Heim


USEFUEREGA ER IKKE EN BY I SPANIA

vth

En nasjonalpedagog - og dermed avjottingspedagog - i full sving med folkeavfjotting.

 

*

 

Et av de mest fascinerende, forunderlige og skremmende psykiske fenomener i verden gjennom alle tider er fanget inn i dette symbolet; her finner vi kampen mellom jotner og æser og kampen mellom lysets og mørkets sønner konsentrert i et eneste ord: USEFUEREGA.  Fenomenet sniker seg inn på de fleste av oss uten at vi merker det eller forstår hva som har skjedd; det forgifter og forurenser sinnet vårt, og når vi ikke forstår vår egen tilstand, ser vi heller ikke botemidlet. Denne mangeltilstand har vi gjennom denne lille utredning tenkt å gjøre noe med. De som leser dette tankeprodukt, kan derfor i ettertid ikke hevde at de har vært uvitende, at de ikke har forstått hva som foregår og at de ikke er blitt advart. Skal de unngå dette og forbli i sin tilstand av uvitenhet og uskyld, bør de straks legge dokumentet fra seg – ellers pådrar de seg det ansvar advarsler, viten, innsikt og forståelse medfører.

Plikten til å arbeide seg fra tro eller uvitenhet til sikker viten og forståelse om de ting som her er nevnt, ligger på den enkelte. Vi har bare pekt og sagt se!

Det medfører ansvar å være menneske!

 

*

 

Ordet er en sammensetning av forbokstavene i seks sentrale psykiske fenomener: Én psykisk prosess som er påtvunget individet av mørkets sønner, én prosess er selvpåført, én er en mental tilstand, så kommer erkjennelsesprosessen og til slutt den helbredende medisinen: avfjottningen; dels tildelt av en selv, dels forordnet av lysets sønner eller lysbærerne. Og alltid helst som quantum satis

 

Her er fenomenet utmyntet i sine enkeltprosesser:

 

Utfjotting

SElvutfjotting

FUllfjottet

ERkjennelsen

EGenavfjotting

Andreavfjotting

En kort forklaring er som følger:

 

Utfjottingen er alltid startet og drevet fram av de få som ønsker å utplyndre, utnytte og utsuge de mange. Det gjelder for de få å lyve for de mange på alle slags merkverdige vis; å spre usannheter og løgnpropaganda. Virkning av dette er at minnespor eller engrammer av to slag etableres i psyken.  Delvis etableres det minnespor av totalt uforstått slag, merket Y; delvis består minnesporene av delvis forstått, delvis uforstått slag, merket XY. På figuren nedenfor er de første vist med svart farge, mens den andre gruppen er merket rød. Til begge disse grupper minnespor er det til vanlig knyttet sterke affekter som gjør det vanskelig for individet å forholde seg rasjonelt, fornuftig eller saklig til store deler av virkeligheten.

Utfjottingen gjør individet til hva Lenin kalte ”en nyttig idiot”; dvs en fjott, eller hva Talmud kaller goyim - kveg. Det starter gjerne alt i vuggen av en velmenende mor som selv er blitt utfjottet, og fortsetter med lærer, prest, politiker og sosialøkonom m.fl., og i alle media.

 

Selvutfjotting er gjerne en prosess som fortsetter i forlengelsen av utfjottingen ved at individet for egen kraft videreutvikler de løgner, usannheter, uvirkeligheter og uetterrettligheter de er blitt innpodet gjennom utfjottingen. I mer sjeldne tilfeller kan individet helt på egen hånd pådra seg ukorrekt virkelighetsoppfatning gjennom feiltolking av sansemessige stimuli fra det ytre(YS), eller sansemessige stimuli av kroppslig slag(SI=somatiske impulser).

