De nordiske patrioters enhetsparti (NPE)

Vth

 

 

Det norske folk er utrydningstruet paa grunn av lavt foedselstall og innvandring av folkefremmede.

Kan det komme av at folkesvikerne innen politikken mener de verken er verdifulle eller verneverdige?

Ja! Folkeutryddingen er politisk villet!

 

 

En reell partipolitisk opposisjon har ikke eksistert i Norge siden 1930-tallet. Samfunnspartiet og Nasjonal samling var det naermeste vi kom til noe slikt. De ble tatt knekken paa gjennom et farseaktig rettsoppgjoer da roemlingene kom hjem fra England i ly av den engelske okkupasjonen. Midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft ble tatt i bruk. Slik kvelte roemlingene den politiske motstand mot det kommende folkesviket.

 

I dag er alle partier fullstendig like paa alle vesentlige punkter. De ligger innenfor det kapitalistiske system. Roedt og NKP er kapitalismens 'sosialistiske' alibier. De fungerer som alltid som nyttige idioter. For aa skape en virkelig og ekte opposisjon, maa man forlate det kapitalistiske, kriseskapende system, og det er det vi har gjort gjennom hovedmaalsetningen og punktene 1, 2 og 3. Det nye system vi dermed har skapt har vi kalt Den folkeoekonomiske ordning.

 

Det har tidvis vaert gjort forsoek paa aa starte nye partier som har satset paa en puslete og tafatt innvandringsmotstand, men ingen av dem har lyktes hittil. Et slikt parti er da heller ikke loesningen. Loesningen ligger i et parti med kraftig innvandringsmotstand i kombinasjon med systemendring. Alt annet er spill av krefter. Splitt og hersk er folkesvikernes og De internasjonale pengefyrstenes taktikk. Nasjonalt samhold paa alle plan maa vaere det norske folks taktikk til vern om folk og land.

 

Det har bodd nordmenn i Norge i mer enn 10 000 aar. Vi ser gjerne at det ogsaa gjoer det i de neste 10 000. Men staar vi alene, blir det vanskelig. Det er derfor det er viktig aa soeke nordisk samarbeid om vaar felles overlevelse som folk.

 

Vi er derfor av den oppfatning at det Norge og Norden trenger i dag, er et parti med et program som det nedenforstaaende. Men vi faar starte her hjemme. Resten av Norden faar komme etter naar de vaakner.

 

Om du er omtrentlig enig i det politiske program du finner nedenfor, er du i virkeligheten et lite lokallag. Det er da bare aa arbeide for aa spre synspunktene og vinne flere medlemmer. Gjennom samarbeid kan vi vokse, og naar vi er mange nok, kan partiet bli landsdekkende, komme inn i politiske fora og bli en folkebevarende maktfaktor.

Vi er selvsagt framfor alt interessert i aa samarbeide med andre som ogsaa driver med partibygging, men et slikt samarbeid maa bygge paa viljen til systemendring slik den er kommet til uttrykk hos oss.

 

Dette programmet bygger paa erkjennelsen av den evige konflikt mellom Utsugerne og folket, og det soeker med viten og vilje, og etter beste evne, aa stille seg paa folkets side.  ##  ##

 

Programmet er en begynnelse og vil bli utvidet eller endret gjennom programkomiteer og oenskelige revisjoner. Det er en lettversjon av programmet til det gamle NPE. Partiet er for tiden ledet av et midlertidig styre i paavente av stoerre medlemsmasse.

 

 

Taarer fra de folkeegne har ingen virkning paa folkesvikere.

Vil denne gutten bli narkotisert eller knivstukket gjennom laussleppet av folkefremmede til landet?

Naar blir han en minoritet i eget land under den raadende galskap?

 

' Og fedrenes misgjaerninger skal hevnes paa boernene i inntil fjerde ledd

*

 

Partiprogram for De nordiske patrioters enhetsparti

 

Politikkens hovedmaalsetning eller formaal:

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et baerekraftig samfunn i oekologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for aa utrydde det norske folk, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten.

 

Dette fordi folkets overlevelse som folk er vaar mest sentrale verdi, baade individuelt og kollektivt; dette gjoer folket verneverdig for oss framfor alt annet. Alle andre politiske maal maa derfor vike naar folkets eksistens er truet.

