Litt bondefangeri - i etterkant av landbruksoppgjøret.
vth


Landet gror over – landbygging og folkebygging gjennom tusener av år går til grunne...

Blod og jord...

Årets landbruksoppgjør ble visst noe mer støyende enn hva som er vanlig årligårs. Det finner vi naturlig med en landbruksminister fra Frp og en statsminister fra Høyre. Begge partiene er motstandere av «subsidier til landbruket», som det heter i deres politiske retorikk. Aller helst vil de at landbruket skal klare seg selv, og helst i konkurranse med import fra utlandet, gjerne lavkostland. I de kretser er man tilhenger av at kapitalismens internasjonale markedskrefter skal råde – ikke folket. Og lave priser til forbruker samt lave lønnskostnader for arbeidsgiver – av hensyn til konkurransen fra utlandet – er hva man flagger som ideelt. (Helst ville man inn i EU.) Dette er da også hva Det kapitalistiske system tvinger fram som konsekvens i den økonomiske prosess – og dermed kommer bøndene i Norge på forsorgen.

At bøndene selv ikke finner ut av denne elendigheten, skriver seg fra det faktum at de er dypt utfjottet gjennom løgnpropaganda og kunnskapsmangel; de er villedet og holdt i uvitenhet av sine valgte tillitsmenn og politikere, samt journalister, lærere, prester, sosialøkonomer og nasjonale og internasjonale pengefyrster. Det er med bønder som med sauer - vargen tar over flokken når gjeteren er fraværende ...

For å avhjelpe denne nød, vil vi derfor peke på noen kjensgjerninger og foreslå endringer i premissene for jordbruksoppgjøret. Dette da til bevissthetsutvidelse for bøndene. (Og vel sagtens annet ubevisst stemmekveg.) Hva de så vil gjøre ut av sine nye innsikter, får bli deres egen sak:

1. Det har seg slik, selv om politikerne og sosialøkonomene kanskje vil bestride det, at det også i samfunnsøkonomien gir god mening å snakke om inntekter og utgifter.

2. Alt som har med matproduksjon å bestille, ligger på inntektssiden i samfunnsregnskapet - Aldeles uavhengig av enhver form for «subsidier» til landbruket.

3. Gjeldspengesystemet bør avskaffes og et fripengesystem innføres i Norge, om folket skal få de beste økonomiske kår.

4. Selvforsyningsgraden på kaloribasis i Norge er ca. 45 %. Og for sauekjøtt minkende.

5. Fødselstallet for nordmenn og samer er på ca 1.7 og fallende. Dette alene er folkemord begått av våre politikere. I tillegg kommer folkemord gjennom innvandringspolitikken.

*

Under det rådende pengesystem (Et gjeldspengesystem) blir pengene skapt av intet og satt i omløp som rentebærende gjeld av bankvesenet (Sentralbanken, det ordinære bankvesen samt kredittinstitusjoner ellers. ) Pengemaskinene er i bankierenes eie og under deres kontroll. Pengene går ut som rentebærende lån og vender tilbake til sin kilde som avbetalinger og renter. Det er i denne pengestrømmen stat og kommune må koble seg inn med sine skattlegginger for, om mulig, å få penger nok til sine utbetalinger over budsjettet. I denne prosessen ser vi at pengefyrstene – bankierene – kommer først, folket kommer sist. I stat og kommuners kasser er det alltid mangel på penger - bortsett fra til renter og avdrag på lån til bankierene, samt utgifter ved asyl- og innvandringsindustrien. Dette på tross av at geskjeften ligger på utgiftssiden i samfunnsregnskapet. Slikt tar man seg råd til ... i folkemordets tjeneste.

Under et fripengesystem er pengemaskinene fjernet fra bankierenes kontroll og eie, og lagt i statens hender som folkets forlengede arm under demokratisk styring ved Finansdepartement og Sentralbank. Pengene settes da i omløp fra sentralbanken, NB, som:

1. Lønninger til offentlig ansatte.

2. Investeringer av de forskjelligste slag.

3. Samfunnslønn til alle voksne statsborgere i tillegg til den ordinære lønn. Dette for å sikre at kjøpekraften er stor nok til å avta behovsdekkende produksjon av nødvendige og ønskelige varer.

