Heim


Verdensbankierene

FRA VERDENSBANKIERENES HISTORIE

vth

*

 

Verdensbankierene
Litt fra bankierenes historie
Kapitalgrupperinger
Folkesvikerne og de nyttige idiotene
Konklusjon
En utfordring
Hva kan gjøres

Verdensbankierene.
Med Verdensbankierene mener vi eierne og/eller kontrollørene av de ca. 300 største bankene, forsikringsselskapene og multinasjonale selskapene i verden. Gjennom dette eierskapet og gjennom gjeldspengesystemet kontrollerer de verden. ( Se også her.)
Det er ingen stor eller farlig misforståelse å tro at Verdensbankierer og jøder er samme sak, men det er ikke helt riktig. Blant verdensbankierene finnes det minst fem store og sentrale grupperinger som vi vil komme nærmer inn på nedenfor. Se også CFR
Verdensbankierenes mål er verdenskontroll. Midlene er:

1) Gjeldspengesystemet,

2) Pengenes primat i etablering av eiendomsrett til ressurser, produksjonsmidler og produksjon

3) Frihandel

4) Oppløsing av alle andre nasjonalstater, og utsletting av all annen folketilhørighet, enn Verdensbankierenes egen.

5) Militære midler tas i bruk når de fire førstnevnte ikke lar seg realisere på grunn av motstand fra nasjonalsinnede og folkekjærlige regjeringer eller folkeledere.

Eller sagt på en annen måte: De fire "friheter" må gjelde: Fri bevegelse av bankierenes penger, bankierene selv og den arbeidskraft de har behov for, bankierenes varer og de tjenester de kan selge eller trenger å kjøpe.

*Litt fra bankierenes historie
De første bankierer hører vi om fra det gamle Sumer, og på leirtavler fra Babylon finner vi regnskap for bankierer. Abraham kan ha blitt drevet ut fra Ur for å ha "tatt renter av sin bror".

De hvite egypterne var et overmodig og gjestfritt folk. De lar semittiske omstreifere få lov å slå seg ned i Gosen i nedre Egypt. Disse finner at landet "flyter av melk og honning", og tar trolig kontakt med sine stamme- eller folkefrender, Hyxosfolket. Intet tyder på at renter på penger var lovlig i Egypt.

Da Hyxosfolket - et i hovedsak semittisk folk med ariske stridsvognkrigere som leiesoldater - erobret nedre Egypt, fulgte bankierene med. På dette tidspunkt eksisterte det enda ikke jøder. Plyndringsteknikken var på dette tidspunkt enkel: Josef ervervet seg korn i de periodisk gode år gjennom billigkjøp og trolig også skattlegging. Da de periodisk tilbakevendende dårlige år kom, solgte han dyrt. Først tok han betaling i gull, og da gullet var tørket inn, tok han betaling i sølv. Da så også sølvet tok slutt, måtte folket betale med kveget sitt, så med jorden, for til sist å selge seg selv som slaver slik det står beskrevet i bibelen. Slik "frelste Josef Egypt" som prestene bruker å fremstille saken. Da så Hyxosfolket og bankierene ble drevet ut av Egypt, gjorde bankierenes gud en siste vri: Han forgjorde egypterne slik at de frivillig kom springende til bankierene med det siste de eide av verdisaker. Dette forteller trolig noe om bankierenes gud. Vi vet at Hyxosfolket dyrket Set. Han var for egypterne gjennom årtusener identisk med Satan.
Gjennom det gull og sølv bankierene plyndret til seg fra egypterne, la de grunnlaget for sin formue og sin videre verdensplyndring.
Så forlot Hyxosfolket og bankierene Egypt "i kampformasjon", eller "fullt rustet", som det står i de forskjellige oversettelser av bibelen.

Ferden gikk så videre opp gjennom Sinai med folkemord og plyndring i et enormt omfang. Særlig var bankierenes gud opptatt av at gullet og sølvet ble drevet inn i bankierenes eie. Han tok sin egen del av tjyvkostene, og lot den vel trolig bli forvaltet av prestene, som nok var bankierer, eller sto i et nært forhold til dem.

Det Babylonske fangenskap varte for bankierene i ca. 70 år. Da perserne(som var et arisk folk) gikk til angrep på byen, falt den uten kamp. 70 år var nok for å knuse et verdensrike gjennom bankiervirksomhet og annen undergraving. Da var gullet og sølvet gjennom renten drevet inn i bankierenes eie, og uten penger kunne selv ikke babylonerne føre krig. Som takk for hjelpen fikk bankierene vende tilbake til Kanaan med alle sin skatter. Først på dette tidspunkt oppsto det jødiske folk gjennom påbudet fra profeten Etzekiel om å ikke gifte seg utenom stammen, og først fra dette tidspunkt ble Jehova enegud for de jødiske bankierene og deres folk. Han var opprinnelig stammegud for stammen til Moses' hustru og svigerfar.

Bankierene spredte seg selvsagt hurtig rundt i hele den kjente verden, og Roma og Europa ble tidlig et kjært marked. I sin foretningsførsel fulgte de - stort sett - direktivene fra sin gud: "
Av din bror skal du ikke ta rente, men av de fremmede skal du ta rente".
Enkelte keisere hadde bruk for deres tjenester, og søkte samarbeid med dem. Som takk for hjelpen fikk de eksporttilatelse på gull "for å bygge opp templet i Jerusalem". Det er enda ikke bygget, men vi må gå ut fra at deres formue økte betraktelig.
Cæsar advarte mot dem. I en rettssak i Rom var han forsvarer for en av partene. Til dommerne sa han: "Jeg vil nå snakke så lavt at bare dommerne hører meg. For denne foraktelige jødiske hop bekjemper enhver anstendig romer. Forakter man dem imidlertid i republikkens interesse, så lager de stort rabalder. Da opptrer de i folkeforsamlinger og hisser massene opp mot oss."(Man kjenner seg lett igjen i dagens situasjon) Da de germanske folkevandringene kom, var det mektige Romerriket sunket ned i fattigdom og ikke i stand til å forsvare seg mot noen små omstreifende stammer. Vi har en vel begrunnet mistanke om at pengemangel var hovedårsaken. Sølvet og gullet var gjennom 400-500 år med gjeldspenger og renteplyndring kommet i bankierenes eie, og økonomien var stagnert.


ca 350 fvt; Stoteles har å fortelle:
“The most hated sort, and with the greatest reason, is usury, which makes a gain out of money itself, and not from the natural object of it. For money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest. And this term interest, which means the birth of money from money, is applied to the breeding of money because the offspring resembles the parent. Wherefore of an modes of getting wealth this is the most unnatural.” ~ Aristotle 350BC

139 BC: Kaldeiske filosofer og jøder ble utvist fra Roma. Alt på dette tidspunkt hadde romerne gjennomskuet og innsett faren ved bankierenes virksomhet. Men ettersom riket ble mer og mer internasjonalt, ble bankierene vanskeligere å kontrollere, og til slutt bukket imperiet under; mest fordi pengene (gullet og sølvet) var kommet i bankierenes eie. I dag er Romerriket gjennopstått som EU, men nå under Gjeldspengesystemets og bankierenes kontroll.

Den romerske historiker Seneca om jødene:
The customs of that most criminal nation have gained such strength that they have now been received in all lands. The conquered have given laws to the conquerors.

48 BC: Julius Cæsar startet å mynte ut penger og ble derfor en torn i øyet på pengevekslerne. Penger ble ikke lenger mangelvare i imperiet, og han førte opp mange monumentale bygninger rundt i riket. Som vi vet ble han snikmyrdet, og straks ble pengetilførselen minsket og skattene øket.
Den romerske stat hadde et lovbasert pengesystem der staten selv utstedte penger, i form av kobber- og messing¬mynter, til folket (Wiki: Penger #Lovbasert). Dette fungerte forbløffende effektivt inntil Julius Caesar begynte å innføre gullmynter. Etter hans død ble kobber- og messing-myntene trukket ut av omløp. Penge¬mengden ble redusert med 90 %, depresjon satte inn, og avstanden mellom de rike og de fattige økte. Dermed hadde pengefyrstene fritt spillerom til å la alle penger være gjeldspenger.

Ca 30 AD: Nasjonalisten Jesus driver pengevekslerne ut av tempelet. Noen dager senere blir han korsfestet. Tempelmyndighetene hadde få grunner til å ønske livet av ham, men pengevekslerne hadde - folk måtte kjøpe seg "rene" penger hos dem uten keiserens bilde.
Om han var en opprører mot romerne kan historien ikke si oss noe sikkert om, men det må innrømmes at det er vel mulig.

Rundt Jerusalems fall i år 70 flyktet også prester og bankierer fra byen og landet, og Europa fikk et nytt tilskudd av sorten. Denne puljen tilhørte trolig i ikke liten grad Eseerne. Turen gikk først til Alexandria, så til Hellas. Deretter spredte de seg over hele Europa. De ledende familier gjorde seg usynlige ved etter hvert å konvertere til kristendommen og anta vertsfolkets kultur og skikker. De kalte seg Rex Deus(1, 2) - Guds konger -, og hemmeligheten om opphav og tilhørighet ble formidlet i en snever familiekrets ned gjennom tiden(Kilde: Knight and Lomas: The Second Messiah, Century Books Limmited 1997, London, s. 206-207). Siden flukten skjedde i all hast, måtte store deler av gullet og sølvet graves ned. Gjemmestedene står beskrevet i kopperrullen fra Qumran.
Et annet navn på denne gruppen er trolig The Priory of Sion. Se også her og her.

Rex Deus - familiene påvirket så paven til å starte det første korstog i 1095, for å "frigjøre det hellige land". Hensikten var todelt: De ønsket å skaffe seg kontroll over Israel - et eget land - som basis for sitt videre virke, og de ønsket å grave fram sine skatter som i hovedsak var gjemt i og rundt templet.

