Sentrale punkter

 

Meningen med Vegtams nettside


vth


Vegtam sin uteside har som hovedmålsetning å være et lite bidrag til at det norske folk skal overleve som folk.


*


Nettsiden var i utgangspunktet en samling lenker av mer eller mindre nyttig slag som Vegtam hadde samlet som verktøy for sin egen avfjotting. Etter hvert fant han ut at samlingen kanskje også kunne være til nytte for andre i vårt felles avfjottingsprosjekt.

Som vi vet, har de fleste mennesker i Norge vært utsatt for en vedvarende utfjotting fra vuggen til graven. Dette kommer særlig til uttrykk langs følgende linjer:

 

Den religiøse utfjotting gjennom kristendommen

Utfjotting gjennom historieforfalsking

Holocaustutfjottingen

Den politiske/ideologiske utfjotting

Den økonomiske utfjotting

Utfjottingen gjennom demonisering og belyging av alt som er nasjonalsinnet, folkekjærlig og fedrelandskjærlig. 

Utfjotting inntil bevistløs akseptering av utryddingen av den hvite rase. 


Gjennom utfjottingen blir befolkningen forvandlet til goyim; kveg, som lar seg utplyndre og utsuge av makthavere og internasjonale pengefyrster. Folket er blitt forvandlet til lønnsslavende godfjotter; deres snillhet, "kristelighet" og "humanisme" vil bli deres bane.

Frelsen ligger ikke i tro, men i avfjotting.

Gjennom avfjotting skal du bli frigjort!
Og gjennom avfjotting skal folket frigjøres!


*

- Det starter gjerne med kristendommen.

Denne semittisk, monoteistiske religion er en form for galskap og en forbrytelse mot menneskeheten. Den ble skapt av Paulus, en romersk statsborger, spion og påvirkningsagent utsendt av romerne og den romersklojale del av Sanhedrinet. Hensikten var å nedkjempe læren og det sosiale programmet til den jødiske nasjonalisten Jesus og hans medhjelpere, nasareerne. Hans lære og sosiale program ble etter Golgata spredt av hans mednasjonalister, nasareerne, blant jødene rundt i Romerriket, og var en trussel for romerne og de romersk innsatte makthaverne rundt templet i Jerusalem. Denne religionen viste seg å bidra vesentlig til hele Romerrikets undergang. Den ble et uhyre nyttig verktøy for den jødiske, gudspålagte agenda; - å oppnå verdensherredømme. Religionen formidler en slavemoral til goyim samt troen på menneskets ondhet og syndighet, og troen på, og bekjennelsen til, jødenes gud.

 

- Det fortsetter med å preke toleranse overfor jødedommen og Jehovas utvalgte folk. Etter hvert også overfor muslimene, som jo også dyrker jødens gud.

Islam er en form for galskap på linje med kristendommen; Judaismen er en forbryterfilosofi som hviler på Toraen og Talmud som lov-, ide- og verdigrunnlag, og den ligger til grunn for jødedommen/sionismen som en internasjonal forbryterorganisasjon. Denne lære og organisering er selvsagt også en forbrytelse mot menneskeheten.

I USA tjener jødene i dag i gjennomsnitt tre ganger så mye som den gjennomsnittlige amerikaner. De behersker nå landet gjennom kontrollen med økonomi og media. Det lønner seg å holde sammen og være målbevisste overfor goyim.

 

- Nå om dagen blir vi i tillegg utsatt for tvangsholocaustifiseringen: Den som ikke vil tro på den nye religionen; jødenes holocaust, skal straffes på de forskjelligste vis. I tillegg får man rikelig med annen historieforfalsking som hindrer folket i å oppdage sannheten om sin egen utplyndring og sine utplyndrere. Holocausterstatningene og kosheravgiftene er i denne sammenheng dog bare småpenger.

 

- Det norske storting og den norske regjering består for tiden av folkesvikere. Og slik har det vel lenge vært. Sviket kommer til syne langs alle politiske linjer: innvandringen og ”det flerkulturelle samfunn”, den nye energiloven, privatiseringen av folkets felles resurser og av statlige bedrifter, oljefondet under jødisk forvaltning i New York, Gjeldspengesystemet i stedet for Fripengesystemet, pengeprimatet i etablering av eiendomsrett til produksjon og produksjonsmidler i stedet for arbeidsprimatet, utflaggingen, frihandelen, EØS-avtalen…

 

- De folkesvikeriske og utfjottende ideologiene: Kommunismen, sosialismen, kapitalismen, liberalismen, neoliberalisme … alt dette som bidrar til å holde folket nede og pengefyrstene oppe – dette som bidrar til at de få kjeltringene kan utplyndre de mange svake, uorganiserte og godtroende.

 

- Den økonomiske utfjottingen. Her er ideologiene et nyttig verktøy, men i tillegg all bevissthetslammende organisering rundt pengemakten, og all fortielse av alternative og forbedrende organiseringer av den økonomiske virksomhet. Gjeldspengesystemet er her sentralt.

