http://www.vegtam.info/Bilder/riksravn.jpg

Vegtams Nettsider

Frihet, Slaveri, Mulighetstap, Folkemord og Innvandring.
vth

*

Eli Wiesel fikk nobelprisen av Den norsk nobelkomité fordi han var så flink til å lyve om Holocaust.

Det viser at nobelkomitéen – avdankede politikere – fører folkesviket videre.

Jagland er formann i dagens komite. Han skapte med vilje et sår mellom Norge og Kina som enda ikke er leget.

Jagland er EU-tilhenger – og dermed også fremdeles folkesviker på det området.

*

 

Det gode samfunn Innvandring og mulighetstap Kol Nidre - Alle Eders Ugyldighet En ubetalelig, rentebetinget ... ## ## Ragnarok Plyndringssystem og alternativ Grunnloven som folkeverner Mål ##

Den store konflikten eller motsetningen i menneskehetens liv og historie - selve grunnmotsetningen - har til alle tider stått mellom frihet og slaveri. Denne motsetningen er kilden til de fleste andre konflikter. Man finner det virkeliggjort som forholdet slaveeier – slave, herre – knekt, arbeidsgiver – arbeidstaker (egentlig arbeidskjøper - arbeidsselger), jordeier – leilending, bonde – husmann… og i enkelte tilfeller som forholdet mann – kvinne.

 

Ser vi tingene i historisk perspektiv og går så langt tilbake som til jegerne og sankerne, finner vi spiren til uvesenet i egoismen – altruismen; begge deler genetisk betinget i menneskets natur. Egoismen driver oss til selvoppholdelse og livberging, om nødvendig på andres bekostning; altruismen driver oss til samhold for bedre selv å kunne overleve og for bedre å beskytte og føre videre den fells genpulje – om nødvendig ved å ofre livet. Altruismen syner seg i familiesamhold, gruppesamhold, stammesamhold, folkesamhold og folketilhørighet, og alt dette står i livets tjeneste og leder til diversitet og biologisk, etnisk og kulturelt mangfold. Livet vil mangfold.

*

Som jegere og sankere

Ser vi på flokken av jegere og sankere, var deres overlevelse avhengig av samhold. De unge lærte av de eldre, og de gamle og syke ble fødd av de yngre og sterkere. Man var avhengig av hverandre. I storparten av sin historie har mennesket levd i slike flokker på fra 20-30 individer og opp til 120-130.

I denne tid – flokktiden – ble det utviklet to viktige institusjoner: Høvdingen og medisinmannen. Høvdingen ledet flokken på jakt og i krig. Han var klok og dyktig. Medisinmannen var dyktig med folks helse; han hadde kunnskaper om medisinplanter og sykdommer og han holdt kontakt med åndeverdenen til flokkens beste. Han var sjaman.

 

Men selv under slike enkle forhold, dukket det opp avvikere. Det er naturlig å tro at det var individer med sterkt utviklet egoisme, svakt utviklet altruisme eller begge deler – pluss kanskje noe mer. Begrepene sosiopat eller psykopat faller en i tankene – om man skal tenke i psykiatriske termer.

Disse ønsket å utnytte flokken til egen fordel. De krevde en større andel og bidro gjerne med mindre enn andre. De var snyltere og parasitter som med viten og vilje prøvde å ta seg arbeidsfri inntekt på de andres bekostning. Og for å lykkes med dette, søkte de seg gjerne mot de to viktige institusjonene fordi dette ga makt og muligheter til snylting og utsuging. Men i en beskjeden og oversiktlig flokk var dette en ikke helt enkel oppgave. De ble gjerne avslørt og avvist, og om annen utvei ikke fantes, kunne deler av flokken bare flytte ut og gå sine egne veier. Det var jaktmarker og ressurser nok.

 

Folkets religion vs Utsugernes religion.

Da sjamanen som institusjon splittet seg opp i medisinmannen og presten, fikk vi etter hånden de forskjellige religioner. De naturlige religioner utviklet seg som polyteistiske. Blant de semittiske folkeslag alene skal det ha vert ca fire tusen forskjellige guder. Unntaket er stammen til Abraham. Da han ble drevet ut fra Ur i Kaldea, hadde han kun én gud med seg: Jehova, Gud Herren. En slags krakilsk og lunefull husgud for Abraham som flyttet med som en slags nisse på lasset.

Annet steds har vi tydet denne guden som et strengt – og etter hånden – psykopatisk overjeg. Dette gir seg til kjenne ved en blodtørst nærmest uten grenser: Han skulle ha alle de førstefødte i folket som blodoffer; jamfør kravet om at Abraham skulle ofre Isak. Vi husker også drapet på alle de førstefødte i Egypt.

Denne blodtørst har sammenheng med tilregning av skyld. For å kjøpe seg fri fra skyld, måtte man ofre sin førstefødte. Men da dette krav knapt lot seg håndheve av prestene (levittene) i lengden, nøyde Gud Herren seg med det blodoffer som ligger i omskjæringen. Alle guttebarn skulle omskjæres; dette kjøpte dem fri fra skyld og gjorde dem til Herrens utvalgte folk; de skulle bli verdens herskere, herrer over alle andre folk, om de holdt alle hans forbud og påbud. (Om omskjæring og skyld, se 2 Mos 4.24-26).

For den som skal kontrollere et folk, er én gud bedre enn mange. Guden kontrollerer folket og prestene kontrollerer guden og hans lære – og dermed folket.

For de polyteistiske religioner er skyld, synd, arvesynd, soning og frelse ukjente begrep innen religionen.

Da den jødiske nasjonalisten Jesus, Nasareeren, kom med sitt budskap om velferd til folket og den tilgivende Faderen som motvekt til den skyldtilregnende Gud Herren, ble hans sosiale budskap kuppet av jøden Paulus, og vi fikk Jesus som Kristus og førstefødt sønn og blodoffer til Gud Herren. Den læren som var farlig for utsugerne, ble gjort om til en slavereligion for hedningene; goyim - kveget: Den største svart-flagg-operasjon i verden. Vi finner liten grunn til å tvile på at Saul (Paulus) også i dette ærendet var sendt ut av Sanhedrinet. (Vi ser hvordan virkeligheten i annen sammenheng er blitt vridd om til Holocaustlæren. Eller at slavebindingen av egypterne ble til frelsen ved kornet. Utsugerne kan sitt fag som folkeforførere.)

Da Islam kom, ser vi at omskjæringen følger med, og trolig er det skyld og skyldbelegging som er ute og går også her. Kanskje er det i tillegg samme guden. Jehova og Allah er av samme vesen.

Vi bør ellers erindre at skyld og gjeld hører sammen. Derfor er De utvalgte og omskårne de ivrigste tilhengerne av Gjeldspengesystemet.

