Venstrejødene og Odelsloven

 

Vegtams sider


 

Venstrejødene og Odelsloven

Vth

 

 

Vi ble ikke det minste overrasket da vi hørte at venstre hadde programfestet å fjerne både Kongehuset og Odelsloven. Det måtte jo komme – noen av de politiske partiene ville jo før eller siden måtte komme med denne delen av folkesviket. Men hvorfor akkurat venstre? – hvorfor ikke heller Rødt eller SV?

Begrunnelsen skulle være at alle barna i arverekken skulle stille likt; det skulle ikke finnes arvelige særretter i landet.

 

Vi sakser fra programmet:

- For å sikre at de som har lyst og engasjement til å drive gårdsbruk får mulighet til dette, går Venstre inn for å avskaffe odelsloven.

 

I alle de tusen år det har bodd nordmenn i dette landet, har Odelsloven vært den viktigste loven som regulerte fordelingen av jord mellom barna og mellom slektene. Loven er blitt finpusset gjennom alle disse årene og er blitt et velegnet middel til å skape rettferdighet, fred og harmoni mellom innbyggerne. Og den ble sett på som så viktig og betydningsfull, at da Harald Hårfagre i sin tid tok odelen fra bøndene, resulterte det i en 300 år lang borgerkrig.

 

Vi drister oss til å peke på en del konsekvenser av en slik lovfjerning som kommer i tillegg til at alle de arveberettigete blir likestilt:

 

 1. Det vil lettere oppstå konflikter mellom de arveberettigete når arverekkefølgen ikke er fastlagt.
 2. Odelstaksten blir fjernet, jorden opphører dermed å være billig: Den blir et spekulasjonsobjekt.
 3. Jorden går ut av folkets felleseie, og vil etter hånden også gå ut av slektenes eie.
 4. De folkefremmede som er kommet inn i landet vil lettere få hand om livsgrunnlaget til det norske folk
 5. Gjennom EØS-avtalen kan jorden også gå direkte til utlendinger.
 6. Når prisene stiger vil jorden kunne mangedoble sin verdi som panteobjekter og dermed generere langt mer rentefortjeneste til nasjonale og internasjonale pengefyrster.

 

Hva kan grunnen være til at det ble nettopp venstre som gikk til angrep på livsgrunnlaget til det norske folk og lar odelsjorden bli et spekulasjonsobjekt?

 

Odd Einar Dørum Olav Thommesen

 

 

Vi kan ikke unngå å se at Venstre er blitt meget topptungt av jøder. To av dem er vist ovenfor. Og vi kan heller ikke unngå å se at den jødiske agenda nettopp innbefatter å gjøre det norske folks livsgrunnlag, rikdommer og næringsveier til spekulasjonsobjekter og til allmenninger for folkefremmede inntrengere og for internasjonal kapital. Fra før har venstre medvirket til følgende tilstander:

 

 1. Gjeldspengesystemet har påført folket en ubetalelig og økende gjeld med automatisk framtvungne konkurser som en av konsekvensene.
 2. I det private næringsliv er bedriftene eid av store og små pengefyrster, mens de ansatte tjener som goyim og er uten eierskap i bedriften.
 3. Bedrifter i offentlig eie blir til stadighet privatisert og ført over i pengefyrstenes eie.
 4. Da venstre satt i regjeringen med høyremannen Ludvigsen som fiskeriminister, ble fisken myntet ut som salgbare kvoter og dermed ført ut av kystfolkets eie og over i kapitalens eie.
 5. Energiloven vil på sikt trolig føre vannkraften ut av folkets eie. Hjemfallsretten er ikke hellig i Venstre

 

Og nå altså også jorden ut av folkets eie. Thommesen og kretsen rundt ham er kjent som ivrige EU-tilhengere.

 

Vi heller derfor i retning av at det er jødetettheten i venstretoppen som er forklaringen på at det ble venstre som først gikk til angrep på Kongehuset, Odelsloven og odelsjorden. Vi venter at andre partier vil følge etter.

 

 

Vi ser en sammenheng mellom fjerningen av odelsloven – og de andre 5 bedrøvelighetene som er nevnt ovenfor – og fjerningen av Jødeparagrafen. Fordi Jødeparagrafen i 1851 ble fjernet fra grunnloven, har den jødiske agenda, og jøderiet generelt, kunnet vokse seg mektig i landet. Resultatet er at landet sakte men sikkert er i ferd med å bli en allmenning for kapitalkreftene. Nordmennene er blitt fremmedgjorte og heimløse i det som en gang var deres heimland.

 

Odelsloven er et band som binder folket og jorda – og folket og landet - sammen. Når loven fjernes, fjernes også denne bindingen, og nordmenn og samer blir etter hvert landløse omstreifere på jorden. Hvordan sauebonden og odelsbonden Lars Sponheim har kunnet godta en slik programpost i partiprogrammet, er oss et mysterium. Men det er vel kanskje slikt som skjer når trangen til å drive politikk blir større enn følelsen av folketilhørighet og fedrelandskjærlighet? Han har i sannhet styrtet seg fra tempelmuren!
Men slik går det vel når folkefremmede elementer slipper inn i landet og får lov å drive politikk…
Det flerkulturelle samfunn blir etter hvert et kostbart eksperiment for det norske folk.

 

Vi har sagt det før: Kristendommen er en form for galskap og jødedommen er en form for organisert kriminalitet. Og i Venstre er det mange kristne…

… Men vi tror nok at jødenes gud fryder seg og er tilfreds med tingenes tilstand…

 

Derfor: Hvert folk i sitt land, og jødene i Jødeland! Og Jødeparagrafen bør gjeninnføres i Grunnloven, men nå i utvidet form til også å omfatte alle kultur- og folkefremmede.

 

- ”Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise mitt banner for folkene, og de skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtre skal de bære på skulderen. 23Og konger skal være dine fosterfedre, og deres dronninger dine ammer; de skal kaste sig på sitt ansikt til jorden for dig, og dine føtters støv skal de slikke, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som bier efter mig, ikke skal bli til skamme.” 24 (Jesaja 49, 22-23)

 

- "Og dine porte skal holdes åpne til stadighed; de skal ikke lukkes hverken ved dag eller ved natt, for at man kan bringe deg nationernes forråd, og deres konger fører an. For den nation og det rige der ikke vil tjene deg, går til grunde; og nationerne vil bli helt avsvedet".(Esajas 60 11-12)

 

*

Venstres politikk er helt etter læreboka for Den Nye Verdensorden. Lønnsslaveriet fremmes.

Men enda er ikke alle jomsvikingene døde.

 

 

A Grateful Slave

Støttelitteratur til hjelp ved avfjotningen:

Western Safeguards Initiative

Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Bibelen og Talmud

Den store svindelen

Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #

The how and Why of economy

En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.

Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.

Jew watch

Zions vises protokoller

GNOSTIC LIBERATION FRONT

The 'God' That Serves Elite Jews

Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres

Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System

 

To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1

The Moneymasters - video2

Video om mennene bak den amerikanske sentralbanken.