Konklusjoner og synspunkter rundt Positiv Money som pengesystem.

vthI de siste år har vi sett det vokse fram en økende interesse for pengesystemer rundt i verden. Både for vårt rådende kapitalistiske plyndringssystem og for alternative systemer som skal rå bot på de systembetingete kriser og elendigheter av mange slag. Et av disse alternativer er Positiv Money i England, med forgreninger til 17 land.

Vi skal i det etterfølgende se litt nærmere på dette pengesystemet.

Hva mener PM er årsaken til elendigheten?

Vi finner nevnt 5 problemer ved det rådende system, men ingen av disse har nevnt renten som problem eller årsak til problemer.

Vi finner også nevnt i 8 punkter hva Positiv Money ikke er. Det går her fram at PM ikke er i mot private banker eller bankierer, heller ikke er de i mot rente på lån fra private bankierer eller investorer.

Om seg selv sier de:

'We campaign for the money system to be changed with minimal social and economic upheaval'.

Forslag til endringer.

Som det går fram av dokumentet, ønsker man å sette i verk følgende tre tiltak:

A. Ta retten til pengeutstedelse fra bankene og la den gå tilbake til en demokratisk, oversiktlig og ansvarlig prosess.

B. Skape gjeldsfrie penger.

C. Sette pengene inn i realøkonomien i stedet for inn i finansøkonomien og eiendomsbobler.

Disse forslag og andre synspunkter går også fram av egen video.

*

Det kan sies mangt og mye om Positiv Money som pengesystem. Foreløpig vil vi nøye oss med å trekke følgende konklusjoner:

1. Man har unnlatt å nevne renten som en grunnleggende årsak til de problemer man har pekt på.

Dermed har man avskåret seg selv fra muligheten til helbredelse av det rådende pengesystemets negative virkninger - til helbredelse av samfunnssykdommene. Det samme gjelder for miljø- og økologiske problemer eller sykdommer. Man velger i overveiende grad å drive med symptomflikking.

Dette er gjort med viten og vilje – altså mot bedre vitende. Økonomer med høy utdannelse og erfaring kjenner godt til rentegjeldens ubetalelighet. Man vet at man ikke har gått til ondets rot.

2. Sentralbanken skal som før ikke låne ut penger til andre enn bankene.

Det vil derfor ikke komme rentefrie lån som svar på samfunnets lånebehov.

3. Dagens og framtidige banker får videreføre sin nåværende rett til å drive utlån mot rente til verdige lånetrengende – til dekning av samfunnets lånebehov. Innlån mot rente vil også være tillatt.

De får som før drive sin virksomhet som forretning med henblikk på størst mulig fortjeneste.

4. De penger samfunnet setter gjeldfritt i omløp, vil derfor - ved hjelp av renten - etter hånden bli dratt inn til bankene og bankierene som deres private eiendom. Mangt er dermed som før. Fripengene blir gjennom renten forvandlet til gjeldspenger.

Det var dette som skjedde da pengene gjennom historien ble satt gjeldfritt i omløp som gull- og sølvpenger av fyrstene. Eller som sedler på grunnlag av gull og sølv. Renten drev over tid pengene ned i bankierenes lommer og gjorde fripengene til gjeldspenger som igjen kunne lånes ut.

5. Den konspirasjon som ligger til grunn for det kapitalistiske økonomiske system, blir ikke identifisert og avslørt. Heller ikke konspiratørene og deres etnisitet.

Konspiratørene kan altså fortsette upåtalt og uavslørt nesten som før.

6. Pengesirkulasjonen, inndragningen av de fripenger og gjeldspenger som settes i omløp, skjer gjennom ordinær beskatning og gjennom renter og avdrag på lån.

Den pengemengde bankene kontrollerer vil dermed øke med renteinngangen, og vi vil få en svak rentebetinget inflasjon.

7. Positiv Money representere på tross av punktene 1 – 7 en vesentlig forbedring av pengesystemet, og en mulig systembetinget forbedring av samfunnets kår.

Ordningen vil i vesentlig grad bremse hastighet og størrelse på den systembetingete negative samfunnsutviklingen vi har i dag.
Kanskje vil de fripenger som settes i omløp fra sentralbanken være nok til å betale den ellers ubetalelige renten, og dermed hindre de rentebetinget krisene menneskene har slitt med de siste århundrer. Uforstyrret av finanskriser og/eller rentebetingete kriser kan så bankierene drive sin renteplyndring av hjertens lyst.

*

Uten å konkludere vil vi mene at Positiv Money er et lappverk som ikke har til hensikt å gå til ondets rot. Vi mener videre at PM er initiert, finansiert og skapt av bankierene - Pengefyrstene - for å ivareta deres interesser. PM er en livbåt for Pengefyrstene man holder klar inntil forliset kommer, eller inntil endringer tvinger seg fram. Man har innsett at alt ikke kan fortsette som før.

Men arbeidet for å virkeliggjøre NWO (NJO) vil forsette som før.

At det kapitalistiske system i sin helhet ikke blir tatt opp til analyse, kritikk og revidering, er jo for så vidt en annen sak. Slaveriet kan fremdeles uhindret føres videre gjennom pengeprimatet og kapitalens fire friheter. ##

*

Vi hitsetter stoff fra Vegams Nettsider som har med pengesystem å gjøre, og dermed kaster lys over de svakheter som hefter med PM som pengesystem - sett fra folkets synspunkt. Og nok også fra fellesskapets synspunkt. Bankierenes syn er vel ivaretatt av PM.

## ## ## ## ## ## ## ##03.05.15 I ettertid er det dukket opp melding om at man nå er opptatt av gjeldspenger og fripenger på Island. Man har laget en rapport på saken og snakker om "Sovereign Money". Vi har lest rapporten og finner at det i det vesentlige er snakk om det samme som her i artikkelen går under navnet Positiv Money. Den store feilen er også her at sentralbanken ikke vil gi rentefrie lån til alle verdige lånetrengende. Etter vår mening er det derfor også på Island snakk om å springe Pengefyrstenes ærend. Systemet er en stor forbedring, men på langt nær så godt som det burde vert. Folket kan i ro og mak plyndres gjennom de ordinære bankers rentebærende lån. Og nå uten fare for kriser siden den tidligere ubetalelige renten nå kan betales gjennom de fripenger som settes i omløp.