Kristendommen ble tvangsinnført over hele Europa fordi den var en slavereligion og dermed velegnet som hersketeknisk middel. Folkesvikerne Olav Trygvason og Olav Haraldson visste hva de gjorde.

For folkene var og er polyteismen og de mange guder et frigjørende gode; for Utsugerne er Den ene Guden et godt hersketeknisk verktøy til skyldbelegging og slavebinding.

*

For kristendommen foregikk frelsesverket en gang for alle Golgata gjennom blodofferet av nasjonalisten Jesus som utsoning av menneskehetens påståtte skyld til Jødeguden. I Åsatrua foregår frelsesverket nå og alltid i Golgata (Hodeskallestedet) gjennom en stadig økning av forståelse og innsikt i alle saksforhold. (Jamfør Odins hengning i Yggdrasil for å vinne kunnskapen om runene.) Dette forklarer alene framgangen for den greske og europeiske sivilisasjon foran de andre sivilisasjonene.

Utsugernes gud er moralens, skyldbeleggingens og utfjottingens gud. Æsene er skyldfrihetens, forståelsens og avfjottingens guder. Lucifer er motstanderen og lysbæreren innen de semittiske religioner i det mentale mørke Gud Herren skaper. Han er altså også, på sitt vis, en gud for avfjotting.

Johannes 3.16 er ren autorisert propagandaløgn uten mulige røtter i noen kjent del av virkeligheten. Og det var i alle fall alt annet enn kjærlighet til menneskene fra jødeguden som lå til grunn for kravet om blodofferet på korset. Her valgte man å holde den opphavlige tradisjon ved like.


Under jordbruket.

Da jordbruket kom, ble forholdene noe helt annet. Vannartingene eller utsugerne fikk bedre betingelser. Flokken kunne nå ikke rømme. Det overskudd jordbruket gav, kunne nå med litt dyktighet grabbes tak i, og jorda som produksjonsfaktor kunne privatiseres i utsugernes eie.

 

Utviklingen ble da slik:

1.      Utsugerne og deres hjelpere okkuperte høvdinginstitusjonen med makt. Etter hånden gjorde de seg til konger, keisere, adel og krigerkaste. Vi hadde fått staten.

2.      Medisinmannen/sjamanen som institusjon ble splittet i to: Medisinmannen fortsatte som lege eller klok kone som hadde folkets helse og overlevelse som sitt virke og mål. Åndemaneren ble til dagens prester; hans oppgave ble å forføre folket, lyve for dem, føre tankekontroll med dem eller på annet vis gjøre folket hjelpeløse i utsugernes vold. Vi hadde fått kirken – eller dens forløpere.

 

Maktstaten og mysteriekirken har til alle tider samarbeidet om knektingen av folket. I perioder har de konkurrert med hverandre om å være mektigst, men de har alltid funnet sammen i sitt snyltende og parasitterende samarbeid, i et evig strev mot å bli - og å holde seg som - predatorer. Under deres hånd ble slaveriet som institusjon utviklet, og vi fikk slaven – trellen – som det laveststående individ i samfunnet. Trellen kunne kjøpes og selges.

 

Når staten var jordeier, fikk vi i det ekstreme tilfelle slike tilstander som under Stalin og Sovjetunionen, ellers leilendinger som betalte jordleie. Når kirken eide jorden, fikk vi leilendinger og kirkegods.

 

Andre utsugende organisasjoner.

Utsugerne hadde selvsagt mulighet til å organisere seg på de forskjelligste vis for å muliggjøre og sikre plyndringen av folket. I dagens samfunn kan vi peke på: mafia eller organisert kriminalitet, frimureri, Vatikanet, det nåværende bankvesen, de nåværende sentralbanker, andre monoteistiske kirkesamfunn, politiske partier som skal lure folket til å tro de lever i et demokrati, tenketanker under kontroll av utsugerne, media som propagandakverner under utsugernes kontroll, frivillige organisasjoner eller ungdomsorganisasjoner startet, kontrollert og finansiert av utsugerne…, ja hele folkeslag har spesialisert seg på å plyndre ut vertsfolk over hele jorden; de tar sikte på å gå fra parasitter til predatorer. Khazarene er et slikt folk, under ledelse og kontroll av elitejødene, jf. Toraen og Talmud.

 

"…Gå ind og sæt jer i besiddelse af nationer, som er større og mægtigere end I selv…. Herren jeres Gud går foran jer; som brændende ild vil han udslette dem, han vil bringe dem til fald for jeres ansigt; således skal I drive dem ud og udslette dem hurtigt, som Herren har befalet jer det… For hvis I med flid overholder de bud, jeg har givet jer … så vil Herren uddrive disse nationer foran jer og I skal besidde nationer, som er større og mægtigere end I selv er … jeres kystlinie skal nå til de fjerneste have. Ingen mennesker vil kunne stå sig imod jer: for Herren jeres Gud vil kaste rædsel for jer over landet, som I betræder…."

"I skal ikke tage åger af jeres broder … af den fremmede må I gerne tage åger"

 

"Herren jeres Gud vil sætte jer over alle nationer på jorden… Herren vil gøre jer til et helligt folk for sig selv… Og alle jordens folkeslag skal se, at I er kaldede i Herrens navn; og de skal frygte jer …. I skal låne ud til mange folkeslag og I skal ikke låne af dem. Og Herren vil gøre jer til hoved og ikke til hale; og I skal kun være foroven og ikke forneden…"

 

 Romfolket har spesialisert seg på å parasittere på bunnen i samfunnet ved tigging og småkriminalitet.

 

Kol Nidre-folket har drevet det lengst i denne idretten. En delvis forklaring på fenomenet finnes hos Kevin MacDonald. Resten av forklaringen ligger i at levittene og Sanhedrinet fant en strålende forretningsidé og en glimrende mulighet til å overleve i en vanskelig verden.

Vi tror at Sanhedrinet aldri ble nedlagt, men eksisterer under annet navn den dag i dag, maskert som noe annet.

 

I det videre vil disse som snylter, parasitterer og/eller tar seg arbeidsfrie inntekter gjennom lureri og/eller folkeundertrykking, med en fellesbetegnelse bli kalt for Utsugerne.

*

 

Frihet.

Ved siden av livet er frihet en av menneskets mest skattede verdier. Men frihet i løs vekt er en ukjent størrelse; det er alltid snakk om frihet fra ett eller annet, eller frihet til noe. Ytringsfrihet, frihet til å si hva man mener, er en av disse mest skattete frihetene. Frihet fra ytre eller indre tvang er en annen. Mennesket befinner seg alltid i et spenningsforhold individ – individ eller individ – samfunn og kan av den grunn ikke bli helt fritt fra bånd eller føringer. Kun alene på en øde øy slipper man slikt, men da lever man ikke menneskets naturgitte liv.

