Småblot

- Ritualer til forskjellige formål -

*

 

Brisingamenet

 

Innen DNÅ er guder og mytiske vesener personifiseringer av naturkrefter i eller utenfor mennesket. Æsene står for bevissthetskrefter generelt med Odin som personifisering av nåbevisstheten, Tor som personifisering av viljeskrefter og Ve som personifisering av virkelighetsoverensstemmende psykiske inngraveringer. De andre æsene er personifiseringer av andre sider ved bevissthetslivet.

Vanene står for livskreftene generelt med Frøy som personifisering av de avlende krefter i naturen, og Frøya som personifisering av seksualitet, erotikk og kjærlighetskrefter samt følelsesliv i vid forstand. Njord er personifisering av de krefter som har med handel, rikdom og sjøfart å gjøre, men som vane er også han  knyttet til fruktbarhet.

 

Et blot kan ha forskjellige varianter, og det er gjerne snakk om tre styrkegrader:

 1. Bønn om hjelp. I et slikt blot ber man blotets adressat om hjelp til ett eller annet man ønsker skal skje. Det kan for eks. være bønn om helbredelse av sykdom, bønn om lykke og hell for en selv eller ens venner, eller bønn om en hendels man vil skal komme en gang i fremtiden. Hit hører også de psykoterapeutiske blot.
 2. Forpliktelse overfor gudene. I dette blotet forplikter man seg overfor blotets adressat(er) til å utføre - eller avstå fra - en bestemt handling, eller man lover å fremme, hindre eller avskaffe et bestemt saksforhold. Men man ber ikke om hjelp. Forpliktelse er et sterkere virkemiddel enn bare bønn.
 3. Bønn og forpliktelse. I dette blot forplikter man seg overfor blotets adressat til at man skal utføre - eller avstå fra - en bestemt handling eller forehavende, og man ber om hjelp til dette forehavende. Bønn og forpliktelse er et sterkere virkemiddel enn bare forpliktelse
 4. Hyllings- og vennskapsblot. Prateblotet. Dette blotet er ment å være uforpliktende både hva ønsker og løfter angår. Det kan være en hyllest til adressaten eller en erklæring om vennskap. Det kan tjene som en meditativ og terapeutisk samtale med adressaten. Hit hører bekjennelser, beklagelser og innerste tanker. Ønske om innsikt og kunnskap hører også hit. En beskjeden skål til adressatens ære, heder og fremgang er ikke helt uvanlig.
 5. Blot for beklagelse og tilbakekallelse. Hvis man ikke har klart å holde de løfter og forpliktelser man har gitt under et tidligere blot, og man innser at man ikke vil makte å følge opp forpliktelsen - enten på grunn av ytre forhold, eller på grunn av egen skrøpelighet - skal man utføre et nytt blot hvor man tilbakekaller forpliktelsen og beklager nederlaget. Man skal særlig beklage den egne dårlighet, eller overvurderingen av de egne evner.

 

Blotets forutsetninger

En forutsetning for at et blot skal virke, er at det hersker et positivt følelsesmessig forhold mellom bloteren og blotets adressat(er). I praksis vil det si at bloteren respekterer, ærer og akter adressaten(e). Dess sterkere følelsesmessig forhold der er, dess sterkere blir blotets virkning.

Et blot er en meget alvorlig handling og et sterkt virkemiddel. Man skal ikke blote i utide eller i utrengsmål. Unntaket er hyllings- eller vennskapsblot (prateblotet); det kan gjennomføres når man føler for det. En forpliktelse under blot som man ikke makter gjennomføre, er en hard og negativ belastning for bloteren. Det svekker forbindelsen mellom bloteren og adressaten(e), og det svekker selvbilde og selvfølelse hos bloteren. Et slikt nederlag krever et eget blot med beklagelse og unnskyldning til blotets adressat, og kanskje også med tilbaketrekking av forpliktelsen.

Blot med beklagelse og tilbakekallelse gjenoppretter det gode forhold mellom bloter og blotets adressat, om enn på et litt lavere nivå.

 

Blotets rammebetingelser.

Et blot kan gjennomføres under alle forhold. Tid og sted er i prinsippet likegyldig.

Når dette er sagt, skal det likevel ikke legges skjul på at bestemte forhold kan styrke blotet. Er man innendørs, kan man med fordel gjøre bruk av lys, røkelse og musikk for å komme i blotmodus. Er man alene, bør man ha god tid, og det bør gjerne være stille i huset. Blotets budskap bør helst fremføres med høy, klar stemme, men om forholdene krever det, kan ordene hviskes.

Lys bør slukkes uten å bli blåst ut.