 

Stort sett er det slik at de fleste gjennom hensiktsmessige og veltilpassede læringsprosesser relativt lettvint kan få fjernet de minnespor som ikke er i overensstemmelse med virkeligheten, for deretter å kunne starte nylæring. Men i enkelte tilfeller viser det seg å være svært vanskelig eller helt umulig. Vi snakker da om Fullfjotting. Eksempler på mennesker i denne tilstanden kan være sterkt troende kristne, sterkt troende muslimer, andre religiøse grupperinger eller sterkt ideologisk-, politisk- og/eller moralsk anløpne mennesker. Politikere og sosialøkonomer utfjottet av neoliberale økonomiske frihandelsteorier av ricardiansk avstamning har vist seg å være særlig vanskelige tilfeller. All fanatisme hviler på slikt uforstått psykisk materiale.

Hos den utfjottede og fullfjottede er forståelsesevnen sterkt redusert selv om forstandsevnen er intakt og uskadd.

 

For de fleste mennesker går det gjerne slik at de før eller senere kommer dit hen i sin utvikling og livserkjennelse, at de begynner å få mistanke om at ikke alt er rett fatt med mye av det de hittil har trodd, blitt lært og har stått for. Disse begynner da gjerne for egen kraft å granske sine vaner, verdier, meninger, holdninger, tro og forestillinger. Og i den grad de finner feil og ser hva som er rett og riktig – og hvis de har krefter til det – retter de på bedrøveligheten gjennom nylæring. Dette er det vi kaller Egenavfjotting. For egen kraft har de da rykket seg ut av sin tilstand som goyim – kveg- for de få som har stått bak utfjottingen. Minnesporene av uforstått slag og av delvis forstått, delvis uforstått slag, er da blitt forvandlet til minnespor av forstått slag(X).

 

 Som vi skjønner, er den viktigste forutsetningen for egenavfjotting at man når fram til sannhetens øyeblikk - Erkjennelsen av å være utfjottet. Dette kan ofte være en vanskelig og meget smertefull prosess for de fleste. Men belønningen i form av glede er gjerne mangedobbel etter hvert som man ”ser lyset” – dvs. når man når fram til den saklige og virkelighetsoverensstemmende innsikt som oftest følger av avfjotningen. Da lyser det gjerne i studerkammeret i de sene morgentimer, bak de fra fordum nikotingule gardiner, når forståelsens og forklarelsens forløsende virkning tørker hver bekymringsrynke av sannhetssøkerens panne - der han kanskje sitter ved sitt vinstenkte furubord - og gledens smil kan da ofte skinne og lyse i mange dager av Odinsvennen…

 

Men egenavfjotting er ofte vanskelig og sjeldent tilstrekkelig. Det er derfor til den største nytte at man kan få hjelp av andre. Når Erkjennelsen om den egne tilstand av utfjottethet først er nådd, gjelder det å åpne seg for avlæring og nylæring, og oppsøke hjelpen der den er å finne. Å ta i mot hjelp fra andre i sin egen avfjottingsprosess, og å gi hjelp til andre i deres avfjotting, det er det vi kaller Andreavfjotting.

Gjennom de to avfjottingsprosessene blir det uforståtte psykiske materialet og det delvis forståtte, delvis uforståtte materialet forvandlet til psykisk materiale – minnespor – av forstått slag. Y og XY går over til X. Dette er framstilt med den hvite fargen. Avfjottingen har da vært vellykket og forståelsesevnen er sterkt forbedret.

 

 

 

I alle de prosesser som her er nevnt, står Nåbevisstheten sentralt. Nåbevisstheten tar mot sansemessige stimuli fra den ytre og indre virkelighet, og psykiske impulser fra både bevissthetsområdet og det ubevisste. Impulsene blir sammenlignet med det materialet som alt er lagret i erindringsbanken, og slik søkt bestemt. Alt etter graden av forståelse og overensstemmelse med virkeligheten, blir det så lagret som enten X, Y eller XY sammen med det andre erindringsmaterialet for å kunne tjene individet i livskampen.

