Tema for jotunbanking med eksempler

 

 

 

Valkyrjene kårer valen

(Bevissthetskreftenes personifiserte representanter kårer de ideer og verdier som skal vekkes tillive og strides i den individuelle og den kollektive psyke i kampen mot løgnene og villfarelsene. Slik oppstår einherjene.)

 

 

Nedenfor vil vi finne innsikter som i større eller mindre grad er forsøkt spredd på nettet av jotunbankere; enten gjennom debattsider, gjennom e-mailer, gjennom formidling av sidenes URL’er eller gjennom formidlig av tankegodset på annet vis.

Som debatt-tema i krisetider og tider for ettertenksomhet, har de vist seg å være velegnede, nærmest uovertrufne…

 

Man skal dog være litt forsiktig: Har man å gjøre med mennesker som enten er fullfjottet på området, er religiøst, politisk, moralsk eller ideologisk anløpen på samme eller nærliggende felt, eller har fått sin forståelsesevne hemmet eller redusert på annet vis, skal man formidle stoffet i små og tilpassede doser – og ikke for ofte. Den nevnte anløpenhet eller hemning er ofte knyttet sammen med sterke affekter… Veien til bålet kan være kortere enn man aner…

 

*

Jotunbankingen vil i særlig grad befatte seg med følgende temaer:

 

1. De monoteistiske religioner.

 Saklig kritikk av kristendom, jødedom og islam, og det jotunvesen disse monoteistiske, fremmedkulturelle og folkefremmede religioner representerer, vil bli fremmet over alt hvor det er naturlig. En særlig virksom jotunbanking på dette feltet er selvsagt konvertering til åsatrua.

 

2. Det kapitalistiske system.

Det kapitalistiske system er et økonomisk/politisk system som plyndrer og slavebinder menneskene under navn av frihet. Systemet er ikke oppstått ved et uhell. Det er tilsiktet, og det står utsugere bak. Vi kaller disse for De internasjonale pengefyrstene eller De internasjonale bankierene. Store deler av menneskenes verdiskaping går rett i lommene på disse parasitter. Og gjennom Den nye verdensorden vil de ta verdenskontroll og fremstå som predatorer.

Vi vil særlig legge vekt på å formidle innsikter om gjeldspengesystemet – fripengesystemet og pengeprimatet – arbeidsprimatet. Og de fire friheter ønsker vi å begrense kraftig.

Den folkeøkonomiske ordning ser vi som et godt alternativ til kapitalismen – inntil noe bedre dukker opp.

 

Hovedmotsetningen i verden i dag står mellom folkene og de utsugende pengefyrstene.

 

3. Holocaustløgnene.

Holocaust er et kompleks av løgner som har som hensikt å rettferdiggjøre jødenes krav på staten Israel, holde oppe ideen om jødenes spesielle lidelser, virke som politisk verktøy overfor goyim, fungere som evig grunnlag for stadige holocausterstatninger i stadig nye generasjoner samt virke som middel for tankekontroll av verdens befolkning. Sammen med koscheravgiften har vi å gjøre med en glimrende eksklusivt jødisk forretningsidé.

 

- Vi finner det ikke bevist at det eksisterte gasskamre og at jøder ble gasset

- Det er løgn at 6 millioner jøder ble drept av tyskerne

- Det er løgn at 4 millioner døde i Auschwitz alene.

- Det er løgn at jøder ble flådd og skinnet brukt til lampeskjermer

- Det er løgn at jøder ble kokt og det ble laget jødesåpe av dem

- Det er løgn at gullplommene ble røsket ut av tennene på likene

- Et drøss av småløgner; flere enn vi plager oss med å nevne

 

Vi velger å tro på dødsbøkene fra Auschwitz og på rapportene fra Røde kors som forteller at ca 81000 jøder døde i alle leirene til sammen.

Tallet 6 millioner er et hellig tall. Så mange skal etter de jødiske skriftene dø før jødene vender tilbake til Israel. Men siden de alt er vendt tilbake - ergo må det ha dødt 6 millioner…? Tallet var også i omløp under 1. verdenskrig, men slo ikke igjennom på verdensbasis.

 

4. Løgnen om samene som urfolk

Samene er et folk som dukket opp på 1950 – tallet og gjorde krav på å være urfolk i Norge. Før dette hadde de kalt seg finner eller lapper.