I 1118 blir Tempelridderordenen startet med 9 riddere som avlegger ed til Rex Deus - familiene. Enda to riddere kommer til i 1120 og 1125. Gravingen etter skattene starter, og skjulte bokruller blir funnet i 1120.

Tempelridderordenen blir godkjent av paven i 1128, og i løpet av kort tid legger de for dagen en utrolig rikdom.

Tempelherrene blir en økonomisk stormakt. I 1307 blir de arrestert av den franske konge Filip den smukke med støtte av paven. Mange klarer å rømme til Skottland. Den siste offisielle stormester, Jaques de Molay, blir brent på bål i 1314. De neste århundrer er en konsolideringsfase.

Rundt år 700 skjer en viktig hendelse i Verdensbankierenes historie.
Khasarriket rundt Det kaspiske hav begynner å gå i oppløsning, og for å beskytte folket sitt og holde dem samlet, beslutter kongen seg for å innføre en sterk og samlende religion. Han velger jødedommen/judaismen, og konverterer til denne religion sammen med hoffet og deler av folket. De blir den trettende stammen ( Artur Koestler: The therteenth tribe ). (Denne bok av en verdensberømt jødisk forfatter er nå, sammen med mange andre, sensurert bort fra alle norske bibilioteker. Sannheten må forties.) I dag står khasarjødene i spissen for jødene og sionismen, og de utgjør trolig hovedtyngden av den jødiske delen av Verdensbankierene.

I 711 gikk en styrke på ca 10000 muslimske berbere i land i Spania. Angrepet kom helt uventet på visigoterkongen Roderik. Han tapte krigen, blant annet fordi goterne hadde sterke fiender i landet. Jødene hadde alliert seg med muslimene og tjente som en femtekollone. De fikk nå langt bedre kår under muslimene enn de hadde hatt under goterne.For dem var det nå glansdager i Spania.

I perioden 425-1425 handhevet den katolske kirke renteforbud, men jødene var unntatt fra forbudet siden de ikke var kristne. Fyrstene utstedte stadig nye fripenger, men på grunn av renten fløt pengene etter hvert over til bankierene. Alt nytt sølv som ble gravd fram, og mye av gullet, ble gjerne slått til mynt og tjente som fripenger inntil det ble fanget inn av bankierene gjennom renten. Adelen, og mange av fyrstene, gjorde seg bruk av jødene ved å overlate sine penger til dem for utlån mot renter. Slik omgikk de renteforbudet. Det var slik Rotschild kom seg i gang som bankier for kurfyrsten av Hessen-Hanover. Samarbeidet endte med at Rotschild underslo de 600000£ fyrsten hadde underslått fra de soldater han hadde leid ut til engelskmennene under den amerikanske frihetskrigen.

I perioden 1037-1492 skjedde det en kristen gjennerobring av Spania. Under Ferdinand og Isabella ble de siste maurere fordrevet i 1492. Slik gikk det også med jødene. På grunn av sitt forrederi ved å samarbeide med muslimene i 711 og hele tiden siden, ble de fordrevet fra Spania.

Bankierene - og jødene - led mange tilbakeslag i perioden fram til år 1500. De ble periodevis nektet tilhold og drevet ut i Frankrike, England, Spania og flere andre land. Etter hvert gikk det bedre. For å kunne komme tilbake, kjøpte de seg påvirkningsagenter i de land de var drevet ut fra som skulle arbeide for deres sak. Man vet at for eks John Churchill, Duke of Marlborough, mottok 6000£ per år gjennom flere år - en anseelig pengesum på denne tiden, 1685-95, - fra en "hollandsk" herre ved navn Solomon Medina. Hans etterkommer Winston tjente også bankierene på rimelig godt vis. Winstons mor var i tillegg halvt jøde.

1100: Henry I opprettet The talley stick system for å gi landet et godt pengesystem for å omgå gjeldspengesystemet som bankierene alt hadde opprettet i England. Systemet besto at polerte trestikker med hakk i som representerte en bestemt pengesum. Stikka ble kløyvd på midten på langs av rekken med hakk, kongen beholdt den ene halvparten og den andre halvparten fungerte som byttemiddel på grunnlag av eksisterende varer og utførte tjenester. Stikkene var lovlig betalingsmiddel og tvungent betalingsmiddel ved skatt. I 1609 opprettet bankierene den første sentralbank i verden i Amsterdam.

1642: Oliver Cromwell ble finansiert av bankierene og slipper dem til med sine penger som takk.

I 1668 kommer Sveriges sentralbank, Riksens Ständers Bank.

Ca. 1670: Charles II trengte penger til sin krig mot Nederland. Han solgte obligasjoner(stocks) med basis i framtidig skatteinngang, som jo alltid er sikkerheten for statlige obligasjoner. Han misligholdt lånene, og 11 av 14 gullhandlere gikk konkurs. Det hevnet seg. Det engelske kongehus ble styrtet i 1688.

1688: Bankierene i England fikk trøbbel med Charls II og James II og finansierer sammen med bankierene i Nederland en invasjon ledet av Villiam av Oranien. De fikk nå frie hender

I 1694 blir The Bank of "England" startet av jøder med enerett til utstedelse av penger og med førsterett til beskatning for dekning av lånene. Retten til å utstede penger ble altså overført fra kronen; dvs fra folkets øverste tillitsmenn, til de jødiske bankierene. Større folkesvik har knapt skjedd i England.
The talley stick system, pengesystemet som Henry I hadde innført, og som hadde fungert svært godt, ble avskaffet ved at tallystikkene ble brent. Det blir sagt at det den gang også gikk fyr i parlamentet. En epoke var over.
På fire år økte så BE pengemengden med 1280 %. Rgjeringens gjeld steg fra £1250000 til £16 000 000. Dette skapte selvsagt inflasjon med fall i pengeverdien og et økende behov for lån hos folk flest. Steg to er så å bremse pengetilførselen slik at det oppstår dårlige tider og folk må låne penger for å drive sine foretninger eller gå konkurs. Steg tre er å lene seg tilbake og vente til konkursene kommer. Så kan bankierene ta over de reelle verdiene etter konkursene. En sentralbank mangler aldri penger.

I 1717 blir frimureriet offisielt startet i London. Utgangspunktet er de tempelherrer og Rex- familier som reddet seg over til Skottland og England i 1307. I Det skotske ritus blir brødrene i 30. grad innvidd til kadosh-riddere - det vil si til "hevnere". Det er drapet på den siste stormester som skal hevnes ved at pavestol og de kongetroner som ikke er kontrollert av Verdensbankierene, skal veltes.

1764:Parlamentet vedtar the Currency Act of 1764. Denne lov forbyr koloniene å utstede sine egne enger. I 1775 starter frigjøringskrigen.

1773. The Boston tea Party går av stabelen under ledelse av frimurerne i Boston, og uavhengighets-bestrebelsene skyter fart.

1781. Den første sentralbank blir opprettet. The Bank of North America. Den ble drevet etter de samme prinsipper som Bank of England. Altså har vi et gjeldspengesystem. Banken var privat og eid av Robert Morris

1789. George Washington blir den første president i USA og tar makten sammen med andre frimurere.

1789. Den franske revolusjon. Frimurerlosjen Grand Orient - med nær tilknytning til Illuminati gjør krav på å ha stått bak. Se også her.

Napoleon var ingen beundrer av jødene og Verdensbankierene. Han ble derfor nedkjempet gjennom en vedvarende krigstilstand. Dette til tross for at han innvilget statsborgerskap og store lettelser til jødene.

1791. First Bank of the United States. En ny sentralbank blir opprettet. Også denne en privatbank etter modell av Bank of North America. Den fikk konsesjon for 20 år. Rothschild hadde en finger med i spillet.

1814: Rothschild tar over Bank of England. 1816. Enda en gang blir det opprettet en privat sentralbank i uSA: Second Bank of the United States. Dette en blåkopi av The first Bank of the United States. Regjeringen skulle eie 20 % av aksjene i banken, og betalingen for dette ble betalt ut som "fraudulent franctional reserve lending" til de investorer som kjøpte de resterende 80 %. Navnene på disse investorer ble nok engang holdt hemmelig.

1816. Norges Bank blir opprettet. Fripengesystemet i Norge er dermed avskaffet og gjeldspengesystemet innført gjennom Grunnloven. Ved et "uhell" blir jøder og jesuitter forbydd adgang til riket. Dette blir rettet opp i 1851. Representantene på Eidsvoll forsto faren med jødene, men de forsto ikke virkemåten av gjeldspengesystemet. Siden den gang har nordmenn gått i tog på 17. mai og ropt "hurra for Grunnloven", uten å forstå at den samme grunnlov har gjort dem til treller under Verdensbankierene.
Gjeldspengesystemet blir også innført ved lov i Danmark og de andre tapende parter i Napoleonskrigene.

1862. Lincoln trykker opp $450,000,000 i nye sedler og setter dem i omløp som fripenger. 1865: Lincoln blir snikmyrdet 14 april.Bankierene tvinger fram flere pengekontraksjoner.
1866 - $1,800,000,000 in circulation - approximately $50.46 per capita.
1867 - $1,300,000,000 in circulation - approximately $44.00 per capita.
1876 - $600,000,000 in circulation - approximately $14.60 per capita.
1886 - $400,000,000 in circulation - approximately $6.67 per capita.
Med store negative konsekvenser som resultat for befolkningen.
Ernest Seyd blir sent fra BE til amerika med $100,000 for å bestikke så mange congressmenn som mulig for å få avskaffet sølvpenger, da dslike står i veien for Rothshildenes gullpenger.

I 1873 kommer the Coinage Act som forbyr utmynting av sølvpenger. Bare gullmynter blir lovlig. Ernest Seyd har gjort en god jobb. Pengemengden faller dramatisk.

Due to the manipulation of the money supply in America, one third of the workforce is unemployed and unrest is growing. There are even calls for a return to Greenback money or silver money. As a result, Congress creates the, "United States Silver Commission," to investigate the problem.
This commission clearly understood that the national bankers were the cause of the problem, with their deliberate contraction of the money supply. An excerpt of their report reads as follows, .