 

Styringsform:

Vi oensker aa innfoere direktedemokrati.
Dette innebaerer utstrakt bruk av folkeavstemninger i viktige saker. Det nedenstaaende program er aa betrakte som rammebetingelser NPE vil la direktedemokratiet virke innenfor.

oekonomi  ##  ##

1. Gjeldspengesystemet avskaffes og erstattes av et fripengesystem

Dette medfoerer at Sentralbanken setter penger i omloep delvis som fripenger betalt i omloep for varer og tjenester til det offentlige, investeringer, loenninger til offentlig ansatte, gaver eller som rentefrie laan til alle verdige laanetrengende. Dermed forsvinner den ubetalelige, kriseskapende og delvis rentebetingete del av samfunnets samlede gjeld.  ##


* De penger som aarlig er satt i omloep av sentralbanken, sirkuleres tilbake i noedvendig omfang gjennom en sirkulasjonsavgift og/eller andre egnede inndragningsmetoder naar de har utfoert sin tilsiktede oppgave.

 

2. Pengeprimatet avskaffes og erstattes av Arbeidsprimatet. . ##

Dette medfoerer at de ansatte i det private naeringsliv vil eie minimum 60 % av bedriften og kapitalen maksimum 40 %.  ##

 

3. Kapitalens fire friheter avskaffes og erstattes av folkets fire friheter.

Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker til Pengefyrstenes beste vil opphoere, og sterk kontroll av de samme friheter bli innfoert til folkets beste.

 

4. Et oekonomisk hovedstyre innfoeres for landet: Norges oekonomiske hovedstyre (NoeH).  ##

Alle instanser av betydning i landets oekonomi inngaar i NoeH: Norges Bank, Statistisk Sentralbyraa, NAV, Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, de private bedrifter, eksport- og importkontorer, forbrukerorganisasjonene mmm .. Produksjon og omsetning oppmuntres, igangsettes og drives mest mulig i privat regi. NoeH kan om oenskelig kjoepe og fordele til befolkningen (og til eksport) alt av landets behovsdekkende produksjon gjennom tildeling av kjoepekraft.

 

5. Det innfoeres en ordning med grunnloenn til alle myndige statsborgere.  ##

 

6. En ettaarig pliktig samfunnstjeneste innfoeres for alle landets tjenestefoere borgere til vern om folket og drift av samfunnet. Verneplikten er ett av flere eksempler paa en slik samfunnstjeneste. Eldreomsorg, barneomsorg, sivilforsvarstjeneste, heimevern og spesialtjenester av forskjellig slag kan vaere andre.  ##

 

7. Alle ressurser i hav og paa land skal vaere i folkets felleseie og under forvaltning gjennom demokratisk kontroll til folkets beste.

 

8. Produksjonen av norske pengesedler tilbakefoeres fra utlandet (London og Paris) til Norge for igjen aa komme under nasjonal kontroll.

 

9. Kontroll og forvaltning av Oljefondet, eller Pensjonsfondet Utlandet, hjemfoeres i sin helhet til Norges Bank eller egnet nasjonal institusjon for aa beskytte det mot skadelig innflytelse fra Wall Street og City of London..

 

10. Kommunale arbeidsoppdrag finansiert av staten til alle arbeidsledige i venteperioden for annet arbeid.

 

11. Utvandring av inteligentia og fagfolk til fremmede land soekes stanset. Tap av statsborgerskap kan nyttes som virkemiddel.


* Alt av bomstasjoner og bomavgifter fjernes; veibygging finansieres paa annet vis.


* Verdien av den innenlandske pengeenhet, kronen, knyttes til arbeidstid.
Eksempelvis kan 1 gjennomsnittlig arbeidstime i det norske samfunn = 100 kr.

 

Utenrikspolitikk.

12. Det nordiske samarbeid styrkes vesentlig paa flest mulige omraader.

 

13. En omforent nordisk utenrikspolitikk soekes skapt.

 

14. Det arbeides for utmelding fra EU av de nordiske EU-medlemmer.

 

15. EoeS- avtalen sies opp og nye handelsavtaler med alle store markeder framforhandles, ogsaa med EU. Gass og oljeleveranser til EU nyttes som virkemiddel og brekkstang for aa oppnaa en god handelsavtale med dette markedet.

 

Naeringspolitikk

* De nordiske landene samarbeider i sin handels- og naeringspolitikk.                    

* Produksjon til innenlandsk bruk beskyttes mot konkurranse fra lavkostland gjennom handelsavtalene. Produksjon til eksport gis lettelser.

* Det teknologiske og forskningsmessige samarbeidet i Norden er god naeringspolitikk.

 

Forsvarspolitikk

* Forsvaret skal vaere et mobiliseringsforsvar med en kjerne av yrkesoffiserer, teknisk befal og vervede mannskaper i noedvendig omfang.

* En nordisk forsvarsunion etableres.

* Et militaert og militaerteknologisk samarbeid etableres i Norden

* Et vaepenteknologisk forskningssamarbeid etableres i Norden.

