De nordiske patrioters enhetsparti (NPE)

Vth

 

 

Det norske folk er utrydningstruet p� grunn av lavt f�dselstall og innvandring av folkefremmede.

Kan det komme av at folkesvikerne innen politikken mener de verken er verdifulle eller verneverdige?

Ja! Folkeutryddingen er politisk villet!

 

 

En reell partipolitisk opposisjon har ikke eksistert i Norge siden 1930-tallet. Samfunnspartiet og Nasjonal samling var det n�rmeste vi kom til noe slikt. De ble tatt knekken p� gjennom et farseaktig rettsoppgj�r da r�mlingene kom hjem fra England i ly av den engelske okkupasjonen. Midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft ble tatt i bruk. Slik kvelte r�mlingene den politiske motstand mot det kommende folkesviket.

 

I dag er alle partier fullstendig like p� alle vesentlige punkter. De ligger innenfor det kapitalistiske system. R�dt og NKP er kapitalismens �sosialistiske� alibier. De fungerer som alltid som nyttige idioter. For � skape en virkelig og ekte opposisjon, m� man forlate det kapitalistiske, kriseskapende system, og det er det vi har gjort gjennom hovedm�lsetningen og punktene 1, 2 og 3. Det nye system vi dermed har skapt har vi kalt Den folke�konomiske ordning.

 

Det har tidvis v�rt gjort fors�k p� � starte nye partier som har satset p� en puslete og tafatt innvandringsmotstand, men ingen av dem har lyktes hittil. Et slikt parti er da heller ikke l�sningen. L�sningen ligger i et parti med kraftig innvandringsmotstand i kombinasjon med systemendring. Alt annet er spill av krefter. Splitt og hersk er folkesvikernes og De internasjonale pengefyrstenes taktikk. Nasjonalt samhold p� alle plan m� v�re det norske folks taktikk til vern om folk og land.

 

Det har bodd nordmenn i Norge i mer enn 10 000 �r. Vi ser gjerne at det ogs� gj�r det i de neste 10 000. Men st�r vi alene, blir det vanskelig. Det er derfor det er viktig � s�ke nordisk samarbeid om v�r felles overlevelse som folk.

 

Vi er derfor av den oppfatning at det Norge og Norden trenger i dag, er et parti med et program som det nedenforst�ende. Men vi f�r starte her hjemme. Resten av Norden f�r komme etter n�r de v�kner.

 

Om du er omtrentlig enig i det politiske program du finner nedenfor, er du i virkeligheten et lite lokallag. Det er da bare � arbeide for � spre synspunktene og vinne flere medlemmer. Gjennom samarbeid kan vi vokse, og n�r vi er mange nok, kan partiet bli landsdekkende, komme inn i politiske fora og bli en folkebevarende maktfaktor.

Vi er selvsagt framfor alt interessert i � samarbeide med andre som ogs� driver med partibygging, men et slikt samarbeid m� bygge p� viljen til systemendring slik den er kommet til uttrykk hos oss.

 

Dette programmet bygger p� erkjennelsen av den evige konflikt mellom Utsugerne og folket, og det s�ker med viten og vilje, og etter beste evne, � stille seg p� folkets side.  ##  ##

 

Programmet er en begynnelse og vil bli utvidet eller endret gjennom programkomiteer og �nskelige revisjoner. Det er en lettversjon av programmet til det gamle NPE. Partiet er for tiden ledet av et midlertidig styre i p�vente av st�rre medlemsmasse.

 

 

T�rer fra de folkeegne har ingen virkning p� folkesvikere.

Vil denne gutten bli narkotisert eller knivstukket gjennom laussleppet av folkefremmede til landet?

N�r blir han en minoritet i eget land under den r�dende galskap?

 

�� Og fedrenes misgj�rninger skal hevnes p� b�rnene i inntil fjerde ledd��

*

 

Partiprogram for De nordiske patrioters enhetsparti

 

Politikkens hovedm�lsetning eller form�l:

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et b�rekraftig samfunn i �kologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for � utrydde det norske folk, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten.

 

Dette fordi folkets overlevelse som folk er v�r mest sentrale verdi � b�de individuelt og kollektivt; dette gj�r folket verneverdig for oss framfor alt annet. Alle andre politiske m�l m� derfor vike n�r folkets eksistens er truet.

 

Styringsform:

Vi �nsker � innf�re direktedemokrati.
Dette inneb�rer utstrakt bruk av folkeavstemninger i viktige saker. Det nedenst�ende program er � betrakte som rammebetingelser NPE vil la direktedemokratiet virke innenfor.

