Vegtams sider


 

Arbeiderbevegelsen og det moderne slavesamfunn

 

vt

 

 

 

Det er vel grunn til å tro at slaveriet var et fenomen som kom inn i verden i forlengelsen av jordbruket – før dette hadde det ikke vært mulig å holde slaver. Høvdingene og prestene slo da til seg eiendomsretten til jorden og ressursene i jorden, og det ble etter hvert behov for en ubegrenset mengde arbeidskraft til å holde utsugerne med den ønskelige velstand og luksus. Slaveri var en måte å løse problemet på. I det gamle Athen var det på et tidspunkt 10 % frie menn og 90 % slaver.

 

Motstanden mot slaveriet har selvsagt alltid vært stor; det har bare vært mulig å opprettholde styggedommen med rå makt; men en og anden hederlig og folkekjærlig fyrste gikk etter hvert i spissen for å avskaffe svineriet og gjøre slavene frie. I Norge hører vi at jarlen og hedningen Erling Skjalkson lot trellene sine kjøpe seg fri rundt år 1000. Med kristenfolket tok det litt lenger tid; erkebiskop Absalon i Trondheim slapp ikke sine fri før år 1200, og da først på dødsleiet i sitt testamente av frykt for møtet med sin gud. Han kunne trolig spart seg; jødeguden Jehova; Herren Gud - dette replikerende mnemkompleks - har intet mot treller og Herrer. I følge skriften – GT og Talmud - skal jødene bli verdens herrer og alle folkene deres treller.

Rygejarlen var kanskje landets første LO-sjef? … Men han var helt sikkert ikke tillitsvalgt blant statshedenske og utfjottete sosialistiske pengefyrstehjelpere…

 

I dagens verden er jo slaveriet for lengst opphevet og fjernet, og menneskene er frie over det meste av jorden, vil vel de fleste si – og bedre og bedre blir det etter hvert…

Intet er mer misvisende og misforstått! 

 

1. I dagens verden er Jehovas løfter til sitt eiendomsfolk i ferd med å gå i oppfyllelse. Alle verdens folkeslag er nå snart gjort til slaver under Den Nye Verdensorden (NWONew World Order, #). Det moderne slaveri er i ferd med å bli snikinnført under pengefyrstenes dystre og usynlige velde – til øredøvende taushet fra journalister, sosialøkonomer og de ekle og misjonerende migrasjonspedagogene. Informasjon om sannhet og virkelighet på dette felt er dem ikke maktpåliggende å formidle… De har alle styrtet seg fra tempelmuren...

 

*

 

La oss bli enige om hva vi snakker om:

 

En slave eller trell var i tidligere tider et menneske som

-         kunne kjøpes og selges som en vare

-         hadde en herre han ikke kunne velge seg fri fra

-         fikk sitt livsopphold fra eieren i bytte mot sitt arbeid

-         gjerne var eiendomsløs

 

Under det moderne slaveriet som lenge har drevet og utviklet seg, er slaven gått over til å bli lønnsslave, og tilstanden er da følgende:

-         Lønnsslaven blir solgt og kjøpt sammen med arbeidsplassen sin som kua på båsen; han følger med når bedrifter skifter eier. Han er goyim – kveg.

-         Han kan fritt velge sin herre (eier av bedrift eller arbeidsplass) - om det er arbeid å få.

-         Han må fø seg selv av de penger han får i bytte for sitt arbeid – hus, mat, klær og livsfornødenheter.

-         Når det ikke er arbeid å få, går han på legd mellom arbeidskontor og sosialkontor.

 

Forskjellen blir altså grovt sett at den moderne lønnsslaven fritt kan velge seg herre, og han kan ta mot penger for sitt arbeid i stedet for naturalier. I tillegg kan han riktig nok også arbeide seg fri ved å skape sin egen arbeidsplass, slik han fikk mulighet til under den folkevennlige Solajarlen. Til gjengjeld har arbeidskjøperen(arbeidsgiveren) minimalt ansvar over sin arbeidsselger(arbeidstaker).