"The disaster of the Dark Ages was caused by decreasing money and falling prices...Without money, civilization could not have had a beginning, and with a diminishing supply, it must languish, and unless relieved, finally perish. At the Christian era the metallic money of the Roman Empire amounted to $1,800,000,000. By the end of the 15th century it had shrunk to less than $200,000,000...History records no other such disastrous transition as that from the Roman Empire to the Dark Ages..."
Despite this damning report from the commission, Congress took no action.

Opptøyer bryter ut i 1877.

1881. James Garfield ble valgt til president. Han var ingen venn av bankierene og uttalte følgende:

"Whosoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce...And when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of uinflation and depression originate."

Han ble snikmyrdet 2. juli 1981. Det neste 10-året ble brukt til å skape oppgangstider og nedgangstider.

I 1897 blir Sions vises protokoller (Også her) utgitt. Protokollene blir hevdet å være et falsum, men det som blir hevdet og forutsagt i protokollene, har vist seg å slå til. Da Henry Ford i sin tid ble spurt om han trodde protokollene var et falsum, svarte han: "Spørsmålet er uinteressant, for det er jo dette som skjer".

1913. Den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve System, blir opprettet ved lov. 12 jødiske banker står bak; en for hver av Israels 12 stammer. Dermed har Verdensbankierene monopol på utstedelse av penger i USA, og gjeldspengesystemet er innført også her. Fra nå av kan de - lik sin gud - skape omkostningsfritt av intet. Og lik ham skyldbelegger de mennesket og lar det skapte ($) bli satt i omløp som rentebærende gjeld. At det kristne USA kan akseptere dette, kan kanskje forklares med at de tross alt dyrker den samme gud? Dyrking av "andre guder" hadde trolig vært bedre for dem?

Actually some recent evidence has come forward as to who really owns the Federal Reserve, and they are the following banks: • Rothschild Bank of London
• Warburg Bank of Hamburg
• Rothschild Bank of Berlin
• Lehman Brothers of New York
• Lazard Brothers of Paris
• Kuhn Loeb Bank of New York
• Israel Moses Seif Banks of Italy
• Goldman, Sachs of New York
• Warburg Bank of Amsterdam
• Chase Manhattan Bank of New York

Also some argue that the Federal Reserve is a quasi-governmental agency, yet the President appoints only 2 of the 7 members of the Federal Reserve Board of Governors, every four years, and he appoints them to 14 year terms, which is far longer than any term he could possibly serve as President. The Senate confirms these appointments, but as we have seen, that is the idea, because these are the very people hand picked by the bankers who also finance their campaigns, ensuring loyalty to them, not the people.
Let's summarise how the Federal Reserve creates money out of nothing. It is a four step process:

1) The Federal Open Market Committee approves the purchase of United States Bonds*.
2) The bonds are purchased by the Federal Reserve.

3) The Federal Reserve pays for these bonds with electronic credits to the seller's bank, these credits are based on nothing.

4) The banks use these deposits as reserves. They can loan out over ten times the amount of their reserves to new borrowers, all at interest.

* Bonds are simply promises to pay or Government IOU's. People purchase bonds in order to get a secure rate of interest. At the end of the term of the bond, the government repays the bond, plus interest and the bond is destroyed.

Let's look at an example of how this works with a Federal Reserve purchase of $1,000,000 of bonds. This then gets turned into over $10,000,000 in bank accounts. The Federal Reserve in effect creates 10% of this totally new $10,000,000 and the banks create the other 90%.

To reduce the amount of money in circulation this process is simply reversed. The Federal Reserve sells these bonds to the public and the money flows out of the purchaser's local bank. Loans must be reduced by ten times the amount of the sale, so a Federal Reserve sale of $1,000,000 in bonds, results in $10,000,000 less money in the economy. How does this benefit the bankers, whose representatives met at Jekyll Island?

1) It prevented any future banking reform efforts, as the Federal Reserve was to be the only producer of money.
2) This in turn prevented a proper debt free system of government finance, like President Lincoln's Greenbacks, from making a comeback. Instead, the bond based system of government finance, forced on Lincoln after he created Greenbacks, was now cast in stone.

3) It delegated to the bankers the right to create 90% of our money supply based on a fraudulent system of fractional reserve banking and allowed them to loan out that 90% at interest.

4) It centralized overall control of our nations money supply in the hands of and for the profits of a few men.

5) It established a private central bank with a high degree of independence from effective political control.1914: The start of World War I. In this war, the German Rothschilds loaned money to the Germans, the British Rothschilds loaned money to the British, and the French Rothschilds loaned money to the French.

1916: President Wilson began to realise the gravity of the damage he had done to America, by unleashing the Federal Reserve on the American people. He stated,

"We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled governments in the civilized world - no longer a government of free opinion, no longer a government by...a vote of the maajority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."

1917: The money changers never forgave the Tsars of Russia for both continually opposing their request to set up a central bank in Russia, as well as their support of President Lincoln during the Civil War. Therefore, Jacob Schiff, a Rothschild, spent 20 million dollars through his firm, Kuhn, Loeb & Co., in financing the Russian Revolution.

It is commonly believed that Communism is the opposite of Capitalism, so why would these capitalists support it? Respected researcher, Gary Allen, explains it as follows,

"If one understands that socialism is not a share-the-wealth program, but it is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super-rich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes logical, even the perfect tool of power seeking meglomaniacs. Communism, or more accurately socialism, is not a movement of the downtrodden masses, but of the economic elite."

1919: In January the Paris Peace Conference takes place following the end of World War I. The bankers put World Government at the top of their agenda, and Paul Warburg and Bernard Baruch attend this conference with President Wilson. To the bankers dismay, the world was not yet ready to dissolve national boundaries and accept World Government, so that part of their plan had failed.

The plan for World Government was called the, "League Of Nations," and although many nations accepted this proposal, the United States Congress would not support it, and thus without the support of money from the United States Treasury, the bankers had failed and the League Of Nations died.

1917. Den russiske revolusjon. Bolsjevikene under ledelse av jøder og frimurer tar makten i Russland. De er finansiert av Verdensbankierene og Tyskland i fellesskap. Tyskland deltok i finansieringen for å skape kaos og få Russland ut av 1. Verdenskrig.

1921. Harding blir valgt til president. Han dør under mystiske omstendigheter i 1923, trolig forgiftet. Ingen obduksjon blir foretatt. I 1923 økte The Fed pengemengden med 62 % og startet dermed inflasjonen.

Representative Charles A Lindbergh Sr. stated,

"The financial system...has been turned over to...the Federal Reserve Board. That board administers the finance system by authority of...a purely profiteering group. The system is private, conducted for the sole purpose of obtaining the greatest possible profits, from the use of other people's money."

1924: Før sin død uttalte president Woodrow Wison følgende:

"I have unwittingly ruined my country."

1929: I april sender Paul Warburg ut beskjed til sine venner om at en økonomisk kolaps er nært forestående.

So, as all the bankers and their friends already knew, in August the Federal Reserve began to tighten the money supply. Then on 24th October the big New York bankers called in their 24 hour broker call loans. This meant that both the stockbrokers and their customers had to dump their stocks on the stockmarket to cover their loans, irrespective of what price they had to sell them for.

As a result of this the stockmarket crashed on a day that would go down in history as, "Black Thursday." In his book, The Great Crash 1929, John Kenneth Gailbraith makes the following shocking statement,

"At the height of the selling frenzy Bernard Baruch brought Winston Churchill into the visitors gallery of the New York Stock Exchange to witness the panic and impress him with his power over the wild events on the floor." Republican Congressman, Louis T McFadden, Chairman of the House Banking & Currency Committee, from 1920 to 1931, was as usual quite candid as to who was responsible. He stated of this crash,

"It was not accidental. It was a carefully contrived occurrence...The international bankers sought to bring about a condition of despair here so that they might emerge as rulers of us all."

Curtis B. Dall, the son-in-law of Franklin Delano Roosevelt, who was working for Lehmann Brothers as a broker, on the floor of the New York Stock Exchange, on the day of the crash, stated in his 1967 book, F. D. R. My Exploited Father-In-Law,

"Actually, it was the calculated 'shearing' of the public by the World-Money powers triggered by the planned sudden shortage of call money in the New York Money Market."

Despite the claims of how the Federal Reserve would protect the country against depressions and inflation, they continued to further contract the money supply. Between 1929 and 1933, they reduced the money supply by an additional 33%. Even, Milton Friedman, the Nobel Peace Prize winning economist stated the following in a radio interview in January 1996, "The Federal Reserve definitely caused the Great Depression by contracting the amount of currency in circulation by one-third from 1929 to 1933."
In only a few weeks from the day of the crash, 3 billion dollars of wealth vanished. Within a year, 40 billion dollars of wealth vanished. However, it did not simply disappear, it just ended up consolidated in fewer and fewer hands, as was planned. An example of this is Joseph P. Kennedy, John F. Kennedy's father. In 1929 he was worth 4 million dollars, in 1935 that had increased to over 100 million dollars.
This is why depressions are caused. As stated previously the top bankers and their friends got out of the stock market and purchased gold just before the crash, which they shipped over to London. This meant that the money lost by most Americans during the crash didn't just vanish, it just ended up in these people's hands.

It also was spent overseas, as whilst the Great Depression was occurring, millions of American dollars was being spent on rebuilding Germany from damage sustained during World War I, in preparation for the bankers World War II. Republican Louis T. McFadden, Chairman of the House Banking & Currency Committee from 1920 to 1931, stated the following in relation to this,

"After World War I, Germany fell into the hands of the German International Bankers. Those bankers bought her and now they own her, lock, stock, and barrel. They have purchased her industries, they have mortgages on her soil, they control her production, they control all her public utilities. The international German bankers have subsidized the present Government of Germany and they have also supplied every dollar of the money Adolph Hitler has used in his lavish campaign to build up a threat to the government of Bruening. When Bruening fails to obey the orders of the German International Bankers, Hitler is brought forth to scare the Germans into submission...