Er man utendørs, bør man søke seg et sted man finner velegnet, og man kan med fordel gjøre bruk av bål eller åpen ild. Man må gjerne lage seg et eget horg.

Man skal tiltale og nærme seg gudene som aktede likemenn.

Man skal ikke haste gjennom et blot. Man kan godt bruke litt tid og reflektere over blotets innhold og over det som sies. Dette gjelder særlig for eneblot.

Blot bør ikke gjennomføres i påvirket tilstand.

 

Blotets virkninger

Ad 1. Dette blot virker motiverende og aktiviserende på en selv og de andre som deltar i blotet med henblikk på å virkeliggjøre blotets budskap – om dette er mulig. Blotet virker aktiviserende på ubeviste krefter i en selv, og på krefter utenfor en selv som lar seg aktivisere av blotet og tankens kraft.

 

Ad 2. I blot 1. forplikter man seg ikke overfor guden; man står ikke ansvarlig. I dette blot forplikter man seg. Man står ansvarlig overfor noen eller noe man verdsetter eller akter høyt; og at dette ofte er aspekter ved en selv, gjør det hele mer alvorlig. Man setter sin ære inn på å utføre eller gjennomføre noe – eller avstå fra noe - og man står ansvarlig overfor blotets adressat(er) for at forpliktelsen blir gjennomført.

 

A. 3.  I dette blot ber man om hjelp samtidig som man forplikter seg overfor blotets adressat på at man skal utføre, eller avstå fra, en bestemt handling, eller fremme eller motvirke et bestemt saksforhold. Vi ser det slik at forpliktelse og bønn om hjelp er et kraftigere virkemiddel enn bønn eller forpliktelse alene, og det krever mer av bloteren.

 

Et kollektivt blot vil normalt ha sterkere virkning enn et eneblot. Og dess flere som deltar, dess bedre.

 

Blotets mal

 1. Rammebetingelsene legges til rette og man velger adressat.
 2. Visualisering av adressaten(e).
 3. Påkalling av adressaten.
 4. Blotets budskap framføres. Bønnen/forpliktelsen
 5. Blotets begrunnelse framføres
 6. Påkallelsen og forbindelsen brytes verbalt
 7. Visualiseringen opphører og blotets rammebetingelser oppheves.

 

 

*

 

Nedenfor følger eksempler på småblot. Med storblot mener vi gjerne de vanlige og obligatoriske årstidsblotene

 

Småblotene kan gjerne utføres alene, men det er intet i veien for at man er flere til stede. Dette gjelder kanskje særlig innmeldingsritualet, men vil man være alene når man velger seg inn blant åsahjelperne, er det uproblematisk. Valget om tilhørighet hviler i siste instans alene hos den som skal melde seg inn, og avgjørelsen og innmeldingen kan for enkelte være lettest når den skjer i ensomhet.

For mange kan det også være behov for en tilvenningsprosess før man står fram som åsahjelper. En åpen og kollektiv innmelding kan i tillegg også gjerne skje på et senere tidspunkt.

 

Alle åsatroere kan lage sine egne blot for de behov de måtte ha, men de bør helst følge den mal som er satt opp her. Det er viktig at påkallelsen avsluttes rituelt i verbal form. Man forlater ikke huset med åpne dører; heller ikke psykens rom skal etterlates ubeskyttet og åpent for ukontrollert ”trafikk”.

 

***

 

 

 

Ritual for å melde seg inn som tilhenger av Åsatroen

*

 

Man tenner et lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige.

Æser, Vaner og landvetter er adressater.

Visualisering av Æser, Vaner og landvetter. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

 

Påkalling

- Jeg(Vi) påkaller Æser og Vaner.  Jeg(Vi) påkaller Æser og Vaner og alle landvetter og ber om oppmerksomhet

 

Blotets budskap

 - Jeg, XX, erklærer meg herved som åsatruer og åsahjelper. Jeg ber om å bli mottatt som tilhenger og støtte for gudenes samfunn i Åsgård, og som hjelper for Æsenes og Vanenes virke i verden. Jeg vil være kosmoskreftenes støtte og hjelper i deres strev for høyere bevissthet og mer og rikere liv. Jeg vil virke for gudenes gjenkomst, for frigjøring av individ og samfunn og for gudsbevissthetens vekst: Vi er alle på vei mot større gudlikhet, og mot den gullalder som følger Ragnarok.

 

Begrunnelsen

 - Jeg tror at dette vil gi meg et bedre liv og gjøre meg til en bedre folkefelle, og det vil styrke Æsene og Vanene i deres kamp mot kaoskreftene i sinn og samfunn.