De har aldri tilfredsstilt ILO-konvensjonens krav til et urfolk, men da arbeidet med å demontere det norske samfunn og Norge som nasjonalstat startet, fant stortinget det bekvemt å beslutte at det var samene som var urfolk i landet. Til nå har de stilt eksklusive krav på land og vann helt ned til Hedmark og Jotunheimen, og vi hører rykte om at også fisk og olje inngår i deres forestillinger om samisk, kollektiv eiendomsrett.

Nå er det etter hvert blitt ni undergrupper av dem som alle krever økonomiske særfordeler.

Samene ter seg alt som et herrefolk i landet.

Vi nevner at sametingsrepresentanter har beklaget at ikke Sverige gikk til krig mot Norge i 1905.

 

Studerer vi genkart over folkenes slektskapsforhold, samt arkeologi og historie, finner vi at samene startet som en liten flokk samojeder i Sibir. De valgte å streife vestover. Da de passerte Ural, blandet de seg med russere, og da de passerte Finnland, blandet de seg med finner og skiftet språk til en arkaisk finnsk dialekt. Da de nådde Skandinavia, blandet de seg med det folket som hadde bodd her de siste 12-13000 årene – dvs. fra istidens slutt. Til Norge kom de ca år 300-0 fvt.

Nordmenn er det egentlige urfolk i Norge. Men vi tilkjenner samene en historisk rett til å bo i landet lik nordmennene, og på de samme betingelser.

Når det gjelder sigøynere, tatre, jøder og skogfinner, som Bondevikregjæringen likestilte med nordmennene, stiller vi oss litt mer reserverte. De har alle hjemland de kan dra til - om de ikke vil la seg assimilere i den samiske befolkningen. Nordmenn vil de jo ikke være – og det skal de gjerne slippe. (”De nye landsmenn” vil alle mer enn gjerne være nordmenn, sies det – enn så lenge. Men vi har ikke hørt at de vil være samer).

 

Om sametinget skal bestå, får vi nå se på.

 

5. Løgnen om 11.09.01

Det heter seg at 11. september 2001 ble fire fly kapret av ”terrorister” og fløyet inn i to bygninger på Manhattan, samt Pentagonbygningen. Operasjonen var planlagt og bekostet av slemmingen Osama bin Laden fra en hule i Afghanistan.

Vi har ingen tro på dette.

Så vidt vi kunne se – og fremdels kan se fra videoer og bilder - ble tvillingtårnene og bygning 7 sprengt; de ramlet ikke av seg selv. Vi er av den formening at det var amerikanske myndigheter selv som sto bak, men at det var Mossad og CIA i fellesskap som gjennomførte operasjonen.

Gjennom dette skaffet amerikanerne seg forståelse og støtte for å føre krig mot Irak og Afghanistan, samt å føre en evig krig mot ”terror”.

Det dreier seg om verdenskontroll og Den nye verdensorden.

Oljerikdommene og de andre rikdommer som dermed er kommet på ”amerikanske” hender, er bare en bonus.

 

Taliban og Al Qaida ble skapt av CIA og Mossad. Etter hånden har lærlingene vendt seg mot mestrene.

 

6. Løgnen om kulldioksidet.

Hvor FNs klimarapport ble unnfanget, vet vi ikke. Trolig var det på Waal Street, i London eller i Jerusalem. Men den ble født og døpt i FN og konfirmert i Kyoto. Den forteller at vi har en ”klimakrise” som sannsynligvis er menneskeskapt, at ”krisen” skyldes utslipp av kulldioksid og at det er denne kulldioksiden som – ”sannsynligvis” - er skyld i den temperaturstigning vi etter sigende har sett over de siste 150 år.

At tallmaterialet bak rapporten er beviselig manipulert, sjenerer ingen. Heller ikke at konklusjonene er endret på veien fra underskrivingen til ratifiseringen i Kyoto. Og slettes ikke at noen titusener vitenskapsmenn på doktorgradsnivå avviser den. Og at temperaturen på globalt nivå har falt like mye de to siste årene som den skal ha økt de siste 150, blir bare tatt som et beklagelig unntak fra en politisk besluttet sannhet.

Utslippet av kulldioksid må ”for sikkerhets skyld” reduseres kraftig.

(Av naturlover som avkrefter ”krisen”, nevner vi Henrys lov, Gullberg-Waages lov og Lambert-Beers lov)

 

Vi ser det slik at denne løgnen har flere hensikter:

1. Kulldioksidavgiftene vil gjøre det økonomisk lønnsomt å utvikle alternative energiformer for private investorer.

2. Avgiftene og handelen med kulldioksidkvoter vil generere svære pengestrømmer som lett kan kanaliseres ned i de rette lommer – vi nevner blant annet Verdensbanken og IMF (i tillegg til en ubestemmelig slump av private aktører?).

