Hvordan bekjempe Den nye verdensorden (NWO).
Rammebetingelsene for Det gode samfunn.

vthInnledning.
For å få et godt og menneskeverdig samfunn i Norge – og sagtens ellers i verden - må Den nye verdensorden bekjempes, og gjennom denne kampen må rammebetingelsene for Det gode samfunn legges.

Innen disse rammer vil Det gode samfunn gro fram.

Å lage et godt samfunn er vanskelig. Å ødelegge et godt samfunn er lett.

Den grunnleggende konflikten i samfunnet har alltid stått mellom Utsugerne og folket. Utsugerne har til alle tider søkt å få kontroll over folket og folkets livsgrunnlag, slik at de kunne slavebinde dem og utnytte dem til den egne fordel. Selv den minste flokk av sankere og jegere hadde oftest sine vanartinger som søkte å ta seg arbeidsfrie innkomster eller fordeler på flokkens bekostning. Menneskets historie er grovt sagt historien om konflikten mellom Utsugerne og folket. Etter at jordbruket ble innført, har Utsugerne i hovedsak hatt overtaket i alle samfunn og alle folk. Om dette kan man lese i historieboka, om makthavernes sensur og løgnpropaganda ikke har vært for vellykket.

Vi skal imidlertid ikke trette noen med en rekapitulering av den elendigheten. Vi vil gå rett på sak og beskrive hvordan Utsugernes mål og midler for tiden tar seg ut, og hvordan man kan nøytralisere uvesenet.Hvem er Utsugerne?
Gjennom tidene har dette variert, men nå om dagen er de store utsugerne eierne av de ca 300 største formuene i verden... De 300 største bankene, internasjonale selskapene, forsikringsselskapene og fondene. Pengemakten. Vi kan gjerne kalle dem De Internasjonale Pengefyrstene (DIP). Særlig bør nevnes Rockefeller og Rothschild, men mange andre kjente familier er involvert. Og deres hjelpere og medløpere er utallige – de fleste lar seg kjøpe for penger.

Pengemaktens muldvarparbeid kan spores gjennom flere tusen år.


Pengefyrstenes hovedmål.
Utsugernes endelige mål er intet mindre enn full verdenskontroll og kontroll med hele menneskeheten. Mennesket skal endelig slavebindes under herredømme av en liten elite. De kaller dette for Den nye verdensorden, The New World Order (NWO).

Pengefyrstenes midler og metoder.
1. Alle ressurser i hav og på land søkes brakt i Utsugernes eie eller under deres kontroll. Ressursene bør helst være underlagt pengeprimatet.

2. Pengefyrstene må ha kontroll over skoler, media, informasjon og all folkeopplysning slik at det kan utøves en tilnærmet fullstendig tankekontroll over folket.

3. Gjeldspengesystemet må være rådende: Sentralbanken(e) er i Pengefyrstenes eie, eller under deres kontroll. Og ved at pengene – byttemidlet – skapes av intet og lånes i omløp mot renter, og gjennom `fractional reserve banking´, oppstår det en ubetalelig samfunnsgjeld som i hovedsak er rentebetinget og som tenderer å vokse eksponentielt. Folket faller gjennom dette i den dypeste gjeld til Verdensbankierene eller Pengefyrstene. Tidvis oppstår det gjeldskriser, finanskriser, økonomiske kriser og alskens andre kriser – en strøm av konkurser faller over folket, men panteobjektene tilfaller Pengefyrstene.

4. Pengeprimatet må være rådende. Alt må være salgbart og kunne kjøpes for penger. Produksjonsmidlene (og dermed alle bedrifter) vil da være i Pengefyrstenes eie eller tilgjengelig for dem. Globaliseringsbølgen de siste år forteller om hvor fort dette utvikler seg. Arbeiderne står eiendomsløse på kvileløs vandring mellom arbeidskontor og sosialkontor.

5. Kapitalens fire friheter må være rådende.

(Fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker(arbeidskraft) og kapital).

Gjennom den frie bevegelsen av arbeidskraft(mennesker) kan alle folk, nasjoner og nasjonalstater utryddes. (Men dette blir ikke sett på som folkemord).

Det er punktene 3-5 som konstituerer Det kapitalistiske system. Og det er dette systemet som må endres for å stoppe De Internasjonale Pengefyrstene og NWO.