* En gjensidig vaepenavtale for kjoep og produksjon av vaapen etableres i Norden, heri ogsaa svenske/nordiske jagerfly.

* Heimevernet styrkes vesentlig i sin oppgave som vern mot invasjon av fremmed makt.

* Medlemskapet i Nato endres til et loesere samarbeid.

* Omskaarne, eller andre folkefremmede, maa ikke ha politiske verv eller virke som tjenestemann eller embetsmann i Norge, og kan ikke delta i landets forsvar, da deres lojalitet ikke er hos det norske folk.

* Folkeforsvar gjennom kostholdet: Flesk i all foede. J

 

Forskning og vitenskap

* Baade grunnforskning og naeringsrettet forskning oekes.

* Oppfinnere og oppfinnelser gis de beste kaar.

* Forskning for forbedring, effektivisering og rasjonalisering av samfunnets drift oekes.

* Noeringsrettete forskningsparker opprettes. Patenter og produksjonsprosesser utvikles med henblikk paa avansert produksjon i innland og utland. All tilgjengelig menneskelig forskningskapasitet skal styres inn mot forskning for ikke aa gaa til spille. Forskning skal bli den nye og langsiktige vekstnaeringen i Norge. Utenlandske forskningsstasjoner opprettes for aa fange inn og utnytte tilgjengelig aandskraft i de fremmede land - og for aa drive u-hjelp. Norge skal bli den ledende forskningsnasjon i verden (i forhold til folketallet)

 

Asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikk.  ##

* All fremmedinnvandring og annen innvandring til landet stanses og erstattes av en repatrieringspolitikk.

* Det etableres to asyl- og flyktningekommuner i landet i samarbeid med FN; en for kvinner og barn og en for menn. Her gis de fremmede arbeid, utdanning og gode kaar til de trygt kan repatrieres. De som ikke kan eller vil repatrieres, kan bo i flyktningekommunen paa livstid. oekonomiske flyktninger returneres straks.

* En beskjeden innvandring av folkeegne tillates.

* Arbeidsinnvandring av folkeegne for bestemte oppdrag kan tillates i beskjedent omfang.

* Etnisk og kulturelt mangfold paa jorden soekes opprettholdt og styrket gjennom strenge nasjonale virkemidler overfor asylanter, flyktninger og oekonomiske omstreifere av ethvert slag. Det er her snakk om heimsending.

 

Kulturpolitikk

* Stoette til all norsk ukultur og fremmedkultur fjernes. Alle kulturmidler skal kun styrke norsk, nordisk eller samisk kultur, og gjennom dette folkets overlevelse. Fremmedkulturell ukultur motarbeides aktivt. Saerlig gjelder dette de fleste av de saakalte 'frivillige' organisasjoner. Disse er i mange tilfeller initiert og drevet av folkesvikere - men gjerne maskert som humanitet eller kristendom, eller helst begge deler.

* All stoette til aviser, publikasjoner og media gjoeres avhengig av framvisning av markant folkekjaerlig og fedrelandskjaerlig holdning eller virksomhet.

* Baerekraftig kulturelt mangfold paa jorden soekes opprettholdt og videreutviklet gjennom det nasjonalt kulturelle enfold. (Nasjonal norsk kulturell egenart)

* Omskjaering av gutter og jenter forbys gjennom lov og vil bli strengt straffet. Leger som bistaar med slikt vil miste sin autorisasjon.

 

Befolkningspolitikk overfor de folkeegne

* Gjennom oekonomisk og skattepolitisk oppmuntring av kvinnene hoeynes foedselstallet til over 2.1 for de folkeegne.  (700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer samfunnsloenn, morstrygd og barnetrygd.) Selvbestemt abort settes paa vent til foedselstallet har oversteget 2.1 for folkeegne kvinner. Moderskapets status hoeynes med egnede midler.

* All fremmedinnvandring og innvandring av kulturfremmede stanses.

* All folkefremmed adopsjon eller kjoep av barn og kjerringer fra folkefremmede land forbys.

* Nordmenn med flere statsborgerskap taper sitt norske.

* Globalt baerekraftig etnisk/genetisk mangfold paa jorden soekes opprettholdt og videreutviklet gjennom nasjonalt etnisk/genetisk enfold. (Hvert folk sitt land aa hvert land sitt folk)

 

Landbrukspolitikk.

* Landets matproduksjon skal overstige behovet for de fleste og viktigste matvarer. Maten maa ikke kjoepes ut av munnen paa de sultne smaa barna i fremmede land og verdensdeler. (I saa fall maa den byttes med laks eller annen fisk.)

* Landbruk og naaringsveier i utkantdistrikter oppmuntres kraftig oekonomisk og paa annet vis.

