De nordiske patrioters enhetsparti (NPE)

Vth

 

 

Det norske folk er utrydningstruet på grunn av lavt fødselstall og innvandring av folkefremmede.

Kan det komme av at folkesvikerne innen politikken mener de verken er verdifulle eller verneverdige?

Ja! Folkeutryddingen er politisk villet!

 

 

En reell partipolitisk opposisjon har ikke eksistert i Norge siden 1930-tallet. Samfunnspartiet og Nasjonal samling var det nærmeste vi kom til noe slikt. De ble tatt knekken på gjennom et farseaktig rettsoppgjør da rømlingene kom hjem fra England i ly av den engelske okkupasjonen. Midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft ble tatt i bruk. Slik kvelte rømlingene den politiske motstand mot det kommende folkesviket.

 

I dag er alle partier fullstendig like på alle vesentlige punkter. De ligger innenfor det kapitalistiske system. Rødt og NKP er kapitalismens ”sosialistiske” alibier. De fungerer som alltid som nyttige idioter. For å skape en virkelig og ekte opposisjon, må man forlate det kapitalistiske, kriseskapende system, og det er det vi har gjort gjennom hovedmålsetningen og punktene 1, 2 og 3. Det nye system vi dermed har skapt har vi kalt Den folkeøkonomiske ordning.

 

Det har tidvis vært gjort forsøk på å starte nye partier som har satset på en puslete og tafatt innvandringsmotstand, men ingen av dem har lyktes hittil. Et slikt parti er da heller ikke løsningen. Løsningen ligger i et parti med kraftig innvandringsmotstand i kombinasjon med systemendring. Alt annet er spill av krefter. Splitt og hersk er folkesvikernes og De internasjonale pengefyrstenes taktikk. Nasjonalt samhold på alle plan må være det norske folks taktikk til vern om folk og land.

 

Det har bodd nordmenn i Norge i mer enn 10 000 år. Vi ser gjerne at det også gjør det i de neste 10 000. Men står vi alene, blir det vanskelig. Det er derfor det er viktig å søke nordisk samarbeid om vår felles overlevelse som folk.

 

Vi er derfor av den oppfatning at det Norge og Norden trenger i dag, er et parti med et program som det nedenforstående. Men vi får starte her hjemme. Resten av Norden får komme etter når de våkner.

 

Om du er omtrentlig enig i det politiske program du finner nedenfor, er du i virkeligheten et lite lokallag. Det er da bare å arbeide for å spre synspunktene og vinne flere medlemmer. Gjennom samarbeid kan vi vokse, og når vi er mange nok, kan partiet bli landsdekkende, komme inn i politiske fora og bli en folkebevarende maktfaktor.

Vi er selvsagt framfor alt interessert i å samarbeide med andre som også driver med partibygging, men et slikt samarbeid må bygge på viljen til systemendring slik den er kommet til uttrykk hos oss.

 

Dette programmet bygger på erkjennelsen av den evige konflikt mellom Utsugerne og folket, og det søker med viten og vilje, og etter beste evne, å stille seg på folkets side.  ##  ##

 

Programmet er en begynnelse og vil bli utvidet eller endret gjennom programkomiteer og ønskelige revisjoner. Det er en lettversjon av programmet til det gamle NPE. Partiet er for tiden ledet av et midlertidig styre i påvente av større medlemsmasse.

 

 

Tårer fra de folkeegne har ingen virkning på folkesvikere.

Vil denne gutten bli narkotisert eller knivstukket gjennom laussleppet av folkefremmede til landet?

Når blir han en minoritet i eget land under den rådende galskap?

 

”… Og fedrenes misgjærninger skal hevnes på børnene i inntil fjerde ledd…”

*

 

Partiprogram for De nordiske patrioters enhetsparti

 

Politikkens hovedmålsetning eller formål:

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et bærekraftig samfunn i økologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for å utrydde det norske folk, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten.

 

Dette fordi folkets overlevelse som folk er vår mest sentrale verdi – både individuelt og kollektivt; dette gjør folket verneverdig for oss framfor alt annet. Alle andre politiske mål må derfor vike når folkets eksistens er truet.

 

Styringsform:

Vi ønsker å innføre direktedemokrati.
Dette innebærer utstrakt bruk av folkeavstemninger i viktige saker. Det nedenstående program er å betrakte som rammebetingelser NPE vil la direktedemokratiet virke innenfor.