Through the Federal Reserve Board over 30 billion of dollars of American money...has been pumped into Germany...You have all heard of the spending that has taken place in Germany...modernistic dwellings, her great planetariums, her gymnasiums, her swimming pools, her fine public highways, her perfect factories.

All this was done on our money. All this was given to Germany through the Federal Reserve Board. The Federal Reserve Board...has pumped so many billions of dollars into Germany that they dare not name the total."

The money pumped in to Germany to build her up in preparation for World War II, was into the German Thyssen banks which were affiliated with the Harriman interest in New York.

1930: The Bank for International Settlements (BIS) ble etablert. Om denne organisasjonen gjelder følgende:

The BIS is referred to the bankers as the, "Central bank for the central banks." Whereas the IMF and the World Bank deal with governments, the BIS deals only with other central banks. All its meetings are held in secret and involve the top central bankers from around the world. For example the former head of the Federal Reserve, Alan Greenspan, would go to the BIS headquarters in Basel, Switzerland, ten times a year for these private meetings.

The BIS also has the status of a sovereign power and is immune from governmental control. A summary of this immunity is listed below:

1) Diplomatic immunity for persons and what they carry with them (i.e., diplomatic pouches).

2) No taxation on any transactions, including salaries paid to employees.

3) Embassy-type immunity for all buildings and/or offices operated by the BIS worldwide including China and Mexico.

4) No oversight or knowledge of operations by any government authority, they are not audited.

5) Freedom from immigration restrictions.

6) Freedom to encrypt any and all communications of any sort.

7) Freedom from any legal jurisdiction, they even have their own police force.

BIS' current board of directors, only five of which are elected and the rest of which are permanent, are:
Nout H E M Wellink, Amsterdam (Chairman of the Board of Directors)
Hans Tietmeyer, Frankfurt am Main (Vice-Chairman)
Axel Weber, Frankfurt am Main
Vincenzo Desario, Rome
Antonio Fazio, Rome
David Dodge, Ottawa
Toshihiko Fukui, Tokyo
Timothy F Geithner, New York
Alan Greenspan, Washington
Lord George, London
Hervé Hannoun, Paris
Christian Noyer, Paris
Lars Heikensten, Stockholm
Mervyn King, London
Guy Quaden, Brussels
Jean-Pierre Roth, Zürich
Alfons Vicomte Verplaetse, Brussels

Georgetown Professor and historian, Carroll Quigley, commented on the creation of this central bank in his 1975 book, Tragedy And Hope, as follows,
"The powers of financial capitalism had (a) far reaching (plan), nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences.
The apex of the system was to be the Bank For International Settlements in Basel, Switzerland (home of first World Zionist Congress, chaired by Theodor Herzl in 1897 - my italics), a private bank owned and controlled by the world's central banks which were themselves private corporations.

Each central bank...sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the Country, and to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world."

A handful of United States Senators led by Henry Cabot Lodge, fought to keep the United States out of the Bank for International Settlements. However, even thought the United States rejected this World Central Bank, the Federal Reserve still sent members to participate in its meetings in Switzerland, right up until 1994 when the United States was, "officially," dragged into it.

1932: Republican Representative Louis T. McFadden of Pennsylvania, the Former Chairman of the House Banking & Currency Commission during the great depression, states,

"We have in this country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board...This evil institution has impoverished...the people of the United States...and has practically bankrupted our government. It has done this through...the corrupt practices of the moneyed vultures who control it."

1933. Med trusler om 10 års straff og 10000$ i bot ble det pålegg om å levere inn alle gullpenger til prisen $20-66 per ounce. Ingen har siden villet vedstå seg å ha skrevet eller lest denne konfiskeringsordren, selv ikke presidenten.

1933. Jødene og Verdensbankierene erklærer økonomisk krig mot Tyskland. Hitler hadde innført en form for fripengesystem. Dette måtte bekjempes for enhver pris. Foretninger i USA, Canada og England som fører tyske varer blir steinet av jødiske demonstranter og jødisk inspirerte demonstrasjoner (Se gså her) ##
Den 5. desember 1939 erklærte Chaim Weizmann, den øverste zionistleder, på vegne av verdens jøder krig mod Tyskland og slo fast at "jødene står på Storbritanias side og vil kjempe på demokratienes side - - - The Jewish Agency er rede til umiddelbart å gå inn i arrangementer for å utnytte jødisk mannskab, teknisk kunnen, resurser etc. - - - " ( Jewish Chronicle, 8. september 1939)

1935: All the gold held by American citizens had finally been turned in under President Roosevelt's 1933 confiscation order at the price of $20-66 an ounce. Without explanation the official price of gold was then raised to $35 per ounce. The only catch was that only foreigners could sell their gold at the new higher price. Where is the world price of gold set? Since 1919, in the same room of private bank N. M. Rothschild & Sons in London, at 11:00 a.m., on a daily basis.
Therefore Warburg and his banking friends who put their money into gold at $20-66 before the stockmarket crash and shipped it to London, could now ship it back and sell it to the United States Government for the new higher price. The money changers have a golden rule,

"He who has the gold, makes the rules." President Roosevelt orders the building of a new gold bullion depository to hold the vast amount of gold the United States government had illegally confiscated. That depository was Fort Knox.

1936. Louis T McFadden, Chairman of the House Banking & Currency Committee, fra 1920 til 1931, ble forgiftet. Han hadde overlevd to tidligere drapsforsøk. Han hadde i alle år vært en motstander av the Fed og pengefyrstene.

1936. Den spanske borgerkrig. Det undertrykte spanske folk reiser seg mot undertrykkerne finansiert og ledet av Verdensbankierene. Marxister og sosialister fra hele den vestlige verden blir sendt til Spania for å sloss - under organisering av Verdensbankierene. Enorme våpenmengder blir sendt til opprørerne. Bankierene betaler kalaset. Men denne revolusjonen taper de - i første omgang.

1937: Gullet flyter tilbake til Fort Knox.

1938: With the Federal Reserve having been in control of the United States economy for 25 years under the pretext of promoting monetary stability, it has caused three major economic downturns including the Great Depression. As Nobel Prize winning economist Milton Friedman put it,

"The stock of money, prices and output was decidedly more unstable after the establishment of the Reserve System than before. The most dramatic period of instability in output was, of course, the period between the two wars, which includes the severe (monetary) contractions of 1920-21, 1929-33, and 1937-38. No other 20 year period in American history contains as many as three such severe contractions.

This evidence persuades me that at least a third of the price rise during and just after World War I is attributable to the establishment of the Federal Reserve System...and that the severity of each of the major contractions - 1920-21, 1929-33, and 1937-38 - is directly attributable to acts of commission and omission by the Reserve authorities...

Any system which gives so much power and so much discretion to a few men, (so) that mistakes - excusable or not - can have such far reaching effects is a bad system. It is a bad system to believers in freedom just because it gives a few men such power without any effective check by the body politic - this is the key political argument against an independent central bank...To paraphrase Clemenceau money is much too serious a matter to be left to the central bankers."

Milton Friedman would also state,
"I know of no severe depression, in any country or any time that was not accompanied by a sharp decline in the stock of money, and equally of no sharp decline in the stock of money that was not accompanied by a severe depression."

1939. England og Frankrike går til krig mot Tyskland. Offisielt fordi Tyskland gikk til krig mot Polen for å få igjen landområder de hadde tapt under 1. Verdenskrig , men også på grunn av polske masakre på 50000 tyskere i de polskbesatte områdene fra 1. verdenskrig. De samme landområder samt hele Mellom-Europa blir etter krigen avstått til de sovjetiske statskapitalistiske Verdensbankierer.

1940-45. Som krigførende, på grunn av erklæringen om økonomisk og militær krigføring mot Tyskland, blir jødene internert i leire. Det samme skjer med japanerne i USA og med tyskerne i England. Mange jøder dør i leirene, men langt fra så mange som 6 millioner.Se

 også her.1941: Sir Josiah Stamp, director of the Bank of England during the years 1928-1941, made the following statement with regard to banking,

"'The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in iniquity and born in sin. Bankers own the Earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough money to buy it back again...
Take this great power away from them and all great fortunes like mine will disappear, and they ought to disappear, for then this would be a better and happier world to live in. But if you want to continue to be slaves of the banks and pay the cost of your own slavery, then let bankers continue to create money and control credit."

1946.
Jødenes krig er vunnet og avsluttes med en "rettssak" i Nürnberg. Både dommerne og bødlene var jøder. Det hele avsluttes med hengingen og purimfesten 13 og 14 mars. Disse dager danser jødene og feirer nedslaktingen av den ariske adel i Persia ca 300 fvt. jf Esters bok. Det var en serdeles vellykket purimfest dette året.

1946: The Bank of England was nationalised, which might seem at first sight to be a far reaching measure, but actually made little difference in practice. Yes, the state did acquire all the shares in the Bank of England, they now belong to the Treasury and are held in trust by the Treasury Solicitor.

However, the government had no money to pay for the shares, so instead of receiving money for their shares, the shareholders were issued with government stocks. Although the state now received the operating profits of the bank, this was offset by the fact that the government now had to pay interest on the new stocks it had issued to pay for the shares.

So, although the Bank of England is now state-owned, the fact is that the British money supply is once again almost entirely in private hands, with 97% of it being in the form of interest bearing loans of one sort or another, created by private commercial banks.

As a result of this, the bank is largely controlled and run by those from the world of commercial banking and conventional economics. The members of the Court of Directors, who set policy and oversee its functions, are drawn almost entirely from the world of banks, insurance, economists and big business.

Although the Bank of England is called a central bank it is now essentially a regulatory body that supports and oversees the existing system. It is sometimes referred to as "the lender of last resort," in so far as one of its functions as the bankers' bank is to support any bank or financial institution that gets into difficulties and suffers a run on its liquid assets.

Interestingly, in these circumstances, it is not obliged to disclose details of any such measures, the reason being so as to avoid a crisis in confidence.