 

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes

- Påkallelsen er nå over. Jeg bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lyset slukkes.

 

***

 

Hyllings- eller vennskapsblot

(Prateblotet)

*

 

Dette er i utgangspunktet et aleneblot.

Man tenner et lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige.

Man velger adressat.

Er Odin adressaten, visualiserer man Odin. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

Prateblotet blir ofte rettet til den man har størst fortrolighet til.

 

Påkalling

- Jeg påkaller Odin.  Jeg påkaller deg Odin og ber om din oppmerksomhet.

 

Blotets budskap

- Jeg, XX, beundrer din innsats og ditt strev for øking av bevisstheten i individ og kollektiv og vil gjerne være din venn og hjelper. Jeg vil streve etter å bli deg en verdig hjelper; jeg vil virke for å avsløre løgn og villfarelser i verden og for å øke innsikt og kunnskap blant mine folkefeller.

(Har man fortroligheter, bekjennelser, tanker, innsikter, problemstillinger, spørsmål eller ting man ønsker å dele med Odin, tar man det opp. Man kan bruke den tid man synes man trenger.)

 

Begrunnelsen

 - Jeg tror at dette blot er godt for meg. Det styrker meg og gjøre meg til en bedre folkefell. Jeg føler at samtaler med deg virker frigjørende og helende.

 

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes

- Påkallelsen er nå over. Jeg bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lyset slukkes.

 

***

 

Ritual for å slutte å røyke

*

 

 

Man tenner et lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige.

Man velger adressat.

Er Frøya adressaten, visualiserer man Frøya. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

 

Påkalling

- Jeg(vi) påkaller deg Frøya… Jeg(vi) påkaller deg Frøya og ber om din oppmerksomhet…

 

Blotets budskap/forpliktelsen/bønnen

- Jeg, XX, forplikter meg til å slutte å røyke med øyeblikkelig virkning.

- Så hjelpe meg med det, Frøya.

 

Begrunnelsen:

- Min begrunnelse for denne forpliktelse er at røyking gir helseskade både for meg og for andre, og at tobaksplanter opptar store landområder som kunne gitt mat til sultne munner.

   Jeg ønsker i tillegg å bli fri fra røykingens tyranni.

 

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes.

- Påkallelsen er nå over. Jeg bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lyset slukkes.

 

 

***

 

Ritual for å slanke seg

*

 

Man tenner et lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige

Man velger adressat, for eks. Vidar.

Visualisering av Vidar. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

 

Påkalling

- Jeg påkaller Vidar. Jeg påkaller deg Vidar og ber om din oppmerksomhet…

 

Blotets budskap

 - Jeg, XX, forplikter meg og lover overfor deg at jeg skal ha slanket meg 8 kg, og gått ned i vekt til 71 kg, innen xx. xx. xx.

 

Begrunnelsen

 - Jeg mener det vil gi meg bedre helse og et bedre liv.

 

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes

- Påkallelsen er nå over. Jeg bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lyset slukkes.

***

 

Ritual for psykoterapi

(Ritualterapi)

( Dette ritual er ment som selvterapi for folk med psykiske problemer eller vansker.)

*

 

Man tenner et lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige

Man velger adressat, for eks. Eir.

 Visualisering av Eir. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

 

En psykotabell settes opp for de psykiske forhold man ønsker å fjerne, endre, styrke eller innføre/skape. Tabellen skrives på et papir og man reflekterer grundig over den til man mener man er fullt ut enig i det som står skrevet. Man tar seg tid.

(Nedenfor kommer eksempler på slike psykotabeller som kan tjene som veiledning eller idé for de egne oppsett.)

 

Påkalling

- Jeg påkaller Eir. Jeg påkaller deg Eir og ber om din oppmerksomhet…

 

Man begynner så arbeidet med å sette opp tabellen…

 

Blotets budskap leses høyt hvis man er alene, stilt om man ikke er det.

.

Psykotabell I

Negative psykiske forhold jeg ønsker å endre

- Jeg ønsker å bli kvitt den mindreverdighets-følelse jeg sliter med i hverdagen fordi jeg ikke er utpreget skoleflink.

 

Begrunnelsen

- Denne følelse er belastende og drar meg ned. Den forringer min livskvalitet.

 

- Så hjelpe meg Eir…

 

Positive psykiske forhold jeg ønsker å forbedre

- Objektivt sett mener jeg å være like pen, flink og klok som folk flest. Særlig er det et faktum at jeg er god i idretter, er vel vokset og har gode sosiale ferdigheter. Denne erkjennelse vil jeg bygge videre på, og denne innsikt vil jeg skal feste seg i mitt sinn som erstatning for de negative tanker og følelser jeg har pekt på.

