Om hvordan man med fortjeneste kan skape fripenger av gjeldspenger.

Vth

Enkle og splittede tally sticks fra Sveits.


Så lenge penger har eksistert, har det vært en kamp mellom fripenger og gjeldspenger. Fyrstene slo fripenger og satte dem gjeldfritt i omløp til folkets beste som verdimåler og byttemiddel. Bankierene lånte pengene i omløp mot renter. Og på grunn av renten, og ved hjelp av den, ble fripengene etter hånden dratt over til bankierene og forvandlet til gjeldspenger gjennom de rentebærende utlån.

Dette gikk noenlunde bra så lenge staten satte en kontinuerlig strøm av fripenger i omløp (England med sine Tally sticks), men da sentralbankene kom under bankierenes kontroll, var det slutt. Fra nå av kom pengene kun i omløp som rentebærende gjeld. I England skjedde dette ved opprettingen av Bank of England i 1694. The tally stikks ble endelig avskaffet i 1826. I 1834 ble The tally sticks brent i en ovn i Parlamentet, varmen kom ut av kontroll og bygningen ble antent. Dermed var den gotiske tidsperiode slutt. Gjeldspengesystemet tok over.

I Norge hadde vi et fripengesystem fra ca. 1754 til 1816. Da ble Norges Bank opprettet som en gjeldspengebasert sentralbank. Dette skjedde i forlengelsen av Napoleonskrigene, der det jødestyrte England gikk av med seieren.

Etter at Norges Bank kom i drift, fikk vi den samme fattigdom og elendighet i Norge som vi nå ser i EU etter at Euroen ble innført. En million nordmenn ble tvunget til å forlate landet og dra til Amerika som lønnsslaver på grunn av fattigdom og arbeidsløshet i hjemlandet.

Dette på tross av at det meste sto ugjort i Norge. Bankierene styrte strømmen av arbeidskraft ved hjelp av pengestrømmen.

Dette er da også hva vi ser i dag over hele verden.


Når man skal gå til angrep på Gjeldspengesystemet, avskaffe det, er det to måter det kan gjøres på:

1. Man angriper ovenfra.

Dette vil i praksis si at man besørger at sentralbanken endrer regime. Sentralbanken slutter å sette penger i omløp som rentebærende gjeld, og går i stedet over til å sette i omløp fripenger som betaling for varer og tjenester levert til det offentlige, og rentefrie lån til de verdige lånetrengende; folk flest.

2. Man angriper nedenfra.

Dette vil i praksis si at man i lokale lag skaper seg et fripengesystem og gjør seg bruk av dette mellom medlemmene i laget. Gjeldspengene er da avskaffet i laget, men ikke utenfor laget.

Slike fripengeordninger, eller lokale penger som det også blir kalt nå om stunder, har det vært en god del av opp gjennom tiden. Vi nevner: Fripengene i Vörgel, fripengene på Guernsey, JAK-bevegelsen i Danmark og Sverge, The tally-stikks i England og andre steder, og ikke minst dagens Bitcoin. Vi hører at Miljøpartiet De Grønne har programfestet lokale penger, men fester vel liten lit til det.

*

På Vegtams Nettsider har vi annet steds beskrevet hva som skal til for å få avskaffet gjeldspengesystemet ovenfra – på nasjonalt nivå - og få innført et fripengesystem. Her skal vi beskrive hvordan man kan gå fram for å løse problemet nedenfra.

Man starter et aksjeselskap og går fram på det vis vedtektene nedenfor beskriver. Man tar utgangspunkt i gjeldspenger (eller realverdier), utsteder fripenger på grunnlag av, og med full dekning i, gjeldspengene, setter gjeldspengene i fonds hvor avkastningen blir stående i fondet. Avkastningen i fondene kommer til synes som nye fripenger på medlemmenes konti. Fripengene kan tas ut av systemet som NOK etter eget ønske når det måtte passe.Vedtekter for Frikjøp A/S

Selskapets foretaksnavn er Frikjøp A/S. Selskapet er en ideell organisasjon registrert som aksjeselskap.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i XXX kommune. Selskapets virksomhet går fram av punktene A – D i vedtektene.

Aksjekapitalen.

Frikjøp A/S skal ha en aksjekapital på 30 000 norske kroner. Aksjens pålydende er kr 1000.


Selskapets virksomhet:


A Formålet med Frikjøp A/S.

1. Å skape en byttering – et lag - hvor medlemmene kan handle og bytte gjensidig med gjeldfritt byttemiddel, eller med lånebasert byttemiddel av lagets byttemidler som det ikke er knyttet renter til. De kan arbeide for hverandre mot byttemidlet som betaling eller mellomregning.

2. Å kunne motta rentefrie lån av hverandre i form av byttemidlet mot sikkert pant. Frikjøp A/S kan utstede byttemidler til rentefrie lån mot sikkert pant til lagets medlemmer for bruk innen laget.