1948. Staten Israel blir opprettet. Nå har Verdensbankierene en egen stat og et eget landområde som de kan kontrollere uten innblanding fra andre stater. De er nå kommet så langt at de har utviklet etniske våpen.

1953: President Eisenhower inspiserer Fort Knox. Han finner at der er 700 millioner ounser med gull. 70 %av alt gull i verden.

1963:President Kennedy blir myrdet

What could have been motive though, is that on June 4, President Kennedy signed Executive Order No. 11110 that returned to the United States government the power to issue currency, without going through the Federal Reserve. This order gave the Treasury the power to issue silver certificates against any silver bullion, silver, or standard silver dollars in the Treasury. This meant that for every ounce of silver in the United States Treasury's vault, the government could introduce new debt free money into circulation.

1971: The Gold Reserve Act of 1934 blir opphevet. Amerikanerne kan igjen få kjøpe gull.

All the pure gold had been secretly moved from Fort Knox, sold to international money changers for the $35 per ounce price, and is believed to now be kept in London. This is also when President Nixon repeals Roosevelt's Gold Reserve Act of 1934, allowing Americans to once again buy gold. As a result of this gold prices began to soar. In fact, 9 years later, in 1980, gold sold for $880 per ounce, a staggering 25 times what the gold in Fort Knox was sold to the international bankers for.

1974: Nok et mistenkelig dødsfall.

A New York periodical publishes an article claiming that the Rockefeller family were manipulating the Federal Reserve for the purpose of selling off Fort Knox gold at bargain basement prices to anonymous European speculators. 3 days after the publication of this story, its anonymous source, long time secretary to Nelson Rockefeller, Louise Auchincloss Boyer, mysteriously fell to her death from the window of her ten storey apartment block in New York.

1981: President Reagan oppretter the Gold Commissin med henblikk på en mulig overgang til en gullstandard.

1982: Gullkommisjonen gir følgende rapport:

"The U. S. Treasury owned no gold at all. All the gold that was left in Fort Knox was now owned by the Federal Reserve, a group of private bankers, as collateral against the National Debt."

1983: IMF er et nyttig verktøy for bankierene.

In order that Ecuador's government be allowed a loan of 1.5 billion dollars from the IMF, they were forced to take over the unpaid private debts Ecuador's elite owed to private banks. Furthermore in order to ensure Ecuador could pay back this loan, the IMF dictated price hikes in electricity and other utilities. When that didn't give the IMF enough cash they ordered Ecuador to sack 120,000 workers.

Ecuador were required to do a variety of things under a timetable imposed by the IMF. These included: raising the price of cooking gas by 80% by November 1 2000; transferring the ownership of its biggest water system to foreign operators; granting British Petroleum the rights to build and own an oil pipeline over the Andes; and eliminating the jobs of more workers and reducing the wages of those remaining by 50%.

1985: In order to illustrate that the great majority of money is not even printed these days, please see the following speech by the late Lord Beswick which appeared in HANSARD, 27th November 1985, vol. 468, columns 935-939, under the title, "Money Supply and the Private Banking System," which states,

"Lord Beswick rose to call attention to the statement made by the Chancellor of the Duchy of Lancaster on 23rd July 1985 that the 96.9 per cent increase in money supply over a five-year period has been created by the private banking system and without Government authority….
The noble Lord said, 'My Lords, on 10th June this year I asked Her Majesty’s Government by what amount the money supply had increased in the five-year period to mid-April 1985. Interestingly, they gave me the answer in percentages and not in pounds. Having given him prior notice, perhaps the Minister would be good enough later to give me the answer in money terms.

The Government reply on 10th June was that the increase had been by 101.9 per cent, and that of that very large amount only 5 per cent was accounted for by the state minting of more coins and the printing of more notes. That 96.9 per cent increase represented not only an enormous sum of money but also a crucially important factor in our economy.

I wanted to know by whom it had been created, and on 23rd July I again asked Her Majesty’s Government to what extent this increase had Government approval. I was told by the Chancellor of the Duchy, speaking for the Government, 'The 96.9 per cent represented new bank deposits created in the normal course of banking business and no Government authority is necessary for this.'

Had he said that some counterfeiter of coins or forger of notes had been at work there would of course have been an immediate and indignant outcry, yet here we have a government statement that private institutions have created this enormous amount of extra purchasing power and we are expected to accept that it is normal practice and that the government authority does not come into it.

When I asked whether we ought not to consider more deeply who was benefiting from this money-creating power, the Minister said that the implications, though interesting, were maybe too far reaching for Question Time, and so I raise the matter again in debate and hope to get more enlightenment.

The issues are important, they are certainly under-discussed, perhaps not adequately understood, and I hope that I am not being unduly unfair if I say that those who understand the mechanisms often do very well out of them. I make no party point; it is all much bigger and wider than that."

Notice how the Chancellor of the Duchy gave the game away when he said that no government authority was needed for this present system of credit creating.

1987: Jord for gjeld for utviklingslandene.

Edmond de Rothschild creates the World Conservation Bank which is designed to transfer debts from third world countries to this bank and in return those countries would give land to this bank. This is designed so the Rothschilds can gain control of the third world which represents 30% of the land surface of the Earth.

1988: The three arms of the World Central Bank, the World Bank, the BIS and the IMF, now generally referred to as the World Central Bank, through their BIS arm, require the world's bankers to raise their capital and reserves to 8% of their liabilities by 1992. This increased capital requirement put an upper limit on fractional reserve lending.

To raise the money, the world's bankers had to sell stocks which depressed their individual stockmarkets and began depressions in those countries. For example in Japan, one of the countries with the lowest capital in reserve, the value of its stockmarket crashed by 50%, and its commercial real estate crashed by 60%, within two years.

The idea is for the IMF to create more and more SDR's backed by nothing, in order for struggling nations to borrow them. These nations will then gradually come under the control of the IMF as they struggle to pay the interest, and have to borrow more and more. The IMF will then decide which nations can borrow more and which will starve. They can also use this as leverage to take state owned assets like utilities as payment against the debt until they eventually own the nation states.

1991: Den nye verdensorden blir diskutert på Bildenbergermøtene.

At the Bilderberg Conference on June 6 to 9, in Baden-Baden, Germany, David Rockefeller made the following statement,

"We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world, if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The super-national sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practised in past centuries."

Note: Click here for a Microsoft Excell spreadsheet is available with a list of people at the Bilderberg Conferences.

1992: The third world debtor nations who had borrowed from the World Bank, pay 198 million dollars more to the central banks of the developed nations for World Bank funded purposes than they receive from the World Bank. This only goes to increase their permanent debt in exchange for temporary relief from poverty which is caused by the payments on prior loans, the repayments of which already exceed the amount of the new loans. This year Africa's external debt had reached 290 billion dollars, which is two and a half times greater than its level in 1980, which has resulted in deterioration of schools, deterioration of housing, sky-rocketing infant mortality rates, a drastic downturn in the general health of the people, and mass unemployment.

The Washington Times reports that Russian President, Boris Yeltsin, was upset that most of the incoming foreign aid was being siphoned off, and he stated,

"Straight back into the coffers of Western Banks in debt service." This year American taxpayers pay the Federal Reserve 286 billion dollars in interest on debt the Federal Reserve purchased by printing money virtually cost free.

1989-90. Østblokken "går i oppløsing". I virkeligheten blir det statskapitalistiske eksperimentet oppgitt og avviklet. Den vestlige, privatkapitalistiske måten å gjøre tingene på har vist seg å være mest effektiv. Bankierene i øst velger derfor å gå over til den vestlige modellen.

1994: The Regal Act is introduced in the United States to authorise the replacement of President Lincoln's Greenbacks with debt based notes. They had lasted for 132 years.

1996: Ever wondered why all the world's production seems to be moving to China? In a report entitled, "China's Economy Toward the 21st Century," released this year, it predicts that the per capita income in China in 2010, will be approximately 735 dollars. This is less than 30 dollars higher than the World Bank definition of a low income country.

1997: Less than two months before Tony Blair came to power in England, another interesting entry can be found in HANSARD, 5th March 1997, volume 578, No. 68, columns 1869-1871, in which the Earl of Caithness is recorded as having stated,

"The next government must grasp the nettle, accept their responsibility for controlling the money supply and change from our debt-based monetary system. My Lords, will they? If they do not, our monetary system will break us and the sorry legacy we are already leaving our children will be a disaster."
On 6 May, only four days after Tony Blair's election as Prime Minister, his Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, announces he is going to give full independence from political control to the Bank of England.
In his 1997 book, The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski reveals that Germany is the largest shareholder in the World Bank. When you bear in mind that bankers of the Rothschild bloodline were said to own Germany, "lock, stock and barrell," at the end of World War I, it is not difficult to see who controls the World Bank now.

1998: The IMF eliminate food and fuel subsidies for the poor in Indonesia. At the same time the IMF soaked up tens of billions of dollars to save Indonesia's financiers or rather the international banks from whom they had borrowed.

A document leaks out of the World Bank, called, "Master Plan for Brazil." In it it spells out five requirements to ensure a flexible public sector workforce. These are as follows:

Reduce Salary/Benefits
Reduce Pensions
Increase Work Hours
Reduce Job Stability
Reduce Employment

1990-99. Jugoslavia kaster seg ikke på den nye moten og prøver i stedet å videreutvikle, myke opp og modernisere det sosialistiske system som ble utviklet under Tito. De hadde aldri vært under bankierenes kontroll. Dette er en trussel mot Den nye orden. Systematisk blir derfor Jugoslavia lemmet sund; delstat for delstat blir revet løs og anerkjent som uavhengige stater, og til sist går man til krig mot Serbia for å rive løs Kosovo. Offisielt for å forhindre etnisk rensing av albanerne. Når krigen er over, er nettopp en etnisk rensing fullført; alle serberne, 200000, er drevet ut av Kosovo. I Ramouilletavtalen ble det krevd at markedsøkonomi skulle innføres i Jugoslavia og at Natostyrker skulle ha tilgang til landets teritorium. Dette var jo rene okupasjonsvilkår.
Trolig vil også Montenegro i nær framtid bli revet løs og gjort til en selvstendig stat med gjeldspengesystemet lovfestet.