�konomi  ##  ##

1. Gjeldspengesystemet avskaffes og erstattes av et fripengesystem

Dette medf�rer at Sentralbanken setter penger i oml�p delvis som fripenger betalt i oml�p for varer og tjenester til det offentlige, investeringer, l�nninger til offentlig ansatte, gaver eller som rentefrie l�n til alle verdige l�netrengende. Dermed forsvinner den ubetalelige, kriseskapende og delvis rentebetingete del av samfunnets samlede gjeld.  ##


* De penger som �rlig er satt i oml�p av sentralbanken, sirkuleres tilbake i n�dvendig omfang gjennom en sirkulasjonsavgift og/eller andre egnede inndragningsmetoder n�r de har utf�rt sin tilsiktede oppgave.

 

2. Pengeprimatet avskaffes og erstattes av Arbeidsprimatet. . ##

Dette medf�rer at de ansatte i det private n�ringsliv vil eie minimum 60 % av bedriften og kapitalen maksimum 40 %.  ##

 

3. Kapitalens fire friheter avskaffes og erstattes av folkets fire friheter.

Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker til Pengefyrstenes beste vil opph�re, og sterk kontroll av de samme friheter bli innf�rt til folkets beste.

 

4. Et �konomisk hovedstyre innf�res for landet: Norges �konomiske hovedstyre (N�H).  ##

Alle instanser av betydning i landets �konomi inng�r i N�H: Norges Bank, Statistisk Sentralbyr�, NAV, Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, de private bedrifter, eksport- og importkontorer, forbrukerorganisasjonene mm �.. Produksjon og omsetning oppmuntres, igangsettes og drives mest mulig i privat regi. N�H kan om �nskelig kj�pe og fordele til befolkningen (og til eksport) alt av landets behovsdekkende produksjon gjennom tildeling av kj�pekraft.

 

5. Det innf�res en ordning med grunnl�nn til alle myndige statsborgere.  ##

 

6. En ett�rig pliktig samfunnstjeneste innf�res for alle landets tjenestef�re borgere til vern om folket og drift av samfunnet. Verneplikten er ett av flere eksempler p� en slik samfunnstjeneste. Eldreomsorg, barneomsorg, sivilforsvarstjeneste, heimevern og spesialtjenester av forskjellig slag kan v�re andre.  ##

 

7. Alle ressurser i hav og p� land skal v�re i folkets felleseie og under forvaltning gjennom demokratisk kontroll til folkets beste.

 

8. Produksjonen av norske pengesedler tilbakef�res fra utlandet (London og Paris) til Norge for igjen � komme under nasjonal kontroll.

 

9. Kontroll og forvaltning av Oljefondet, eller Pensjonsfondet Utlandet, hjemf�res i sin helhet til Norges Bank eller egnet nasjonal institusjon for � beskytte det mot skadelig innflytelse fra Wall Street og City of London..

 

10. Kommunale arbeidsoppdrag finansiert av staten til alle arbeidsledige i venteperioden for annet arbeid.

 

11. Utvandring av inteligentia og fagfolk til fremmede land s�kes stanset. Tap av statsborgerskap kan nyttes som virkemiddel.


* Alt av bomstasjoner og bomavgifter fjernes; veibygging finansieres p� annet vis.


* Verdien av den innenlandske pengeenhet, kronen, knyttes til arbeidstid.
Eksempelvis kan 1 gjennomsnittlig arbeidstime i det norske samfunn = 100 kr.

 

Utenrikspolitikk.

12. Det nordiske samarbeid styrkes vesentlig p� flest mulige omr�der.

 

13. En omforent nordisk utenrikspolitikk s�kes skapt.

 

14. Det arbeides for utmelding fra EU av de nordiske EU-medlemmer.

 

15. E�S- avtalen sies opp og nye handelsavtaler med alle store markeder framforhandles, ogs� med EU. Gass og oljeleveranser til EU nyttes som virkemiddel og brekkstang for � oppn� en god handelsavtale med dette markedet.

 

N�ringspolitikk

* De nordiske landene samarbeider i sin handels- og n�ringspolitikk.                    

* Produksjon til innenlandsk bruk beskyttes mot konkurranse fra lavkostland gjennom handelsavtalene. Produksjon til eksport gis lettelser.

* Det teknologiske og forskningsmessige samarbeidet i Norden er god n�ringspolitikk.

 

Forsvarspolitikk

* Forsvaret skal v�re et mobiliseringsforsvar med en kjerne av yrkesoffiserer, teknisk befal og vervede mannskaper i n�dvendig omfang.

* En nordisk forsvarsunion etableres.

* Et milit�rt og milit�rteknologisk samarbeid etableres i Norden

* Et v�penteknologisk forskningssamarbeid etableres i Norden.

