Den rasistiske lære.

Vth

Tilpasset et liv ved kanten av breen – hva antirasistene vil utrydde …


Vi hører jevnlig at antirasister er på ferde. De bekjemper rasister. Vi hører om opptøyer og gateslag hvor rasister blir banket, og vi hører om debattfora hvor rasister blir fordrevet og utestengt. Av dette skjønner vi at rasisme ikke er helt politisk korrekt, og at antirasisme er av det gode og rasisme er av det onde.

Vi tilstår; vi går til bekjennelse: Vi jotunbankere er rasister!

Og om du undres hva rasisme er, så lytt til vår lære:

1. Alle raser er verdifulle og derfor verneverdige.

2. Alle folk er verdifulle og derfor verneverdige.

3. Alle folkeegne kulturer er verdifulle og derfor verneverdige.

4. Det norske folk og deres kultur er verdifull og verneverdig.

5. Genetisk og kulturelt mangfold på jorden er verdifullt og verneverdig

6. Om alle folk skal bo i alle land samtidig, vil alle folk og alle folkeegne kulturer bli utslettet over tid. 20 – 30 generasjoner vil være rikelig med tid og gjøre susen. Folkene og deres kultur blir da bastardisert ut av livsstrømmen og forsvinner i historiens mørke.

7. For å oppnå genetisk og kulturelt mangfold på jorden som bærekraftig ordning, må hvert folk bo i hvert sitt land.

*

Det er altså disse verdier og denne lære antirasistene vil bekjempe. De vil at alle folk skal bo i alle land samtidig. Men da en slik ordning ikke er bærekraftig, ender det med forferdelse: Livet vil genetisk og kulturelt mangfold her på jorden – ikke enfold!

Dermed er antirasistene ikke bare folkemordere, men også kulturkverkere.

Og da politikkens konsekvenser nok også er dens mål, er det grunn til å tro at disse virkninger er tilsiktet …

Makten over politikken ligger i dag hos De internasjonale pengefyrstene – hos Utsugerne. Kan antirasistene være utfjottete og nyttige idioter, eller vet de hva de gjør?


The Hottentott Venus

Hun er tilpasset livet i den kalahariske ørken og er nå utrydningstruet av antirasister.Den autoriserte, propagandamessige versjon av begrepet 'rasisme' til vern om De internasjonale pengefyrstene og deres interesser, finner du her. xxx (Den gamle definisjon av begrepet, at noen folk er bedre enn andre folk, er naa bare brukt av joedene; de er, som vi vet, joedegudens utvalgte folk foran de andre folkene, og er lovet aa bli verdens herrer.) Men dette maa det ikke snakkes hoeyt om.

Begrepet rasisme er sammen med begrepene nazisme, fascisme, antisemittisme og holokaustfornekting i sine autoriserte og forvrengte betydninger det viktigste verktoey i tankekontrollen og knektingen av alt nasjonalt og folkekjaerlig strev blant nordmenn.
Hva rase betyr for IQ og gruppeinteligens gaar fram av Bellkurven.

************************

Det maa skilles mellom rasisme og 'rasisme'. Det finnes flere former for rasisme:
1) Den joediske rasisme. Herrefolkrasismen.
Joedene er joedegudens utvalgte folk foran alt annet i skaperverket. Dette er den onde rasismes kilde. At det var joedene som skapte Herren i sitt bilde, hoerer med i tegningen.

2) Propagandarasismen. Hva joedemedia proever aa innpropagandere oss alle.
Skal kneble folkenes mentale, psykiske forsvarsevne. Skal kneble folkerasismen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Rasismeparagrafen

3) Folkerasismen
Menneskets genetisk betingede kjaerlighet til familie, flokk, stamme og eget folk. En grunnpilar i Evolusjonen.
https://forskning.no/�/podcast-ligger-fremmedfrykt-i�/266247

Heim.