 

Begrunnelsen

- Jeg vil få det bedre og være mer tilfreds og avslappet i hverdagen. Det vil øke min livskvalitet.

- Så hjelpe meg Eir…

(Her har vi tatt for oss kun ett forhold og behandlet det tosidig: Vi har funnet fram til noe positivt i stedet for det negative )

 

 

Psykotabell II

Negative psykiske forhold jeg ønsker å endre

- Jeg ønsker å bli kvitt den mindreverdighetsfølelse jeg sliter med i hverdagen.

- Jeg føler dårlig samvittighet for den bilulykken jeg var innblandet i. Jeg kunne ikke lastes og jeg vill ikke føle skyld.

- Jeg er for hastig og aggressiv overfor andre mennesker. Dette vil jeg endre.

- Jeg er for nedlatende og kritisk overfor andre mennesker. Dette vil jeg endre.

- Hver kveld før jeg sovner vil jeg på mild og overbærende måte irettesette meg selv for de opplagt kritikkverdige forhold jeg har avstedkommet i løpet av dagen.

- Jeg ønsker å bli kvitt den depresjonen jeg sliter med i hverdagen.

 

Begrunnelsen

- Det ovennevnte forringer min livskvalitet.

 

- Så hjelpe meg Eir…

(Her er det pekt på flere eksempler på negative forhold som ønskes endret eller brakt til opphør. Hvert eks. kan selvsagt stå alene.)

 

 

Psykotabell III

Positive psykiske forhold jeg ønsker å styrke

- Jeg er et grunnleggende lettlivet, muntert og optimistisk menneske. Disse egenskapene vil jeg skal styrkes.

- Jeg vil styrke og utvikle mine evner til å lytte til andre mennesker og leve meg inn i deres situasjon.

- Hver kveld før jeg sovner, vil jeg rose meg selv for det positive jeg har følt, sagt eller gjort i løpet av dagen.

- Jeg skal være mer raus med ros overfor mine medmennesker og søke det positive hos dem heller enn det negative.

- For å motvirke depresjon eller tristhet i hverdagen, vil jeg belønne meg selv med små gleder eller oppmuntringer.

- Hver dag vil jeg gå en lang tur, eller mosjonere litt på annet vis, for å bedre både min fysiske og psykiske helse.

 

Begrunnelsen

- Det ovennevnte styrke meg i hverdagen og forbedrer min livskvalitet.

 

- Så hjelpe meg Eir…

(Her er det pekt på positive forhold som ønskes styrket. Hvert eks. kan selvsagt stå alene.)

 

 

Det settes fyr på papiret med psykotabellen, og man lar den brenne opp i et askebeger. Dette ritual med det samme innhold kan gjentas jevnlig, eller så ofte man føler for det.

 

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes

- Påkallelsen er nå over. Jeg bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lyset slukkes.

***

 

Gudenes gjenkomst

 

 

Ritual for landvern, kulturvern og folkevern

(Velegnet under feiring av sommersolverv)

 

*

 

Man gjør blotets rammebetingelser gunstige. Er man innendørs, tenner man et lys

Dette blot passer godt utendørs. Man tenner da gjerne et bål.

Æser, Vaner og landvetter er adressater.

Visualisering av Æser, Vaner og landvetter. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

 

Påkalling

- Vi påkaller Æser og Vaner… Vi påkaller Æser og Vanner og alle landvetter…(Blotlederen snur seg i de fire himmelretninger) Vi påkaller alle landvetter!

 

Blotets budskap

- Folket er landets barn… og landet er folkets nærende mor…!

 Vi lover å alltid stå i fylking til vern om folk og land... Vi lover å alltid bekjempe alt ondt jotunvesen og nidhoggere av alle slag, både de som vil ta seg inn i landet med makt, de som vil trenge inn ved list og de som vil forgifte våre sinn med folkesvikeriske løgner og villfarelser. Vi vil særlig være på vakt mot snille og velmenende, men utfjottete, mennesker som bygger sin ”gode” vilje og sine ”gode” gjerninger på villfarelser, løgner eller uvirkelighet. Disse går ofte uvitende ærend for onde krefter som vil utrydding av det norske folk og folkets kultur, og som vil rane til seg alle folkets rikdommer og gjøre oss til treller i eget land. Vi vil særlig fylke oss mot De internasjonale pengefyrster og deres tankesmier, som utrettelig virker for å gjøre oss alle til landløse, folkløse, heimløse, eiendomsløse, kulturløse og arbeidsløse lønnsslaver og utfjotninger på legd mellom arbeidskontor og sosialkontor, i underdanig og nedverdigende kryping på søk etter livberging.