Vi skal ikke gå videre i den filosofiske debatt om menneskets mulige frihet, eller viljens frihet, men vi vil antyde at etter vår mening er menneskelige handlinger ikke årsaksfrie. Vi mener mennesket har valgfrihet mellom de valgalternativer det til enhver tid har oversikt over. Og gjennom læring kan man endre det kausale forløp av hendelser – heri valg -som ellers ville skjedd uten slik læring. Dette gir håp for folkeopplysning, jotunbanking og vårt virke som nasjonalpedagoger.

Gjennom læring øker både individ og folk sine valgmuligheter og sin frihetsgrad. Og gjennom læring av Utsugernes vesen og hensikter kan de forsvare seg mot uvesenet. De kan beskytte seg mot utfjotting i utsugingens tjeneste.

I den greske-romerske-norrøn tradisjon vektlegges den frie vilje i form av valgfrihet, og muligheten til å være sin egen lykkes smed. Blant muslimer heter det «Om Gud vil». Denne fatalistiske troen på at Allah skal ordne opp, er en av grunnene til at de muslimske land er så tilbakestående og ikke får det til. De er lenket psykisk av sin religion til eget forderv. Sharialovene gjør resten. Dette er en god grunn til ikke å slippe muslimer inn i riket.

I det norrøne samfunn var man ikke ukjent med skjebnetro, men man var vel vitende om at man måtte virke utrettelig for å nå de mål nornene hadde lagt i den enkeltes livsvev. Man måtte virkeliggjøre sin skjebne.

 

 

Slaveriet.

En slave eller trell var i tidligere tider et menneske som

- kunne kjøpes og selges som en vare

- hadde en herre han ikke kunne velge seg fri fra

- fikk sitt livsopphold fra eieren i bytte mot sitt arbeid

- gjerne var eiendomsløs.

 

Under det moderne slaveriet som lenge har drevet og utviklet seg, er slaven gått over til å bli lønnsslave, og tilstanden er da følgende:

- Lønnsslaven blir solgt og kjøpt sammen med arbeidsplassen sin som kua på båsen; han følger med når bedrifter skifter eier. Han er goyim – kveg – som Kol Nidre-folket sier.

- Han kan fritt velge sin herre (eier av bedrift eller arbeidsplass) - om det er arbeid å få. Dette blir kalt «frihet».

- Han må fø seg selv av de penger han får i bytte for sitt arbeid – han må selv skaffe hus, mat, klær og livsfornødenheter.

- Når det ikke er arbeid å få, går han på lægd mellom arbeidskontor og sosialkontor.

 

Forskjellen blir altså grovt sett at den moderne lønnsslaven fritt kan velge seg herre, og han kan ta mot penger for sitt arbeid i stedet for naturalier. I tillegg kan han riktig nok også arbeide seg fri ved å skape sin egen arbeidsplass, slik han fikk mulighet til under den folkevennlige Solajarlen. Til gjengjeld har arbeidskjøperen (arbeidsgiveren) minimalt ansvar over sin arbeidsselger (arbeidstaker).

 

Om dette er en forbedring er vanskelig å si: For den skandinaviske lønnsslaven er forholdene nok ikke så ille og økningen i frihetsgrad saktens verdsatt, men for ca. 14 millioner barnearbeidere og millioner tvangsprostituerte kvinner over store deler av verden er forholdene trolig verre. Og det samme gjelder nok også for indiske og kinesiske industriarbeidere som arbeider 10-12 timer pr dag 6 dager i uka for 1 $ dagen. Og forholdene synes å være i rask forverring over det meste av verden. La oss heller ikke glemme den nye og innstrammede pensjonsavtalen i Norge som gir lønnsslavene en betraktelig magrere alderdom.

 

Folkets mål versus Utsugernes mål.

I alt levende ligger det et driv i retning av vokster, utvikling og perfeksjon. På de lavere nivåer av liv er dette ubevisst; hos mennesket er det bevisst – i beste fall. I samme grad som selvbevisstheten er utviklet i individ og kollektiv, i samme grad er bevisstheten om de egne vokster- og utviklingsmuligheter til stede. Folkets hovedmål er derfor overlevelse som folk; dernest velstand, velferd og stadig vokster og utvikling mot høyere nivå av eksistens og bevissthet. En slik vokster og utvikling innbefatter både genetisk og kulturell kvalitativ endring. Livet vil mangfold og foredling.

 

Utsugernes mål for den egne gruppen er den samme som vi her har beskrevet for folket. Men for folket vil de noe helt annet. For folket ønsker de slaveri. Folket skal være slaver for Utsugerne som herrer. Og for å lykkes med dette, må normale og naturgitte instinkter og tildriv i folket fjernes. Gruppesamhold, nasjonalt samhold, folketilhørighet, folkets egenkultur og felles interesser må fjernes. Og i stedet må det skapes kunstige motsetninger og konflikter, og en alles kamp mot alle må herske i folket. Individet må helst vingle planløst rundt som mobile arbeidsselgere for sine arbeidskjøpende herrer.

 

Tidens moderne slaveri oppnås derfor best gjennom oppløsning av alle nasjonalstater og bastardisering av alle folk. Folkene blir fjernet og erstattet av en befolkning, og folkenes egenkultur forsvinner i prosessen og blir erstattet av noe nytt og annet, skapt av Utsugernes propagandakvern.

At gruppeinteligensen synker i denne prosessen er verdt å merke seg. Det er også nyttig for Utsugerne og er en tilsiktet del av utfjottingen.

EU er et godt eksempel på hvordan man utrydder folkene ved å oppheve nasjonalstatene.

 

Mens hvert enkelt folk strever mot biologisk og kulturelt mangfold på jorden ved å søke å holde seg i eget land, strever Utsugerne mot å utslette mangfoldet på jorden ved å tvinge alle folk til å bo i alle land. Mot deres vilje. Bare jødene har religiøst forbud mot gifte seg utenfor folket.

 

Folkenes og naturens virkemåte er en bærekraftig prosess som gir mangfold. Utsugernes måte å gjøre tingene på er ikke bærekraftig; den gir enfold i stedet for mangfold. Mangfoldet blir utryddet av Utsugerne under navn av kristendom, humanisme og flerkulturelt samfunn. Løgnen er autorisert som sannhet av de utsugende makthavere.

Slik beveger vi oss mot Den nye verdensorden##

 

På dette vis går alle folkene – for å sitere Ibsen –

 

                           …  « i vrakgodskassen,

for, som det heter, å gå over i massen.»

