Litt historikk rundt kristendommen

Litt historikk rundt kristendommen


 

vth

 

Kristendommen er bygd på løgn og uetterretligheter fra først dag. Og gjennom flere hundre år ble løgnene redigert og pusset på av kirkefedrene, og nye løgner tilføyd.

 

De siste 150 år har den seriøse historiske/religionshistoriske forskning smått etter hånden splittet den religiøse tåke, og sannheten om hva som skjedde den gang for 2000 år siden begynner etter hvert å ta form.

Man skulle da forvente at denne nye viten ville bli tatt i mot med glede av kirkens folk, fra menighetsrådene til presten, prosten, bispen, kardinalene og til paven. Men så har ikke skjedd. Den nye viten forties, og de gamle røverhistorier forkynnes like friskt fra prekestolene som noen gang før. Kirken anstrenger seg bevisst for å holde folk nede i uvitenhet.

Men dette endrer situasjonen radikalt; så lenge prestene selv var uvitende og kunne si at de ”bygde på tro” når de fra prekestolene spredte usannheter, så er de nå i den situasjon at de vet, og de lyver derfor bevisst for menigheten og folket. Og det synes som de heller vil lyve for å bevare den rådende tro, og dermed sitt hersketekniske middel, enn å fortelle folk sannhet.  De gir dermed menneskene steiner for brød og styrter seg systematisk fra tempeltinden.

 

*

 

 Vi skal i det etterfølgende gi en kort og ytterst skjematisk fremstilling av en del av hva forskningen har brakt frem.

 

1. Jesus gjorde i bokstavelig forstand krav på tronen i Israel

 

2. Han var en politisk/religiøs nasjonalist.

 

3. Han tilhørte nasareerne; Dette var en politisk- religiøs sekt som hadde tiknytning til, eller utgangspunkt i den gamle jødiske kongeslekt makkabeerne. Det er en misforståelse å tro at han var fra Nasaret.

 

4. Foreldrene var velstående. Josef var ikke tømmermann men, ”mester” av ett eller annet slag. Dette gjaldt også for Jesus.

 

5. Bryllupet i Kanaan kunne meget vel vært Jesus eget. Det foregikk blant rikfolk, og Maria, Jesu mor var til stede. Som brudgommens mor? I så fall var det trolig Maria fra Magdala han giftet seg med,

 

6. Han oppførte seg i alle henseender som en konge.

 

7. Han var meget godt skolert og utdannet.

 

8. Hans inntog til Jerusalem var et forsøk på å oppfylle de gamle profetiene om kongens inntog i Jerusalem (ridende på  et esel bl. a.).

 

9. En kongelig salving ble utført.

 

10. Dåp av Johannes var en slags utroping til Mesias – kongen. Det er også en innvielse og velsignelse.

 

11. Evangeliene prøver å legge skylden på Jesu død på jødene. Selv om saddukeerne, eller deler av dem, de som var innsatt av romerne, nok gjerne ville bli kvitt ham, er dette litt urettferdig. Han ble korsfestet av romerne etter romersk lov som en opprører.

 

12. Han var med rette jødenes konge; salvet og innvidd. En hellig prestekonge.

 

13. Gamle religioner ofret gjerne kongen etter en tid og forterte hans kjøtt og blod. Jesu skjebne er derfor verken original eller ny

 

14.. Kirken godkjente Keiser Constantin i den prestekongelige stilling/posisjon som Jesus søkte.

 

15. Constantin var ikke kristen. Han var innvidd til Sol Invictus- kulten. Sol Inviktus var en hedensk solgud. Constantins omvendelse til kristendommen er derfor en historisk løgn.

 

16. Konstantin gjorde ikke kristendommen til statsreligion.

 

17. Sol Inviktusdyrkingen var svært lik Mitrasdyrkingen.

 

18. Jesus ble arrestert av en kohorte(en militær styrke) pluss jødiske vakter. En kohorte var på minimum 600 mann; Max. 2000 mann.

 

19. Det var et stort antall religiøse og/eller politiske sekter på Jesu tid i Israel: Saddukeerne, Fariseerne, Eseerne, Zelotene, Zadokittene(Zadoks sønner), Siccari og Nasareerne.

 

20. Alle disse bevegelsene/sektene var i opposisjon til de forræderiske saddukeerne som spilte på lag med romerne. Disse kontrollerte langt på vei tempelet. Saddukeerne var splittet: en del støttet romerne, mens en annen del var ”nidkjære for loven” slik Qumranskriftene forteller. Til disse hørte de eldste i den opprinnelige kristne menighet under ledelse av Jakob, Jesu bror. Han må ha vært blant yppersteprestene i tempelet.

 

*

 

21. Paulus jaget kristne i år 36 på vegne av yppersteprestene og romerne. Når det heter at han forfulgte dem helt til ”Damaskus”, kan det ikke ha vært Damaskus i Syria. Trolig er dette Damaskus et navn for det vi i dag kaller Qumran. Jurisdiksjonen fra Jerusalem strakte seg ikke til Syria. Så langt hadde ikke jødene makt og innflytelse.

