http://www

Vegtams sider


 

Svindelen med klimakrisen

VTH – 2007

 

 

 

 

FN’s klimarapport er kommet, og den har konkludert:

 

1. Den globale oppvarming er menneskeskapt

 

2. Oppvarmingen skyldes for en stor del utslippet av CO2

 

3. Medisinen mot elendigheten er reduksjon i utslippet av CO2. Denne reduksjon skal i vesentlig grad skje gjennom handel med CO2-kvoter.

 

*

 

Vi er av den mening at dette er et politisk bestillingsverk. Det er løgn og svindel som skal tjene høyere politiske mål!

 

 

Forut for ferdigstillelsen av klimarapporten har det over mange år vært drevet en intens politisk lobbyvirksomhet over hele verden - også i de store forskningsmiljøene - for å frembringe de ønskede konklusjoner. Forskermiljøene er bevilget svære midler for å forske på ”klimakrisen”. De vitenskapsmenn som hadde de ”riktige” og ønskede konklusjoner, fikk penger til forsking: de som stilte seg tvilende eller negative, fikk ingenting, og de ble i mange tilfeller gjort til gjenstand for trakasering, forfølgelser og karierestopp. Også miljøorganisasjoner som målbærer de ”riktige” synspunkter får tildelt økonomiske midler, mens de som ikke vil være med på svindelen, blir uten.

 

Handelen meg CO2-kvoter foregår etter hva vi har fått vite på det vis at de rike land kan kjøpe seg fri fra reduksjon i sitt utslipp av CO2 ved å betale for reduksjon i utslippet i utviklingslandene. Norge kan for eks. betale for å rense utslippene i Kina eller Afrika; dermed får man ”mer reduksjon for pengene”.

 

Handelen foregår konkret på det vis at de rike land(Norge) betaler en sum til Verdensbanken som så i sin tur gjør avtaler med de fattige utviklingslandene om hvordan reduksjonene skal foregå, og hvor store de skal være.

 

 

Det man ”glemmer” å fortelle er at også Verdensbanken er kontrollert av jødene, at Verdensbanken har en slem uvane med å knytte politiske betingelser til de midler den gir til utviklingslandene og at også denne pengestrømmen dermed kommer i jødenes hender som et politisk verktøy.

 

*

 

 

Så langt vi har brakt på det rene, kan vitenskapen fortelle oss følgende:

 

1. Det har skjedd en temperaturøkning på jorden de siste 100 år.

 

2. Temperaturen på jorden har i perioder vært langt høyere enn den er i dag.

 

3. Disse temperaturstigningene skyldes i det vesentlige variasjon i solens innstråling mot jorden forårsaket av

     a. variasjoner i jordens bevegelse rundt solen (særlig jordaksens helning)

     b. variasjon i utstrålingen fra solen, og ikke minst

     c. variasjoner i strålingen fra rommet. (Lav kosmisk innstråling fra rommet gir lite skyer og dermed stor innstråling fra sola; vi får da en varmeperiode. Høy stråling fra rommet gir mye skyer og lite solskinn som treffer jorda; dette gir en kuldeperiode.

 

Vi har for tiden en meget lav kosmisk stråling. Dette kan trolig alene forklare temperaturstigningen!

 

Tallenes tale er følgende:
- Vanndamp utgjør 98 % av klimagassene
- CO2 utgjør 1 % av klimagassene
- Andre gasser utgjør 1 % av klimagassene
- Den menneskeskapte del av den totale kulldioksidmengde utgjør 4-5 %
5 % av 1 % blir 0.05 %. Altså: Det menneskeskapte utslipp av CO2 utgjør 0.5 promille av klimagassene.
Det er for tiden umulig for denne oppservatør å tro at dette kan være årsaken til den globale oppvarmingen. Særlig når vi vet at CO2 er svært lite virksom som klimagass.

*


Tenperaturen i atmosfæren er et mål for molekylenes fart eller bevegelsesmengde.
Når CO2-molekyler fanger varmestråling fra jorda gjennom absorbsjon, endrer dette ikke deres bevegelsesmengde; det er bare atomet/molekylet som - midlertidig - blir løftet opp i en høyere energitilstand ved at et elektron blir løftet i en høyere(mer energirik) bane. Temperaturen kan derfor ikke stige på grunn av fangst av varmestråling.
Teorien om klimakrise (temperaturøkning) på grunn av at CO2 "fanger" varmestrålin fra jorda er derfor en teoretisk umulighet, og dette ble da også empirisk motbevist for 100 år siden av R.W. Wood i the Philosophical magazine , 1909, vol 17, p319-320.
Om atmosfæren blir varmere fordi den blir "tykkere" (endret) på grunn av utslippet - atmosfæreeffekten - er jo et helt annet spørsmål.
Bevis for dette har vi ikke sett.