Ei av hyttene til Rothschild i Frankrike

Hvilke er utsugernes frontorganisasjoner?

Dagens internasjonale pengefyrster utøver sin makt langs grovt regnet fire sentrale dimensjoner.

1. Den politiske.

De viktigste frontorganisasjonene er The Councile on Foreigne Relations (CFR), The Bilderberger Groupe (BG) og The Trilateral Commission (TC). Gjennom medlemmene av disse organisasjonene (og mange andre) søker de å influere på og kontrollere alle parlamenter, regjeringer, næringslivs- og arbeidstakerorganisasjoner og media i hele verden. Ikke så få sentrale norske personer fra politikk/ næringsliv/media har vist seg å være medlemmer av Bilderbergergruppen, og det er ingen tilfeldighet at alle norske politiske partier, og alle partier i den vestlige verden, er tilhengere av Gjeldspengesystemet og Pengeprimatet. Trilateralen har også mange innflytelsesrike nordmenn som medlemmer.

2. Den religiøse.

Kirke og stat har gått hånd i hånd så og si siden kristendommen oppsto. For å lykkes må Utsugerne helst forvalte både høvdingens og sjamanens domene. Betydningen av den religiøse dimensjonen vil alltid være sterk; derfor må den kontrolleres. Både kristendommen og Islam er slavereligioner. Ikke en hver gud er en god gud for alle folkene.

3. Media, skoler og akademia
Makten trenger kontroll med skoler, kirke, akademia og media. Gjennom dette fører Pengefyrstene tankekontroll med folket – de blir utfjottet. Det er beundringsverdig og imponerende at ingen avis eller journalist tar pengesystemet (gjeldspengesystemet og fripengesystemet) opp til debatt i disse krisetider. Det samme gjelder for sosialøkonomer. Det viser hvordan de alle er knektet og gjort til medløpere.

4. Pengesystemet
Kun Gjeldspengesystemet kan godtas. Et fripengesystem må skys og forhindres med alle midler.
Dermed blir både sentralbanken og resten av bankvesenet frontorganisasjoner.
Gjennom sentralbanken lager man penger av intet som så kan lånes ut mot rente for å plyndre og trellbinde folket gjennom den voksende og ubetalelige samfunnsgjeld.


En annen av hyttene til Rothschild

Hva kan vi gjøre for å bekjempe NWO?

Hva vi ikke må gjøre.

Vi må unnlate å støtte opp under Pengefyrstenes agenda på flest mulige plan. Særlig gjelder dette de politiske partiene. Vi må aldri stemme på et parti som bygger på Gjeldspengesystemet, Pengeprimatet og Pengefyrstenes fire friheter. Av særlig viktighet er at innvandringen stanses og erstattes med repatriering av de folkefremmede, da folket ellers vil bli utryddet over noen generasjoner og all folkelig og nasjonal motstand vil opphøre.

Dette krever at Pengefyrstenes agenda gjennomskues. En slik gjennomskuing vil måtte bli en del av vår alles – og folkets - avfjottning.

Hva vi gjøre.

Da Den nye verdensorden (NWO) eksisterer – og kun kan eksistere - i kraft av de eksisterende lover og de eksisterende ordninger, må lovene og ordningene endres slik at NWO umuliggjøres. Og dette kan bare skje gjennom lovendringer på Stortinget, og gjerne også gjennom bindende internasjonale avtaler. Men da de eksisterende politiske partier er NWO's agenter på Det norske storting, vil de aldri gå mot Pengefyrstenes interesser, det være seg både når det gjelder innvandring, pengesystem, eiendomsforhold og det meste annet. Det er derfor bare nye politiske partier som kan bli folkenes frelse. Disse nye partiene må forkaste Gjeldspengesystemet, Pengeprimatet og Pengefyrstenes fire friheter og erstatte dette med Fripengesystemet, Arbeidsprimatet og folkets fire friheter. Og de må skaffe seg flertall på tinget. Alternativet til dette er revolusjon, noe vi ikke anbefaler.

Men for å nå så langt som til flertall på tinget, trengs det et omfattende opplysningsarbeid. Hver enkelt av oss, det norske folk, og vel alle verdens andre folk, må avfjottes fra den løgnpropaganda vi er blitt utfjottet med av Pengefyrstenes propagandamaskineri opp gjennom århundrene.

