MacDonald løser en historisk gåte

Vegtams sider


 

MacDonald løser en historisk gåte.

 

 

Dette som her blir framstilt som en gåte, har aldri egentlig vært noen gåte. Det har vært en erfaring alle folkeslag som fikk kontakt med jødene alltid har gjort seg, og som de med all rett gikk ut fra var en del av deres natur. Det MacDonald gjør i sine tre bøker, er bare å skaffe vitenskapeligg belegg for en årtusengammel erfaring hos alle folkeslag.

 

Det vi imidlertid bør merke oss, er at han ikke tør si at den jødiske agenda – deres gruppestrategi – også inkluderer konspirasjoner. Eller for å si det på en annen måte: Den russiske revolusjon(Det jødiske statskuppet i Russland), komplottet bak opprettingen av den engelske og den amerikanske sentralbank, den systematiske nedbrytingen av vertsnasjonene gjennom kulturødeleggelsen og innvandringen, og mye, mye mer, er bare noe som skjer uten at noen(jødene) vil det…

 

Vi deler ikke dette synet. Hvis det er noe som virkelig tilhører jødenes ”gruppestrategi”, så er det viljen og evnen til å konspirere mot alle verdens folk og alle vertsfolk.

 

Vi tror at MacDonald ikke tør si tingene rett ut av frykt for å bli beskyldt for ”antisemittisme”, og for et mulig tap i vitenskapelighet: Konspirasjoner er som kjent vanskelig å bevise.

 

Vi bør merke oss at MacDonald viser til at jødene har avlet på intelligens, gruppetilhørighet og sammensveisende fiendlighet mot alle andre der de streifet rundt på jakt etter vertsfolk å utnytte, mens europeerne i sitt strev mot naturkreftene under brekanten, har avlet på individualitet, mestring av praktiske problemer med å overleve, samt vennlighet og hjelpsomhet mot fremmede som trengte ly og omsorg. Dette har jødene visst å utnytte. Det er trolig vi som en ren forsvarsstrategi og overlevelsesstrategi bør hjelpe jødene hjem og hilse dem på turen med den kjente jødiske hilsen: ”Neste år i Jerusalem”!

Vi anser hans forskning for å være en bekreftelse på alle Eustace Mullins betrakninger i  Den biologiske jøde, og på Martin Luthers synspunkter.

 

Det nedenforstående er sakset fra nettet:

 


MacDonald löser en historisk gåta

Nordiska Förlaget har för en tid sedan utkommit en svensk översättning av professor Kevin Macdonalds bok The Culture of Critique (Kritikkulturensvenska i utmärkt översättning av Lars Adelskogh). Det är ett vetenskapligt arbete och följaktligen inte alldeles lättläst för lekmannen. Men verket har stor tyngd och har väckt befogat intresse och debatt bland akademiker och opinionsbildare runtom i världen och Macdonald har blivit föremål för både beundran och hatfylld kritik för de resultat och teorier han där framför.

Kevin Macdonald är professor i psykologi vid California State University. Hans intresse är att med tillämpning av evolutionär psykologi försöka nå en bättre förståelse för hur etniska konflikter och rivaliteter fungerar. Hans magnum opus i tre delar är en djuplodande analys av relationerna mellan judar och icke-judar under århundradenas lopp.
Det är fråga om tre böcker: A People That Shall Dwell Alone, Separation and its Discontents och The Culture of Critique. Det är alltså det sista verket som nu föreligger i svensk översättning.

Det grundläggande begreppet i Kevin Macdonalds verk ärgruppevolutionär strategi”. Han studerar hur etniska grupper, ochfrämst judar och icke-judar, tävlar om resurser i de samhällen där de lever tillsammans.

Judar är unika i så måtto att de under årtusenden levt i samhällen som inte varit deras egna eller, före förskingringen, dominerats av främmande stater, och ändå lyckats behålla sin kulturella egenart. Dessutom har de, som historien visat, lyckats mycket väl i konkurrensen med icke-judar.

Andra minoritetsgrupper assimileras i kringlevande folklager, och till och med erövrarfolk assimileras och försvinner som kulturella entiteter. Men så icke judar.

Macdonald undersöker hur detta kommer sig och han finner svaret i judarnas överlägsna gruppevolutionära strategi. Här ges inte utrymme för en närmare beskrivning, men tyngdpunkterna i deras strategi är:

1. Avskiljande av det judiska folkets genpool från kringlevande folks. Detta innebär förbud mot blandäktenskap och kallsinnig attityd mot potentiella konvertiter till den judiska tron.
2. Konkurrens med icke-judar om resurser.
3. Högt utvecklad samverkan och altruism inom gruppen
4. Rashygienisk inriktning mot att frambringa hög intelligens, höginvesterande föräldraskap (dvs. föräldrar som visar stort intresse, målmedvetenhet och engagemang i barnens uppfostran och skolning) och förpliktelser mot gruppen, snarare än engagemang i personliga mål.

Den första delen av Macdonalds trilogi behandlar ingående dessa frågor. Dessa grundläggande idéer återkommer i alla tre verken.