*

Som nyttig lesning anbefaller vi: Klimaet. Vitenskap eller politikk av Per Engene og Gøran Tullberg.

Her får vi vite at:
- Ingen kjente naturlover støtter det syn at den menneskeskapte CO2 kan akkumulere seg i atmosfæren og bevirke temperaturstigning.

- Henrys Lov, Gullberg-Waages lov og Lambert-Beers Lov sier alle at dette er umulig.

Ellers får vi høre at det ligger en tredobbel forfalskning til grunn for klimamarapporten: forfalskning med data, med selve rapporten/konklusjonene på veien fra godkjenning til Kyoto og med navnet på enkelte underskrivere.

 

Svindelen med klimakrisen velger vi å se i sammenheng med andre store politisk autoriserte svindelforetak:

 

-         Den organiserte og autoriserte historeieforfalskning og fortielse.

-         Holocaustsvindelen

-         Kristendommen og islam som makthavernes hersketekniske midler

-         Gjeldspengesystemet og pengeprimatet

-         911 og krigen mot terror

-         Jødenes oppkjøp av gull og dollarens snarlige sammenbrudd (Norge og flere andre land har alt solgt sin gullbeholdning til de internasjonale jødiske bankierer).

-         Løgnen om fortreffeligheten av det fIerkulturelle samfunn. (Innvandringens nedbryting av det nasjonale samhold og den nasjonale kultur i alle de vestlige land, samt utsletting av det etniske mangfold.)

 

Både terrorismen og klimakrisen er kjærkomne fiender for verdensbankierene. De tilsier begge en evig krigstilstand i verden med et sterkt behov for politi, kontroll og skatteplyndring av penger som etter hvert flyter ned i bankierenes lommer. ”klimakrisen” er en del av Den Nye Verdensorden.

 

*

 

 

De nedenforstående lenker kaster lys over svindelen:

03.04.13 Artikkel hentet fra Klimrealistene

 

Klimarapporten: http://www.ipcc.ch/

 

 

Hentet fra Alternativt samfunn

http://home.online.no/~ol-enge/a05/07-1Klimadebatten.htm

http://home.online.no/%7Eol-enge/art/99-3drivhus.html

 

Hentet fra Baksiden.nett

http://www.baksiden.net/arkimedes.htm

http://www.baksiden.net/drivhuseffekt.htm

 

Hentet fra de forskjelligste steder

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070428170229.htm

http://www.crossroad.to/articles2/007/earth-day.htm

http://folk.uio.no/tomvs/esef/esef0.htm

http://www.forskning.no/Artikler/2003/november/1067344945.29

http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?a=1217&id=9812

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=440049&in_page_id=1965&in_page_id=1965&expand=true

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20070502&articleId=5543

http://www.livescience.com/environment/070504_new_particles.html

http://www.klimaforschung.net/index.html

http://www.speroforum.com/site/article.asp?idarticle=9469

http://www.forskning.no/Artikler/2007/mars/1174297974.98

http://www.forskning.no/Artikler/2007/mars/1173802572.31

Fra en svensk politisk hjemmeside
Havet stiger ikke
The global warming test
En fagmann uttaler seg
Tre universiteter fremstår som disidenter.
Flere vantro
Klimakrise på Mars?
Nå blir det visst kaldere igjen!
9/08. Og nå vokser isbreene.
Nå går de på skøyter i Grønnlandsstredet.
27.03.08: Også ble det swannelig kaldere igjen!
Global Warming Hoax
IPCC Fourth Assessment Report
klimaskepsis.no
www.greatglobalwarmingswindle
The global warming scam
Pravda: får vi en ny istid
18.02.09 Miljøkrisen bare løgn
23.03.09 Artikkel om co2, IR-stråling og temperatur
27.12.09 Klimatbalans.info
27.12.09 Klimarealistene
08.01.10 Climate Change Reconsidered
10.01.11 NIPCC Den pålitelige kilden til informasjon om klimaforskning 

 

Vegtams sider