 

Så lenge folket kan forbli i en tilstand av bevisstløshet om sin egen maktesløse trelletilstand og sine muligheter til livsforbedringer - men med mat i brya, halm i bingen og rikelig med propagandakanaler på parabolen - vil de holde seg rolige. Får de kunnskap om sin livssituasjon, blir de farlige for pengefyrstene.

Presten, politikeren, sosialøkonomen, holocaustjournalisten, de ekle migrasjonspedagogene samt folke- og kulturfremmede elementer er folkesamfunnets verste medløpende, krypende, spyttslikkende, sannhetsfortiende, akordgående og løgnspredende nidhoggere. De gnager på samfunnstreets røtter. De er utfjotterne som gjerne tilslører seg i smukke kristne- eller humanistiske gevanter og spiller velgjørere. Verdens nød er de kristnes forutsetning og eksistensgrunnlag. De nærer seg på verdens elendighet.

Men alle gir de folket steiner for brød, og selv styrter de seg jevnlig fra tempeltinden.

*

 

Vegtam sin uteside vil forsøke å gi et lite bidrag til vern mot utfjotting og til hjelp ved avfjotting. Men for dem som er fullfjottet av den utfjottende og alltid kvernende løgnpropaganda, vet vi ingen råd. Vi kan jo dog peke på full hjernevask som en mulighet, men dette ligger utenfor de aksepterte midler og metoder i vår avfjottingspedagogikk.

Selvutfjotting er heldigvis en skjelden idret. Elendigheten oppstår gjerne som resultat av åndelig latskap ved prøving av utfjotternes fremstilliger.
Den ånd og tenkning som kommer ut av makthaverne, bør prøves grundig!

 

Det er særlig utfjottingen på det økonomiske området og holocaustutfjottingen vi anbefaler at folk prøver gjør noe med. Samt å få øye på sine egentlige fiender. Av disse velger vi å peke på:

 

- Jehova, jødenes gud. Det er Jehova som objekt, som mnemkompleks og replikator i våre hoder, vi her snakker om. Og skulle han også finnes som subjekt, gjør det bare saken verre.

 

- Jehovas utvalgte folk; jødene, og i særlig grad de jødiske internasjonale pengefyrstene.

 

- Medløperne; disse som støtter opp om den jødiske agenda enten det skjer bevisst eller i tykk uforstand.

 

Kristenfolket og muslimene er alle ofre for denne ondskapens kilde; de er blitt utfjottet. Men å bekjenne seg til denne folkemorder er støtte til den jødiske agenda. Alle som ikke er mot dette livsødende uvesen, er i denne sak mer eller mindre med.

 

Vi er glade for å kunne peke på alternativ økonomisk tenkning. Særlig viser vi til Det folkeøkonomiske system og artikkelen Om kapitalisme, verdensbankierer og folkesvik. ## ##

 

En særlig god avjottingsmedisin ligger ellers i vår gamle norrøne religion og symboltydningene til DNÅ.

At avfjottningen har vært vellykket, vil blant annet vise seg i at man aldri stemmer på noen av folkesvikerpartiene ved valgene, eller helst at man aktivt støtter partier som bygger på det folkeøkonomiske system og som avviser det flerkulturelle samfunn gjennom en repatriering av de folkefremmede- og kulturfremmede inntrengere.


I håp om å lette forståelsen av utfjottingens vesen og grunnlag hitsetter vi nedenforstående figur. Det er ment å være en enkel modell av psyken.

Gjennom barneoppdragelse og folkeoppdragelse blir psyken tilført mnemer eller engrammer av uforstått- eller delvis forstått, delvis uforstått slag(svart og rød farge). Oppdragelsesmidlene er synd- og skyldbelegging, skambelegging, løgn, underfundigheter, trusler, vold og straff. I tillegg kommer belønning for lydighet og for å tro på løgnene som inngår i utfjottingen.
Sannheten om utfjottingens vesen, innhold og hensikt(hvit farge) søkes skjult.
Som eksempel på fullstendig uforstått psykisk materiale, hitsetter vi kortversjonen av den kristne lære. Et annet eksempel kan være de goder som etter sigende skal følge av "det flerkulturelle samfunn".

*

 

Som bidrag til folkeopplysningen hitsetter vi en oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
En litt friskere utgave om Stelthjødene, De skjulte jøder, finner du her.
Vi viser også til følgende enkle fremstilling av pengefyrstenes historie.

Se ellers:

1. Kongebok 10,14; Ordspråkene 11,15 og 22,7; Nehemia 5,4; 5. Mosebok 7,16, 23,19 og 28,12; Jesaia 49,23; Haggai 2,7; Jeremia 30,11; Esajas kap. 60 og 61.

Det inntrykk man får fra Det gamle testamente blir forsterket i Talmud.

Og leser man aviser utgitt i Jerusalem, ser man at ånden fra GT er levende og virksom.

Jødene har nå hevnet utdrivelsen av Abraham fra Ur i Kaldea. De har hærtatt Iraq ved hjelp av ariske tanks på samme måten som Hyxossemittene(protojødene) hærtok Nedre Egypt ved hjelp av ariske krigsvognkjørere.

Hovedside

.