 

- Så hjelpe oss Æser, Vaner og alle landvetter…!

 

Heimløse hunder

søker titt ly i

snille herberge.

Folkløse fanter

må ofte tigge

mat fra fremmede.

 

Mang en mann var en gang

mett blant det egne folk.

Men siden slet han titt

som sulten og landløs

slave for fremmede.

Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes

- Påkallelsen er nå over. Vi bryter forbindelsen.

 

Visualiseringen opphører. Lys eller bål kan slukkes eller brenne ut.

***

 

 

Jotunbankeren


Diseblot
I norrøn tid ble det avholdt diseblot rundt vårjevndøgn til ære for disene og til fremme av godt år, fruktbarhet og grøderikdom. Blotet var trolig i vesentlig grad forbeholdt kvinnene på gården. Diseting ble avholdt i Uppsala, men ble i kristen tid flyttet til kyndelsmesse og nå konvertert til marked rundt 2. februar.

Diseblotet var en offerfest til ære for for disene, dvs. kvinnefylgjene, hamingjene eller slektens kvinnelige formødre og verneånder.

Nå som før vil dette blotet også tjene som mentalt beredskap og vern mot folkefiendtlig psykologisk krigføring, psykologisk avvepning og tankekontroll av individ og folk.

Halloween kunne lettvint og med stor fordel forvandles til et barnevennlig diseblot av kulturbevisste og ansvarsfulle foreldre – gjerne med innlagt besøk på kirkegården.

I moderne tid, i våre dager, kan et diseblot foregå på følgende vis:

*

1. Blotet blir gjerne/helst avholdt i heimen, men kan i prinsippet avholdes hvor som helst og når som helst. Eneblot(einblot) uavhengig av kjønn er uproblematisk, eller det kan holdes av begge kjønn sammen. Blotet må da tilpasses den/de enkeltes behov.

Man tenner lys og gjør ellers blotets rammebetingelser gunstige. Varme i peisen er bra. Bilder av avdøde formødre kan gjerne inngå blant rekvisittene. Gjenstander som har tilhørt formødre og som har gått i arv i slekten, kan settes fram, synliggjøres eller inngå i ritualet.

Vi anbefaler ikke ofringer, men en liten slurk vin eller likør til disene vil trolig bare bli satt pris på.

(Vi forutsetter at de ikke er avholdsfolk.)

Blant åsatruere, og gjerne i lystige lag, er følgende ytringer ofte å høre: En skål til disene!, Til fylgjene! eller Til Fylgja mi!

2. Ættens kvinnefylgjer og verneånder er blotets adressater. Visualisering av den/de egne kvinnefylgje(r) eller av ættens kvinnefylgjer. Her kan man godt gi seg litt tid (et par minutter).

3. Påkalling

- Jeg(Vi) påkaller mine/våre verneånder. Jeg påkaller min og slektens fylgjer. Jeg påkaller slektens kvinnefylgjer. Jeg påkaller slektens diser og ber om oppmerksomhet

4. Blotets budskap

- Jeg/Vi, XX, ber om hjelp fra dere i mitt/vårt daglige strev. Jeg ber om mine barns vel, ættens fruktbarhet, folkets vel og velstand og at vi alle får omsorg og hjelp fra dere. Vi ber om lykke og framgang i livet.

Jeg/Vi ber spesielt om (Her kan man framføre et spesielt og personlig ønske. Her kan også et papir med ønsket påskrevet brennes i en skål.)

Jeg vil virke sammen med dere for gudenes gjenkomst, for frigjøring av individ og samfunn og for gudsbevissthetens vekst: Vi er alle på vei mot større gudlikhet og mot den gullalder som følger Ragnarok. Jeg ber dere om hjelp til å nå fram til den innsikt og handlingsvilje som kan lede meg , mine og mitt folk til framgang og fred i landet i fredelig og velstandsgivende samvirke med de andre folkefellesskapene.

5. Begrunnelsen

- Jeg tror at den hjelp jeg kan få fra dere, mine fylgjer, kan hjelpe meg, mine og folket mitt i livskampen langs Livslinjen og i kampen mot kaoskreftene langs Dødslinjen. Og den hjelpen trengs i disse vargtider.

6. Påkallelsen opphører, forbindelsen brytes etter en passende tid.

- Påkallelsen er nå over. Mitt budskap er frembrakt og jeg bryter forbindelsen.

7. Visualiseringen opphører. Lysene slukkes.

*

Heim