Nåbevistheten er på figuren fremstilt blå – det i høyhet værende – mens impulsene ”nedenfra” er jordfarget.

 

*

Gjennom vår tydning av de norrøne myter har vi tidligere identifisert Odin som Nåbevisstheten, og æsene som bevissthetskreftene generelt. Om dette kan man lese annet steds.

 

                                                          *

 

 

De få har opp gjennom tidene vært av forskjellig slag; det er de også i dag, men i dag står De Jødiske Pengefyrstene sterkere enn noen gang. I dag kontrollerer de en større del av verdens pengestrømmer enn noen gang før, og dermed er de i ferd med å kontrollere verden.

Gamle Mayer Amschel Bauer Rothschild, den første Herre av huset Rothschild, skal ha sagt(Men på tysk – eller var det jiddisch?):

 

”Let me issue and control a nation's money and I care not who writes its laws.”

 

I dag kontrollerer De Jødiske Pengefyrstene(DJP) det meste av verden, og de arbeider hardt for å utvide sin makt.  Det er full kontroll som er målet for Den Nye Verdensorden, og ordenens konstruktører og Herrer er DJP.

Også det jødiske folket er i vesentlig grad et offer for disse Mørkets fyrster og for sin gud og hans profet.

At De Jødiske Pengefyrster, og også det jødiske folk, i det vesentlige er khazarer, må det ikke ties om i disse dager da

 

     Din mentalitet er din skjebne              de skjuler seg bak hylet om antisemittisme, mens de øver folkefordrivelse og folkedrap på de semittiske palestinerne.

                              (BDB).                               Vi gjør kanskje også klokt i å huske nu om stunder at Herren lovet jødene et Stor-Israel fra Egypt til Eufrat.

Men gjennom avfjotting skal du bli frigjort. Det kan være dette som er i ferd med å virkeliggjøres gjennom dagens kriger i Midt-Østen.

                      (vth)

 

Mørkets pengefyrster har nå mer eller mindre hand om følgende verktøy til kontroll og maktutøvelse i verden:

 

- De fleste av verdens sentralbanker med Gjeldspengesystemt som ordning for pengeutstedelsen.

- De fleste av de internasjonale storbanker

- Verdensbanken, pengefondet og WTO

- De fleste av de internasjonale store forsikringsselskaper og fondsopplegg.

- De fleste av de multinasjonale storselskaper.

- Kontroll med propaganda og utfjotting over store deler av verden gjennom

film, fjernsyn og radio, aviser, bokforlag, universiteter og skoler, utdanningen av migrasjonspedagoger m.m.m.

- Det lovverk som skal forfølge, tiltale, dømme og straffe alle ”rasister” og  ”antisemitter

  og de som ikke tror på Holocaust-religionen, eller er ulydige eller oppstanasige mot det utvalgte herrefolket.

- Kontroll med de militære styrker i USA, UK, Israel og langt på vei i NATO

- Samt kontroll over fagorganisasjoner, fagbevegelser, de hemmelige tjenester og de fleste politiske

partier i Den vestlige verden, Afrika sør for Sahara og Øst-Asia. Kina og den muslimske verden gjenstår å kontrollere.

- Statsfinansierte Holocaustsentre - kulturtrojanske hester - over hele verden som formidler, opprettholder og påtvinger folkene Holocaustløgnene.

- Petrodollaren som plyndringsmiddel i tillegg til Gjeldspengesystemet.

 

Denne kontrollen er avhengig av at utfjottingen av folkene er vellykket. Den dagen dette mislykkes, har DJP midlertidig tapt. Det betyr ikke at de gir opp sitt årtusenlange strev; de bare trekker seg lenger inn i skyggene og omstrukturerer. Nye tankesmier dannes og finansieres, nye planer legges og nye religioner og ideologier skapes; nye tankeforbrytelser blir hittet på og søkt forbydd gjennom lovverket, nye sosial- og samfunnsingeniører utdannes og ferdigfjottes, nye fotsoldater oppflaskes i de hemmelige losjene og nye politikere bestikkes og korrumperes… dvs. mer avnasjonalisering og mer globalisering.