 

Om dette er en forbedring er vanskelig å si: For den skandinaviske lønnsslaven er forholdene nok ikke så ille og økningen i frihetsgrad saktens verdsatt, men for ca. 14 millioner barnearbeidere og millioner tvangsprostituerte kvinner over store deler av verden er forholdene trolig verre. Og det samme gjelder nok også for indiske og kinesiske industriarbeidere som arbeider 10-12 timer pr dag 6 dager i uka for 1 $ dagen. Og forholdene synes å være i rask forverring over det meste av verden. La oss heller ikke glemme den nye og innstrammede pensjonsavtalen i Norge som gir lønnsslavene en betraktelig magrere alderdom.

 

*

 

Den norske arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen gir seg ut for å ivareta arbeidernes interesser; de er ledet av tillitsvalgte og skal virke for at den arbeidende del av folket får de beste kår – heter det.

Vi føler oss ikke overbevist om at dette er riktig og at de har gjort godt arbeid. La oss se hva som har skjedd opp gjennom årene:

 

2. Før 2. verdenskrig var arbeiderbevegelsen erklært sosialistisk, og arbeiderne ble i vesentlig grad søkt gjort til eiendomsløse og mobile lønnsslaver under staten.

 

Sine idealer hentet Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fra Sovjetunionen hvor staten eide alt, kommunistpartiet eide staten og jødene eide partiet. Sosialismen og kommunismen så vel som kapitalismen og de fleste andre ismer eller lærer på den tid, var ruget ut i de jødiske tankesmier, og den såkalte russiske revolusjon i 1917 # var i virkeligheten et jødisk statskupp. Arbeiderne var lønnsslaver under den jødestyrte statsadministrasjon, og jødene var herrer.

Det var dette arbeidernes tillitsvalgte statshedninger hentet sine idealer fra.

 

3. Etter 2. verdenskrig har arbeiderbevegelsen i praksis støttet den internasjonale kapitalisme og de internasjonale pengefyrster, men under skinn av å være sosialister: De har vært ulver i fåreklær.

 

Da tyskerne i 1940 gikk til okkupasjon av Norge mens en ”sosialistisk” arbeiderpartiregjering satt og ventet umobilisert og uten reell nøytralitetsvakt på at engelskmennene skulle komme og slå seg ned langs kysten, ble spillet slått over ende og avslørt. Konge og regjeringen tok med seg gullet i Norges Bank og la på rømmen til det jødestyrte England. De søkte seg til sine Herrer.

Tyskerne innførte straks et slags fripengesystem i Norge: De opprettet en konto i Norges Bank og belastet denne konto for alle okkupasjonsutgifter. Dermed kom fripenger i omløp og folk og næringsliv ble gjort tilnærmet gjeldsfrie i løpet av krigen.

Det første rømlingene gjorde etter jødenes seier i 1945, da de kom hjem på de engelske bajonettene, var å starte inndraging av de fripengene tyskerne hadde satt i omløp og erstatte dem med gjeldspenger. Så gikk de i gang med å skyte de av sine politiske motstandere som ikke hadde rømt til England, men valgt å bli hjemme for å hjelpe det nødstedte og regjeringsløse folket i trengselstiden. Dette etter midlertidige forordninger uten hjemmel i norsk lov og med tilbakevirkende kraft. Blodet skvatt over murene på Akershus.

 

Nå – i 2007 – når dollaren og børsene faller og vi er på vei inn i en verdensomspennende økonomisk krise, har Norges Bank solgt gullet. Det samme har Englands finansminister # - og snart påtroppende formann i Labour Party - gjort.  – Vi tror vi vet hvorfor og til hvem.