* En gjensidig v�penavtale for kj�p og produksjon av v�pen etableres i Norden, heri ogs� svenske/nordiske jagerfly.

* Heimevernet styrkes vesentlig i sin oppgave som vern mot invasjon av fremmed makt.

* Medlemskapet i Nato endres til et l�sere samarbeid.

* Omsk�rne, eller andre folkefremmede, m� ikke ha politiske verv eller virke som tjenestemann eller embetsmann i Norge, og kan ikke delta i landets forsvar, da deres lojalitet ikke er hos det norske folk.

* Folkeforsvar gjennom kostholdet: Flesk i all f�de. J

 

Forskning og vitenskap

* B�de grunnforskning og n�ringsrettet forskning �kes.

* Oppfinnere og oppfinnelser gis de beste k�r.

* Forskning for forbedring, effektivisering og rasjonalisering av samfunnets drift �kes.

* N�ringsrettete forskningsparker opprettes. Patenter og produksjonsprosesser utvikles med henblikk p� avansert produksjon i innland og utland. All tilgjengelig menneskelig forskningskapasitet skal styres inn mot forskning for ikke � g� til spille. Forskning skal bli den nye og langsiktige vekstn�ringen i Norge. Utenlandske forskningsstasjoner opprettes for � fange inn og utnytte tilgjengelig �ndskraft i de fremmede land - og for � drive u-hjelp. Norge skal bli den ledende forskningsnasjon i verden (i forhold til folketallet)

 

Asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikk.  ##

* All fremmedinnvandring og annen innvandring til landet stanses og erstattes av en repatrieringspolitikk.

* Det etableres to asyl- og flyktningekommuner i landet i samarbeid med FN; �n for kvinner og barn og �n for menn. Her gis de fremmede arbeid, utdanning og gode k�r til de trygt kan repatrieres. De som ikke kan eller vil repatrieres, kan bo i flyktningekommunen p� livstid. �konomiske flyktninger returneres straks.

* En beskjeden innvandring av folkeegne tillates.

* Arbeidsinnvandring av folkeegne for bestemte oppdrag kan tillates i beskjedent omfang.

* Etnisk og kulturelt mangfold p� jorden s�kes opprettholdt og styrket gjennom strenge nasjonale virkemidler overfor asylanter, flyktninger og �konomiske omstreifere av ethvert slag. Det er her snakk om heimsending.

 

Kulturpolitikk

* St�tte til all norsk ukultur og fremmedkultur fjernes. Alle kulturmidler skal kun styrke norsk, nordisk eller samisk kultur, og gjennom dette folkets overlevelse. Fremmedkulturell ukultur motarbeides aktivt. S�rlig gjelder dette de fleste av de s�kalte �frivillige� organisasjoner. Disse er i mange tilfeller initiert og drevet av folkesvikere - men gjerne maskert som humanitet eller kristendom, eller helst begge deler.

* All st�tte til aviser, publikasjoner og media gj�res avhengig av framvisning av markant folkekj�rlig og fedrelandskj�rlig holdning eller virksomhet.

* B�rekraftig kulturelt mangfold p� jorden s�kes opprettholdt og videreutviklet gjennom det nasjonalt kulturelle enfold. (Nasjonal norsk kulturell egenart)

* Omskj�ring av gutter og jenter forbys gjennom lov og vil bli strengt straffet. Leger som bist�r med slikt vil miste sin autorisasjon.

 

Befolkningspolitikk overfor de folkeegne

* Gjennom �konomisk og skattepolitisk oppmuntring av kvinnene h�ynes f�dselstallet til over 2.1 for de folkeegne.  (700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer samfunnsl�nn, morstrygd og barnetrygd.) Selvbestemt abort settes p� vent til f�dselstallet har oversteget 2.1 for folkeegne kvinner. Moderskapets status h�ynes med egnede midler.

* All fremmedinnvandring og innvandring av kulturfremmede stanses.

* All folkefremmed adopsjon eller kj�p av barn og kjerringer fra folkefremmede land forbys.

* Nordmenn med flere statsborgerskap taper sitt norske.

* Globalt b�rekraftig etnisk/genetisk mangfold p� jorden s�kes opprettholdt og videreutviklet gjennom nasjonalt etnisk/genetisk enfold. (Hvert folk sitt land � hvert land sitt folk)

 

Landbrukspolitikk.

* Landets matproduksjon skal overstige behovet for de fleste og viktigste matvarer. Maten m� ikke kj�pes ut av munnen p� de sultne sm� barna i fremmede land og verdensdeler. (I s� fall m� den byttes med laks eller annen fisk.)