 

                                                                                                                                                                                           

Utfjottingens viktigste tankeinnhold for DJP er hensiktsmessige og replikerende mnemer -

selvkopierende og selvspredende mnemer og mnemkomplekser som sprer seg fra sinn til sinn -

av de forskjelligste slag i psyken til goyim:

 

- Kristendommen i alle sine former og avskygninger med jødenes gud som eneste sanne gud(#)

- Jødekontrollert ”humanisme” for dem som heller i retning av ateisme eller det agnostiske

- Ideologier av de forskjelligste slag: Kommunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, neokonservatisme m.m

- Størst mulig uvitenhet om Pengefyrstenes eksistens og deres forskjellige politiske og økonomiske

  verktøy(ikke mnem). (Her utviser migrasjonspedagogene alltid en påpasselig og lojal taushet.)

- Holocaust løgnen som plyndringsmiddel og som middel til å skyldbelegge verden og dermed lamme all motstand

- Holocaustløgnen som grunnlag for å kunne rettferdiggjøre fordrivelsen av palestinerne og ranet av deres land

- Historieforfalskninger av de forskjelligste slag som kan være til nytte for Pengefyrstene

- Forvrengning av sentrale begreper og fenomener som rasisme, kultur, moral, nasjon, folk, nasjonalisme, nazisme…

- Innføring og forherligelse av nye og mentalt lammende begreper som ”flerkulturelt samfunn”, ”fargerikt fellesskap”,

”multietniske samfunn” m.m.                                                                                                                             Danning av psykens uforståtte materiale

- Samfunnsnedbrytende lærer av en hver fasong.                                                                                                                Maktstatens og mysteriekirkens 

- Alt som kan virke til dekonstruksjon av nasjonalstaten og oppløsing av folkefellesskapene.                                   migrasjons- og utfjottingspedagog i arbeid

- Utfjottingsmanøvrer som Perl Harbour og 11-9 (#) (#).                                                                                            

- Gjeldspengesystemet og Pengeprimatet.                                                                                                                   

- Fortreffeligheten ved De fire ”friheter” – Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.                        

- Fortreffeligheten ved privatisering av folkets fellesverdier, offentlige selskaper og av offentlige tjenester

- Fortreffeligheten ved all globalisering.

 

Til Det utvalgte folket formidles et annet tankeinnhold: Den jødiske agenda slik den kommer til uttrykk i GT, Talmud, Katekismen (#) og Protokollene m.m., og moralen er ”Øye f or øye og tann for tann”. I historietimene fortelles det om De utvalgtes spesielle lidelse framfor alle de andre folkene, og at det endelige målet med alt strevet ned gjennom tidene er Det Gudslovede Verdensherredømme.

(1. Kongebok 10,14; Ordspråkene 11,15 og 22,7; Nehemia 5,4; 5. Mosebok 7,16, 23,19 og 28,12; Jesaia 49,23; Haggai 2,7; Jeremia 30,11; Esajas kap. 60 og 61. Det inntrykk man får fra Det gamle testamente blir forsterket i Talmud.)

 

En av hensiktene med utfjottingen av goyim er å utrydde alle folkeslag og å erstatte folkene med en ”befolkning” bestående av fedrelandsløse, folkløse, slektløse, familieløse, identitetsløse, kulturløse, eiendomsløse, motstandsløse og arbeidssøkende horder av mobil arbeidskraft som kan forflyttes dit Pengefyrstene vil under Den Nye Verdensorden. Det er i dette perspektiv vi må se den nåværende asyl-, flyktnings-, innvandrings-, familiegjennforenings- og adopsjonspolitikk i hele den vestlige verden.