4. Feit premiering til barnefødsler, morsrollen og mødreyrket.

5. Kjøp av varer og tjenester fra private og offentlige virksomheter.

6. Rentefrie lån til alle verdige lånetrengende mot godtakbart pant.

7. Gaver.

8. Og hva som helst annet vi måtte ha glemt av hva folket trenger.

Pengene kan så – for å unngå inflasjon - vende tilbake til sin kilde ved:

1. En sirkulasjonsavgift – om ønskelig lagt på både grossistledd og detaljistledd med varierende tyngde.

2. En importavgift varierende med slag av varer og tjenester.

3. Skatt på store personlige formuer og inntekter (Ingen skatt på lønnsinntekter og formuer til folk flest.)

Og det skulle være tilstrekkelig ... Produksjonen av varer og tjenester er dermed fordelt gjennom pengestrømmen uten inflasjon.

*

For landbruket peker vi da på følgende mulige ordning – som vi også vil anbefale:

1. Staten kjøper all produksjon fra bøndene/landbruket til gode priser, og blir dermed grossist i landbruksvarer.

2. Staten kjøper om ønskelig all produksjon av foredlete landbruksvarer fra produsentene til gode priser, og blir dermed grossist i foredlede landbruksvarer.

3. Staten selger foredlede jordbruksvarer til detaljist med sirkulasjonsavgift innlagt i prisen. Detaljist kan også pålegges å legge inn en varierende avgift (Sirkulasjonsavgift) i sine varer (jamfør moms).

4. Overskytende produksjon eksporteres til verdensmarkedet til den høyeste pris markedet vil gi.

Titusener av bønder har måttet slutte i næringen på grunn av elendig lønnsomhet i de senere år. Dette på tross av at landbruk er en inntekt i samfunnsregnskapet. Mange av dem – særlig kvinner – har gått over til asylindustrien som asyl- og innvandringskonsulenter, eller vaske- og ryddekoner på mottakene, da dette er blitt den nye bygdenæringen – selve «vekstnæringen» (Veksttæringen) i bygdene. På tross av at «industrien» er en utgift i samfunnsregnskapet. De er dermed blitt hjelpende deltakere i folkemordet på nordmenn og samer og den kulturkverking som er rettet mot disse folkene.

Og mens dette skjer, gror beiter og slåttemarker over av ugress, kratt og skog. Det forfedre og formødre har strevet fram under arbeidet, gråt og latter gjennom mange tusen år, går tapt for folket og tilbake til naturen på et par generasjoner. Slik går det når folket velger seg folkesvikere som tillitsmenn ved valgurnene ...når de beslutter sin egen undergang under lystig godfjottethet.

Da småskala sauhold og geithold ligger oss særlig på hjertet – for å utnytte slåtter og beiter som knapt kan brukes til annet – anbefaler vi videre:

5. 50 000 kr skattefritt rett i lommen for sau-/geitbesetning mellom 10 og 15 vinterforede dyr.

6. 100 000 kr skattefritt rett i lommen for besetning mellom 15 og 50 vinterforede dyr.

7. 150 000 kr skattefritt rett i lommen for besetninger større enn 50 vinterforete dyr. (indeksregulert)

Og dette kommer selvsagt i tillegg til avtalt god pris for produksjonen.

8. Alle kommuner får øremerkede midler til kratt- og skogrydding for å holde gammelt kulturlandskapet åpent.

Vi hadde i utgangspunktet tenkt oss dette som attåtnæring til bønder, men ser jo at det også kan være noe for innvandringskonsulenter når innvandringen blir stanset, og ettersom repatrieringen skrider fram. Vi ser for oss minimum to halve stilinger per kommune per år; med traktor, risknuser, motorsag og rydningssag ...Det skulle holde? ... verre er det ikke. Med handsaming hvert 3. år.