 

… mens de jo egentlig all skulle blitt

… «blinkende knapper på verdensvesten».

 

Bare Utsugernes egen flokk får vokster, utvikling og foredling…

*

 


Folkemordet på de hvite folkene.

Vi er nå kommet dit at Utsugerne ønsker å utrydde de europeiske folkene siden disse er deres største motstandere. Det skjer gjennom kriger, lavt fødselstall, fremmedadopsjoner, flyktninge- og asylindustrien og innvandring av folkefremmede; heri arbeidsinnvandring fra fattige land som selv sårt trenger all sin arbeidskraft for å arbeide seg ut av fattigdommen. I Norge er fødselstallet ca. 1.7. I Italia 1.4.  I Portugal er barnefødslene gått ned fra 104594 i 2008 til 89841 i 2012. Et fall på 14 % på fire år. Dette er alene nok til at folkene over kort tid går sin utslettelse i møte. Men folkeblandingen vil, i tillegg og alene, over noen generasjoner, - femten, tjue? – besørge utslettingen av hele den hvite rase, med alle sine folk.

At det foregår et bevisst folkemord blir selvsagt benektet av de politiske folkesvikerne, selv om resultatet av deres politikk er åpenbar for alle.

 

La oss se hva Wikipedia sier om folkemord:

Folkemord omtales i FNs konvensjon av 09.12.1948 om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen kalt “folkemord” også kjent som “folkemordkommisjonen”. Folkemordkommisjonen definerer folkemord slik:
«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

·         - å drepe medlemmer av gruppen;

·         - å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

·         - bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

·         - å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

·         - med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe folkemord

 

fig-2010-06-15-06

 

Fra Store Norske Leksikon henter vi:

Folkemord, drap og andre handlinger som tar sikte på helt eller delvis å ødelegge nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper. Begrepet ble introdusert av den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin under 2. verdenskrig. Lemkin anvendte begrepet som en betegnelse på drap på mennesker på grunnlag av hva de var, for eksempel trosretning, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller kjønn, og ikke på grunn av bestemte handlinger de hadde utført.

 

Ut fra definisjonene av begrepet folkemord ser vi at nordmenn, samer og alle Europas folk er gjort til gjenstand for folkemord gjennom den rådende politikk. Men om du spør politikerne om deres politikk er et folkemord, eller vil lede til folkenes utsletting over tid, vil de hardnakket benekte det. Men som vi vet, politikkens konsekvenser er alltid også dens mål.

Dagens politikere lyver alltid om sine sentrale verdier og mål – og derfor kommer de aldri til uttrykk i partiprogrammene. Dette er en god grunn til å skifte dem ut.

*

 


System vs. Mentalitet

Opp gjennom historien har det så pågått en kontinuerlig kamp mellom folket og Utsugerne. Utsugerne har under skiftende tider og betingelser utviklet og forfinet det juridiske system og de teknikker som trengtes for å plyndre folket og holde dem på plass, og samtidig har de tenkt ut og forfinet religioner, ideologier, kollektiv og individuell moral, menneskesyn, samfunnssyn, gudsbilde, verdensbilde og andre memkomplekser av de forskjelligste slag for å føre tankekontroll med folket. Tenketankenes antall er i dag stort og uoversiktlig. Den norske regjering sender hundrevis av millioner kroner til amerikanske tenketanker!

Folket – eller folkets sanne representanter – på sin side har svart med opprør og revolusjoner med jevne mellomrom når utsugingen og urettferdigheten ble for plagsom. Og i etterkant av slike opprør kom så systemendringer og mentalitetsendringer til beste for folket – og til bekjempelse av Utsugerne. Vi fikk demokrati i forskjellige varianter med tilhørende skifte i religioner, ideologier og tenkemåter av de forskjelligste slag, som tjente folket bedre enn det Utsugerne hadde å by på. Og det som tjener folket best er alltid sannhet og virkelighet. Utsugerne bygger alltid sin makt på løgn; jf. Holocaustløgnen og løgnen om arvesynden med tilhørende kristendom. Co2-løgnen om den menneskeskapte klimakrise ved utslipp av co2 er også verdt å merke seg.

 

Etter vår mening er det nå slik at det både trenges en mentalitetsendring – skifte i grunnverdier og hovedmålsetning – og en systemendring til vern mot Utsugerne og til fremme av folkenes overlevelse som folk.

 

Mentalitetsendring.

Den mentale innstilling til det norske folk er et meget komplekst forhold. Den består av et stort antall verdier og målsetninger som kommer til uttrykk i deres hverdag, og når folket går til valg. Vi skal bare peke på noen få av de viktigste som er virksomme for tiden:

 

1. Etnisk mangfold innen landes grenser er et gode. Gjennom denne verdi eller vurdering begår folket etnisk selvdrap. Det er gjennom hemningsløs propaganda Utsugerne har lyktes med å utfjotte folket til å velge sin egen undergang ved valgurnene.

2. Troen og tilliten til kapitalismen som økonomisk og samfunnsmessig ordning. Ved det kapitalistiske system har Utsugerne skapt seg et glimrende verktøy til plyndring av folkets arbeid og strev.  ##

3. Kristendommen som religion for folket. Den tilhørende slavemoral er også grunnet på arvesyndsdogmet og er i tillegg til religionen et utmerket verktøy til tankekontroll.

4. Etter hvert som kristendommen mister taket på folket, trengs andre hjelpemidler. I tillegg til de religioner som følger med fremmedinnvandringen, har man derfor funnet det nyttig og nødvendig å utvikle slike «religioner» som holocaustlæren, samt starte «kriger» mot terror og co2. Intet holder folket bedre på plass enn en krig eller to. Kravet om holocaustbekjennelse, med straff og fengsling for de vantro, er vår tids inkvisisjon.

 

Disse lammende og tankekontrollerende tenkemåter må avskaffes og erstattes av noe annet om Utsugernes makt skal brytes. Vår anbefaling er:

 

1. Etnisk homogenitet innen landets grenser er et gode. Dette er en bærekraftig ordning og vil bidra til å opprettholde etnisk, genetisk og kulturelt mangfold på jorden. Enfold nasjonalt, mangfold globalt.

2. Den folkeøkonomiske ordning er et verdifullt gode. Kapitalismens negative ordning og konsekvenser vil forsvinne og miste sitt grep om folkets tanke og handling.

3. Åsatrua som religion for folket. Åsatrua er en etnisk og folkebevarende religion, utviklet av og for det norske folk til folkets bevarelse. Etter som kristendommen blir forlatt, vil det oppstå et åndelig og religiøst tomrom. Vi kjenner ikke noe som er mer folkebevarende for nordmenn som religion og livssyn enn åsatrua.