* Pelsdyravl gjoeres til en naering uten dyremishandling, eller den avskaffes helt. Helst det siste.

* Rovdyrplagen stanses gjennom en egnet og virksom rovdyrpolitikk. Vargen maa ikke fordrive boendene.

* Innvandring av villsvin boer kanskje tillates i de saerlige landsdeler?

* Halal- og kosherslakting forbys, og mat fra slik slakting nektes innfoert til landet. L

* Villsvinkjoett eller flesk innblandet i alle foedevarer boer vurderes som et saerlig velegnet kultur- og folkebevarende tiltak?! J

* Vernet om Odelsloven styrkes til folkets best i kampen mot Pengefyrstene.

 

Fiskeripolitikk.  ##

* All fisk og alle fiskekvoter skal foeres tilbake i kystbefolkningens eie og under deres kontroll.

* Salgbare fiskekvoter avskaffes. Usalgbare, konsesjonsbelagte og arvelige personkvoter innfoeres.

* Alle oppdrettsanlegg skal i nasjonalt eie. Alle oppdrettskonsesjoner og kvotekonsesjoner skal tildeles lokalt og gratis.

* Forskning paa marinbiologi, fiskeriteknologi og foredlingsteknologi intensiveres.

* Ressursskadelige eller ressursoedeleggende fiskeredskaper avskaffes. Et eksempel er bunntraal, og trolig ogsaa annen traal.

 

Energipolitikk

* Fornybar energi bygges ut og forskning paa feltet oekes.

* Forskning paa Thoriumkraftverk intensiveres. En prototyp bygges.

* All fjottskap med co2-avgifter og handel med co2-kvoter avskaffes.

* Ordningen med billig normalforbruk og dyrere overforbruk av stroem gjeninnfoeres. Den naavaerende energilov fjernes, og avtaler om energiutveksling med omverdenen endres i folkegagnlig retning.

* Smaakraftverk tillates utbygd av grunneierne.

* Norsk overproduksjon av elektrisk energi selges primaert til Norden, og handelsavtaler om elektrisk energi inngaas.

 

Utviklingshjelp  ##

* Pengehjelpen til utviklingsland skjaeres kraftig ned. Verdien av hjelpen kan opprettholdes.

* Utviklingshjelp drives i det alt vesentlige med norskproduserte varer, heri mat - saerlig toerrfisk, og eksperter og undervisning av de forskjelligste slag. Stoette til misjonerende organisasjoner avvikles.

 

Kriminalomsorg 

* Fengseltraff brukes i liten grad. I stedet bruker man samfunnstjeneste eller arbeidstjeneste.

* Ved avsluttet straff skal hus og arbeid staa klart for den som har ferdigsonet sin dom.

 

Folkehelsen 

* I et nordisk samarbeid gjoeres Norden selvforsynt med de viktigste medisiner.

 

Skole- og studiepolitikk.  

* Skolestart som seksaaring. 9 aars grunnskole og 3 aars gratis videregaaende skole.

* Skolelei ungdom skal etter 8. skoleaar kunne gaa ut i samfunnet som laerling i to aar. De tre aar paa videregaaende skole kan tas naar personen maatte oenske det senere i livet.

* Laerlingeordninger bygges ut i noedvendig omfang.

* Studenter mottar studieloenn som belastes samfunnsregnskapets inntektsside direkte siden dette blir samfunnsoekonomisk billigere enn loenn. Forskjellen mellom lønn og lån utgjøres av renten.

* Samfunnsunyttige studier reduseres som studiemulighet. Ingenioerfag, realfag og informatikk oekes som studiemulighet. Studiemulighetene dreies i naturvitenskapelig retning.

* Universiteter og hoeyskoler rustes opp for aa moete de nye krav.

* Statlig finansiering av studier for utenlandske studenter opphoerer. De maa paalegges selvfinansiering.
* En beskjeden kvote for selvfinansierende utenlandsstudenter opprettholdes.

 

Lykke, velstand, velferd og trygghet i eget land uten folkesvikere, kulturfremmede og folkefremmede -

og med folkesviket umuliggjort gjennom grunnloven�

 

*

 

Det norske folks overlevelse paa jorden og dine barns framtid er avhengig av hva du tenker og hva du gjoer naar du gaar til valgurnene og ber om aa faa det du ikke vil ha. Partiprogrammenes skjulte agenda, mer av samme slaget, er daarskap.  ##

 

Gjennom avfjotting skal du bli frigjort!
Og gjennom avfjotting skal folket frigjoeres!

Vegtam


Nyttig bakgrunnsartikkel til programmet.

Valgloven.

Heim