1999. Jødene blir erklært som "urbefolkning" i Norge på lik linje med nordmenn og samer. For å tilsløre hva det egentlig gjelder, blir sigøynere, tatere, kvener(?) og skogfinner tilkjent den samme status. Det samme er nå i ferd med å skje i Sverige. Alt for 10-15 år siden kunne et ivrig medlem av Odd Fellow fortelle oss at nettopp disse folkene burde likestilles med nordmenn og samer i Norge. Det var de holdninger han hadde utviklet gjennom sine ritualopplevelser i losjen. Dette forteller oss hva de hemmelige broderskapene i det stille arbeider med som langsiktige mål med "menneskeforedling" og "personlighetsendring" som midlier. Hvem blir de neste? Kineserne eller pakistanerne?

På -90-tallet foregår det en storstilt jødisk plyndring over hele Europa. Norge har for andre gang - og etter påtrykk fra jødiske organisasjoner - måttet erstattet de jødiske tap under krigen. Nå med 500(?) millioner kroner. De Sveitsiske banker ble gjort til gjenstand for en regulær pengeutpressing og måtte ut med 30 milliarder. Hva Sverige må ut med for å ha tatt imot betaling fra Tyskland under krigen i form av "jødisk gull", er vel i skrivende stund usikkert.
Tyskland har til nå betalt en krigsskadeerstatning til Israel på 532 milliarder, og USA finansierer Israel årlig med ca. 30 milliarder. Om dette er i mark og dollar, eller i kroner, vet vi ikke. Nå står tyske bedrifter for tur, også de som er eid av jøder. Disse går trolig forran med å si ja. Erstatningen blir nok innkalkulert i prisene og veltet over på det tyske folk. Det vil bli krevd milliarderstatninger for "slavearbeid" i disse bedriftene under krigen. Man er tydeligvis ikke det minste glad for å ha berget livet og unngått å bli "gasset".
Et nylig kløktig påfunn er å kreve avgift til jødene av matprodusenter over hele verden for å få maten godkjendt som koshermat, dvs kontrolert og velsignet av en jødisk prest slik at den kan gjelde som godkjent jødisk føde. Norske lakseprodusenter kan fortelle om dette. Etter hvert vil det kanskje bli vanskelig å finne mat i butikken uten koshermerke?

1999: In Brazil, Rio's privatized electric company named, "Rio Light," is responsible for repeated blackouts in neighbourhoods. The company blames the wether in the Pacifc Ocean for the blackouts, when Rio is on the Atlantic. The blackouts wouldn't have anything to do with the fact that after privatization Rio Light axed 40% of the company's workorce would it? No problem for Rio Light, as a result of that their share price went up 33%. 2000: The IMF require Argentina to cut the government budget deficit from its current $5.3 billion to $4.1 billion the following year, 2001. At that point unemployment was running at 20% of the working population. They then upped the ante and demanded an elimination of the deficit. The IMF had some ideas of how this could be achieved. Cut the government's emergency employment program from $200 a month to $160 a month.

They also asked for an across the board 12 - 15% cut in salaries for civil servants and the cutting of pensions to the elderly by 13%. By December of 2001, middle class Argentinians sick of literally hunting the streets for garbage to eat, started burning down Buenos Aires. In January Argentina devalued the Peso wiping out the value of many common people's savings accounts. Dismayed that they can't rape that country further, James Wolfensohn, President of the World Bank, states,

"Almost all major utilities have been privatized."

How do they control the unrest within the population? Let me see, an Argentinian bus driver, a thirty seven year old father of five, lost his job as a bus driver from a company that owed him 9 months pay. During a demonstration against this and other injustices perpetrated upon him and the population, the military police shot him dead with a bullet through the head. In Tanzania with approximately 1.3 million people dying of AIDS, the World Bank and the IMF decided to require Tanzania to charge for what were previously free hospital appointments. They also ordered Tanzania to charge school fees for their previously free education system then expressed surprise when school enrolment dropped from 80% to 66%.

The IMF and World Bank have been in charge of Tanzania's economy since 1985 during which time Tanzania's GDP dropped from $309 to $210 per capita, standards of literacy fell and the rate of abject poverty increased to envelop 51% of the population.When the IMF and World Bank took charge in 1985, Tanzania was a socialist nation. In June 2000 the World Bank reported arrogantly,

"One legacy of socialism is that most people continue to believe the State has a fundamental role in promoting development and providing social services." There is rioting in Bolivia after the World Bank drastically increase the price of water. The World Bank claim this is necessary to provide for desperately needed repairs and expansion. This is poppycock, my own water supplier is Wessex Water, a privatized water company that was actually owned by Enron! Since privatization (Englandwas the first country to privatize the public water supply), the quality dropped and the prices exploded. Almost all privatized water companies in Britain have consistently failed to meet government targets on leakages.

2001, 11.09. World Trade Center og Pentagon blir påfløyet av kaprede? pasasjerfly?(for deretter å bli utslettet gjennom kontrollert rivning). "Terroristene" og Bin Laden får skylda. Ferre og ferre tror dette. Stadig flere plasserer etter hvert skylda hos amerikanerne selv, og med enten Mossad eller CIA som planleggere og eksekutører. Hensikten var å skaffe til veie en begrunnelse for å gå til krig i Afganistan og Irak. Dermed kom blant annet oljen i dette området i pengefyrstenes eie.

2001: Professor Joseph Stiglitz, former Chief Economist of the World Bank, and former Chairman of President Clinton's Council of Economic Advisers, goes public over theWorld Bank's, "Four Step Strategy," which is designed to enslave nations to the bankers. I summarise this below,

Step One: Privatisation. This is actually where national leaders are offered 10% commissions to their secret Swiss bank accounts in exchange for them trimming a few billion dollars off the sale price of national assets. Bribery and corruption, pure and simple.

Step Two: Capital Market Liberalization. This is the repealing any laws that taxes money going over its borders. Stiglitz calls this the, "hot money," cycle. Initially cash comes in from abroad to speculate in real estate and currency, then when the economy in that country starts to look promising, this outside wealth is pulled straight out again, causing the economy to collapse.

The nation then requires IMF help and the IMF provides it under the pretext that they raise interest rates anywhere from 30% to 80%. This happened in Indonesia and Brazil, also in other Asian and Latin American nations. These higher interest rates consequently impoverish a country, demolishing property values, savaging industrial production and draining national treasuries.

Step Three: Market Based Pricing. This is where the prices of food, water and domestic gas are raised which predictably leads to social unrest in the respective nation, now more commonly referred to as, "IMF Riots." These riots cause the flight of capital and government bankruptcies. This benefits the foriegn corporations as the nations remaining assets can be purchased at rock bottom prices.

Step Four: Free Trade. This is where international corporations burst into Asia, Latin America and Africa, whilst at the same time Europe and America barricade their own markets against third world agriculture. They also impose extortionate tariffs which these countries have to pay for branded pharmaceuticals, causing soaring rates in death and disease

There are a lot of losers in this system, but a few winners - bankers. In fact the IMF and World Bank have made the sale of electricity, water, telephone and gas systems a condition of loans to every developing nation. This is estimated at 4 trillion dollars of publicly owned assets.

In September of this year, Professor Joseph Stiglitz is awarded the Nobel Prize in economics.

2002: On April 12th every major paper in the USA runs a story that Venezuelan President Hugo Chavez had resigned as he was, "unpopular and dictatorial." In fact he had been kidnapped under a coup, where he was imprisoned on an army base. Following sympathy from the guards, the coup falls apart and President Chavez is back in his office one day later. Interestingly he has video evidence that whilst he was imprisoned on that base a United States milatary attache entered the base.

President Chavez, demonized by the controlled western media, gives milk and housing to the poor, and gives land not used for production by big plantation owners for more than two years, to those without land. His big crime however, was in passing a petroleum law that doubled the royalty taxes from 16% to 30% on new oil discoveries, which affected ExxonMobil and other international oil operators.

He also took full control of the state oil company, PDVSA, which before was nominally owned by the government, but in actual fact was in thrall to these international oil operators. Not only that but President Chavez is also the President of OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). The main reason is, however, that President Chavez fully rejects the World Bank's, "Four Step Strategy," and plan to reduce wages of the people for the benefit of the bankers.

Indeed President Chavez has increased the minimum wage by 20%, which has increased the purchasing power of the lower paid workers and strengthened the economy. His minister, Miguel Bustamante Madriz, fully aware of the danger Venezuela poses to the bankers when people contrast the fact it wouldn't let them in, for example, with Argentina who did, stated,

"America can't let us stay in power. We are an exception to the new globalization order. If we succeed, we are an example to all the Americas." 2006: America and Britain is now at war in both Afghanistan and Iraq, and looking toward an invasion of Iran. As I mentioned before the greatest debt generator of them all is war. This has pushed America to the brink of financial collapse. This timeline is intended as a record of the past, but before you look at the conclusions, you may like to look at one person's prediction for the near future in this mind-blowing article.

Conclusions

In my research, I have discovered those critics who currently condemn the monetary system almost universally suggest that the only solution is to restore a gold backed currency. I don't think any readers of this timeline can be in any doubt, that such a system will be open to abuse by those very people who abuse it today. Indeed if we introduced a currency backed by chairs, I believe we would find ourselves with nothing to sit on!

The only monetary system that seems to have worked in history is one which is backed by the goodwill of a government and is debt free, such as President Lincoln's, "Greenbacks." Fortunately, the Nobel Peace Prize winning economist, Milton Friedman came up with an ingenious solution of wresting back control of the money supply from the bankers, paying off all outstanding debt, and preventing inflation or deflation whilst this process is completed. I summarise this below.