4. Gjennom avfjotting skal vi frelses både som individ og folk. Sannhet og virkelighet må komme i stedet for Utsugernes løgner og uvirkelighet.

 

http://d2b4wtkw5si7f7.cloudfront.net/6e/b4/i69121134._szw270h3500_.jpg

Våknet er Váfuðr,

rådgitt av ravner.

*

 

Utsugernes nåværende plyndringssystem – og et alternativ.

For tiden er det gjennom pengesystemet, men også gjennom hele det økonomiske system, at Utsugerne har skaffet seg mest makt og mulighet til å plyndre og snylte på folket. Gjennom årtusenlang eksperimentering og øvelse har man forfinet sitt verktøy til hva det er i dag. De internasjonale pengefyrstene er i dag folkenes største fiender. Alle andre blir bare for småkjeltringer å regne.

Vi hitsetter en enkel framstilling av det rådende plyndringssystem – og et for folket bedre alternativ.

 

En del systemvariabler.

Den folkeøkonomiske ordning

Det kapitalistiske system

Ressurser i hav og på land

I folkets felleseie

I pengenes (Pengefyrstenes) eie

Eiendomsrett til produksjonsmidler.

Arbeidsprimatet er rådende. Min. 60 % av privat bedrift eies av de ansatte, max. 40 % eies av kapitalen.

Pengeprimatet er rådende. Produksjonsmidlene i det private næringsliv eies av kapitaleierne.

Pengesystem

Et fripengesystem er rådende.

Gjeldspengesystemet er rådende.

De fire friheter

Folkets fire friheter. Frihet for folket til å begrense bevegelsen av arbeidskraft (mennesker), varer, tjenester og kapital.

Pengefyrstenes fire friheter. Fri bevegelse av arbeidskraft (mennesker), varer, tjenester og kapital.

Samfunnslønn

Ja (Til fordeling av kjøpekraft og velst.)

Nei

Samfunnstjeneste

Ja (Til folkets beste)

Bare som systembevar. Militærtjeneste.

 

Som en illustrasjon av disse ting, viser vi til den systemkrise vi for tiden har i EU (og saktens over hele verden), og vi hevder at Den folkeøkonomiske ordning ville vært en virksom medisin for samfunnslidelsen – sett fra folkets og samfunnets side. (Mens pengefyrstene ville skjære tenner)

 

 

Det gode samfunn.

Hva som er et godt samfunn kan det nok være delte meninger om. Også i folket. Men mellom den gjengse, folkelige oppfatning og Utsugernes oppfatning vil det være en grunnleggende og evig avgrunn. En av de viktigste forskjellene går fram av tabellen ovenfor med framstilling av de to system.

Ellers vil vi peke på de rammebetingelser som gjelder for folkets gode samfunn og utsugernes gode samfunn:

 

Rammebetingelser for folkets gode samfunn.

Rammebetingelser for utsugernes gode samfunn. (Nåværende samfunn)

 

- Det folkeøkonomiske system råder

- Et sant demokrati råder

- Hvert folk i sitt land, hvert land sitt folk. (Bærekraftig tilstand)

- Hvert folk sin folkeegne kultur. (Bærekraftig tilstand)

- Ytringsfrihet råder på alle områder

- Sann historieformidling

- Sannhet må råde rundt alle ting.

- Media står under demokratisk kontroll. I de ansattes eie.

- Skolens innhold og læreplan under demokratisk kontroll

- Individets selvrealisering i folkets tjeneste

Gudsbilde: Gudene er personifiseringer av det naturlige. Skapt i naturlige, gjerne idealiserte, menneskers bilde.

- Samfunnssyn: Makt og system skal tjene folket.

- Menneskesyn: Mennesket er godt; uten behov for frelse.

- Religionen er rettet mot velstand, velferd, fred og harmoni i det det dennesidige.

- Etter døden: Man kommer dit han hører heime. Blant likesinnede i det hinsidige.

- Politikkens mål: Folkets overlevelse som folk under folkeegen kultur.

- Det gode samfunn har beskyttende lovverk og beskyttende grensevern for folket.

- Næringslivet står i folkets tjeneste

- Det kapitalistiske system råder.

- Pengefyrstenes diktatur råder maskert som demokrati.

- Alle folk i alle land. (Ikke bærekraftig til stand) Folkeutsletting.

- Multikulturelt samfunn. (Ikke bærekraftig over tid.)

- Ytringsfriheten er kneblet på viktige tabuområder. (Rasismeparagrafen, antisemittisme, religionskritikk, holocaustfornekting, nasjonalisme… )

- Historieforfalskning i tankekontrollens tjeneste

- Løgnen står i folkekneblingens tjeneste.

- Media kontrollert av Utsugerne. I pengenes eie.

- Skolens innhold og læreplan under Utsugernes kontroll

- Individet skal tjene Utsugerne. Slaveri (Lønnsslaveri)

- Gudsbilde: Personifisering av et psykopatisk, strengt overjeg.

Skapt i Utsugernes bilde. ## ##

- Samfunnssyn: Folket og systemet skal tjene Utsugerne.

- Menneskesyn: Mennesket er ondt og syndig med behov for frelse

- Religionen er rettet mot frelse i det hinsidige og lydighet og forsakelse i det dennesidige.

- Etter døden: Man kommer til himmelen. Til Utsugernes gud om man er lydig og bekjenner seg til troen Utsugerne har konstruert, eller til helvete om man ikke bekjenner seg til troen.

- Politikkens mål: Utsugerne ved makten med verdenskontroll.

- En grenseløs verden.

- Folket står i næringslivets og Pengefyrstenes tjeneste.

*

 

Bilde: Det er tre måter å forholde seg til Holocaust på: Saklig/vitenskapelig, religiøst/trosmessig og propagandistisk/løgnaktig. Hva foretrekker du for deg selv?

Inkvisisjonen lever.

 

Løgnen og medløperiet.

Når Utsugerne er ved makten, blir store deler av folket lokket eller truet til å tjene som medløpere i folkesviket. De som er utfjottet av Utsugernes (Maktens) propaganda, slavebindende religion og ideologier, historieforfalskninger og rene, autoriserte løgner, er på et vis unnskyldt. De vet ikke hva de gjør. Men mange vet hva de gjør, men de deltar likevel som medløpere av likegyldighet, frykt eller bekvemmelighetsgrunner. Eller de lar seg kjøpe. Du ser dem i store mengder i skoleverket som migrasjonspedagoger, i media som kolportører av autoriserte løgner av de forskjelligste slag, i asyl- og flyktningeindustrien, innen akademia som historieforfalskere og co2-løgnere og i politikken som ulver i fåreklær. De styrter seg alle fra tempelmuren og gjør steiner til brød. Og alt dette til folkets forderv.