3. En kronisk krig mot klimakriser og terrorister vil etablere en permanent krigstilstand/unntakstilstand på jorden som gjør folkene lett manipulerbare. Dette passer som hand i hanske med Den nye verdensorden. Vi ser alt konturene av den globale politistaten.

 

For menigmann fungerer avgiften som avlat; gamle knep blir som nye. Syndsforlatelsen innvilges ved betalingen. Utfjottingen er komplett!

 

Om det i det hele finnes noen klimakrise, skyldes det ikke menneskeskapt CO2. I de siste 400 millioner år var mengden kulldioksid i atmosfæren syv ganger høyere i snitt enn i dag, og vi hadde flere istider.

Det er ikke for mye CO2 i atmosfæren; det er heller for lite.

 

7. Løgnen om fortreffeligheten ved det multietniske-, fargerike- og flerkulturelle samfunn

At det flerkulturelle samfunn er godt for det norske folk og det norske samfunn, er en naken og skinnmager politisk løgn.

Heller ikke er det sant at asyl- og flyktninginnvandringen til Norge er et tiltak primært rettet inn mot å hjelpe mennesker i nød. Vel er det slik at denne politikken nok hjelper en del mennesker i nød, men hovedhensikten er å bryte ned Norge som nasjonalstat og erstatte det etnisk homogene norske folk med en fleretnisk og flerkulturell befolkning. Dette fordi et nasjonalsinnet homogent folk er langt vanskeligere å manipulere enn en flernasjonal- og flerkulturell befolkning. Dersom ønsket om å hjelpe mennesker i nød var den ledende politiske beveggrunn hos våre politikere, ville man nok funnet seg helt andre virkemidler enn å bryte ned nasjonalstatene gjennom asylpolitikken, flyktningepolitikken og fremmedinnvandringen. Historieboken og dagens virkelighet kan fortelle oss at det er de flerkulturelle-, fleretniske- og flernasjonale samfunn som produserer flyktninger og asylsøkere.

Gjennom denne politikk oppnår man det motsatte av hva man hevder å tilsikte: Det kulturelle- og etniske mangfoldet på jorden forsvinner. Vi ser ingen grunn til å tro annet enn at dette også er ett av de skjulte og fordekte mål.

Ingen av dagens etnisk homogene, monokulturelle og demokratiske samfunn produserer flyktninger og asylsøkere. Derfor: Hvert folk i sitt land – hvert land sin kultur. Det alene vil gi en flerkulturell, fargerik og mangfoldig verden.

 

Kilden til denne menneskefiendtlige politikk som er pådyttet de vestlige land, finner vi i USA; et land som er bygd på folkemord, landran og slaveri. Vest-Europa er i dag okkupert av USA; militærbasene ligger tett i tett. England - eller folkeruinen av det som engang var kjernen i det engelske imperium - er en god hjelper. Begge land er kontrollert av De internasjonale pengefyrster med sentrum i Bank of England og The federal reserve system (Fed). Alle imperier går tilslutt til grunne. Og det er bra; ingen av dem burde noensinne oppstått.

 

I Norge tok elendigheten av da rømlingene kom heim på de engelske bajonettene i 1945; pengefyrstene hadde vunnet krigen og kunne diktere freden. Og vanstyret skjøt fart under arbeidsinnvandringen på 70-tallet; næringslivet skulle nå tjene pengefyrstene i stedet for folket.

Godkjenning av Tjenestedirektivet vil styrke folkesviket vesentlig.

 

De ”gode gjerninger”, det ”gode sinnelag” og ”kristne og humanistiske verdier” blir gjennom denne politikken tatt i det ondes tjeneste. De negative folkeødeleggende og samfunnsødeleggende konsekvenser blir fortidd og benektet. Politikken er en forbrytelse met folkene og menneskeheten.

 

Få ting demonstrerer horfenomenet så god som denne politikken: Politikerne styrter seg alle fra tempelmuren; i tillegg gir de steiner for brød. Hele det politiske etablissement kappes om å tjene som medløpere og løgnere, og de vil alle gjerne stige i gradene til å bli hjelpere. Det samme gjelder lærere, prester og sosialøkonomer; migrasjonspedagogikk er blitt et kall og en karierevei. Pornokratiet eller Det store skjøgeveldet er over oss.

 

*

Gjennom krigen mot terrorisme og kulldioksid kan folkene holdes i konstant krigsmodus. Dermed blir de lette å manipulere. Nasjonalfølelse og flokk- og folkebevarende krefter blir brukt til folkenes selvdestruksjon

 

 

8.. Løgnen om biologiens betydningsløshet for menneskelig adferd.