Veien skulle dermed være klarlagt. Det er bare å komme seg i gang med opplysningsarbeidet og med grunnleggingen av det nødvendige politiske parti.

Som oppsummering og klargjøring setter vi synspunktene opp i tabell. Det nye system har vi kalt Den folkeøkonomiske ordning.
Den folkeøkonomiske ordning (Det folkeøkonomiske system) ###

Pengefyrstenes ordning (NWO) Det kapitalistiske system.

1. Pengesystemet

Et fripengesystem er rådende. 1. Sentralbanken betaler årlig en passende mengde fripenger i omløp. Inndragning skjer etter behov og ved egnet metode.

2. Rentefrie lån gis til alle verdige lånetrengende mot pant i realverdier eller godkjent pant.

Gjeldspengesystemet er rådende. Pengene settes i omløp som rentebærende lån. En ubetalelig, rentebetinget og kriseskapende samfunnsgjeld, som tenderer å vokse eksponentielt, blir dermed skapt.

2. Eiendomsforhold til produksjonsmidlene.

Arbeidsprimatet er rådende. I det private næringsliv skal de ansatte eie minimum 60 % av bedriften. Kapitalen max 40 %. Arbeidet konstituerer eiendomsretten til det produserte. ##

Pengeprimatet er rådende. Pengene, kapitalen, pengeeierne eller Pengefyrstene om man vil, er eiere. Pengene konstituerer eiendomsretten til det produserte.

3. De fire friheter.

Folkets fire friheter skal være rådende: dvs. frihet for folket til å begrense bevegelsene av kapital, varer, tjenester og mennesker. Frihet fra plyndring gjennom systemet

Pengefyrstenes fire friheter skal være rådende: dvs. fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker/arbeidskr. Frihet til plyndring gjennom systemet

4. Hovedmål eller formål for den politiske virksomheten

Folkets overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd innenfor et økologisk og økonomisk bærekraftig samfunn. Alle folk er verdifulle og derfor verneverdige. #

Den nye verdensorden (NWO) er rådende med full kontroll av mennesker og ressurser til de internasjonale Pengefyrstene. (Dette krever utrydding av alle folkene, gjerne gj. innvandring)

Punkt 4. er ikke en systemvariabel, men å fjerne punkt 4. vil være det samme som å forsøke å skjule den egentlige hensikt med den politiske virksomhet. Dette er da også grunnen til at hovedmål eller formål ikke finnes i noen av tidens politisk programmer – det være seg i Norge eller annet steds. Populistiske og folkeforførende detaljer er det derimot rikelig av.

Systemendringen som er vist langs dimensjonene 1-3 er altså både den nødvendige og den tilstrekkelig betingelse for å lamme De Internasjonale Pengefyrstene og drive dem tilbake til de huler de er kommet fra. For dem gjenstår da bare militær makt, og så mektige er de knapt enda.

Og når de 4 punktene ovenfor er grunnlovsfestet, vil Pengefyrstenes ærendsveiner, medløpere og hjelpere straks bli avslørt når de går til angrep på disse punktene i Grunnloven.

*

Den politiske gruppering som først kommer seg i gang med å danne et parti med de programposter vi her har nevnt på plass, vil ha en avgjørende fordel over andre misfornøyde. De vil være alene i den virkelige opposisjonen. Først til mølla får først male... og er du alene ved mølla, har du en del fordeler...

Så godtfolk, få nævvan opp a lomman og sett i gang! Lykke til!

*

Og skulle man glemme å kjøpe Dagbladet en dag, er det bare bra. Man bærer da ikke penger til fienden? ... Det ville kunne være dagens gode gjerning!

Et diseblot i ny og né vil trolig også kunne forbedre den mentale beredskapen mot Pengefyrstenes forskjelligste former for utfjotting og trellbinding.Salomons vises protokoller
DanielEstulin. com
Sov, mitt lille Norge
TrineDay.com
Illuminati
BilderbergerBook.com
Bank for international settlements
Malteserordenen
B'nai B'rith
Skull and Bones
Antony Sutton #


With most men, unbelief in one thing springs from blind belief in another.

The truth that makes men free is for the most part the truth which men prefer not to hear.

Heim