Men disse, innvandringskonsulentene, vil kanskje finne seg bedre til rettes som tilhåndegjengere i miljøet rundt repatrieringskommunene som vi håper skal materialisere seg – før det er for sent.

Og så – selve slaktergrepet på elendigheten i landbruket og distriktsnorge – selve gullegget for landbruket – og for nordmenn og samer som folk:

9. Gjennom økonomisk og skattepolitisk oppmuntring av kvinnene høynes fødselstallet til over 2.1 for de folkeegne. Det gis 700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. Summene vil være indeksregulerte. I tillegg kommer samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd.

Dette skulle – i kombinasjon med litt sau- eller geithold - og land- og skogbruksprodukter ellers - gi kvinner et glimrende tilbud som erstatning for den tapte karrieremulighet som vaskekone på asylmottaket i bygda. Og de vil ligge på inntektssiden i samfunnsregnskapet – i dobbel forstand. Og som en ekstra oppmuntring, glede og belønning, vil de få virkeliggjort den biologiske mening med sitt liv til god betaling.

Og når så døtrene blir gamle nok til å ta over bruket, kan jo ho mor spisse sin karriere som politiker, landbruksminister eller innkvotert kvinnelig styremedlem i et eller annet bedriftstyre... I flittig strev og omsorg for det norsk og det samiske folk som medlem i et folkekjærlig politisk parti. De nåværende politiske partier må få dø stille hen på grunn av mangel på velgere ... Vi understreker at disse ting ikke kan pludres fram i media eller på nettet. En slik løsning for jordbruket må besluttes på Stortinget, og til det trenges det nevnte politiske parti med vårt syn på saken programfestet.

På dette vis vil en attraktiv livsstil og næring bli gjort lønnsom og tildelt en høy status.

10. Det settes en effektiv slutt på rovdyrplagen gjennom tilstrekkelige og hensiktsmessige tiltak som er akseptable også for rovdyrene. Ingen varger i saueflokken! (Inngjerding av Nordmarka er en tiltalende løsning vi slett ikke ser bort fra ... da kan rovdyrene også få det godt :-))

11. Det norske landbruk må vernes gjennom egnede tiltak. EØS-avtalen sies opp og gode handelsavtaler inngås med resten av verden på folkenes premisser. Pengefyrstenes premisser er vraket.

*

Så er det at mange – særlig politikere og sosialøkonomer - vil si at dette har vi da ikke råd til. Ikke tro på dem! Både lam, killinger, mødre og unger ligger på inntektssiden i samfunnets regnskap! De gjør oss rikere, både materielt og åndelig. Flyktningindustrien, bankvesenet med sin rente, sosialøkonomene og alle politikerne ligger på utgiftssiden. Og griper vi til litt bondevett, skulle det være til å forstå at vi må ha inntekter for å bestride utgiftene? Beskjærer vi så utgiftene i samme slengen, ved å fjerne renten og minske flyktningestrømmen og politikerstanden, blir det dobbel vinning :-)

Slåttekurs.


Landet gror igjen og folket utsletter seg selv ved valgurnene ...

*

Og det som her er sagt om landbruk og landbruksprodukter, gjelder også for fiskeriene. Folket kan ved sin fripengeordning kjøpe fisk og fiskeprodukter fra fiskere med usalgbar mannskvote, og fra fisketilvirkere til gode priser. Til den største framhjelp for kystbefolkningen.

*

Det er ikke for tidlig at politikere, menigmann og tillitsmenn innen landbruk og fiskeri slutter å styrte seg fra tempelmuren, ei heller bør de gjøre steiner til brød...

Vi kom Karlvågen i hug.
Den folkeoekonomiske ordning

## ## Det positive pengesystem ved L. J. Sømme.

Det store folkesvikoppgjøret kommer med usvikelig sikkerhet.

Et alternativ til Senterpartiet for bevisstgjorte bønder og bygdefolk.

Til ettertanke...

Heim.