Hvorfor bytter Norge ut verdiøkende gull med en fallende dollar i et fallende aksjemarked? Vet sentralbanksjefen noe som vi ikke vet? Hvem er hans Herrer? Hvem er gullets herrer? Alle sentralbanksjefer i Norge fra 1816 har vært folkesvikere! Deres fremste oppgave har vært å legge forholdene til rette for plyndring av det norske folk og den norske arbeider gjennom Gjeldspengesystemet.

*

 

Jødeoligark og englandsfarer

 

La oss se på hvordan Arbeiderbevegelsen i dag forholder seg til en del viktige sider ved arbeidernes livssituasjon. Som et sammenlikningsgrunnlag og en motsats har vi satt opp en ordning vi har kalt Den folkeøkonomiske ordning.

 

 

Viktige variablier eller kategorier i det økonomiske liv

Arbeiderbevegelsens valg

Den folkeøkonomiske ordning

Pengesystemet

Gjeldspengesystemet

Med sin ubetalelige og stadig voksende gjeld, og sine systembetingete konkurser, skal være rådende.

*

Det negative pengesystem

Et fripengesystem

Skal være rådende.

Heri inkludert rentefrie lån fra sentralbanken til alle verdige lånetrengende.

*

Det posetive pengesystem

Ressurser i hav og på land

Ressursene privatiseres og blir smått om senn gjennstand for kjøp og salg. De kommer i Pengefyrstenes eie.

*

Pengeprimatet er rådende.

Ressurser i hav og på land er i folkets felleseie. De kan forvaltes gratis av de folkeegne.

*

Folkeprimatet er rådende

Bedrifter og arbeidsplasser i det private arbeidsliv

 Bedriftene, og dermed arbeidsplassene må være salgbare. De vil dermed kunne komme i Pengefyrstenes eie.

De ansatte må helst ikke ha eierskap, eller i det minste være i mindretall.

 

 

*

Pengeprimatet er rådende

Bedriftene, og dermed arbeidsplassene, skal eies av de ansatte med minimum 60 % på grunnlag av de ansattes arbeid; resten av bedriften til pengene(de som har skutt inn penger; private, Pengefyrstene eller det offentlige)

*

Arbeidsprimatet er rådende

De fire ”friheter”

Negative friheter: Frihet til

- Fri bevegelse av arbeidskraften

- fri bevegelse av pengene

- fri bevegelse av varer

- fri bevegelse av tjenester

(bevegelse over landegrensene)

*

Dette er friheter for Pengefyrstene.

Arbeiderbevegelsen vil inn i EU hvor de 4 friheter råder.

Positive friheter: Frihet fra

Frihet fra fri bevegelse over landegrensene av

- penger/kapital

- varer

- tjenester

- arbeidskraft

 

*

Dette er folkets frihet fra utplyndring av internasjonale og nasjonale pengefyrster og utsugere.

(Flere variabler eller kategorier kunne vært føyd til)

(Disse lenker viser til Gjeldspengesystemet, Fripengesystemet, Pemgeprimatet og Arbeidsprimatet)

 

 

Folkene skal leve evig under fripenger, folkeprimat og arbeidsprimat

 

 

Arbeiderbevegelsens prioriteringer ligger innenfor det kapitalistiske system; arbeiderne er moderne lønnsslaver. De er eiendomsløse proletarer som i svært liten grad kan virke inn på sin egen livssituasjon på grunn av systemet – og på tross av ”demokratiet”. Arbeiderne utvikler seg i retning av heimløse, familieløse, folkløse, landløse, eiendomsløse, arbeidsløse, maktesløse, forgjeldete, tankekontrollerte og utfjottede lønnsslaver på jakt etter lønn og levemåte. Pengefyrstene er deres herrer.

 

Den folkeøkonomiske ordning vil gjøre den arbeidende del av folket så frie, også økonomisk, som et arbeidende menneske kan bli.

Gjennom fripengesystemet, eierskapet til produksjonsmidlene, kontroll over ressursene i hav og på land og de positive friheter, har arbeideren full kontroll over sin livssituasjon. De er herrer over både seg selv og Pengefyrstene så lenge deres tillitsvalgte ikke lar seg lokke, utfjotte eller bestikke til folkesvik.