3. Å gi størst mulig sikkert økonomisk utbytte for medlemmene av sitt medlemskap i bytteringen.

4. Å vise hvordan man i praksis kan løse de finans- og pengetekniske problemer verden er ridd av for tiden.

5. Gjennom sin praksis å skape gjeldfrie byttemidler på grunnlag av gjeldspenger - skape et byttemiddel det ikke er knyttet gjeld til.

6. Å motvirke arbeidsledighet blant lagets medlemmer ved hjelp av bytte- og betalingsmiddelet.

B Midler og metode for oppnåing av målet.

1. Frikjøp A/S skal starte og drifte et lag under navn av Frikjøpslaget der man kan kjøpe seg inn i laget gjennom kjøp av en bytteenhet etter formelen:

1 bytteenhet = 2 norske kroner (NOK)

Bytteenheten er en virtuell enhet – med dekning i økonomiske verdier - som overføres mellom medlemmeness konti i Frikjøpslaget med egen nettbankordning hos lagets bankforbindelse. Medlemmet er juridisk eier av det innbetalte beløp i norske kroner og av frikronen - bytteenheten. Frikronen er mottatt vare og kvittering for innbetalingen. Kapitalen i norske kroner forvaltes av Frikjøp A/S og samarbeidende bank i fellesskap.

2. Bytteenhetens navn skal være Frikrone. En bytteenhet = en frikrone.

3. Frikjøpslagets medlemmer skal kunne bytte, kjøpe, selge, låne av- og utføre arbeid for hverandre med frikronen som verdimåler og byttemiddel. Frikronen er også et sparemiddel, regnskapsmiddel og et investeringsobjekt for medlemmene innen laget.

4. Frikjøp A/S skal gi størst mulig avkastning på investering i frikronen. Overskuddet av driften deles etter fordelingsnøkkelen 12 % til driften av Frikjøp A/S og 88 % til Frikjøpslagets medlemmer. Overskuddet i NOK investeres inn i Frikjøps forretninger, og blir del av Lagets Midler, men det enkelte medlems part kan tas ut i NOK når det ønskes.

5. Overskuddet av driften blir månedlig fordelt til medlemmene etter deres andel i Frikjøpslaget (deres kontobeholdning) og kommer til synes på deres konti som nye frikroner utregnet etter formelen for frikronen.

6. Byttemidlet kan når som helst omveksles i NOK (norske kroner) etter formelen for frikronen og tas ut av Frikjøpslaget av det enkelte medlem.

7. Byttemidlet vil ha sin fulle dekning i de valutaer og omsettelige verdier Frikjøp A/S rår over. Dette kalles Lagets Midler. Frikjøpslaget fungerer dermed lik en varedepositobank.

8. Tre representanter for medlemmene i Frikjøpslaget skal sitte i styret av Frikjøp A/S, hver med 11 stemmer. Lagets representanter er i flertall i styret.

C Frikjøps virkemåte og arbeidsområde:

Frikjøp A/S skal opprette kontakt med bankforbindelse om:

1. Oppretting og drifting av egen nettbank for medlemmene av Frikjøpslaget for kjøp og salg/innløsning av frikroner og betaling med frikroner mellom medlemmene i Frikjøpslaget.

2. Oppretting av driftskonti for Frikjøp A/S

3. Oppretting av rentefond/valutafond for Frikjøp A/S for investering av deler av de innkomne midler.

4. Kjøp av aksjer og andeler i aksjefond.

5. Deler av lagets midler skal investeres i fast eiendom.

6. Investering i private selskapers kapitalgrunnlag. Investeringen blir synliggjort som et verdipapir (Avtale) i Verdipapirkassen til Frikjøp A/S.

D Frikjøps inntekter.

1. Inntekter fra rentefond/valutafond.

2. Inntekter fra aksjer og aksjefond.

3. Inntekter fra eiendomsselskap/fond.

4. Inntekter fra investeringer i selskapers kapitalgrunnlag mot omforent del av brutto omsetning.

5. Gebyr ved innløsning av byttemidlet på 1 % av innløsningssummen. Gebyret vil i sin helhet fordeles mellom medlemmene som frikroner etter deres andel i lagets frikronebeholdning.

6. Gebyr på 1 % av lånesummen av lån i frikroner til lagsmedlemmer fra Frikjøp A/S sin Lånekasse. Gebyret vil i sin helhet bli fordelt blant lagets medlemmer som frikroner etter deres andel av lagets frikronebeholdning. Tap belastes Lagets Midler.

Styret.

Ved stiftelsen består styret av tre representanter for aksjeeierne.

Tre representanter i styret vil komme fra medlemmer av Frikjøpslaget etter at Frikjøp A/S er registrert og Frikjøpslaget er kommet i drift, hver med 11 stemmer. Styreleder har dobbeltstemme. Tre representanter i styret skal utpekes av aksjeeierne. Hver aksje har en -1 - stemme. Til sammen 64 stemmer med styreleders dobbeltstemme.

