Beskrivelse: http://www.vegtam.info/Bilder/riksravn.jpg

 

Penger, makt og din fremtid

Vth

 

Det nytter ikke å rømme til gullstandarden.

Fripenger med verdi bygd på folkets arbeid er løsningen.

 

I artikkelen «Penger, makt og din fremtid » på Norgespartiets nettside får vi en glimrende fremstilling av den rådende galskap innen økonomi og pengesystem. Vi får også en kort historisk framstilling av virksomheten til De internasjonale pengefyrstene. Artikkelen representerer en snarvei til innsikt og forståelse på feltet, og vi tør si at de som ikke innehar de innsikter som artikkelen rommer, er avskåret fra å forstå noe av det som skjer rundt dem på det samfunnsmessige og økonomiske plan.

 

Det artikkelen mangler, er gjennomtenkning og forslag til hva som kan og bør gjøres for å ta knekken på styggedommen. Og her er det at Vegtams nettsider kommer til hjelp med fullt ferdig utviklede politiske programmer og forslag til handling.


Vi vil ellers putte inn en del korigeringer og tilføyelser:

Gjennom ”Fractional Reserve Banking” har sentralbanken mulighet til å lage penger av intet. De ordinære bankene kan ikke lovlig lage penger av intet(som det hevdes nedenfor, og ofte ellers). De "lager penger" på grunnlag av kapitalkravet - kravet til reserve. Det medfører at de på lovlig vis bare kan sette i omløp et multiplum av reservekravet. Ved et reservekrav på 10% kan banken på grunnlag av et innskudd på kr 100 lovlig låne ut 900 kroner.
En bør her huske at alle de kr 900 er innskudd - lån fra kunder - som banken betaler innskuddsrente av og må svare for ved krav om utbetaling. Det er altså i realiteten snakk om å låne ut de samme penger flere ganger.
Det er renten som er den største uhyrligheten i denne saken, siden rentekravet er ubetalelig da det ikke fines dekning for det i pengemarkedet. Rentekravet vil akkumulere seg og tendere i retning av å vokse eksponentielt.

En helt annen ting er at bankene nok kan fristes til - ulovlig - å lage penger av intet som de så kan låne ut. Eller - de kan lage penger (av intet) på grunnlag av en lånesøknad med tilhørende panteobjekt.
Om bankene lovlig kunne lage penger av intet, ville det være ensbetydende med at hver bank hadde ubegrenset rett til pengeutstedelse - men slik er det ikke.


 

Vi viser derfor til nettsteder som bør oppfriskes. ##   ##   ##    ##     ##                              

Renter er krisenes mor.

 

Beskrivelse: C:\Users\vilfred\Pictures\Ny minnepinne\Penger\7_24_e9.jpg

Fiktivverdier løst fra realverdiene

 

For å bekjempe de krefter vi står ovenfor, og for å motvirke et slapt og opportunistisk medløperi, trengs det en kraftig og målrettet vilje støttet av en sterk overbevisning og et folkebevarende livssyn.  ##

 

 

Beskrivelse: C:\Users\vilfred\Pictures\Ny minnepinne\Penger\BIS%20building.jpg

BIS

 

Bank for International Settlements i Basel (BIS) er trollets tredje hode. Verdensbanken og Pengefondet er de to andre.

 

Beskrivelse: C:\Users\vilfred\Pictures\Ny minnepinne\Penger\EUrassikpark.jpg

Et rike på sandgrunn vil alltid gå til grunne.

 

Under den pågående og nesten verdensomspennende gjeldskrisen prøver man å redde bankene og systemet, mens folket skyves ut i fattigdom og nød. Begivenhetene bekrefter artikkelen og de tunge konspirasjonsteorier.

 

Penger, makt og din fremtid

 

BIS - Bank for international settlements. Sentralbankenes sentralbank. Det trehodete trollet: Verdensbanken, Bis og Pengefondet.

Rothschild vil ha de iranske bankene

Rothschild plyndrer verden gjennom Verdensbanken og Pengefondet

http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/third_section/The-Rothschild-Connection-2012.html

 

Heim