 

22. Jakob, Jesu bror, ble henrettet i Jerusalem i 62-65. Han var leder av Nasareerne etter Jesus.

 

23.  Simon, et søskenbarn av Jesus, tok over nasareerpartiet etter Jakob.

 

24. Simon og nasareerne dro ut av Jerusalem i 68 til Pella/Sela på grensen mellom Syria og Irak.

 

25. Muhammeds far skal ha kommet fra denne grupperingen, altså var han oppdratt som nasareer.

 

26. Forskeren Eisenman sier rett ut at Paulus var spion og provokatør. Han var en feltagent utsendt av romerne, og kanskje også i forståelse med den romersk innsatte del av saddukeerne ved tempelet. Han infiltrerte nasareerne ved å søke medlemskap hos dem. Hans oppgave var å sanke informasjon samt forhindre at gruppen av de eldste rundt Jakob skulle kunne rekruttere støtte fra jøder i utlendighet til opprør mot romerne.

 

27. Simon Peter = Simon = bror til Jesus?

 

28. Nasareerne i Jerusalem sendte utsendinger/emissærer etter Paulus for å rette på hans preking!

 

29. Paulus preket noe annet enn Jakob og nasareerne ønsket. Han drev med bevisst desinformasjon

 

30. Bare en romersk inngripen hindret at Paulus ble drept som forræder av motstandsbevegelsen i Jerusalem.

 

31. Utsendingene fra Jakob og De eldste i Jerusalem skulle rekruttere mannskap og  penger til fremtidige opprør i Israel og i Romerriket.

 

32. Kristendommen er en kombinasjon av gamle hedenske religioner og mysteriereligioner av alle slag fra rundt Middelhavet. Dette utviklet seg gradvis fra Paulus via kirkefedrene i de første hundreårene.

 

33. Fra altergangen innen mitrasdyrkingen hører vi:

 

He who shall not eat of my body nor drink of my blood so that he may be one  with me and I with him, shall not be saved.

 

34. Mange av Paulus fraser og vendinger i brevene likner mer på liturgien til mitrasdyrkingen enn på evangeliene.

 

35. Etter år 70 gikk nasareerne i dekning. Kirkefedrene fortsatte å gjøre kristendommen spiselig for hedningene.

 

36. Jesus skapte sin karriere etter modell fra profetene og deres spådommer.

 

37. Koranen sier det ikke var Jesus som ble korsfestet. I følge evangeliene var han da også lys levende noen dager etter korsfestelsen. Mye kan tyde på at Jesus og nasareerne hadde den fulle regi over begivenhetene rundt korsfestelsen.

 

38. Judas var vel egentlig den store helten – særlig om han var uvitende om at Jesus hadde planer om å overleve korsfestelsen.

 

39. Paulus tanker og lære svartmalte Judas og skadet ettermælet til Jakob og hans tilhengere blant nasareerne, samt forstyrret og forminsket ettermælet til Judha, sønnesønn av en Judha som var Jesu bror.

Jesu søsken: Josef, Simon, Jakob, Judha, Thomas pluss minst to søstere.

 

*

 

40. Jesus stammet både fra David og Aron, den kongelige og den prestelige blodslinje(både herre og frelser, A.G. 2.36).

 

41. Da døperen Johannes døde, overtok Jesus hans prestelige rolle. Johannes tilhengere sluttet seg til Jesus.

 

42. Thomas evangeliserte nord øst over og endte i India hvor han skal ha blitt drept ved spyd. Han spredte nasareernes lære.

 

43. Thomas betyr ”tvilling”, det samme gjør ”Didymos”. Thomas Didymos blir altså Tvilling Tvilling. Han var egentlig Judas Thomas, tvillingbror til Jesus. Dette går fram av det apokryfiske skrift The acts of Thomas.

 

44. Tvillingmesiaser, … det eksisterte kirkesamfunn som dyrket tvillinger.

 

45. I den keltiske kirke, i Spania og i Egypt var Thomas akseptert som Jesu tvillingbror.

 

46. I det 2. århundre var Judas og Jakob, sønner av Judas, Jesu bror, overhode for nasareerne.

 

47. Nasareernes evangelisering var i virkeligheten rekruttering.

 

48. Opprøret i 132-5 var initiert av Zelotene/nasareerne.

 

*

 

Ingen hadde vel trodd at resultatet av Paulus virke skulle bli en ny verdensreligion; men at hans hensikt var å spre en ny lære blant de jødiske menighetene i utlendighet, synes rimelig sikkert. Dette på oppdrag fra romerne og svikersaddukeerne for å undergrave opprøret mot romerne og deres lakeier i Jerusalem.

Dette er en teknikk som ikke er gått i glemmeboken. Nye økonomiske teorier og ideologier dukker opp så snart makthaverne har bruk for det. Og hensikten er alltid å forvirre folket slik at de få skal kunne utplyndre de mange.

Jamfør neocon og retningens bakmenn; Det svinger fremdeles av jødene. Men nå har de fått makt over tidens ”romere” og kontrollerer dem.

.

Vi må alle komme i gang og arbeide hardt og flittig med vår egen avfjotting.


Det må innrømmes at Paulus nok har hatt god hjelp av kirkefedre, keisere, paver og redaktører av forskjellig overbevisning og legning opp gjennom århundrene.

 

Nyttig bakgrunnsstoff:

1. Baigent & Leigh: Bedrageriet med Dødehavsrullene

2. R.H. Eisenman:

-  Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran (Leiden, 1983)

- James the just in the Habakkuk Pesher (Leiden, 1986)

- Artikler 1988---- I mange publikasjoner.


Kristendommen som mnemkompleks og replikator.

 

*