Det antas at selskapet ikke er underlagt plikt om revisjon ved stiftelsen. Stifterne gir derfor styret fullmakt til å unnlate revisjon etter §7-6-5 i Aksjeloven.

Aksjekapitalen og utgiftene ved stiftelsen betales av stifterne.

Oppløsning.

Ved oppløsning av Frikjøp A/S skal alle frikroner innløses i NOK etter formelen for frikroner. Overskytende del av Lagets Midler skal fordeles mellom lagets medlemmer etter deres andel i lagets beholdning av frikroner. Om nødvendig skal aksjekapitalen anvendes til innløsning av frikronene. Om ikke, skal aksjekapitalen med forrentning vende tilbake til aksjeeierne.

*

Vi understreker at dette er en av flere måter fripenger kan skapes på. Dette er den måte vi ønsker å peke på. Vi ser at løsningen er grenseoverskridende; laget kan ha medlemmer fra hele verden. Frikronen kan dermed være internasjonal.

*

Som vi husker fra sagnenes verden, hendte det når Petter Dass hadde det travelt med å komme fra Alstadhaug til København, at han tvang Fanden til å fly seg fram og tilbake. Herr Petter var prest, og altså en Herrens tjener; han tjente Kol Nidrefolkets gud. Fanden er identisk med Satan (Motstanderen), Diabolos (Djevelen, løgneren) og Lucifer – Lysbæreren.

Legger vi til side de religiøse briller og leser GT i objektivitetens og saklighetens klare lys, skjønner vi snart at Gud Herren (Jehova, Jahve) er en skikkelig slemming. Og siden Satan (Motstanderen) er motstander av en slemming, er det vel sannsynlig at han er en snilling. Det går da også fram av navnet Lucifer – han som bringer lys, innsikt og forståelse til menneskene: Han som er sannhetens og virkelighetens ånd. Og at denne Sannhetens ånd blir kalt for løgner (Diabolos) av slemmingen, er vel hva vi kan forvente av en slemming som søker å framstille sine gjerninger som godhet.

Vi minner om Kol Nidre-ritualet – alle eders avsvergelse. Kol Nidrefolket avsverger overfor sin gud alle eder de har avlagt i årets løp, og for deler av folket (Ashkeenazi) også dem de vil sverge i det kommende år ###.

Vi finner det på tide at Fanden rir til Brüssel snart, gjerne på Herr Petter, tjener for løgnens gud, slik at sannheten om gjeldspenger og fripenger kan skinne fra bjerget og komme folkene til nytte … ###.


Kol Nidre-bønnen.

Alle eder som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter som vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og være uten effekt. Edene skal ikke binde oss eller bestemme over oss.

Edene som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter skal ikke forplikte oss og de skal ikke betraktes som eder.


*

Som vi vet er det slik under den rådende galskap, at det gode blir tatt i det ondes tjeneste - Stort sett over heile fjøla. I den ordning vi har gjort oss bruk av i Frikjøp A/S, er det omvendt: Det onde (sett fra folkets ståsted) er tatt i det godes tjeneste: Renten og Gjeldspengesystemet er tatt i bruk til å skape fripenger. Det blir skapt gjeldfrie byttemidler og rentefrie lån for medlemmene i Frikjøpslaget. Og når Gjeldspengen yngler renter og rentes renter i fondene, yngler det i samme takt med fripenger på medlemmenes konti i Frikjøpslaget. Uten å gjøre et arbeidsslag. Fortjenesten er ført fra eierne av gjeldspengene (Bankierene) til medlemmene i Frikjøpslaget. Slik kan det gå når de rette folkene får hand om gjeldspengene.

I punkt 4 er det nevnt inntekter fra investeringer i selskapers kapitalgrunnlag. Slike investeringer er det åpnet for mest for å hjelpe de ansatte til å innføre arbeidsprimatet.

*

I dag hørte vi at folk var på gatene i Italia og Portugal og demonstrerte mot arbeidsløshet, fattigdom, offentlige innsparinger og offentlig pengemangel av svært omfang. Dette på tross av at det meste står ugjort i disse land. Pengefyrstene ter seg på de kanter også. Man driver byttehandel på de kanter på grunn av pengemangel.

Den skisserte løsning kan nyttes av enhver med arbeidslyst og ståpåevne. Og de som har venner og bekjente i EU, særlig Sør-Europa, blir herved oppfordret til å tipse sine venner om dette lille bidrag til delvis løsning av deres problemer. Den fulle løsning kommer med regimeskifte i sentralbankene.

Sannhetens og virkelighetens ånd er alltid på ferde til nytte for de som trenger det … og til bekymring for de som hverken trenger eller ønsker det.

Det er gjennom avfjotting folket frelses. Sjølavfjotting er en idrett vi anbefaler …


Nåbevisstheten på vei til Brüssel – sammen med Vile og Ve.

Andre lÝsninger i virksomhet.
BerkSares, ink.
Ithaca Hours
LETS i Norge

Heim.