Plyndringen av Island

vth

 

 

Islands skjebne ligger oss på hjertet.

De står nå i den situasjon at de er falt helt i hendene på De internasjonale pengefyrster. Et lite folk på gode 300 000 mennesker blir krevd for 30 milliarder kroner av Nederland og England. Dette er resultatet etter at den såkalte finanskrisen har rast fra seg på Island. Og dette kommer på toppen av at det hjemlige næringsliv er kjørt på dunken og den islandske krona er lite og intet verdt.

Og det er de egne, de nasjonale folkesvikerne som har skylda. Islendingene stolte på sine politikere, sine folkevalgte, men det straffet seg. Folket må alltid nå til dags holde et våkent øye med sine folkevalgte. Disse kan så altfor lett la seg friste til å springe Utsugernes ærend.

Særlig bør man nok holde øye med statsministere eller presidenter som er gift med folk med stammetilhørighet til folkene i City of London eller Wall Sreet.

 

Når ting tar sin begynnelse er vanskelig å si – kanskje tok disse begivenhetene momentum da Ja til EU-bevegelsen ble stiftet på Island – kanskje går de helt tilbake til grunnleggelsen av den islandske sentralbank. Vi vet ikke, men vi velger å feste blikket på det økonomiske laussleppet som skjedde i etterkant av at den islandske statsbanken Landsbanki ble privatisert i 1998 – 2003.

 

En hektisk spekulasjonsvirksomhet skjøt fart i og etter dette tidspunkt. Dette gjaldt også for de andre store islandske private bankene, Glitnir og Kaupthing. Et rent uansvarlige røvertukt tok nå sin begynnelse; det var Norden og Europa som i første omgang skulle erobres på rene vikingvis. Lengst kom trolig Landsbanki gjennom sin nettbank Icesave.

I løpet av 2008 -2009 gikk så alle disse bankene over endee. De ble overtatt av den islandske stat, mens datterselskaper ble overtatt av andre banker i Norden og Europa. Iceave ble slått konkurs, og denne konkursen danner grunnlaget for kravet på 30 milliarder kroner som Island er blitt presentert for av England og Nederland. I Norge ville Bankenes Sikringsfondet (BS) kommet inn og dekt innskyterne om bankene hadde gått til en konkurs. Regningen ville ikke blitt sendt til Island.

 

6. Mars ble det holdt folkeavstemning på Island om denne gjeld skulle godtas. Over 93 % svarte nei.

 

Så blir da spørsmålet om kravet fra England og Nederland er rettmessig og Island har plikt på seg til å betale, eller om kravet er urettmessig.

 

Etter vårt syn koker det hele ned til et spørsmål om hvorvidt privat gjeld etter loven skal kunne konverteres til statsgjeld og måtte betales av skattebetalerne - folket.

 

Om jeg som privatperson dro til England eller Nederland, stiftet gjeld og gikk konkurs, måtte den norske stat selvsagt ikke dekke gjelden. Det samme gjelder også for et norsk selskap: privat norsk gjeld i utlandet kan ikke pålegges den norske stat å betale. Hvorfor skulle det så være slik at private røverbanker, uansett nasjonalitet, fritt skulle kunne dra rundt i EU/EØS og gå konkurs og gjelden bli overført til hjemlandets befolkning?

 

Dette høres helt urimelig ut.

 

I Norge er det slik at Bankenes Sikringsfond (BS) skal dekke slike konkurser opp til et visst beløp per kunde. Slik er det også i Nederland og England. Dette skulle da bety, at siden Landsbanki og Icesave var tillatt å drive butikk i disse landene, så skulle deres kunder være sikret gjennom de nasjonale sikringsfond. Men for Icesave og Landsbanki gjelder altså i England og Nederland at det er de islandske skattebetalerne som må bære byrden…!

Dette synes høyst urimelig.

 

Da Lehman Brothers gikk konkurs i USA, måtte Terra-kommunene bære sine tap ut over hva de hadde fått fra sikringsfondet i USA, om de nå i det hele fikk noe.

 

Fra Wikipedia henter vi følgende syn om skikk og bruk i EU:

 

In principle, if the fund cannot meet depositors' claims in the event of a default by a member of the scheme, it is for the remaining credit institutions to make up the difference”.