*

Og når utfjotting og/eller trusler ikke strekker til, kommer krigene. Satsingen på utvikling av nye våpen er enorm i USA og Israel: Kjernefysiske våpen i alle størrelser og varianter, kjemiske våpen, bakteriologiske våpen, elektromagnetiske våpen, og sist men ikke minst, etniske våpen. Dette er våpen som er skreddersydd for å utrydde folkegrupper med bestemte genetisk markører. Særlig er man komet langt i Israel med dette siste.

For tiden er det Iran som ikke har villet falle på kne, og som derfor står for tur til å bli beriket med menneskerettigheter og demokrati gjennom en kjapp liten forkjøpskrig.

*

Avfjottingens innerste og ultimale mål er å gjøre livet menneskeverdig for individet, og å gjøre det mulig for folkene å overleve som folk i fred, harmoni, velstand, velferd og med den høyest mulige folkehelse og folkesunnhet i et folkestyrt og gjeldspengefritt likevektssamfunn i økologisk ballanse. Kort sagt: Å slippe å være goyim.

Men avfjotting er bare en nødvendig forutsetning for å nå dette målet. De folkefremmede og de medløpende folkesvikerne må fjernes fra alle parlament og alle maktposisjoner og erstattes av folkevenner. Til dette trengs det politiske partier eller allianser av partier og nasjonalsinnede og folkekjærlige grupperinger som vil samarbeide mot målet om å komme på Stortinget. Det er der kampen til sist skal avgjøres. En nasjonal front eller allianse må dannes. Alle gode krefter må samarbeide. Dette er også en nødvendig forutsetning. Så vil tiden vise om den er tilstrekkelig.

 

I Norge synes det for tiden å være bare to politiske grupperinger som viser den fornødne innsikt og vilje til å forsvare folket mot de trusler vi her har pekt på, og det er NNSB og Vigrid. Vil du hjelpe til bør du melde deg inn i en av dem. Din innsats – liten eller stor – vil være verdifull. Så kan vi alle arbeide sammen og leve etter mottoet:

 

Gå ut og lær alle folkeslagene om USEFUEREGA og DJP; da skal de ikke utryddes og de skal få leve lenge i sitt hjemland!

 

***

 

1

Gulets herrer

er grådige;

evig gjennom

aldrene vil de

utfjotte oss;

landløse og

folkløse til

sist vi løper.

 

2

Vår godhet og

medlidenhet

ble nært til sist

vår bane.

Klynkende fikk

Nidhoggs frender

listige ly under

Odinshesten

 

3

Gullgriskt søkte de

seg til røttene.

Midlet fant de

i maktens grunn;

med rentens band

ble vi bundet.

Ågrerne ble

landets ødere.

 

4

Av erfaring

ble vi sakte

avfjottet. Lik

ormens bror slet

vi avmektige

i lenkene.

Landet fyltes

av fremmede.

5

Avfjottete

og våkne skal

vi nå vise

Khazarenes

fyrster veien hjem.

Med Særimnes hold

skal de mettes

på landflukten.

 

Den ulvgråe

Odinsvennen

smir kampruner!

Folkesvikerne

skal straffet følge

sine fyrster

 

 

***

 

Heim

 

 

Støttelitteratur til hjelp ved avfjottingen og oppbyggingen av din nye psyke:
Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet.
Om kapitalisme, verdensbankierer og folkesvik. #
The how and Why of economy
En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden

The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.

Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.

Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System

Det Skjulte Tyranni
Judicial Inc. Mye godt stoff til avfjotningen
Stein Jarving: Korstog i Guds navn.
Western Safeguards Initiative
Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres
Radio Islam


To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2

 

Det er til ære for Eugen Bleuler vi standhaftig fastholder betegnelsen mnem i stedet for meme, som er det vanlige under de nåværende anglofile forhold. Les gjerne hans verk ”Mekanismus Vitalismus Mnemismus ” fra 1931.

 

 

 

1