Den andra delen, Separation and its Discontents, tar sikte på problemet antisemitism. Macdonald granskar tre historiska perioder av framträdande antisemitism, nämligen den sista perioden av romerska riket, femtonhundratalets Spanien och det nationalsocialistiska Tyskland. I samtliga fall uppkom en mycket stark icke-judisk samverkan och gemenskap (normalt ej en dominerande företeelse hos icke-judar) som reaktionoch spegling av judarnas överväldigande och segerrika gruppstrategi.

I Kritikkulturen, med undertiteln En evolutionär analys av judiskt engagemang i 1900-talets intellektuella och politiska rörelser, är alltså sista delen i trilogin. Här sysslas inte längre med århundraden utan nu gäller det nuläget, dvs. nittonhundratalet.

Enligt Macdonald var detta århundrade en av de mest katastrofala perioderna i historien. Han skriver:

”Det tjugonde århundradet i Europa och västvärlden, liksom det elfte århundradet i Spanien, var ett judiskt århundrade, för judar och judiska organisationer var intimt och avgörande inblandade i alla avgörande händelser. Om jag har rätt i att judiskt deltagande var en nödvändig förutsättning för den bolsjevikiska revolutionen och dess mordiska efterspel så kan man även hävda att judar därigenom hade massivt inflytandeföljande händelser.”

Den bärande tanken är, att vissa judiska eller judiskdominerande intellektuella rörelser varit engagerade i en kampanj för att bryta sönder den kulturella strukturen och kulturmedvetandet hos de nationer bland vilka de vistats. Denna kampanj har på grundläggande sätt förändrat de västerländska samhällena. De rörelser och idéer det här är frågan om har presenterats som universella och vetenskapliga, medan de i själva verket haft djupgående politiska och sociala konsekvenser, avsedda att gynna judar men de facto skadliga för västvärldens samhällen.

Macdonald behandlar marxism, freudiansk psykoanalys, den så kallade Frankfurtskolan inom sociologin, boasiansk antropologi men även judars avgörande inflytanderörelsen för multikulturalism och invandring från tredje världen.

Samtidigt som dessa judar med kraft verkat för upplösning av västerländska folks etniska och kulturella medvetande, har de för egen del och beträffande Israel verkat enligt alldeles motsatta principer. Macdonalds förklaring är att judar som grupp kan känna sig säkrare i ett mångkulturellt samhälle utan etnisk identitet där deras egen unika särart inte sticker lika mycket i ögonenomgivningen, än vad de har kunnat göra under historiens lopp i länder där den övriga befolkningen är etniskt och kulturellt enhetlig.

Även om flertalet judar inte medverkat i dessa rörelser eller kanske ens varit medvetna om dem, har de judar som faktiskt grundat och framfört dessa rörelser varit ytterst effektiva och framgångsrika. Genom freudianism, marxism och de vänsterradikala rörelserna har de europeiska folkens religiösa och moraliska grundläggande värderingar angripits (genom accepterande av aborter, fri sexualitet, homosexualitet, samboförhållanden, feminism, havererade äktenskap med mera) Genom den boasianska antropologin och Frankfurtskolans sociologi  undergrävt har de västerländska folkens gruppmedvetande och stolthet över sin natur och särart undergrävts.

MacDonald visar även hur de från Europa stammande folken genom sin evolutionära bakgrund fått ringa motståndskraft mot etniskt tryck från andra grupper. Våra förfäder har sedan istiden överlevt i mycket hårda miljöer där själva kampen mot naturen var avgörande för överlevnad, inte konkurrens med andra grupper. Detta har gynnat utveckling mot kärnfamiljer, individualism och jämförelsevis ringa etniskt gruppmedvetande. Karaktärstecken som hjälpt oss att överleva i kampen mot naturen men som uppenbarligen i modern tid är en svaghet.

Macdonald har en strikt vetenskaplig inställning till ämnet, han torgför inga ”konspirationsteorierutan visar hur dessa krafter uppkommit utan någon medveten central styrning som ett resultat av det grundläggande etniska medvetande som präglar ävenassimileradejudar. Och som får dem att tendera att välja lösningar och teorier som de uppfattar som gynnsamma för judars etniska intresse. Macdonald lastar dem inte för detta, han framhåller tvärtom att motsvarande intresse finns hos icke-judar. Det är bara det att judars gruppevolutionära strategi ärmycket
effektivare.

Jan-Erik Rehnström

 

 

 

*

. Støtteliteratur:

Zions vises protokoller

Western Safeguards Initiative
Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Bibelen og Talmud

Den store svindelen

Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #
The how and Why of economy
En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.
Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.
Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System
Det Skjulte Tyranni
Judicial Inc. Mye godt stoff til avfjotningen

Stelthjødene, De skjulte jøder

Jew watch

Western Safeguards Initiative
GNOSTIC LIBERATION FRONT
The 'God' That Serves Elite Jews


Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres


To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2

Video om mennene bak den amerikanske sentralbanken.

Heim