 

Om de rådende forhold sier den nederlandske finansminister:

 

In a speech on March 3, 2009 the Dutch Finance Minister Wouter Bos said: "First and foremost, European countries need to take a close look at how the deposit guarantee scheme is organised. It was not designed to deal with a systemic crisis but with the collapse of a single bank.“[64]

 

Noe som skulle tale til Landsbankis fordel. Men i stedet får vi et nederlandsk press på Island:

 

Dutch finance minister Wouter Bos said that the Netherlands would oppose the IMF loan unless agreement was reached over Icesave.[76] It was rumoured that Iceland would refuse the loan offered by the Netherlands, preferring legal proceedings over the alleged failure of British and Dutch watchdogs for the financial services sector to monitor the health of Icesave and Landsbanki.[77]

 

Island skal tvinges over i klørne på IMF. Og fra resten av EU kommer også press.

 

Hele maktapparatet i EU, Nederland og England blir altså tatt I bruk for å tvinge Island til å godta et høyst urimelig krav. I England aktiviseres til og med antiterrorloven!

Måtte valkyrjene gi Island seier!

 

 

Island skal nå plyndres. De internasjonale pengefyrster viser kloa. Og den nye islandske regjeringen, som er EU- tilhengere og har søkt om medlemskap, godtar kravene. Om de ikke gjør det, vil et medlemskap for Island være uoppnåelig. Folkesviket fortsetter på Island.

I Norge skal vi merke oss at de EU-vennlige aviser alle hevder at Island skylder å betale. De stiller seg på kapitalen og pengefyrstenes side. Desto modigere fremstår det da, at Fagforbundet og Jan Davidsen stiller seg på Islands side.

(Vi nytter sjansen til å minne om vår boikott av Dagbladet og livslange vendetta mot dem. Ikke bær penger til de journalistiske folkesvikerne!)

*

Den katastrofe vi ser på Island er et resultat av deres økonomiske ordning. En nytenkning rundt pengesystem og økonomisk system er derfor sterk å anbefale. Vi har drevet i det faget i lang tid. Vi kan derfor trygt anbefale følgende som en varig og bærekraftig nyordning med utgangspunkt i folkets behov og interesser, og til vern om folk og land:

 

  1. Gjeldspengesystemet avskaffes og et Fripengesystem innføres. #
  2. Pengeprimatet avskaffes og Arbeidsprimatet innføres. #
  3. Sammen med sentralbanken kjøper Islands økonomiske hovedstyre (IØH) all behovsdekkende produksjon i landet og fordeler den til innenlandsk bruk og eksport, og driver en rentefri økonomisk virksomhet ut fra helhetens beste.
  4. Pengefyrstenes fire friheter begrenses kraftig (Fri bevegelse av varer, tjenester, arbeid og kapital).
  5. EØS avtalen sies opp og vanlige handelsavtaler inngås med alle interessante markeder.

 

Disse få punktene alene skulle sikre islendingene mot å havne som moderne lønnsslaver under Den nye verdensorden, og de vil skape en velstand og velferd som langt overstiger hva folket noen gang har opplevd hittil.

 

Vi oppfordrer alle som kjenner en islending til å tipse dem om denne lille nettsiden. Om ikke annet vil de kanskje føle at de har støtte fra noen av oss i broderfolket. De står ingenlunde alene i livskampen…

Selv skal vi av all makt anstrenge oss for å påvirke og tvinge våre egne folkesvikere på storting og i regjering til å hjelpe Island. (Vi skal sette jotunbankerne på dem!) For Norge med sitt oljefond ville det være en bagatell.

 

Vi minner om at Nederland ble overtatt av Pengefyrstene i 1609; England i 1694. Gjeldspengesystemet ble da innført ved opprettingen av de to lands sentralbanker.

Som folkeegen folkegud støtter Odin selvsagt islendingene mot pengefyrstene!

 

I tillegg til de ovenstående økonomiske nyordninger, vil vi på det sterkeste anbefale islendingene at fisken tilbakeføres til folket gjennom avskaffing av de salgbare fiskekvoter og innføring av usalgbare mannskvoter. Det var de salgbare fiskekvoter som tjente som panteobjekter da bankenes plyndringstokt tok av, og det er disse salgbare kvoter som De internasjonale pengefyrstene nå så gjerne vil sette tenner og klør i – i tillegg til Islands alle andre rikdommer – mens folket tjener som eiendomsløse, gjeldtyngede og underbetalte lønnsslaver under diktat av IMF – eller som medlemmer av EU.

 

Støttelitteratur for rådville

Den folkeøkonomiske ordning

Den store svindelen

Finanskrisen

Historikk rundt Icesave

Kort fra pengefyrstenes historie

 

Heim