http://www.vegtam.info/Bilder/riksravn.jpg


Er Vegtam noen støtte verdt?
- Om å hjelpe seg selv, sine barn og sitt folk -

T.Hund

http://vegtam.info/Bilder/Rentevelsignelse/Rentevelsignelser2_html_241b03b6.jpg

Vegtams reisekasse – slik den burde være?

 

Vi er kjent med at Vegtams reisevirksomhet og strev til vårt alles beste har vært sterkt hemmet av ren og skjær pengemangel. Også hans støtte til forfulgte nasjonalister og åsatruere har måttet begrenses av den samme mangel.  Å drive to bevegelser fram til vokster – en religiøs og en politisk – krever hjelpere. Og det krever pengehjelp. Vi ønsker derfor å la medlemmer og sympatisører av DNÅ og NPE (##) få mulighet til å støtte arbeidet også pengemessig gjennom donasjoner.

Vi er alene om å arbeide for Den folkeøkonomiske ordning i Norge, selv nå i disse krisetider. Det burde vekke til ettertanke hos den arbeidende del av folket.

*

Etter at borgerkrig nå er et åpenbart faktum i landet gjennom Anders Behring Breiviks kontante svar på det folkemord nordmenn er utsatt for gjennom fremmedinnvandring og lavt fødselstall, er det blitt vesentlig verre å være nasjonalist i Norge. Nasjonalsinnede, fedrelandskjærlige og folkekjærlige mennesker forfølges og trakasseres på arbeidsplassene, verre enn før. De drives vekk fra sine yrker, de taper pensjonspoeng og opptjeningstid, og de blir overlatt til NAVs nåde og forgodtbefinnende. Positive og nyttige mennesker for folkets overlevelse, velstand og velferd blir truet til taushet og passivitet og gjort til en fredløs pariakaste i landet. Vi nøyer oss med å vise til Fjordmann og Olav Hoås, men de terroriserte, undertrykte eller forfulgte kan regnes i titusener. Og deres antall vokser. Egentlig er hele folket under en ekstrem meningsterror og inkvisisjon. De blir truet og skremt til enten taushet eller politisk korrekthet.

Etter hvert som terroren, tankekontrollen, sensuren, stigmatiseringen og forfølgelsene øker fra politiske myndigheter, kirke, media, skolen med sine ekle og misjonerende migrasjonspedagoger og fra de medløpende og rævslikkende multikultjournalistene, vil behovet for hjelp og støtte til de forfulgte også øke. Det er dette vi har sett og ønsker å gjøre noe med.

 

Vegtams nettsider har gjennom 12 -15 magre år drevet et flittig og gratis opplysningsarbeid for blant annet å forhindre den utvikling som er beskrevet ovenfor. Hovedmålet for hans strev er nordmenn og samers overlevelse som folk. Viktige delmål er åsatrua, å erstatte gjeldspengesystemet med et fripengesystem, pengeprimatet med arbeidsprimatet og pengefyrstenes fire friheter med folkets fire friheter. I tillegg kommer stans i all innvandring og repatriering av folkefremmede og andre fremmede som ikke har noe i Norge å gjøre. ##

 

Er hans anstrengelser og forsakelser noen pengemessig støtte verd? Noen oppmuntring verd? Vi mener det.

Din støtte er støtte til Vegtam og Vegtams mål.

 

Derfor ønsker vi å gi også leserne av Vegtams nettsider mulighet til beskjedne donasjoner som støtte og gjengjeld for den mulige nytte og/eller glede de har hatt av nettstedets lesestoff gjennom årene, og forhåpentlig vil fortsette å ha i mange kommende år.

 

For å være presis: Hjelp og bidrag skal i omtrent denne rekkefølge gå til:

1.      Drift av Det norske åsatrusamfunn (DNÅ), De nordiske patrioters enhetsparti (NPE ##) og Vegtams nettsider.

2.      Vegtams reisekasse.

3.      Forfulgte og nødstedte nasjonalister og åsatruere.

 

Som forklaring til punkt 1. og 2. minner vi om at Det Norske Åsatrusamfunn har valgt å ikke motta den statsstøtte som religioner og livssynssamfunn har rett til. Dette fordi vi mener den norske skattebetaler bør spares for slikt. De milliarder av kroner som her til lands går til folkefremmede og norskfiendtlige religioner og livssynssamfunn, med tilhørende kulturforgiftning, burde heller gå til repatriering av de folkefremmede, og til folkeegne mødre og barn, slik at fødselstallet kunne økes til over 2.1. Dermed kunne det politisk initierte folkemordet gjennom innvandring av folkefremmede og for lavt fødselstall avverges, og Norge kunne gjennom en etnisk homogen og monokulturell befolkning bidra til et bærekraftig etniske og kulturelt mangfold på jorden.


Vegtam har vist vei og gjort innvandringsmotstand til en attåtnæring... Det er til å tenke på for noen hver...

*

 

 

Donasjonene vil i sin helhet bli forvaltet av Vegtam og Det norske åsatrusamfunn.

Konto for donasjoner:

47502764914

 

Åsatrulaget Til Hundens Minne er registrert i Frivillighetsregisteret som livssynssamfunn og er dermed kvalifisert som mottaker av Grasrotandelen. Det vil si at når du får spillkort for å spille lotto og alle disse andre spill man kan spille på gjennom Norsk tipping, så kan du la 5 % av spillebeløpet gå til den frivillige organisasjon du måtte ønske som er registrert i Frivillighetsregisteret. Du oppfordres til å gjøre Til Hundens Minne til din mottaker. Snakk med din kommisjonær og slå et slag for Åsatrua. I dette tilfellet vil det ikke koste deg noe å gi en helt uvurderlig hjelp til noe du tror på.

Organisasjonsnummer: 999228518

Konto for donasjoner:

47502764914

 

Klirring er like kjært som knitring. Vi drister oss til å antyde kr. 10 per ny artikkel.

 

Eksempler på gamle artikler:

Den Holocaustiske Trosbekjennelse

Nettblot for småhedninger

23.05.08 Til Hundens Minne

06. 11.08 Finanskrisen

08.03.10 Jens, Josef og frelsen ved kornet

24.11.10 Renten er krisenes mor.

09.12.10 "Alle mennesker græd da de hørte lovens ord."

28.03.12 Ritualgang ved graven til en åsatruer

 

*

Nye artikler:

Gå til Vegtams nettbutikk.

29.04.12 De tre tårn

05.07.12 Folkeopplysning til rådville og nødstedte EU-borgere.

28.09.12 Det positive Pengesystem.

10.01.13 Gode Vladimir Vladimirovitch Putin

20.01.13 "Jeg skal sende deg falker du aldri vil glemme".

*

29.06.13 Frihet, Slaveri, Mulighetstap, Folkemord og Innvandring.
11.07.13 … Og herved skulle det verste savn ved fravær av et innvandringsregnskap være avhjulpet…
09.08.13 Ikke for monoteister eller folkesvikere - syv offisielle ritualer for Det Norske Åsatrusamfunn.

Heim