Økonomi  ##  ##

1. Gjeldspengesystemet avskaffes og erstattes av et fripengesystem

Dette medfører at Sentralbanken setter penger i omløp delvis som fripenger betalt i omløp for varer og tjenester til det offentlige, investeringer, lønninger til offentlig ansatte, gaver eller som rentefrie lån til alle verdige lånetrengende. Dermed forsvinner den ubetalelige, kriseskapende og delvis rentebetingete del av samfunnets samlede gjeld.  ##


* De penger som årlig er satt i omløp av sentralbanken, sirkuleres tilbake i nødvendig omfang gjennom en sirkulasjonsavgift og/eller andre egnede inndragningsmetoder når de har utført sin tilsiktede oppgave.

 

2. Pengeprimatet avskaffes og erstattes av Arbeidsprimatet. . ##

Dette medfører at de ansatte i det private næringsliv vil eie minimum 60 % av bedriften og kapitalen maksimum 40 %.  ##

 

3. Kapitalens fire friheter avskaffes og erstattes av folkets fire friheter.

Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker til Pengefyrstenes beste vil opphøre, og sterk kontroll av de samme friheter bli innført til folkets beste.

 

4. Et økonomisk hovedstyre innføres for landet: Norges økonomiske hovedstyre (NØH).  ##

Alle instanser av betydning i landets økonomi inngår i NØH: Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå, NAV, Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, de private bedrifter, eksport- og importkontorer, forbrukerorganisasjonene mm ….. Produksjon og omsetning oppmuntres, igangsettes og drives mest mulig i privat regi. NØH kan om ønskelig kjøpe og fordele til befolkningen (og til eksport) alt av landets behovsdekkende produksjon gjennom tildeling av kjøpekraft.

 

5. Det innføres en ordning med grunnlønn til alle myndige statsborgere.  ##

 

6. En ettårig pliktig samfunnstjeneste innføres for alle landets tjenesteføre borgere til vern om folket og drift av samfunnet. Verneplikten er ett av flere eksempler på en slik samfunnstjeneste. Eldreomsorg, barneomsorg, sivilforsvarstjeneste, heimevern og spesialtjenester av forskjellig slag kan være andre.  ##

 

7. Alle ressurser i hav og på land skal være i folkets felleseie og under forvaltning gjennom demokratisk kontroll til folkets beste.

 

8. Produksjonen av norske pengesedler tilbakeføres fra utlandet (London og Paris) til Norge for igjen å komme under nasjonal kontroll.

 

9. Kontroll og forvaltning av Oljefondet, eller Pensjonsfondet Utlandet, hjemføres i sin helhet til Norges Bank eller egnet nasjonal institusjon for å beskytte det mot skadelig innflytelse fra Wall Street og City of London..

 

10. Kommunale arbeidsoppdrag finansiert av staten til alle arbeidsledige i venteperioden for annet arbeid.

 

11. Utvandring av inteligentia og fagfolk til fremmede land søkes stanset. Tap av statsborgerskap kan nyttes som virkemiddel.


* Alt av bomstasjoner og bomavgifter fjernes; veibygging finansieres på annet vis.


* Verdien av den innenlandske pengeenhet, kronen, knyttes til arbeidstid.
Eksempelvis kan 1 gjennomsnittlig arbeidstime i det norske samfunn = 100 kr.

 

Utenrikspolitikk.

12. Det nordiske samarbeid styrkes vesentlig på flest mulige områder.

 

13. En omforent nordisk utenrikspolitikk søkes skapt.

 

14. Det arbeides for utmelding fra EU av de nordiske EU-medlemmer.

 

15. EØS- avtalen sies opp og nye handelsavtaler med alle store markeder framforhandles, også med EU. Gass og oljeleveranser til EU nyttes som virkemiddel og brekkstang for å oppnå en god handelsavtale med dette markedet.

 

Næringspolitikk

* De nordiske landene samarbeider i sin handels- og næringspolitikk.                    

* Produksjon til innenlandsk bruk beskyttes mot konkurranse fra lavkostland gjennom handelsavtalene. Produksjon til eksport gis lettelser.

* Det teknologiske og forskningsmessige samarbeidet i Norden er god næringspolitikk.

 

Forsvarspolitikk

* Forsvaret skal være et mobiliseringsforsvar med en kjerne av yrkesoffiserer, teknisk befal og vervede mannskaper i nødvendig omfang.

* En nordisk forsvarsunion etableres.