Harald Eia lever et farlig liv. Hans program ”Hjernevask” har i full bredde vist den norske akademias nakenhet. Vi har fått avslørt både sosiologien og sosiologene, antropologien og antropologene samt ”kjønnsforskere” i alle fasonger. De er alle ikke annet enn sosionomer og knapt nok det. Deres ”vitenskap” og ”forskning ” er intet annet enn politikk bygd på en forsteinet og utfjottende ideologi. Deres skjulte agenda er folkesviket, folkeutryddingen og kulturutryddingen; alt under navn av ”fargerikt fellesskap” og ”flerkulturelt samfunn”.

Inkludert i denne løgnen er løgnen om at raser og raseforskjeller ikke finnes: det er bare en sosial konstruksjon, løgnen om at det ikke eksisterer mentale forskjeller mellom folkegruppene, at det ikke eksisterer forskjeller i IQ mellom folkegruppene og at det ikke eksisterer mentale forskjeller mellom kjønnene. Vi er tilbake til Stalin, og Mao hvor vitenskapen og virkeligheten måtte bøye seg etter det som var politisk korrekt. Galskapen er særlig drevet fram av FN-organisasjonen UNESCO gjennom deres rapporter om rase og etnisitet fra 1950-51 og etterfølgende rapporter. Disse løgnrapportene bør sammenlignes med klimarapporten fra FN. Den er, som vi vet, en tredobbel forfalskning. FN og UNESCO er styrt av de internasjonale pengefyrstene.


Det er derfor vi holder oss til biopsykologi og biososiologi når vi frekventerer feltet. Ellers holder vi oss jo helst til de eksakte vitenskaper som fysikk, fysikalsk kjemi og matematikk/statistikk når vi analyserer klimaløgnene. Den naturvitenskapelige metode ligger oss på hjertet. Økonomi er jo ingen vitenskap …


9. Løgnen om jagerflyene.

Da Norge skulle kjøpe seg nye jagerfly, lot man kjøpet gå ut på anbud til en del produsenter. Som interessenter meldte seg det franske Rafael, Eurofighteren, det svenske Grippen og det amerikanske F 35. Man skulle så, etter hva som ble sagt, slå til på det fly som var best og billigst og tjente de norske interessene best. Sa man. Og det trodde nok også produsentene – i starten.

Men etter hvert forsto man at det hele bare var et spill for galeriet, en bløff overfor det norske folk. Man oppdaget at konklusjonen alt var dradd. Norge hadde alt før anbudsrunden til hensikt å kjøpe det amerikanske F 35!

Først forsvant Rafael, så etter hånden Eurofighteren. De ønsket ikke å bli holdt for narr lenger. Tilbake var Grippen og F 35.  Svenskene utviste en beundringsverdig vilje til ærlig konkurranse og ståpå iver.

Da så konklusjonen skulle trekkes, «vant» F 35, som man kunne vente. Det hette seg at F 35 både var best og billigst. At man i løpet av prosessen hadde endret spesifikasjonene og de norske kravene slik at de ble skreddersydd for F 35, tidde man listig om.

F 35 er knapt et jagerfly. Det er vel mer et lett bombefly som best er egnet til å passe inn i det amerikanske forsvaret og den amerikanske imperiebyggingen. Det er velegnet til å bombe ulydige muslimer og geitflokkene deres i landsbyer i Afghanistan og Libya.

 Til forsvar av Norge ville nok Grippen vært langt bedre og langt billigere.

Slik blir folket lurt og forført

Det vil nok vise seg at F 35 blir langt, langt dyrere enn hva man er blitt lovet.

Og selvsagt visste og vet Stortinget hva som har foregått. Dette er bare hva som skjer når folkesvikere sitter med makta.

Handelen må gjøres om, eller F-35 vrakes, leveres tilbake eller selges. Den blir for dyr å drifte. Så må Grippen kjøpes.

Om flyene.

 

 

 

 

Vi er av den oppfatning at sannhet er bedre enn løgn som tanke- og handlingsgrunnlag for menneskene. Vi ønsker derfor å bekjempe disse løgnene.

 

Etter hvert som nye svære politisk autoriserte løgner dukker opp, vil vi hekte dem på. De små må vi nok overse.

 

Heller mager og avfjotta

enn ovmett og utfjotta.

 

*

 

 

 

 

Finanskrisen

Debattstreng om gjeldspenger.

Pengereform - ikke redningspakke.

Tor – jotunbankeren

Den personifiserte vilje