Nedenfor finner vi eksempel på ritualgangen ved begravelsen til et medlem av Det norske åsatrusamfunn.
vth

 

Ritualgang ved gravferden til XX

*1. Musikk under inngangen i kapellet

      Gravferdsfolket finner sine plasser.

 2. Orgelinnslag.

     Organisten spiller ”Morgenstemning” av Edvard Grieg.

 3. Goden ønsker velkommen

Vi er nå samlet ved båren til XX. Jeg ønsker alle velkommen.

 XX tilhørte Det Norske Åsatrusamfunn.

Han var en åsatruer – han bekjente seg til troen på de gamle norrøne gudene. Troen hans var at de gamle guder - æser og vaner – sto for bevissthetskreftene og livskreftene i universet. XX trodde at han i sitt liv her på jorden, kunne være til nytte for livskreftene og bevissthetskreften, og at han også kunne være til nytte for disse kreftene i det neste liv, men nå sammen med sine forfedre og sine guder, fra ett eller annet sted i det levende universet.

 Vi påkaller derfor bevissthetskreftene og livskreftene, vi påkaller æser og vaner og ønsker deres nærvær i minnestunden over XX.

Vi vil nå få høre en melodi som XX var svært glad i…

 4. Solosang (1)

        Leid milde ljos ….

 5. Minnetale… Godens tale

XX var født i Oslo i 1945, da det enda var krig i landet. Han vokste opp i YY på Hadeland og forble alltid glad i den landsdelen.

 XX var glad i musikk, og han utdannet seg etter hvert til musikklærer med mellomfag i musikk.

 XX hadde gjennom livet flere forskjellige yrker, fra buss-sjåfør til musikklærer. Han tjenestegjorde også i forsvaret, både som dirigent for Brigademusikken i Nord-Norge og i flere andre stillinger i Oslo-regionen.

Da han ble pensjonist, tok han opp igjen sitt gamle yrke som buss-sjåfør - han hadde en forkjærlighet for troolleybusser og kjørte gjerne slike med stor lidenskap i Bergen.

Som pensjonist kjørte han også flybuss-ekspressen i Oslo-området..

 

XX ble gift med ZZ, og de fikk barna Reidar og Steinar, og etter hvert barnebarna Eline og Heidi. XX var alltid svært glad i familien sin. Et uttrykk han stadig brukte var ”snille gode familien min”.

 XX var svært samfunnsengasjert. Han var sterkt opptatt av de sentrale spørsmål i tiden og mente at landet var styrt av negative krefter – krefter som virket til den største skade for folk og land.

Han ga ofte uttrykte for at det var to ting han gjerne skulle få virkeliggjort i livet sitt på det samfunnsmessige plan: Han ønsket for det første å dra i gang et politisk parti som kunne bli en positiv kraft til opphjelp og framhjelp for det norske folk, og som det andre ønsket han å få registrert den gamle norrøne religionen som lovlig religion og livssyn i Norge.

Han lyktes delvis med begge deler – Det Norske Åsatrusamfunn ble en realitet og er i dag en virksom kraft blant mennesker som sokner til den gamle norrøne skikk og sed.

Partiet – Norges Patriotiske Enhetsparti – nådde aldri fram til registrering, men det politiske program han sto i spissen for å utarbeide, er av kyndige mennesker blitt sakt å være det beste som er laget i Norge. Den økonomiske delen – det økonomiske programmet som XX satte seg i spissen for å utvikle – er høyt aktet i alternativøkonomiske kretser, og det er alt tatt i bruk i politiske grupper som innser nødvendigheten av noe nytt. Dette program vil derfor fortsette å gi positive impulser så lenge det er behov for alternativ økonomisk tenking i Norge.

 I dag har vi finanskrise og økonomisk krise i hele verden. For egen del vil jeg hevde, at om den økonomiske nyordning som XX tok initiativ til å utvikle, ble virkeliggjort, så ville ingen av disse krisene vært mulige, og de finansiell og økonomiske tilstandene i Norge ville vært de aller beste.

 Sammen med sin gjerning i familie og yrkesliv, er dette et ærerikt livsverk…

 

Den som vandret

Ærens vei og

 Virket hardt for

Heim og folk,

Vil alltid føres

Til glade frender

Når ulvgrå han

Hentes fra valen.

*

Uglad står da

Ormens søster

siste neset. Vi vil nå få høre en sang som en siste hilsen fra ZZ

 6. Solosang (2)

       Den dag kjem aldri at eg deg gløymer…

 7. Opplesing av bårebuketter.

      Det blir lest opp fra bukettsløyfer og kranssløyfer.

 8. Avslutning i kapellet

Vi skal nå føre XXs jordiske kropp til graven. Dit han kommer - til sine guder og sine forfedre - vil han bli kledd i en ny kropp, men nå en kropp uten de lyter og skrøpeligheter han kanskje har dratt på i siste del av livet, og han vil der kunne fortsette sin gjerning i tjeneste for liv og bevissthet - og fortsatt til beste for det land og det folk han var så glad i.

 Minnestunden avsluttes ved graven.

 Familien takker de som ikke har anledning til å følge kisten til graven for deltagelsen i sørgehøytideligheten

 9. Orgelmusikk under utbæring

Klaverkonsert nr 21 ”Elvira Madigan” av Wolfgang Amadeus Mozart

 10. Kjøring til gravlund

 11. Kisten løftes på plass.

 12. Avsluttende ord av goden

Vi ønsker XX all lykke på ferden og i etterlivet. (En bukett eller blomst – rose? - legges på båren)

På vegne av familien rettes det takk til alle frammøtte for deltakelse og medfølelse.