* Et militært og militærteknologisk samarbeid etableres i Norden

* Et våpenteknologisk forskningssamarbeid etableres i Norden.

* En gjensidig våpenavtale for kjøp og produksjon av våpen etableres i Norden, heri også svenske/nordiske jagerfly.

* Heimevernet styrkes vesentlig i sin oppgave som vern mot invasjon av fremmed makt.

* Medlemskapet i Nato endres til et løsere samarbeid.

* Omskårne, eller andre folkefremmede, må ikke ha politiske verv eller virke som tjenestemann eller embetsmann i Norge, og kan ikke delta i landets forsvar, da deres lojalitet ikke er hos det norske folk.

* Folkeforsvar gjennom kostholdet: Flesk i all føde. J

 

Forskning og vitenskap

* Både grunnforskning og næringsrettet forskning økes.

* Oppfinnere og oppfinnelser gis de beste kår.

* Forskning for forbedring, effektivisering og rasjonalisering av samfunnets drift økes.

* Næringsrettete forskningsparker opprettes. Patenter og produksjonsprosesser utvikles med henblikk på avansert produksjon i innland og utland. All tilgjengelig menneskelig forskningskapasitet skal styres inn mot forskning for ikke å gå til spille. Forskning skal bli den nye og langsiktige vekstnæringen i Norge. Utenlandske forskningsstasjoner opprettes for å fange inn og utnytte tilgjengelig åndskraft i de fremmede land - og for å drive u-hjelp. Norge skal bli den ledende forskningsnasjon i verden (i forhold til folketallet)

 

Asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikk.  ##

* All fremmedinnvandring og annen innvandring til landet stanses og erstattes av en repatrieringspolitikk.

* Det etableres to asyl- og flyktningekommuner i landet i samarbeid med FN; én for kvinner og barn og én for menn. Her gis de fremmede arbeid, utdanning og gode kår til de trygt kan repatrieres. De som ikke kan eller vil repatrieres, kan bo i flyktningekommunen på livstid. Økonomiske flyktninger returneres straks.

* En beskjeden innvandring av folkeegne tillates.

* Arbeidsinnvandring av folkeegne for bestemte oppdrag kan tillates i beskjedent omfang.

* Etnisk og kulturelt mangfold på jorden søkes opprettholdt og styrket gjennom strenge nasjonale virkemidler overfor asylanter, flyktninger og økonomiske omstreifere av ethvert slag. Det er her snakk om heimsending.

 

Kulturpolitikk

* Støtte til all norsk ukultur og fremmedkultur fjernes. Alle kulturmidler skal kun styrke norsk, nordisk eller samisk kultur, og gjennom dette folkets overlevelse. Fremmedkulturell ukultur motarbeides aktivt. Særlig gjelder dette de fleste av de såkalte ”frivillige” organisasjoner. Disse er i mange tilfeller initiert og drevet av folkesvikere - men gjerne maskert som humanitet eller kristendom, eller helst begge deler.

* All støtte til aviser, publikasjoner og media gjøres avhengig av framvisning av markant folkekjærlig og fedrelandskjærlig holdning eller virksomhet.

* Bærekraftig kulturelt mangfold på jorden søkes opprettholdt og videreutviklet gjennom det nasjonalt kulturelle enfold. (Nasjonal norsk kulturell egenart)

* Omskjæring av gutter og jenter forbys gjennom lov og vil bli strengt straffet. Leger som bistår med slikt vil miste sin autorisasjon.

 

Befolkningspolitikk overfor de folkeegne

* Gjennom økonomisk og skattepolitisk oppmuntring av kvinnene høynes fødselstallet til over 2.1 for de folkeegne.  (700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd.) Selvbestemt abort settes på vent til fødselstallet har oversteget 2.1 for folkeegne kvinner. Moderskapets status høynes med egnede midler.

* All fremmedinnvandring og innvandring av kulturfremmede stanses.

* All folkefremmed adopsjon eller kjøp av barn og kjerringer fra folkefremmede land forbys.

* Nordmenn med flere statsborgerskap taper sitt norske.

* Globalt bærekraftig etnisk/genetisk mangfold på jorden søkes opprettholdt og videreutviklet gjennom nasjonalt etnisk/genetisk enfold. (Hvert folk sitt land – hvert land sitt folk)

 

Landbrukspolitikk.

* Landets matproduksjon skal overstige behovet for de fleste og viktigste matvarer. Maten må ikke kjøpes ut av munnen på de sultne små barna i fremmede land og verdensdeler. (I så fall må den byttes med laks eller annen fisk.)