Dette forgifter hele samfunnet og virker negativt på folkehelsen både fysisk og psykisk. Folk som lever på en løgn, eller blir tvunget til å gå på akkord med sin samvittighet, er splittede mennesker. Deres psyke er blitt dualistisk. Løgn og sannhet er uforenelige motsetninger og kan bare skape disharmoni når begge blir tvunget til samliv i samme menneske. Det samme gjelder for samfunnet og den kollektive psyke. Folkehelsen ville forbedret seg stort om de autoriserte løgner ble avslørt og festet til sine avsendere.

Men for Kol Nidre-folket ville det blitt en katastrofe; de måtte finne seg en annen forretningsidé.

*

 

 Innvandring og mulighetstap.

I Det gode samfunn er medlemmene likestilt. De skal ha like muligheter til selvrealisering, virkeliggjøring og utvikling av sine iboende evner. Og de skal støtte, hjelpe og samarbeide med hverandre om å nå de enkeltes mål og muligheter. Samfunnet er en samarbeidende enhet.

Gjennom innvandring av fremmede og utenforstående av alle slag som blir gitt tilgang til landet med de samme rettigheter som folket selv, oppstår det et tap av muligheter for folkets egne. Dette skjer ved all innvandring: flyktninger, asylsøkere, adoptivbarn, visumkoner, familiegjenforeninger og arbeidsinnvandringer.

La oss peke på noen av mulighetstapene for de folkeegne statsborgere:

- Arbeidsplasser, særlig ettertraktete, går tapt for de folkeegne. Her kommer kvotering for innvandrere inn.

- Studieplasser og skoleplasser, særlig ettertraktete, går tapt for de folkeegne. Her kommer også kvotering inn.

- Barnehageplasser. Kødannelse. Tapte muligheter for folkeegne foreldre og barn. Kvotering.

- Sykehusbehandling. Kødannelse. Tap av helse og liv for de folkeegne på grunn av de fremmeds behov.

- Husmangel og økende huspriser for de folkeegne, og med tilhørende mangfoldig mulighetstap som konsekvens.

- Tap av liv og helse for de folkeegne som konsekvens av innvandringen; (drap, voldtekter, ran, ulykker, kjærringbanking, Psykisk stress, narkotika… med påfølgende mulighetstap.)

- Fremmedfrykt med mulighetstap av de forskjelligste slag som konsekvens; mange tør ikke være utendørs alene av frykt for ran, trakassering, antasting og voldtekt.

- Velferdsgoder går til de fremmede og tapes for de folkeegne.

- Oppdrag innen kunst, kultur, idrett og arbeidsliv går til de fremmede og tapes for de folkeegne. Kvotering vanlig for de fremmede.

- Skatter og sosialbudsjett øker for å underholde de fremmede, med tilhørende tap av muligheter for det egne folket. All innvandring, men særlig arbeidsinnvandring, vil øke skattene og presse lønninger nedover. En ikke-vestlig innvandrer vil i sitt livsløp koste 4.1 millioner kr. i snitt, og totalt vil innvandring av slike i beste fall koste 4100 milliarder kroner i dette århundret. I verste fall langt mer. Tallene er fra SSB og omtalt i media. Det tilsvarer oljefondet – det norske folks pensjonsfond. Nidhogg gnager det i seg. Innvandring er særskilt dårlig butikk for vertsfolkene, men svært lønnsomt for De internasjonale Pengefyrster. Beregninger viser at folkeegne unger er samfunnsøkonomisk mer lønnsomt enn folkefremmede og kulturfremmede innvandrere. Men folket skal utryddes.

- Kulturtapet. De fremmede vil over tid ødelegge den folkeegne kultur og tape sin egen. Begge deler er et tap for menneskeheten.

- Folketapet: Gjennom folkemordet innvandringen framtvinger. Folket taper seg selv og tapes for Livet, menneskeheten og det genetiske og kulturelle mangfoldet på jorden.   

Slike mulighetstap er brudd på samfunnskontrakten mellom folket og den politiske elite. Det er også brudd på Grunnlovens ånd og bekrefter bare den åpenbare vilje til folkemord vi alt har pekt på.

Vi vil også peke på at røverstaten og imperiebyggeren USA, sammen med de multinasjonale selskapene, har stor nytte av kunne kjøpe seg de gode hoder og flytte dem dit de ønsker. Til særlig stort tap for de fattige land – men også de rike. Egentlig for alle land og hele menneskeheten. Slikt er en selvsagt del av Pengefyrstenes globalisering.

 

Vil man hjelpe flyktninger og asylsøkere, finnes det bedre måter å gjøre det på for alle parter enn å begå etnisk selvmord på vertsfolket. Dette selv om folkeutryddingen foregår ved hjelp av valgurnene.

*

 

 Grunnloven som folkeverner eller folkekverker?

Grunnloven er det overordnete juridiske rammeverk folkets og samfunnets liv utspinner seg innenfor. Sett fra folkets side skal den beskytte folket og la dem overleve som folk i velstand, velferd og kulturell egenutvikling. Sett fra Utsugernes ståsted bør den slippe dem inn i vertsorganismen og gi dem armslag til utsuging og kontroll.

Da vi fikk vår grunnlov i 1814, var den nok moderne sett i forhold til hva man ellers hadde i verden. Den tok stor høyde for folkets behov. Særlig må nevnes at Eidsvollsmennene røpet dyp innsikt ved at de beholdt jødeparagrafen fra Danmar-kNorges lovgivning: jøder og jesuitter skulle ikke ha tilgang til riket. Men på et avgjørende punkt var den også en lov for Utsugerne: Norges Bank, Norges sentralbank, ble gjort til en sentralbank i spissen for et gjeldspengesystem. Hittil hadde Danmark-Norge hatt et ekte fripengesystem siden 1757. Dette skjedde etter krav fra England. Uten løfte om et gjeldspengesystem i Norge, ville vi trolig ikke fått støtte til vårt frihetsstrev. I England hadde Kol Nider-folket opprettet Bank of England i 1694 og dermed lagt grunnlaget for sin kontroll over dette landet. Jødeparagrafen var et utilsiktet uhell, den ble derfor raskt fjernet, og dermed lå landet åpent for plyndring gjennom gjeldspengesystemet.