* Landbruk og n�ringsveier i utkantdistrikter oppmuntres kraftig �konomisk og p� annet vis.

* Pelsdyravl gj�res til en n�ring uten dyremishandling, eller den avskaffes helt. Helst det siste.

* Rovdyrplagen stanses gjennom en egnet og virksom rovdyrpolitikk. Vargen m� ikke fordrive b�ndene.

* Innvandring av villsvin b�r kanskje tillates i de s�rlige landsdeler?

* Halal- og kosherslakting forbys, og mat fra slik slakting nektes innf�rt til landet. L

* Villsvinkj�tt eller flesk innblandet i alle f�devarer b�r vurderes som et s�rlig velegnet kultur- og folkebevarende tiltak?! J

* Vernet om Odelsloven styrkes til folkets best i kampen mot Pengefyrstene.

 

Fiskeripolitikk.  ##

* All fisk og alle fiskekvoter skal f�res tilbake i kystbefolkningens eie og under deres kontroll.

* Salgbare fiskekvoter avskaffes. Usalgbare, konsesjonsbelagte og arvelige personkvoter innf�res.

* Alle oppdrettsanlegg skal i nasjonalt eie. Alle oppdrettskonsesjoner og kvotekonsesjoner skal tildeles lokalt og gratis.

* Forskning p� marinbiologi, fiskeriteknologi og foredlingsteknologi intensiveres.

* Ressursskadelige eller ressurs�deleggende fiskeredskaper avskaffes. Et eksempel er bunntr�l, og trolig ogs� annen tr�l.

 

Energipolitikk

* Fornybar energi bygges ut og forskning p� feltet �kes.

* Forskning p� Thoriumkraftverk intensiveres. En prototyp bygges.

* All fjottskap med co2-avgifter og handel med co2-kvoter avskaffes.

* Ordningen med billig normalforbruk og dyrere overforbruk av str�m gjeninnf�res. Den n�v�rende energilov fjernes, og avtaler om energiutveksling med omverdenen endres i folkegagnlig retning.

* Sm�kraftverk tillates utbygd av grunneierne.

* Norsk overproduksjon av elektrisk energi selges prim�rt til Norden, og handelsavtaler om elektrisk energi inng�s.

 

Utviklingshjelp  ##

* Pengehjelpen til utviklingsland skj�res kraftig ned. Verdien av hjelpen kan opprettholdes.

* Utviklingshjelp drives i det alt vesentlige med norskproduserte varer, heri mat - s�rlig t�rrfisk, og eksperter og undervisning av de forskjelligste slag. St�tte til misjonerende organisasjoner avvikles.

 

Kriminalomsorg 

* Fengseltraff brukes i liten grad. I stedet bruker man samfunnstjeneste eller arbeidstjeneste.

* Ved avsluttet straff skal hus og arbeid st� klart for den som har ferdigsonet sin dom.

 

Skole- og studiepolitikk.  

* Skolestart som seks�ring. 9 �rs grunnskole og 3 �rs gratis videreg�ende skole.

* Skolelei ungdom skal etter 8. skole�r kunne g� ut i samfunnet som l�rling i to �r. De tre �r p� videreg�ende skole kan tas n�r personen m�tte �nske det senere i livet.

* L�rlingeordninger bygges ut i n�dvendig omfang.

* Studenter mottar studiel�nn som belastes samfunnsregnskapets inntektsside direkte siden dette blir samfunns�konomisk billigere enn l�n. Forskjellen mellom lønn og lån utgjøres av renten.

* Samfunnsunyttige studier reduseres som studiemulighet. Ingeni�rfag, realfag og informatikk �kes som studiemulighet. Studiemulighetene dreies i naturvitenskapelig retning.

* Universiteter og h�yskoler rustes opp for � m�te de nye krav.

* Statlig finansiering av studier for utenlandske studenter opph�rer. De m� p�legges selvfinansiering.
* En beskjeden kvote for selvfinansierende utenlandsstudenter opprettholdes.

 

Lykke, velstand, velferd og trygghet i eget land uten folkesvikere, kulturfremmede og folkefremmede -

og med folkesviket umuliggjort gjennom grunnloven�

 

*

 

Det norske folks overlevelse p� jorden og dine barns framtid er avhengig av hva du tenker og hva du gj�r� � g� til valgurnene og be om � f� det du ikke vil ha (partiprogrammenes skjulte agenda � mer av samme slaget), er d�rskap.  ##

 

Gjennom avfjotting skal du bli frigjort!
Og gjennom avfjotting skal folket frigj�res!

Vegtam


Nyttig bakgrunnsartikkel til programmet.

Valgloven.

Heim