* Landbruk og næringsveier i utkantdistrikter oppmuntres kraftig økonomisk og på annet vis.

* Pelsdyravl gjøres til en næring uten dyremishandling, eller den avskaffes helt. Helst det siste.

* Rovdyrplagen stanses gjennom en egnet og virksom rovdyrpolitikk. Vargen må ikke fordrive bøndene.

* Innvandring av villsvin bør kanskje tillates i de sørlige landsdeler?

* Halal- og kosherslakting forbys, og mat fra slik slakting nektes innført til landet. L

* Villsvinkjøtt eller flesk innblandet i alle fødevarer bør vurderes som et særlig velegnet kultur- og folkebevarende tiltak?! J

* Vernet om Odelsloven styrkes til folkets best i kampen mot Pengefyrstene.

 

Fiskeripolitikk.  ##

* All fisk og alle fiskekvoter skal føres tilbake i kystbefolkningens eie og under deres kontroll.

* Salgbare fiskekvoter avskaffes. Usalgbare, konsesjonsbelagte og arvelige personkvoter innføres.

* Alle oppdrettsanlegg skal i nasjonalt eie. Alle oppdrettskonsesjoner og kvotekonsesjoner skal tildeles lokalt og gratis.

* Forskning på marinbiologi, fiskeriteknologi og foredlingsteknologi intensiveres.

* Ressursskadelige eller ressursødeleggende fiskeredskaper avskaffes. Et eksempel er bunntrål, og trolig også annen trål.

 

Energipolitikk

* Fornybar energi bygges ut og forskning på feltet økes.

* Forskning på Thoriumkraftverk intensiveres. En prototyp bygges.

* All fjottskap med co2-avgifter og handel med co2-kvoter avskaffes.

* Ordningen med billig normalforbruk og dyrere overforbruk av strøm gjeninnføres. Den nåværende energilov fjernes, og avtaler om energiutveksling med omverdenen endres i folkegagnlig retning.

* Småkraftverk tillates utbygd av grunneierne.

* Norsk overproduksjon av elektrisk energi selges primært til Norden, og handelsavtaler om elektrisk energi inngås.

 

Utviklingshjelp  ##

* Pengehjelpen til utviklingsland skjæres kraftig ned. Verdien av hjelpen kan opprettholdes.

* Utviklingshjelp drives i det alt vesentlige med norskproduserte varer, heri mat - særlig tørrfisk, og eksperter og undervisning av de forskjelligste slag. Støtte til misjonerende organisasjoner avvikles.

 

Kriminalomsorg 

* Fengseltraff brukes i liten grad. I stedet bruker man samfunnstjeneste eller arbeidstjeneste.

* Ved avsluttet straff skal hus og arbeid stå klart for den som har ferdigsonet sin dom.

 

Skole- og studiepolitikk.  

* Skolestart som seksåring. 9 års grunnskole og 3 års gratis videregående skole.

* Skolelei ungdom skal etter 8. skoleår kunne gå ut i samfunnet som lærling i to år. De tre år på videregående skole kan tas når personen måtte ønske det senere i livet.

* Lærlingeordninger bygges ut i nødvendig omfang.

* Studenter mottar studielønn som belastes samfunnsregnskapets inntektsside direkte siden dette blir samfunnsøkonomisk billigere enn lån.

* Samfunnsunyttige studier reduseres som studiemulighet. Ingeniørfag, realfag og informatikk økes som studiemulighet. Studiemulighetene dreies i naturvitenskapelig retning.

* Universiteter og høyskoler rustes opp for å møte de nye krav.

* Statlig finansiering av studier for utenlandske studenter opphører. De må pålegges selvfinansiering.
* En beskjeden kvote for selvfinansierende utenlandsstudenter opprettholdes.

 

Lykke, velstand, velferd og trygghet i eget land uten folkesvikere, kulturfremmede og folkefremmede -

og med folkesviket umuliggjort gjennom grunnloven…

 

*

 

Det norske folks overlevelse på jorden og dine barns framtid er avhengig av hva du tenker og hva du gjør… å gå til valgurnene og be om å få det du ikke vil ha (partiprogrammenes skjulte agenda – mer av samme slaget), er dårskap.  ##

 

Gjennom avfjotting skal du bli frigjort!
Og gjennom avfjotting skal folket frigjøres!

Vegtam


Nyttig bakgrunnsartikkel til programmet.

Valgloven.

Heim