Kol Nidrefamilien Hamburger-Levy kom seg inn i Norge i 1805 ved å konvertere til kristendommen. I Norge kalte familien seg for Hambro, og Hambros Bank var og er en del av Rothschildimperiet. Det var stortingspresident Carl Joachim Hambro (1885-1964), som ydmyket Fridtjov Nansen (1861-1930) med utsagnet «kan vi ha en skiløper til statsminister?» Han var en ivrig pådriver for å gjøre konge og regjering til rømlinger i det jødestyrte England i 1940, sammen med gullet fra Norges Bank, i stedet for å være hjemme å ta i med okkupantene. Og Hambros bank er vel enda Norges bank i England, tross svindel og kjeltringsstreker av mange slag?

I hundreåret fra ca. 1830 til 1930 var fattigdommen så stor i landet at ca. 1000 000 (en million) mennesker forlot landet og dro til Amerika. De lyttet til amerikanske agenter som dro rundt i bygdene og fristet med arbeid og jord. Denne røverstaten som var bygd på landran, folkemord og slaveri, trengte nordmenn mer enn Norge gjorde. Importen av negerslaver hadde stoppet opp.  Og norske myndigheter oppmuntret til utvandringen. I dag oppmuntrer de til innvandring til Norge fra hele verden til fortrengsel og folkemord på nordmenn og samer. Utsugerne og deres hjelpere og medløpere har makten.

Vi bør ikke glemme at stortinget i dag har en sterk overvekt av EU-tilhengere (og EØS-tilhengere), og at de strever alt de kan for å endre Grunnloven slik at det skal bli lettere å få Norge inn i EU. Lovens folkebevarende og folkebeskyttende evne skal svekkes.

 

Av dette forstår vi at Grunnloven bør endres i folkekjærlig, folkebevarende og norsk-kulturbevarende retning!

Vi foreslår derfor følgende innføringer i paragrafs form:

1. Jødeparagrafen innføres i utvidet form med forbud mot all folkefremmed og kulturfremmed innvandring, og saktens sterk begrensning av innvandring ellers.

2. Gjeldspengesystemet avskaffes og et fripengesystem innføres.

3. Pengeprimatet oppheves og arbeidsprimatet innføres.

4. Kulturvern av den folkeegne kultur nedfelles i egen paragraf.

5. Fødselstallet må være stort nok (2.1), eller tilpasses, slik at folket holdes ved sin optimale størrelse innenfor de økologisk bærekraftige grenser. (ca. 6 millioner)

 

Og skulle man finne det nødvendig med midlertidige forordninger med tilbakevirkende kraft for å få repatriert de folkefremmed som alt er kommet på vidvanke i landet - eller få dratt i gang det kommende, nødvendige rettsoppgjør - bør Grunnloven åpne for dette. Slikt harr vi jo tradisjon for i Norge.

*

 

Bohemian Grove   ##

 

Kol Nidre – Alle Eders Ugyldighet

Vi finner det her nyttig og instruktivt å sakse fra Nyhetsspeilet:

«Kol Nidrefolkets høytid Yom Kippur startes med bønnen Kol Nidre, Alle Eder, som fremsies i syngetakt tre ganger etter hverandre. Hver gang med høyere røst, første gang pianissimo (hviskende), siste gang fortissimo (høyt):

Alle eder som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter som vi avlegger og som vi kan bli bundet av uansett hvilket navn vi kaller dem i det året som kommer avviser vi herved.

Måtte de bli fjernet, annullert, gjort ugyldige og være uten effekt. Edene skal ikke binde oss eller bestemme over oss.

Edene som vi sverger, forpliktelser, erklæringer og løfter skal ikke forplikte oss og de skal ikke betraktes som eder.

Youtube-videoen under viser først en taktfull, dedikert dirigent, deretter vises sangernes aktpågivenhet og ikke minst, den ledende solists respekt for det bedragerske innhold, en samstemt ærbødighet for en felles sak,»

Kol Nidre

«Kol Nidre innprentes alle innen folkegruppen fra barnsben av slik at enhver tidlig opplæres til å anse bedrageri av sine medmennesker utenfor egen folkegruppe som naturlig og riktig og i overensstemmelse med egen religion. Kun avtaler Kol Nidrefolket seg i mellom skal respekteres og overholdes. Kol Nidre er folkegruppens sentrale bønn og de innen gruppen som ikke vil følge dens påbud om bedrageri av sine medmennesker foraktes og spottes.

Folkegruppens religionsbegrep kommer til uttrykk i Talmud og Tanàkh, hvis deler er Torà (Loven og Mosebøkene), Nebiìm (profetene) og Ketubìm (skriftene). Torà er en avstamning av jus for streben etter makt og rikdom. Sentralt i verdensanskuelsen er opprettholdelse av skillet mellom jøde og ikke-jøde, hvor ikke-jøden er det utnyttbare objekt. Folkegruppen er ikke en ren rase sett ut fra et genetisk ståsted, men en samling rundt en lovsamling hvis sentrale del er bønnen Kol Nidre.»

 

Yom Kippur, folkets største og helligste høytid. En slik høytid trenger en litt spesiell gud.

*

 

 

Ragnarok

Ser vi oss om i verden i dag, vil mange mene at Ragnarok nærmer seg. Dævelskapen drar seg liksom til, hevdes det. Vi er ikke utilbøyelige til å være enig i dette.

Vi har forsøkt å greie ut om Ragnarok annet steds, men vi vil her likevel føye til noen utfyllende elementer.

 

-Ser vi på de norrøne mytene i sin helhet, vil vi vanskelig kunne unngå å få det inntrykk at det nytter å bekjempe et mulig kommende Ragnarok. I det minste å utsette det og/eller minske omfanget av det. Æsene, og særlig Tor, strever kontinuerlig med sin kamp mot Jotner og kaoskrefter, og menneskene kan bidra med å minske voksteren av jotunskipet Naglfare, med Muspel og Loke ombord. Surt og Muspelsønnene fra Muspelheimen, lysrikt i sør for de odelsberettigede, er også på ferde. De er med og tar knekken på den rådende galska. Alle ni heimene blir flammenes råv. Så vokser den nye verden opp. Surt og Muspelsønnene står for sannhetsdriften i mennesket. Denne drift seirer alltid - til slutt.

Kaoskreftene drar mot kaos, kosmoskreftene drar mot orden. Skjeler vi til de grunnleggende lovmessigheter i universet, vil vi kanskje huske at verdensentropien øker; dvs. det skjer et stadig tap av informasjon og «orden»,( jamfør termodynamikkens 2. hovedsetning). Dette kan for det menneskelige samfunn bare motvirkes ved arbeid, tilførsel av energi og planmessig omtanke. Vi må omsette de riktige valgene til samfunnsbevarende og folkebevarende handlinger.

 

Som vi husker var Naglfare bygd av neglene til døde menn, og i den norrøne tradisjonen var det slik at de døde skulle stelles på beste vis før de dro til sitt dødsrike. De skulle vaskes, og hår og negler skulle klippes. At negler skulle klippes, var også for at Naglfare ikke skulle vokse, eller finne seg bygningsmateriale.