Og Den folkeøkonomiske ordning er i tillegg fredsskapende og miljøbevarende: Der er det ingen renteplyndrende gjeldspenger som søker profitt for å betale en ubetalelig gjeld!

 

Vi kan da trekke følgende slutning:

 

4. Arbeiderbevegelsen og arbeidstakerorganisasjonene – arbeidernes tillitsvalgte og alle deres politiske instrumenter – har gjennom hele sin eksistens virket som svikere både av folket og av arbeideren. Arbeideren har de utfjottet til en umyndiggjort og nyttig idiot, og etter Pengefyrstenes seier i 1945 har de virket som Pengefyrstenes hjelpere i utplyndring av folkene.

Vi bør huske at Gjeldspengesystemet ble innført i Norge i 1816 ved opprettelsen av Norges Bank, og Arbeiderpartiet har kunnet avskaffe styggedommen når som helst i sine regjeringsperioder sammen med Pengeprimatet.

 

Folkeforførere og folkemordere

 

*

 

Vi ser ingen grunn til å tro at noen snarlig reformasjon vil komme i Den norske arbeiderbevegelse, eller i det etablerte politiske miljø. Det som trengs er derfor et politisk parti som vil innføre Den folkeøkonomiske ordning. I øyeblikket er det – så vidt vi vet - bare nnsb som arbeider langs denne linje.

 

Og noen overraskelse trenger ikke det å være: Nasjonalsosialister, og ekte nasjonalister og folkekjærlige av et hvert annet slag, har alltid stått jøderiet og alt dets vesen i mot, enten det forkledde seg som sosialisme, kommunisme, kapitalisme, liberalisme, neokonservatisme, kristendom, muhammedanisme, judaisme, sionisme, humanisme, frimureri, menneskerettigheter – eller hvilket navn man nå velger å sette på de ordninger som alle bygger på, eller innbefatter, gjeldspengene og pengeprimatet. Og aldri har vi sett at de har så mye som antydet at fripenger og arbeidsprimat kan være godt for arbeiderne. Slike rettigheter omfattes ikke av ”menneskerettighetene”.

 

Alle som vil arbeide for det norske folks overlevelse og den norske arbeiders frigjøring, kan derfor trygt støtte NNSB. Et svakere men brukbart alternativ kan være Vigrid

 

Pengefyrstene virker for å utslette all folketilhørighet. Den hedenske Rygejarlen hadde neppe heller, - lik Yssen, men av andre grunner - kunnet samarbeide med Valla eller andre av nåtidens LO-sjefer, selv om de årlig larmer høyt i lønnsslavenes fagforeninger om nye goder og lettelser. Han var ingen folkesviker; han skapte i stedet frie nordmenn av trellene!

 

I dag blir nordmenn gjort til treller; og hottentotter, mongoler og muslimer i forskjellige varianter blir gjort til ”nordmenn”. Hvorfor de aldri blir gjort til samer, vet vi ikke.

Jødeguden fryder seg, og de jødiske pengefyrster danser av glede under Purimfesten

 

 

 

*

 

A Grateful Slave

 

Støttelitteratur til hjelp ved avfjotningen:

Western Safeguards Initiative

Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Bibelen og Talmud

Den store svindelen

Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #

The how and Why of economy

En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.

Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.

Jew watch

Zions vises protokoller

GNOSTIC LIBERATION FRONT

The 'God' That Serves Elite Jews

Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres

Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System

 

To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1

The Moneymasters - video2

Video om mennene bak den amerikanske sentralbanken.

 

 

 

 

 

****

 

Heim

 

Det er til ære for Eugen Bleuler vi standhaftig fastholder betegnelsen mnem i stedet for mem, som er blitt innført av Richard Dawkins, og er det vanlige under de nåværende anglofile forhold. Les gjerne Bleulers verk ”Mekanismus Vitalismus Mnemismus ” fra 1931.