Using America as the example here, Friedman suggests that debt free United States notes be issued to pay off the United States Bonds (debts) on the open market. In conjunction with this, the reserve requirements of the day to day bank the regular person banks with, be proprtionally raised so the mount of money in circulation remains constant.

As those people holding bonds are paid off in United States notes, they will deposit the money in the bank they bank with, thus making available the currency then needed by these banks to increase their reserves. Once all these United States bonds are paid off with United States notes, the banks will be at 100% reserve banking instead of the fractional reserve system and then fractional reserve banking can be outlawed.

If necessary, the remaining liabilities of financial institutions could be assumed or acquired by the United States government in a one-off operation. Therefore these institutions would eventually be paid off with United States notes for the purpose of keeping the total money supply stable.

The Federal Reserve Act of 1913 and the National Banking Act of 1864 must also be repealed and all monetary power transferred back to the Treasury Department. The effects of this will be seen very soon by the average person as their taxes would start to go down as they would no longer be paying interest on debt based money to a handful of central bankers.

A law must be passed to ensure that no banker or any person in any way affiliated with financial institutions, be allowed to regulate banking. Also the United States must withdraw from all international debt based central banking operations ie. the IMF; the BIS; and the World Bank.

If all the countries of the world adopted the conclusions above, then humanity will at last be free of these central bankers and their debt based currency. It's a lovely idea, but first we have to get it past our corrupt politicians many of whom are quite aware of the scam that plays us on a daily basis, however rather than do the job we have elected them to do, they keep their mouths shut and instead look after themselves and their families, whilst the rest of us continue to be exploited.

"For what will it profit men that a more prudent distribution and use of riches make it possible for them to gain even the whole world, if thereby they suffer the loss of their own souls? What will it profit to teach them sound principles in economics, if they permit themselves to be so swept away by selfishness, by unbridled and sordid greed, that, 'hearing the Commandments of the Lord, they do all things contrary.'" Pope Pius XI

Sources

The Life Of William Ewart Gladstone - John Morley - 1903

Secrets Of The Federal Reserve - Eustace Mullins - 1952

The Great Crash 1929 - John Kenneth Gailbraith - 1955

F. D. R. My Exploited Father-In-Law - Curtis B. Dall - 1967

Collective speeches of Congressman Louis T. McFadden - Louis T. McFadden - 1970

A Monetary History of the United States, 1867-1960 - Milton Friedman and Anna J. Schwartz - 1971

None Dare Call It Conspiracy - Gary Allen - 1972

Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time - Carroll Quigley - 1975

The Truth in Money Book - Theodore R. Thoren and Richard F. Warner - 1984

The Grand Chessboard - Zbigniew Brzezinski - 1997

The Money Changers - Patrick S. J. Carmack - 1998

The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve - 3rd Edition - G. Edward Griffin - 1998

The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline - 2002 Edition - James Perloff - 2002

Globalization and Its Discontents - Joseph E. Stiglitz - 2003


Mye av det ovenståendestoffet er hentet fra en artikkel av Andrew Hitchcock, 26 Feb 2006. The History of the “Money Changers”


Mange av de norske topp-politikerene tilhører Bilderbergergruppen. (Se også 1 og 2)

*

Etter alle disse år er det intet som tyder på at Verdensbankierene og deres medløpere oppfatter resten av menneskeheten som sine brødre.

1. Jødisk kapital.
Jødene kontrollerer den alt overveiende del av økonomien i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Russland øst for Ural, Australia og New-Zealand, det meste av Oceania samt Afrika sør for Sahara. Kontrollen skjer gjennom kontroll med The Federal Reserve System, Bank of England, Den tyske sentralbank, det meste av banksystemet ellers i disse områdene, og ved at alle disse landene er påtvunget gjeldspengesystemet. Det har hittil i tillegg vært jødene som kontrollerer Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet. Dette forklarer hvorfor så mange titalls milliarder dollar av folkenes skattepenger så lett flyter over til de nyetablerte jødiske bankierene i Rusland. Det forklarer også hvorfor det meste av verdi i den privatisering som foregår i Russland i dag, havner i hendene på jødiske finans- eiendoms- og industrikonglomerater.
Den Tyske finansøkonomi, og delvis også den industrielle, ble fullstendig overtatt av de jødiske Verdensbankierene etter krigen, og er fremdeles under deres fulle kontroll. Mye tyder på at det er Rothschilt-gruppen som er tyngst inne. Det synes nå å være et visst motsetningsforhold - eller i det minste et konkurranseforhold - mellom de amerikansk-jødiske og engelsk-jødiske bankierene på den ene siden, og de eurpeisk-jødiske på den andre. Etter at staten Israel ble opprettet, kan den jødiske del av verdensbankierene i fred å ro nå utvikle alle de våpen de trenger med henblikk på en total verdenserobring: Atombomben, hydrogenbomben, nøytronbomben, kjemiske og biologiske våpen, og ikke minst nå også etniske våpen. Gjennom disse siste kan de selektivt utrydde de forskjellige folkeslagene som del av en biologisk krigføring. Mossad har direkte og kryptert forbindelse med hver eneste synagoge i hele verden
For å gjøre seg kjent med denne gruppens tenkemåte, bør man studere deres religion. Det gjør man best ved å kikke i
Talmud(Se også her).

2. Arabisk oljekapital.
Da oljeinntektene begynte å strømme inn til de arabiske landene, kom en stor del av pengestrømmen ut av kontroll for de daværende bankierene, og araberne begynte selv som bankierer i konkurranse med de etablerte. Etter at staten Israel ble opprettet gjennom etnisk rensing av arabisk og muslimsk land, med velsignelse fra FN, USA og England, har det hersket et uforsonlig hat mellom jøder og muslimer. De muslimske områdene er derfor for en stor del tapt for de jødiske bankierene, og dette forklarer langt på vei den økonomiske og militære krigføring England og USA driver mot enkelte av disse landene.

3 Japansk kapital.
Vi må ta som gitt at akseptering av gjeldspengesystemet var en del av den hemmelige del av kapitulasjonsvilkårene som ble påtvunget japanerne etter 2. verdenskrig. Dette innbefattet da selvfølgelig at den japanske sentralbank aldri skulle utstede fripenger.
De samme krav ble selvsagt også stilt overfor Tyskland.
Det ingen hadde regnet med var at japanerne gjennom flid og dyktighet på kort tid gjorde seg til en økonomisk verdensmakt på Verdensbankierenes egne premisser, for så å ta opp konkurransen med dem. I dag konkurrerer de med de jødiske verdensbankierene i deres egne tradisjonelle områder og konkurrerer dem delvis ut. Store amerikanske og europeiske selskaper blir nå i økende grad kjøpt opp av japanerne, eller de starter datterselskaper i disse landene som økonomisk fotfeste innenfor tollmurene.
Det er de enorme inntektene fra den japanske eksportproduksjonen som danner grunnlaget for deres bank-, finans- og forsikringsimperier. Det er japanerne og japanske penger som har vært drivkraften i det østasiatiske økonomiske oppsvinget. De jødiske bankierene er i stor grad utkonkurrert i området.

4. Kinesisk kapital.
Kineserne og det kinesiske kommunistparti kom aldri under Verdensbankierenes kontroll etter revolusjonen. Dette forklarer delvis det motsetningsforhold som hersket mellom Sovjet og Kina. Og da Kina nå har beveget seg i retning av en privatkapitalistisk økonomi, er de blitt en konkurrent og en trussel for de gamle verdensbankierer. De er allerede begynt å gjøre seg gjeldende i hele Øst-Asia, og etter hvert vil de komme til å ta opp konkurransen på de vestlige bankierers tradisjonelle markeder. Det etniske grunnlaget for de kinesiske bankierers operasjoner utenfor Kina er de kinesiske emigranter som sakte men sikkert flyter ut over verden. Disse er i sin tur kontrollert av de kinesiske triader. Overalt hvor det finnes kinesere, der er også triadene, og triadene og de kinesiske bankierer er i det vesentlige samme sak. De "vietnamesere" som strømmet til vesten etter Vietnamkrigen, var i hovedsak etniske kinesere som søkte seg bedre beiter. På grunn av det etniske samhold blant kineserne, og på grunn av det disiplinerende tyranni fra triadene, vil de jødiske bankierer i fremtiden bli utsatt for en farlig konkurranse.

5. Sveitsisk kapital.
Den Sveitsiske kapital kan deles i to: Den som kontrolleres av jødene, og den som kontrolleres av sveitsere eller av andre ikke-jøder bosatt i Sveits. Den siste gruppen synes å være den overlegent største.
Da jødene ble fordrevet fra Spania under Ferdinand og Isabella, dro en del av dem til Nederland og Sveits. I begge land begynte de straks med sin historiske geskjeft.
Den sveitsiske bankiervirksomhet ble startet av jødene, men landets innbyggere så de store mulighetene som lå i virksomheten; de lærte seg fort gebetet, og gjennom politiske virkemidler klarte de å holde jødene i sjakk. Spørsmålet er bare hvor lenge de klarer det. I øyeblikket er de utsatt for et sterkt press fra jødene. Nylig måtte de som nevnt betale 30 milliarder kroner til "ofrene for Hollocoust" for å kjøpe seg fri fra en jødisk verdensomspennende boikot. Norge gikk - etter avtale med de jødiske organisasjonene - foran og skapte presedens ved å bevilge 500 millioner til de jøder som alt hadde fått erstatning for tapt eiendom under krigen. At nordmenn eller andre folkegrupper i Norge ikke har fått slik erstatning, hører med i bildet. Sverige står for tur til å bli plyndret for milliardbeløp på grunn av at de som nøytral stat under krigen hadde tatt mot "jødisk gull" som betaling for sin handel med tyskerne. Hvordan man ser forskjell på "jødisk gull" og annet gull, er vi usikre på. Trolig vil vi finne svar ved å studere Talmud.
Hvorvidt den sveitsiske del av Verdensbankierene skal overleve som egen gruppe, er avhengig av deres evne til å samarbeide med de andre ikke-jødiske grupperingene. Vi vet at de for tiden har et nært samarbeid med den arabiske oljekapital for å overleve.