Symbolet Naglfare tydet vi til å være de folkebevarende tradisjoner som var blitt vraket av folket eller folkets ledere. I tillegg også den folkebevarende visdom og saklige kritikk – naglfaring, det å fare kritisk og nøye med neglen over en tekst, og gjerne sette merke i margen med neglen – som gamle vismenn hadde brakt for dagen, men som etter hvert er blitt vraket av folket eller folkets ledere som resultat av jotunvesenets utrettelige, undergravende virke. Nidhogg er alltid i arbeid.

Disse vrakede, folkebevarende tradisjoner og vismenn er det at jotunvesnet bruker mot oss når Naglfare stevner fram ved Ragnarok.

 

-I den mytologiske gullalder hersket det fred og harmoni i Åsgard og viden om. Man bygde og spilte brettspill med gullterninger. Det hersket fred blant gudene. Men så kommer Gullveig fra Jotunheimen og skaper ufred blant guder og mennesker ved å vekke lysten på gull i dem.

Gullveig: gulldrikk, av gull, «gull» og veig, ‘sterk drikk; styrke; kvinne’. Hun er en personifisering av begjæret etter gull. Hun kommer på Vanenes oppdrag til Åsgard og vekker Æsenes motvilje. Æsene spidder henne på spyd og brenner henne tre ganger, men hver gang gjenoppstår hun. Sist kommer hun tilbake som Heid, urtypen på den onde trollkvinne som utfører svart magi (seid). (At Heid og Gullveig er identiske, er ansett usikkert.)

Gullveig sies å ha forårsaket Vanekrigen. Vanene var rikdomsdyrkere, særlig Njord. Kanskje var det grunnen til at han ble tatt som gissel til Åsgard ved fredsslutningen.

Heid, av heidr; ‘heder, ære, klar, lys’. Jamfør «hei» som skogløst, lyst, opplyst sted. Det lyse her kan vise til gullets lyshet. Lyse kvinner ble gjerne kalt Heidi, kanskje fordi de har gullhår.

Fra Våluspå henter vi:

Møttest æser

på Idavollen,

reiste der høgtømra

hus og hov,

gruer mura dei,

smidde gull,

gjorde seg tenger,

og gode reiskapar.

 

Dei spela i tunet,

tavlespel glade,

gull var det aldri

nokon som vanta,

til det kom tre

tussemøyar,

ovsterke

frå Jotunheimen.

 

Siden ble verden ikke lenger den samme.

Det skal ikke så mye kunnskap, innsikt og forståelse til for å se at det er gulltørsten, pengeprimatet og gjeldspengesystemet som rir verden i dag. Det er derfor vi ved enhver anledning minner om at

 

Pengeprimatet må erstattes av Arbeidsprimatet, og

 

Gjeldspengesystemet erstattes av Fripengesystemet.

(Gull er krigens penger)

 

 

En ubetalelig, rentebetinget og voksende samfunnsgjeld er ingen spøk. Jamfør gjeldskrisen i EU og verden. Gullveig er allsidig…

Den nasjonale og inkonvertible mynt, med grunnlag i folkets arbeid, kan aldri være krigens mynt. Heller ikke mynt for De Internasjonale Pengefyrster. Men Euroen kan det; derfor må den forsvares med alle midler til folkenes forderv. Det finnes enda - utrolig nok - rikelig med folk i Norge som vil erstatte Krona med Euroen!

 

Vi minner om at da man i JEW$A måtte forlate gullstandarden, innførte man petrodollaren: ##

Oljen måtte betales med dollar, som dermed ble internasjonal reservevaluta.

Folkene må derfor kjøpe dollar, laget av intet i Kol Nidre-folkets bank, for å kunne kjøpe olje.

 

*

 

Vi åsatruere gjør så godt vi kan for å hjelpe Æsene med jotunbankingen og dermed holde Ragnarok fra døren så lenge som mulig. Og, om mulig, minske omfanget for det norske folk når det tørner til.

Dette gjør vi som nasjonalpedagoger ved å spre folkeopplysning om de fortidde, skjulte og tabubelagt områder. Vi bidrar til å utvide folks bevissthet. Vi hjelper dem til å motstå maktas utfjotting og til å komme i gang med avfjottingen. Og dermed om mulig forhindre de pågående folkemord.

Vi minner om at Æsene alle befinner seg på psykens område, på bevisthetssidens område, med Odin som nåbevisstheten.

 

Hver enkelt av oss kan uten store anstrengelser bidra på forskjellig vis:

- Daglig unnlate å kjøpe Dagbladet (Siden blekka er ett av de verste åndelige horhus i landet, befolket med overveiende åndelige luddere, medløpere og akkordgjengere.)

- Aldri stemme på et folkesvikerparti ved valgene. Om du gjør det, er du ansvarlig for den politikk du har bedt om, og dens konsekvenser. Du har da, blant annet, sagt ja til folkesviket og folkemordet.  ##

- Arbeide for at et nasjonalsinnet og folkekjærlig politisk parti kommer i virksomhet i landet. Partiets navn er uviktig, programmet viktig.  ##

- Konverter til Åsatrua  - om du føler du har legning for det. En etnisk religion er det beste verdi- og trosgrunnlag for en redningsaksjon av det norske og de europeiske folkene. (Da risikerer du ikke å havne i Himmelen eller Paradis når du dør. Tenk om du skulle ende opp som muslim… eller at dine barn eller barnebarn gjør det!)

- Arbeid for å omplassere migrasjonspedagoger og flyktningkonsulenter til rydningskonsulenter eller landverner som har i oppdrag - som halv stilling i sommerhalvåret – å holde kratt og busker vekk fra kultivert mark av alle slag i alle landets kommuner. (Jordvern, Kulturvern, Folkevern). De nevnte vannartinger og medløpere vil da, i tillegg til å drive folke- og samfunnsgagnlige virke, ha kommet på inntektssiden i samfunnsregnskapet.

- Vær nøye med hvor du plasserer Grasrotandelen. Uten at det koster deg penger eller anstrengelser kan også du bli en jotunbanker og stå på kosmoskreftenes side.

 

 

En rimelig god framstilling av tingenes tilstand. Noe må gjøres…

 

Gullveig og Utsugerne herjer trolig heimen verre enn noen gang…

Gullveig

Spiddet og støttet

av spyd savnet ei

Gullveig grådighet.

Som Heid herjer

hun enda heimen

- tre ganger brent -

ormleiets lyse dis.

Men vi har jo her og annet steds påvist råd for uråd…

Og skulle noen ha bedre råd, lar vi oss så gjerne råde…

Heim