tilbake. Konsesjonen tildeles av fiskeridepartementet i nært samarbeid med Norges økonomiske hovedstyre(NØH) og fiskernes organisasjoner. Konsesjoner og kvoter skal i størst mulig grad tildeles mennesker, ikke kapitalgrupperinger eller andre juridiske subjekter.

 

3. De norske fiskerier vil bli regulert i 1)fjord og kystfiske, 2)bankfiske og 3)fiske på fjernere farvann. Særskilte regler, og regler for kvotestørrelse, vil gjelde for de tre områder. En hensiktsmessig flåtestruktur vil måtte bygges opp på dette grunnlag.

 

4. Kystkommunene vil ha råderett og tildelingsrett over kvotene under 1) og 2), og skal samarbeide om å gjøre fisket mest mulig effektivt og lønnsomt for fiskeren. De kan kreve ilandføringsplikt til landbaserte mottaksanlegg innen kommunen for enkelte fiskeslag. For enkelte fiskerier og fiskeslag har fiskerne rett til å fiske hvor de vil og levere hvor de vil. Kommunenes innbyggere har fortrinnsrett ved utdeling av kvoter, og kommunene kan kreve bostedsplikt ved tildelingen. Fiske under 3) styres av departementet i samråd med NØH.

 

5. Fiske og havbruk skal forvaltes slik at det gir mulighet for livberging til flest mulig av kystfolket. Fiskarbanken skal som filial av Norges Bank yte rentefrie lån til enhver investering i båt og bruk, og til anlegg knyttet til fiske og havbruk.

 

6. For fiske på fjernere farvann kan departementet i samarbeid med NØH tildele rederikvoter eller kvoter som forvaltes av landbaserte anlegg. Samtlige fiskere på fjernere farvann skal være norske borgere og ha sine konsesjoner og kvoter.

 

7. Fisk fra norsk område skal i prinsippet ikke kunne landes uforedlet i utlandet uten i samråd med departementet og NØH.

 

8. Bruk av redskapstyper skal reguleres, og i enkelte tilfeller forbys, slik at yngeldrap, fiske på ungfisk og skade på bunnvegetasjon ikke forekommer.

 

9. Forskning på det fiskeritekniske, det havbrukstekniske og det fikeribiologiske område skal prioriteres og styrkes vesentlig.

 

10. Konsesjoner for oppdretsanlegg og havbruk skal tildeles gratis. Anleggene skal eies med minimum 60 % til de ansatte og maksimum 40 % til kapitalen. Opptjeningstiden for de ansattes eierandel følger de regler som gjelder ellers i næringslivet. Mulighet gis for kommunalt eide anlegg. Anleggene må spres og fordeles på hensiktsmessig vis til landets kystkommuner.

 

11. Utenlandske eiere eller utenlandsk kapital må ikke forekomme i fiskerinæringen eller havbruksnæringen. Kvoter og konsesjoner som er i utenlandsk eller folkefremmed eie føres tilbake i folkets eie.

 

12. Norske statsborgere skal i norsk havområde nyte full allmenningsrett for fiske til eget bruk. Fiske til eget bruk må gå foran fiske som næring.

 

13. Undervisningen i fiskerifagskoler og fiskerifag på høyskolene skal styrkes.

 

14. Koblingen mellom turisme og fiske skal styrkes. Turistfiske skal markedsføres kraftig overfor utlandet i samråd med NØH og fiskernes organisasjoner. Utenlandske turister/borgerer må betale fiskeavgift til staten før de tillates å fiske. Dette gjelder også for innlandsfiske. Turistfisket skal drives og/eller forvaltes av fiskerne på grunnlag av kjøp fra deres mannskvoter.

 

15. Kystvakten styrkes, og utenlandske fiskerier i norsk farvann begrenses vesentlig.  Polakker, spanjoler og portugisere m.fl. har intet i norsk økonomisk sone å gjøre. Utlendingers bruk av trål, garn eller andre skadelige redskaper i norsk sone forbys.

 

16. Fangst av hval og sel/kobbe skal gjenopptas eller økes i et bærekraftig omfang. Bardehval må fremdeles være fredet, og spekkhoggere må ikke fangstes i norsk farvann, men i stedet tjene som grunnlag for turisme. Jakten på sel og kobbe skal underlegges konsesjon, og konsesjonen skal tildeles fjord og kystfiskere med kontrollerte jaktkvalifikasjoner. Turistmessig jakt på sel og kobbe skal ledes av konsesjonshavere og gå av deres tildelte kvoter. Turistjegrer må løse jaktkort for sel og kobbejakt.

 

17. I tilpasset form gjøres odelsloven gjeldende også overfor næringsvirksomhet i fiske og fangst, dog slik at konsesjon og kvote ikke gis noen pengemessig verdi. Dette siden allmenningsretten vel for godt er opphevet for fiskeriene. Det er bruksrett og ikke eiendomsrett som gjøres arvbar.

 

18 Kommunene skal i samarbeid med departement, fiskeforedlingsanlegg, oppdrettsanlegg og fiskere legge forholdene til rette slik at fiskeavfall og annet råstoff fra havet i størst mulig grad blir tatt vare på.

 

19. Internasjonale avtaler som hindrer eller hemmer utviklingen av landets fiskerier og havbruksnæring, sies opp. Handelsavtaler som er fordelaktige for fiskeriene og havbruksnæringen inngås med alle de store markeder. Blant annet bør EØS-avtalen sies opp, og gassleveransene til EU anvendes som brekkstang for å få en gjensidig tilfredsstillende handelsavtale med Unionen. Enhver betaling for å slippe inn på EU-markedet avskaffes.

*

 

 

Denne fiskeripolitikk bygger naturlig på et anstendig og helhetlig økonomisk system.

Fiskeripolitikk som folkesvik

Vegtams uteside