*Folkesvikerne og de nyttige idiotene.
Man er nødt til å undre seg over at gjeldspengesystemet blir oppretholdt i så store deler av verden. Hvordan kan folkenes tillitsmenn tillate at en så uhyrlig forbrytelse får foregå i århundre etter århundre?
For å gi et lite bidrag til svar på dette spørsmålet, definerer vi en del relevante begreper for dagens aktuelle politiske og økonomiske situasjon:

1. En folkesviker er en tillitsvalgt person som med viten og vilje handler slik at hans eget folk, det folk han etnisk er en del av, som han er tillitsvalgt for og som han gjerne identifiserer seg med, blir skadelidende. Sviket dreier seg ofte, og i særlig grad, om å avvise fripenger og knesette rentebærende gjeldspenger som enerådende.
Vi vil presisere at i Norge kan jøder, samer, tatere, sigøynere og skogfinner ikke være folkesvikere overfor nordmenn da de ikke tilhører dette folket eller identifiserer seg med dem. Bare nordmenn kan være folkesvikere overfor nordmenn. De nevnte folk har i det vesentlige helt andre politiske mål å streve mot enn nordmennene.

2. En nyttig idiot er en person som blir manipulert til å handle politisk til skade for eget folk, men som ikke forstår eller ser at det han gjør er til skade. Begrepet ble skapt av Stalin(eller var det Lenin?) for å karakterisere og beskrive de vestlige kommunistene. Eksempler kan være overbeviste norske migrasjonspedagoger og norske migrasjonsjournalister som tror på "det fargerike fellesskapets" fortreffelighet, samt entusiastiske norske tilhengere av kapitalismen som ikke har forstått virkemåten til gjeldspengesystemet. En SV- politiker som i ord erklærer seg som sosialist og antikapitalist, men som i praksis forsvarer gjeldspengesystemet, frihandelen og pengenes primat med nebb og klør, er et annet eksempel.

3. En medløper er en person som ikke er tillitsvalgt, som går folkesvikerne til hånde, men som vet at det han gjør er til skade for hans eget folk. Medløperiet skjer gjerne av opportunistiske grunner. Eksemplet kan være embets- og tjenestemenn av alle slag.

4. En akkordgjenger er en person som av en eller annen grunn går på akkord med det som han vet er sant og rett. Dette er en form for åndelig hor. Han skjuler sannheten og målbærer løgnen.
Eksemplet er akademikere som skjuler eller fortier sannheten om gjeldspengesystemet, eller som mot bedre vitende reklamerer for det flerkulturelle samfunns fortreffelighet.

5. En folkefiende er en person som med viten og vilje, og gjerne for egen vinnings skyld, begår handlinger som er til skade for eget- eller andres folkefellesskap.
Både nordmenn og ikke-nordmenn som arbeider for å gjøre Norge til en allmenning for Verdensbankierenes gjeldspenger, eller som bosted for alle verdens folkeslag, vil derfor alltid være en fiende av det norske folk. Hit hører de fleste av dagens politikere, migrasjonspedagogene og migrasjonsjournalistene.

6. En folkevenn er en person som virker til eget folks vel uten å skade de andre folkene.

7. En nordmann er et menneske med norsk etnisk tilhørighet.
(Det er et mysterium hvordan flyktninger eller asylsøkere som kommer til landet etter kort tid alltid er blitt nordmenn. Hvorfor blir de ikke samer eller skogfinner?)

8. En operatør eller påvirkningsagent er et menneske som har som oppdrag av Verdensbankierene å arbeide for deres sak. Eksempel kan være Gro Harlem Brundtland, Reiulf Sten, Torvald Stoltenberg m.m. fl , samt de fleste av regjeringsrømlingene som kom heim i 1945 på de engelske bajonettene. De siste satte igang å myrde sine egne landsmenn så blodet skvatt over murene på Akershus, uten hjemmel i norsk lov, men etter provisoriske anordninger gitt med tilbakevirkende kraft. Og så snart det lot seg gjøre, inndro de de fripenger tyskerne hadde satt i omløp og fikk gjeldspengesystemet på skinner igjen.

9.Migrasjonspedagoger. Lærere som har tatt minst en kvartårsenhet i migrasjonspedagogikk og derved dyktiggjort seg i å dyktiggjøre fremmede folkeslag til bite seg fast i landet og slå til seg livsgrunnlaget til lærerne selv og deres egne barn.
Av særlig betydning - nærmest som en ekstraytelse - er det at migrasjonspedagogen i tillegg lærer(eller tilvender) barna å regne med renter, og dermed til å akseptere renten, uten å fortelle dem om rentens ubetalelighet i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Dermed gjør han dem til Mammondyrkere uten at de vet hva de dyrker, og til en lettledet sauflokk og nyttige idioter for Verdensbankierene og folkesvikerne.

10. Et åndelig ludder er et menneske som har gått i andres tjeneste og som bruker sine åndsevner i tjenesten til å fortie sannheten og målbære løgnen.
Eksempel kan være sosialøkonomer som forherliger det rentebærende gjeldspengesystem og fortier all kunnskap om fripenger, og som har gått i det kapitalistiske systems tjeneste som sosialøkonomiske "prester" og "sannsigere". Eller det kan være prester i Den Norske Kirke som fortier sandheten om den historiske Jesus, for eks at han var en jødisk nasjonalist med tilknytning til både eseere og seloter, og istedet bruker kristendommen til å bekjempe norsk nasjonalisme, og gjerne også all annen nasjonalisme som ikke passer Verdensbankierene(Men aldri den sionistiske/judaistiske nasjonalismen).

(mange av begrepene overlapper hverandre)I Norge er gruppen av folkesvikere svært stor, - men tallet av nyttige idioter og medløpere er langt større.

Konklusjon.
Som vi ser av systemanalysen, kan alle de problemer vi nevnte under punkt B: de økonomiske "problemer", forklares som virkninger av systemet.
At det også kan være sider ved menneskets natur; for eks. makttrang og grådighet, eller bestemte tenkemåter; for eks. troen på og tilliten til det kapitalistiske system, som også drar i samme retning, skal vi ikke benekte. Det vi imidlertid kan slå fast ut fra analysen er at:

1. Fjerning av rentebærende gjeldspenger og innføring av fripenger og rentefrie gjeldspenger,

2. Fjerning av pengenes primat i etablering av eiendomsrett til ressurser, produksjon og produksjonsmidler - og dermed til arbeidsplasser - og innføring av folkets og arbeidets primat i etablering av eiendomsrett til de samme,

3. Fjerning av frihandelsavtaler på pengenes premisser og innføring av handelsavtaler på nasjonenes premisser,

er en nødvendig betingelse for å fjerne de nevnte økonomiske problemer.

(Vi vet at dette sammen med demokratiet som styringsform, nasjonalsinnede tillitsmenn på Tinget og en nasjonalsinnet Grunnlov som lovmessig rammeverk, også er en tilstrekkelig betingelse, men det får vi vise ved en annen analyse.)
Ved å innføre disse punkter i Grunnloven, Folkeretten og Menneskerettighets-konvensjonen, ville både folkesvikere og nyttige idioter, samt de andre nevnte minusvariantene, få karrige arbeidskår på det økonomiske feltet.

Ved å gjennomføre disse tre punktene i et samfunn vil Verdensbankierenes makt være brutt, og verden vil kunne gå en strålende framtid i møte.

En utfordring
Vi retter følgende utfordring til medlemmer og politikere på alle nivåer i NKP, AKP-ml, Rød Valgallianse og SV:

Gi en begrunnelse for at du og partiet ditt velger å støtte

1) det rentebærende Gjeldspengesystemet

framfor et system med mest mulig

2) fripenger og rentefrie gjeldspenger.


Eller, for å stille utfordringen som et spørsmål:

Hvorfor arbeider du for at samfunnet - folkefellesskapet ditt - skal bli påført en ubetalelig gjeld som vokser eksponensielt mot sykliske økonomiske kriser?

Utfordringen er rettet til disse partiene og partimedlemmene fordi de framstiller seg som fiender av det kapitalistiske system. Svaret vil øyeblikkelig bli lagt ut på disse sidene. De vil med et ærlig svar trolig gjøre både seg selv og hele det norske folk en stor tjeneste. Selv kunne de kanskje risikere å gå over fra å være folkesvikere eller nyttig idioter til å bli folkevenner - verdige til å være tillitsmenn for nordmenn. Folket har krav på en slik begrunnelse.

Hva kan gjøres?
Ingen ny mentalitet eller tenkemåte vil isolert sett fjerne årsaken til de problemer eller den elendighet det rentebærende gjeldspengesystem avstedkommer. På demokratisk vis kan dette bare skje ved at den lovgivende forsamling fjerner systemet ved lov, og innfører et nytt ved lov. Men da de eksisterende politiske partier må formodes å være tilhengere av renter og rentebærende gjeldspenger, kan dette først skje etter at nye partier som er villig til å foreta de nødvendige endringer, er kommet i flertall på tinget.

Det vi kan og må gjøre er derfor:

1. Spre kunnskapen om renter, gjeldspenger og fripenger til flest mulig.

2. Arbeide for at politiske partier som er villige til å foreta de nødvendige endringer, kommer i flertall på Tinget. Dette vil vel i praksis si at man melder seg inn i et slikt parti og arbeider for å virkeliggjøre dets politiske program.

Selv om man ikke har lyst til, eller føler seg skikket til, å drive med politisk arbeid, er det mulig å være passivt medlem. Det eksisterer trolig ingen unskyldning for ikke å bidra med noe.
I øyeblikket finnes det så vidt vi vet bare to slikt parti i Norge:
Norges Patriotiske Enhetsparti og nnsb. Vi håper at det snart blir mange flere.

Støttelitteratur
Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #
Den store svindelen
The how and Why of economy
En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.
Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.
Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System
Det Skjulte Tyranni
Judicial Inc. Mye godt stoff til avfjotningen
To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2